ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید کارتن از ورق آماده

سفارش طرح توجیهی

تولید کارتن از ورق آماده

بسته بندی، آخرین مرحله در تولید هر کالایی میباشد و اهمیت آن برای همگان روشن و شفاف میباشد و کارتن ها محصولاتی هستند که جهت بسته بندی کالاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. کارتن ها علاوه بر استفاده بعنوان بسته بندی، عاملی نیز برای حفاظت فیزیکی کالای محتوی خود محسوب می شوند.
صنعت تولید کارتن را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد :

 • گروه اول : این گروه تولید کننده ورق کارتن می باشند. ورق کارتن در حالت عمومی متشکل از لایه های کاغذ کرافت است که تعداد این لایه ها معمولا سه تا پنج لایه بوده و در برخی شرایط خاص دو یا هفت لایه نیز تهیه می شود.
  در شکل زیر مقطع یک ورق کارتن سه لایه نشان داده شده است:ورق کارتن سه لایهورق کارتن سه لایههر کدام از لایه های ورق نقش خاصی را در آن بر عهده دارند که بر اساس آن نوع کاغذ و گراماژ آن، کیفیت و درجه استحکام تعیین و انتخاب می شود. این گروه از تولید کنندگان با خرید کاغذ کرافت، اقدام به تولید ورق چند لایه نموده و آنرا جهت تولید کارتن به واحدهای کارتن ساز می فروشند.
 • گروه دوم : این گروه با خرید ورق آماده از واحدهای گروه اول، اقدام به تولید کارتن آماده از آن می نمایند و لذا می توان گفت که کار این گروه تبدیل ورق آماده به کارتن می باشد. عملیات چاپ روی کارتن از دیگر فعالیت های این گروه محسوب می گردد.
  در شکل زیر یک نمونه کارتن آماده نشان داده شده است:
  کارتن آماده

در طرح حاضر هدف ایجاد واحد صنعتی مشابه گروه دو می باشد، یعنی اینکه این واحدها اقدام به تولید کارتن از ورق آماده خواهند کرد.

شرایط واردات کارتن

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیری شده است که محدودیت خاصی برای واردات محصول مورد مطالعه وجود ندارد. همچنین لازم به توضیح است که حقوق گمرکی در واردات این محصول 25 درصد می باشد.

موارد مصرف و کاربرد کارتن

کارتنها برای بسته بندی کالاهای مختلف و همچنین بعضا در صنعت ساختمان برای عایق کاری، مورد استفاده قرار میگیرد. از اینرو کارتنها به همین منظور تولید و عرضه میگردند.

بررسی کالاهای جا یگزین و تجزیه تحلیل اثرات آن

اصلیترین کالای جایگزین کارتن ها، کارتنهای پلاستیکی و همچنین پلاستیک شرینگ است. ذیـلاً توضیحات مختصری در این خصوص ارائه شده است:

 • مقایسه اثرات جایگزینی کارتن پلاستیکی برای کارتن کاغذی

  عواملشیوه اثرگذاری
  قیمتقیمت هر کیلو کارتن کاغذی به طور متوسط 13000 ریال و کارتن پلاستیکی 22000 ریـال است. از طرف دیگر وزن هر متر مربع کارتن کاغذی حدود سه برابر کارتن پلاستیکی است. لذا از آنجایی که در صنعت کارتن سطوح جانبی کـارتن در تعیـین قیمـت نقـش دارد، لـذا بامقایسه قیمتها و جرم حجمی دو نوع کارتن میتوان گفت که نسبت فـوق بـسیار نزدیـک هم است. از اینرو قیمت یکی از معیارهای اصلی است که سبب ایجاد و توسعه جـایگزینی در کارتنها میگردد.
  استحکام مکانیکیاستحکام مکانیکی کارتنهای کاغذی برای کالاهای سنگین بیـشتر از کـارتنهـای پلاسـتیکی است. از اینرو در مواردی که هدف بستهبندی کالاهای سنگین باشد، کارتنهـای پلاسـتیکی قابلیت جایگزین برای کارتن های پلاستیکی را ندارند.
  قابلیت کاربردیکارتن های پلاستیکی در بخش عمده صـنعت غـذا، دارو، آرایـشی و بهداشـتی نمـیتواننـد کاربرد داشته باشند و لذا به صورت اتوماتیک کارتنهای کاغذی در این حـوزه هـا جـایگزین کارتنهای پلاستیکی هستند .

   

  با توجه به جدول بالا، در مجموع میتوان گفت درجه جایگزینی دو نوع کارتن همواره بالا است و در صورتی که بالانس این جایگزینی مورد بررسی قرار گیرد، نتیجه گیری خواهد شد که وزنه سنگین جایگزینی همواره به سوی کارتن های کاغذی است. (کارتن های کاغذی مطلوبیت بیشتری در بازار دارند.)

 • مقایسه اثرات جایگزینی پلاستیک شرینگ برای کارتن کاغذ

  عواملشیوه اثرگذاری
  قیمتوزن متوسط پلاستیک شرینگ در یک بسته بندی مشابه کمتر از کارتن کاغذی است و ایـن امر سبب می شود که قیمت تمام شده شرینگ ها کمتر از کـارتن باشـد و روی همـین امـر شرینگ ها به سرعت جایگزین مصرف بخشی از کارتن ها شده است
  زیبائیشرینگ ها در محصولات بسته بندی شده دارای نمای زیبا تری نـسبت بـه کـارتن هـا مـی باشند و لذا قابلیت جایگزین آنها برای کارتن بیشتر است.
  قابلیت کاربردیهر چند که شرینگ ها در بخش عمده صنعت غذا، دارو، آرایشی و بهداشتی دارای کـاربرد هستند ولی این اقلام نمی توانند برای بسته های سنگین مـورد اسـتفاده قـرار گیـد و لـذا در حوزه بسته بندی سنگین شرینگ ها نمیتوانند کاربرد داشته باشند و لذا به صورت اتوماتیک کارتنهای کاغذی در این حوزهها جایگزین خواهد گردید .

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده کارتن

کارتن در اکثر کشور های جهان تولید و مورد استفاده قرار می گیرد ولی در کشورهائی که تولید کاغذ در آنها بیشتر است از میزان تولید بالاتری برخوردار می باشند. از اینرو می توانیم از این کشورها بعنوان کشورهای مطرح در تولید یاد کنیم. ذیلا به کشورهای فوق اشاره شده است.

 • برزیل
 • فرانسه
 • هندوستان
 • چین
 • مالزی
 • اتریش
 • آلمان
 • اندونزی
 • روسیه

شرایط صادرات کارتن

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، برای صادرات محصولات تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن از آنجایی که این محصولات، یک کالای صنعتی محسوب میگردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی میباشد که در جدول زیل به برخی از آنها اشاره شده است:

ردیفشرایط لازمشرح
1برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمتیکی از معیارهای مهم در صادرات، برخورداری از قیمتهای رقابتی جهانی میباشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کـلان کـشور در مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گردد.

از جمله این شرایط میتوان به نرخ ارز، نـرخ بهـره، قیمـت مـواد اولیه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، لازم است توجیهپذیری اقتـصادی صـادرات در زمـان واقعی صادرات و کشور های مقصد مورد تحلیل قرار گیرد.

2برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیتکاغذ مورد استفاده در ساخت کارتن لازم است از کیفیـت مناسـب برخوردار باشد تا امکان وارد سازی آن به بازارهای جهـانی بوجود آید.
3برخورداری از توان مالی مناسبدوره وصول مطالبات در صادرات عمومـا بـالا اسـت از این رو لازم است صادر کننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد.
4آشنایی کامل با امور تجارت جهانیفعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامـل صـادر کننـده از مقررات و الزامات تجارت جهانی می باشد.

فرایند تولید کارتن

فرایند تولید کارتن

با توجه به فرایند بالا میتوان گفت که تکنولوژی مورد استفاده در کارتن سازی در مورد کلیه واحدهای تولیدی آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولوژیها وجود ندارد. و آنچه در این فرایند دارای اهمیت است درجه کیفیت ماشین آلات مورد استفاده در تولید است که این عامل سبب ایجاد سطح کیفیت کارتن تولیدی می شود.

شرکتهای سازنده ماشین آلات مورد استفاده تولید کارتن

کلیه ماشین آلات یا به عبارتی خط تولید کارتن در کشورمان قابل تامین است. البته باید در اینجا اشاره شود که در واحدهای کارتن سازی، از ورق (شیت ) آماده کارتن بعنوان ماده اولیه استفاده می نمایند و لذا تولید ورق کارتن مقوله دیگری است که در صنایع دیگر تولید و بصورت آماده تحویل کارتن سازها می گردند. از اینرو با توجه به وضعیت فوق، فهرست منابع تامین ماشین آلات در جدول زیر آمده است:

ردیفماشین آلات لازمشرکت سازندهکشور سازنده
 

1

 

خط تولید کامل کارتن آماده

شرکت کاسپین نوایران
صنایع شهید باقریایران
گروه صنعتی کویرایران

همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد خط تولید کارتن معمولا به صورت یکجا تامین، نصب و بهره برداری می شود که در جدول بالا نیز منابع تامین این خط تولید آورده شده است.

بررسی و مقایسه تکنولوژی و روش های تولید کارتن در ایران و سایر کشورها

 • نگاهی به روش تولید کارتن از ورق آماده
  برای تولید کارتن، عموماً از ورق آماده استفاده میشود. این ورق توسط کارخانجات تولیدی آن تولید شده و در اختیار کارتنسازها قرار میگیرد. در طرح حاضر نیز همانند سایر واحدهای تولیدی، ورق آماده از بازار تهیه شده و تبدیل به کارتن خواهد شد که فرایند تولید آن به صورت زیر خواهد بود.
  روش تولید کارتن از ورق آماده
  همانطوری که شکل بالا نشان میدهد، فرایند تولید کارتن، یک فرایند پیوسته میباشد. به طوری که ورق کارتن پس از ورود به ابتدای خط تولید در آن حرکت داده شده و عملیات برش، چاک زدن، تا کردن و چسباندن روی آن انجام گردیده و در نهایت کارتن آماده از انتهای خط خارج میشود و به نوعی میتوان گفت که اپراتور دخالت خاصی در مراحل میانی فرایند نداشته و کلیه این عملیات به صورت خودکار صورت میگیرد.
 • مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان
  روش تولید کارتن در بند قبل شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش تولید با روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد:
  تکنولوژی و روش تولید کارتن در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما انجام میگیرد و تاکنون روش دیگری برای این کار در نقاط دیگر جهان معرفی نشده است. آنچه که در فرایند تولید کارتن دارای اهمیت است و حتی میتوان گفت که این عوامل کیفیت کارتن تولید شده را تشکیل داده و در کشورهای صنعتی از درجه بالاتری برخوردار میباشد موارد ذیل هستند:
  • کیفیت و دقت عمل قالبهای مورد استفاده
  • کیفیت مواد اولیه مصرفی
  • توان فنی و مهندسی ماشین آلات فرایند تولید

بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید کارتن

 • نقاط قوت:
  1. یکسان بودن تکنولوژی مورد استفاده در ایران و دیگر کشورهای جهان
  2. عدم نیاز تازه واردان به صنعت بـرای خریـد دانش فنی و تکنولوژی

بررسی مواد اولیه عمده مورد نیاز و محل تامین آن

 • معرفی نوع مواد اولیه عمده
  ماده اولیه مصرفی طرح، ورق آماده کارتن است که این مواد در واحد های مختلف تولید و عرضه می
  گردد.
 • معرفی منابع تأمین مواد اولیه عمده
  ورق آماده کارتن بطور کامل از داخل کشور قابل تامین است . در جدول زیر برخی شرکتهای عرضه کننده ماده اولیه مصرفی طرح آورده شده است:
  ردیفنام شرکتمحل استقرار
  1شرکت کارتن ایرانتهران
  2شرکت کارتن گلستان تهرانتهران
  3کاغذ کار تهرانتهران
  4کارتن پلاست نفیستهران
  5صنایع بسته بندی توحیدتهران
  6شرکت پرند پیشتازتهران
  7شرکت آسا کارتنتهران
  8صنایع بسته بندی خوزستاناهواز
  9صنایع بسته بندی اصفهاناصفهان
  10شرکت کاوه کار نیکساوه

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح تولید کارتن

 

معیارهای مکانیابیمحل پیشنهادی اجرای طرح
همجواری با بازارهای فروش محصولاتکلیه استانهای کشور
همجواری با بازار تأمین مواد اولیهاستانهای مازندران – مرکزی – خوزستان – اصفهان –تهران – قزوین
احتیاجات و نیازمندیهای دیگر طرحکلیه استانهای کشور
امکانات زیربنایی مورد نیاز طرحکلیه استانهای کشور
با ارزیابی محلهای پیشنهادی، مکان اجرای طرح استان های زیر پیشنهاد می گردد.:

مازندران – مرکزی – خوزستان – اصفهان – تهران – قزوین

User Rating: 4.35 ( 1 votes)
به این مطلب امتیاز دهید:
1 رای3/5
گرد آورنده
ایـ توجیهی
برچسب ها
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن