ایده هاایده های صنعتی

طرح توجیهی کارخانه کارتن سازی

سفارش طرح توجیهی

توليد كارتن از ورق آماده

بسته بندي، آخرين مرحله در توليد هر كالايي ميباشد و اهميت آن براي همگان روشن و شفاف ميباشد و كارتن ها محصولاتي هستند كه جهت بسته بندي كالاهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند. كارتن ها علاوه بر استفاده بعنوان بسته بندي، عاملي نيز براي حفاظت فيزيكي كالاي محتوي خود محسوب مي شوند.
صنعت توليد كارتن را مي توان در دو گروه طبقه بندي كرد :

 • گروه اول : اين گروه توليد كننده ورق كارتن مي باشند. ورق كارتن در حالت عمومي متشكل از لايه هاي كاغذ كرافت است كه تعداد اين لايه ها معمولا سه تا پنج لايه بوده و در برخي شرايط خاص دو يا هفت لايه نيز تهيه مي شود.
  در شكل زير مقطع يك ورق كارتن سه لايه نشان داده شده است:ورق كارتن سه لايهورق كارتن سه لايههر كدام از لايه هاي ورق نقش خاصي را در آن بر عهده دارند كه بر اساس آن نوع كاغذ و گراماژ آن، كيفيت و درجه استحكام تعيين و انتخاب مي شود. اين گروه از توليد كنندگان با خريد كاغذ كرافت، اقدام به توليد ورق چند لايه نموده و آنرا جهت توليد كارتن به واحدهاي كارتن ساز مي فروشند.

برای سفارش طرح توجیهی کارخانه کارتن سازی با شماره ۰۹۱۲۰۰۸۵۲۴۰ تماس حاصل فرمایید.

 • گروه دوم : اين گروه با خريد ورق آماده از واحدهاي گروه اول، اقدام به توليد كارتن آماده از آن مي نمايند و لذا مي توان گفت كه كار اين گروه تبديل ورق آماده به كارتن مي باشد. عمليات چاپ روي كارتن از ديگر فعاليت هاي اين گروه محسوب مي گردد.
  در شكل زير يك نمونه كارتن آماده نشان داده شده است:
  کارتن آماده

در طرح حاضر هدف ايجاد واحد صنعتي مشابه گروه دو مي باشد، يعني اينكه اين واحدها اقدام به توليد كارتن از ورق آماده خواهند كرد.

شرايط واردات كارتن

با مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني، نتيجهگيري شده است كه محدوديت خاصي براي واردات محصول مورد مطالعه وجود ندارد. همچنين لازم به توضيح است كه حقوق گمركي در واردات اين محصول 25 درصد مي باشد.

موارد مصرف و كاربرد كارتن

كارتنها براي بسته بندي كالاهاي مختلف و همچنين بعضا در صنعت ساختمان براي عايق كاري، مورد استفاده قرار ميگيرد. از اينرو كارتنها به همين منظور توليد و عرضه ميگردند.

بررسي كالاهاي جا يگزين و تجزيه تحليل اثرات آن

اصليترين كالاي جايگزين كارتن ها، كارتنهاي پلاستيكي و همچنين پلاستيك شرينگ است. ذيـلاً توضيحات مختصري در اين خصوص ارائه شده است:

 • مقايسه اثرات جايگزيني كارتن پلاستيكي براي كارتن كاغذي

  عوامل شيوه اثرگذاري
  قيمت قيمت هر كيلو كارتن كاغذي به طور متوسط 13000 ريال و كارتن پلاستيكي 22000 ريـال است. از طرف ديگر وزن هر متر مربع كارتن كاغذي حدود سه برابر كارتن پلاستيكي است. لذا از آنجايي كه در صنعت كارتن سطوح جانبي كـارتن در تعيـين قيمـت نقـش دارد، لـذا بامقايسه قيمتها و جرم حجمي دو نوع كارتن ميتوان گفت كه نسبت فـوق بـسيار نزديـك هم است. از اينرو قيمت يكي از معيارهاي اصلي است كه سبب ايجاد و توسعه جـايگزيني در كارتنها ميگردد.
  استحكام مكانيكي استحكام مكانيكي كارتنهاي كاغذي براي كالاهاي سنگين بيـشتر از كـارتنهـاي پلاسـتيكي است. از اينرو در مواردي كه هدف بستهبندي كالاهاي سنگين باشد، كارتنهـاي پلاسـتيكي قابليت جايگزين براي كارتن هاي پلاستيكي را ندارند.
  قابليت كاربردي كارتن هاي پلاستيكي در بخش عمده صـنعت غـذا، دارو، آرايـشي و بهداشـتي نمـيتواننـد كاربرد داشته باشند و لذا به صورت اتوماتيك كارتنهاي كاغذي در اين حـوزه هـا جـايگزين كارتنهاي پلاستيكي هستند .

   

  با توجه به جدول بالا، در مجموع ميتوان گفت درجه جايگزيني دو نوع كارتن همواره بالا است و در صورتي كه بالانس اين جايگزيني مورد بررسي قرار گيرد، نتيجه گيري خواهد شد كه وزنه سنگين جايگزيني همواره به سوي كارتن هاي كاغذي است. (كارتن هاي كاغذي مطلوبيت بيشتري در بازار دارند.)

 • مقايسه اثرات جايگزيني پلاستيك شرينگ براي كارتن كاغذ

  عوامل شيوه اثرگذاري
  قيمت وزن متوسط پلاستيك شرينگ در يك بسته بندي مشابه كمتر از كارتن كاغذي است و ايـن امر سبب مي شود كه قيمت تمام شده شرينگ ها كمتر از كـارتن باشـد و روي همـين امـر شرينگ ها به سرعت جايگزين مصرف بخشي از كارتن ها شده است
  زيبائي شرينگ ها در محصولات بسته بندي شده داراي نماي زيبا تري نـسبت بـه كـارتن هـا مـي باشند و لذا قابليت جايگزين آنها براي كارتن بيشتر است.
  قابليت كاربردي هر چند كه شرينگ ها در بخش عمده صنعت غذا، دارو، آرايشي و بهداشتي داراي كـاربرد هستند ولي اين اقلام نمي توانند براي بسته هاي سنگين مـورد اسـتفاده قـرار گيـد و لـذا در حوزه بسته بندي سنگين شرينگ ها نميتوانند كاربرد داشته باشند و لذا به صورت اتوماتيك كارتنهاي كاغذي در اين حوزهها جايگزين خواهد گرديد .

كشور هاي عمده توليد كننده و مصرف كننده کارتن

كارتن در اكثر كشور هاي جهان توليد و مورد استفاده قرار مي گيرد ولي در كشورهائي كه توليد كاغذ در آنها بيشتر است از ميزان توليد بالاتري برخوردار مي باشند. از اينرو مي توانيم از اين كشورها بعنوان كشورهاي مطرح در توليد ياد كنيم. ذيلا به كشورهاي فوق اشاره شده است.

 • برزيل
 • فرانسه
 • هندوستان
 • چين
 • مالزي
 • اتريش
 • آلمان
 • اندونزي
 • روسيه

شرايط صادرات کارتن

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگاني، براي صادرات محصولات توليدي طرح هيچگونه شرايط و محدوديتي وجود ندارد. ليكن از آنجايي كه اين محصولات، يك كالاي صنعتي محسوب ميگردند، از اينرو ورود به بازارهاي جهاني مستلزم برخورداري توليدكننده از شرايطي ميباشد كه در جدول زيل به برخي از آنها اشاره شده است:

ردیف شرايط لازم شرح
1 برخورداري از مزيت رقابتي به لحاظ قيمت يكي از معيارهاي مهم در صادرات، برخورداري از قيمتهاي رقابتي جهاني ميباشد كه اين مورد نيز به شرايط اقتصاد كـلان كـشور در مقايسه با كشورهاي مقصد صادرات باز مي گردد.

از جمله اين شرايط ميتوان به نرخ ارز، نـرخ بهـره، قيمـت مـواد اوليه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره كرد كه با توجه به متغير بودن عوامل فوق، لازم است توجيهپذيري اقتـصادي صـادرات در زمـان واقعي صادرات و كشور هاي مقصد مورد تحليل قرار گيرد.

2 برخورداري از مزيت رقابتي به لحاظ كيفيت كاغذ مورد استفاده در ساخت كارتن لازم است از كيفيـت مناسـب برخوردار باشد تا امكان وارد سازي آن به بازارهاي جهـاني بوجود آيد.
3 برخورداري از توان مالي مناسب دوره وصول مطالبات در صادرات عمومـا بـالا اسـت از اين رو لازم است صادر كننده از توان مالي مناسب برخوردار باشد.
4 آشنايي كامل با امور تجارت جهاني فعاليت در بازار هاي جهاني مستلزم آگاهي كامـل صـادر كننـده از مقررات و الزامات تجارت جهاني مي باشد.

فرايند توليد كارتن در طرح توجیهی کارتن سازی

فرايند توليد كارتن

با توجه به فرايند بالا ميتوان گفت كه تكنولوژي مورد استفاده در كارتن سازي در مورد كليه واحدهاي توليدي آن يكسان است و تفاوت خاصي بين تكنولوژيها وجود ندارد. و آنچه در اين فرايند داراي اهميت است درجه كيفيت ماشين آلات مورد استفاده در توليد است كه اين عامل سبب ايجاد سطح كيفيت كارتن توليدي مي شود.

شركتهاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده توليد کارتن

كليه ماشين آلات يا به عبارتي خط توليد كارتن در كشورمان قابل تامين است. البته بايد در اينجا اشاره شود كه در واحدهاي كارتن سازي، از ورق (شيت ) آماده كارتن بعنوان ماده اوليه استفاده مي نمايند و لذا توليد ورق كارتن مقوله ديگري است كه در صنايع ديگر توليد و بصورت آماده تحويل كارتن سازها مي گردند. از اينرو با توجه به وضعيت فوق، فهرست منابع تامين ماشين آلات در جدول زير آمده است:

ردیف ماشين آلات لازم شركت سازنده كشور سازنده
 

1

 

خط توليد كامل كارتن آماده

شركت كاسپين نو ايران
صنايع شهيد باقري ايران
گروه صنعتي كوير ايران

همانطوريكه پيشتر نيز ذكر شد خط توليد كارتن معمولا به صورت يكجا تامين، نصب و بهره برداري مي شود كه در جدول بالا نيز منابع تامين اين خط توليد آورده شده است.

بررسي و مقایسه تكنولوژي و روش هاي توليد کارتن در ایران و سایر کشورها

 • نگاهي به روش توليد كارتن از ورق آماده
  براي توليد كارتن، عموماً از ورق آماده استفاده ميشود. اين ورق توسط كارخانجات توليدي آن توليد شده و در اختيار كارتنسازها قرار ميگيرد. در طرح حاضر نيز همانند ساير واحدهاي توليدي، ورق آماده از بازار تهيه شده و تبديل به كارتن خواهد شد كه فرايند توليد آن به صورت زير خواهد بود.
  روش توليد كارتن از ورق آماده
  همانطوري كه شكل بالا نشان ميدهد، فرايند توليد كارتن، يك فرايند پيوسته ميباشد. به طوري كه ورق كارتن پس از ورود به ابتداي خط توليد در آن حركت داده شده و عمليات برش، چاك زدن، تا كردن و چسباندن روي آن انجام گرديده و در نهايت كارتن آماده از انتهاي خط خارج ميشود و به نوعي ميتوان گفت كه اپراتور دخالت خاصي در مراحل مياني فرايند نداشته و كليه اين عمليات به صورت خودكار صورت ميگيرد.
 • مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهاي جهان
  روش توليد كارتن در بند قبل شرح داده شد بنابراين در صورتي كه اين روش توليد با روش هاي توليد مورد استفاده در ساير كشورها مورد مقايسه قرار گيرد نتايج زير حاصل خواهد شد:
  تكنولوژي و روش توليد كارتن در ساير كشورها همان روشي است كه در كشور ما انجام ميگيرد و تاكنون روش ديگري براي اين كار در نقاط ديگر جهان معرفي نشده است. آنچه كه در فرايند طرح توجیهی توليد كارتن داراي اهميت است و حتي ميتوان گفت كه اين عوامل كيفيت كارتن توليد شده را تشكيل داده و در كشورهاي صنعتي از درجه بالاتري برخوردار ميباشد موارد ذيل هستند:
  • كيفيت و دقت عمل قالبهاي مورد استفاده
  • كيفيت مواد اوليه مصرفي
  • توان فني و مهندسي ماشين آلات فرايند توليد

بررسی نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم در فرآيند طرح توجیهی توليد کارتن

 • نقاط قوت:
  1. يكسان بودن تكنولوژي مورد استفاده در ايران و ديگر كشورهاي جهان
  2. عدم نياز تازه واردان به صنعت بـراي خريـد دانش فني و تكنولوژي

بررسی مواد اوليه عمده مورد نياز و محل تامين آن

 • معرفي نوع مواد اوليه عمده در طرح توجیهی تولید کارتن
  ماده اوليه مصرفي طرح، ورق آماده كارتن است كه اين مواد در واحد هاي مختلف توليد و عرضه مي
  گردد.
 • معرفي منابع تأمين مواد اوليه عمده
  ورق آماده كارتن بطور كامل از داخل كشور قابل تامين است . در جدول زير برخي شركتهاي عرضه كننده ماده اوليه مصرفي طرح آورده شده است:
  ردیف نام شركت محل استقرار
  1 شركت كارتن ايران تهران
  2 شركت كارتن گلستان تهران تهران
  3 كاغذ كار تهران تهران
  4 كارتن پلاست نفيس تهران
  5 صنايع بسته بندي توحيد تهران
  6 شركت پرند پيشتاز تهران
  7 شركت آسا كارتن تهران
  8 صنايع بسته بندي خوزستان اهواز
  9 صنايع بسته بندي اصفهان اصفهان
  10 شركت كاوه كار نيك ساوه

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح توجیهی کارخانه کارتن سازی

 

معيارهاي مكانيابي محل پيشنهادي اجراي طرح
همجواري با بازارهاي فروش محصولات كليه استانهاي كشور
همجواري با بازار تأمين مواد اوليه استانهاي مازندران – مركزي – خوزستان – اصفهان –تهران – قزوين
احتياجات و نيازمنديهاي ديگر طرح كليه استانهاي كشور
امكانات زيربنايي مورد نياز طرح كليه استانهاي كشور
با ارزيابي محلهاي پيشنهادي، مكان اجراي طرح استان هاي زير پيشنهاد مي گردد.:

مازندران – مركزي – خوزستان – اصفهان – تهران – قزوين

امتیاز کاربران: 4.4 ( 2 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی