ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید چشم الکترونیک

طرح توجیهی تولید چشم الكترونيک

سفارش طرح توجیهی

مقدمه

طرح حاضر مطالعه امکانسنجی مقدماتی برای احداث کارخانه تولید چشم الکترونیک (Eye Electronic) است. اهمیت صنایع وابسته به الکترونیک نوری، مانند چشم الکترونیکی، به دلیل تنوع محصول و کاربرد در جوامع پیشرفته بسیار زیاد بوده و درآمد حاصل از آن در سالهای گذشته افزایش یافته است . هر روز اختراع و ابداعی جدید براساس این تکنولوژی صورت میگیرد و بر کاربرد آن میافزاید . امروزه در فناوریهای دیجیتال، عکاسی، فیلمبرداری، نظامی، پزشکی و بسیاری دیگر از علوم، از الکترونیک نوری، چشم الکترونیک و یا سلولهای نوری (فوتو رسیستانس ) استفاده میشود. ایجاد کارخانه تولید چشم الکترونیک مورد لزوم بسیاری از صنایع داخل کشور بوده و در شرایط فعلی با استفاده از واردات نیاز آنها تامین میشود . احداث این کارخانه با سرمایهای در حدود 17575 میلیون ریال، اشتغالزایی حدود 20 نفر و استفاده از تسهیلات بانکها امکانپذیر است . طرح میتواند با استفاده از نوآوری و پس از رفع نیاز داخلی امکان صادرات نیز داشته باشد.

ضرورت و اهمیت

امروزه هزاران وسیله و ابزار الکترونیکی در دنیا برای بهبود زندگی انسانها تهیه شده و هر روز جهـان در برابر اختراعی تازه در تکنولوژی به ویژه در زمینه وسایل الکترونیک قرار میگیرد . از جمله مـواردی که در پیشبرد صنعت یک کشور موثر شناخته شده استفاده از نوآوری در جهت رقابت پذیری است که برای بقاء صنایع به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط اهمیت فراوان دارد. سـرمایه گـذاری در صـنایع الکترونیک با توجه به تنوع بسیار زیاد محصولات که سبب شده کاربرد آن در دنـیا بـسیار وسیع باشد اهمیت فراوان دارد . در جهان امروز در تمامی کشورها حتی در کشورهای در حـال توسـعه در غالـب نزدیک به کل منازل انواع و اقسام وسایل الکتریکی موجود بوده و وابستگی بـشر به آنها روز به روز زیادتر میشود . با عنایت به حجم عظیم وسایل الکتریکی و دهها هزار شرکت و کارخانـه و متخصـصینی که در این زمینه در جهان فعالیت میکنند ، نوآوری و اختراع در ابزارها در جهت بهینه سازی کاربرد آنها نیز بسیار فراوان است . یکی از صنایعی که در قرن حاضر در دنیا اهمیت و نوآوریهای فراوان داشته ، الکترونیک نوری یا (ELECTRONICS-OPTO) است که پایه بسیاری از ابزار الکترونیک از جمله چشم الکترونیک و سلولهای نوری و غیره میباشد. کاربرد فراوان این صنعت در بسیاری از وسایل الکترونیکی از جمله دزدگیرها، بعضی از انواع لامپ ها، دوربینهای عکاسی، فیلمبرداری، تلویزیون و دهها ابزار دیگر سبب شده که توجه صنعتگران را به خود جلب نماید . مطالعه در زمینه ایجاد کارخانه چشم الکترونیکی میتواند برای شناخت این صنعت و امکان سرمایهگذاری در آن مفید باشد . لازم به ذکر است که به دلیل کاربرد بسیار زیاد و وسیع، این محصول بیشتر از بسیاری از وسایل دیگر الکترونیکی سودآور میباشد.

معرفی محصول

 • چشم الکترونیک (Electronic Eye) و الکترونیک نوری (OPTO-ELECTRONICS)

  چـشم الکتـرونیک بـا کد آیسیک 3210 (32101230) و کد تعرفه 9101200 دستگاهی است دقیق، ظریف و حساس برای کنترل حرکت و جابجایی اشیا یا افراد توسط نور. کافیست نور به مقـدار لازم به سلول حساس دستگاه بتابد. به محض آن که فرد یا شیئی از مقابل دستگاه عبور کـند یا جابجا شود، بطوریکه تابش نور به سلول حساس کاهش یابد و یا متوقف شود ، دستگاه فوراً واکنش نشان میدهد.
  توصـیف فـوق در واقـع تعریف اولیه از ابزاری است که با وجود سادگی ساختار از تکنولوژی پیشرفته الکترونیک نوری استفاده میکند. سال 1887 میلادی هانریش هرتز دانشمند آلمانی در حین انجام آزمایش متوجه شد که تاباندن نور با طول موجهای کوتاه مانند امواج فرابنفش به کلاهک فلزی الکتروسکوپ با بار منفی باعث تخلـیه الکتروسـکوپ مـیشود وی با انجام آزمایشهای بعدی نشان داد که تخلیه الکتروسکوپ بخاطـر جـدا شدن الکترون از سطح کلاهک فلزی آن است . این اولین قدم برای شناخت پدیدهای شد که دهها سال بعد به عنوان الکترونیک نوری مورد استفاده بشر قرار گرفت.
  هـرچند تکـنولوژی الکترونیک نوری به دهها سال پیش بر میگردد اما چشم الکترونیک نزدیک بـه سـاختار امـروزی در دهـه 1970 توسـط یکـی از متخصـصین شرکت سونی تهیه شد . این کارشـناس در ادامـه تحقیقاتـی کـه 2 نفـر از متخصصین شرکت آمریکایی بل برای تهیه ابزار مـورد نـیاز دوربـین عکاسـی انجـام داده و بـه نتایجـی رسـیده بودند اولین چشم الکتریک را اختراع نمود .
  دزد گیـرهای معمولی در و پنجره سنسورهایی هستند که به باز و بسته شدن در حساسند. این سنـسورها دو تکـه دارند که یکی روی چهارچوب و دیگری روی قسمت متحرک در و پنجره و درسـت رو بـه روی هـم نـصب مـیشـوند. تکـه ثابت حاوی یک کلید خیلی ساده فنر دار و تکه متحـرک دارای یـک آهن رباست. وقتی در بسته است و این دو تکه روی هم قرار دارند . نیروی آهـنربـا بـر کـشش فنـر غلبه می کند و کلید را بسته نگاه میدارد . اما به محض باز شدن در و کـنار رفـتن آهنربا، فنر قطعه متحرک کلید را بالا میکشد و اتصال را قطع میکند. جعبه کنترل کـه کلـید بـه آن متـصل اسـت ، ایـن تغییـر وضعیت را احساس کرده و آژیر دزد گیر را به کار می اندازد.
  چـشم الکتریکی، سلولهای فوتو الکتریک و سلولهای نوری همه ابزاری هستند که ویژگیهای الکتریکـی آنـان (از قبـیل ولـتاژ، شـدت جـریان و مقاومـت ) بـا تابش نور بر آنان تغییر میکند. معمولـیتـرین آنان از 2 الکترود مجزای از اجسام نیمه هادی حساس به نور تشکیل شده است.
  معمولا دارای یک باطری یا سایر منبع الکتریسیته هستند که جریان الکتریسیته را در آنان ایجاد مـی کـند. وقتـی که نور به به جسم نیمه هادی سلول نوری (یا چشم الکتریکی ) برخورد میکند جریان در مدار بر اساس شدت نور افزایش یا کاهش پیدا میکند.
  انواع بسیار ساده چشم الکترونیک روی درب فروشگاهها و مغازه ها وجود دارد. این سیستم ها در واقـع یـک رادار سـاده اسـت کـه از یـک فرسـت نده و گیرنده امواج مایکروویو (یا فراصوت) تـشکیل شده اند. فرستنده به طور پیوسته این امواج را تولید و در فضا منتشر می کند. این امواج بـه اجـسام و موانـع موجـود در محـیط بـرخورد می کنند و قسمتی از بازتاب هایشان به طرف گیـرنده بـاز مـیگـردد و یـک الگـوی بازتـاب ایجاد میکند که شکل آن به نوع و چیدمان اشیاء موجود بستگی دارد.
  هنگامی که افراد در معرض تابش امواج قرار میگیرند بدن آنان با انعکاس بخش جدیدی از امواج به طرف گیرنده الگوی بازتاب را تغییر می دهد. گیرنده این تغییر را حس کرده و سیگنالی به جعبه کنترل می فرستد که آژ یر را به صدا در میآورد . البته انواع جدید این حـس گرها به جای تابش پیوسته امواج (روش فعال) از روش منفعل بهره میبرند. چون اجسام گـرم و از جملـه بـدن انـسان بـه طور پیوسته از خود امواج مادون قرمز تابش می کند، بنابراین میتوان صرفاً با یک گیرنده IR الگوی امواج مادون قرمز محیط را ثبت و تغییرات آن را کنترل نمود. در این وضعیت افزایش ناگهانی و شدید امواج رسیده از یک نقطه می تواند به معنی ورود یک موجود زنده به محدوده امواج باشد. البته این سیستم کاستی هایی دارد از جمله اینکه با یک پوشـش مناسـب مـیتـوان امواج مادون قرمز را تا حد زیادی را فیلتر کرده و سنسور را فریب داد.

 • موارد مصرف و کاربرد چشم الکترونیکی

  الکتـرونیک نـوری کاربـرد بـسیار وسـیعی در صـنایع الکترونیک داشته و سلولهای نوری یا به عـبارت دیگـر چـشمهـای الکترونیکی نیز موارد استفاده فراوان دارند . بعضی ازکاربردهای چشم الکترونیک را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود:

  • ابزارهای کنترلی برای جاده ها و ترافیک
  • پزشکی
  • دوربینهای فیلمبرداری
  • دوربینهای عکاسی دیجیتال
  • آلات و ابزار الکترونیکی موسیقی
  • اسباب بازیهای مختلف
  • دزدگیرها و آژیرهای مختلف
  • باز و بسته کردن در ساختمانها، درب گاراژها و غیره
  • بعضی از انواع فنها و پنکه های الکتریکی
  • صنایع نظامی و کنترلی
  • خطوط تولید و دستگاههای صنعتی
  • ده ها کاربرد دیگر
 • اهمیت صنعت در جهان و ایران

  تکنولوژیهای نـوری در جهـان از اهمیت ویژه برخوردار بوده و متخصصین مختلف سعی در پیوند این تکنولوژی و نانوتکنولوژی دارند. علاوه بر آنکه کنفرانسها و سمینارهای علمی فراوانی بـرای توسـعه ایـن صـنعت برپا شده ، متخصصین فراوانی نیز در سراسر دنیا برای گسترش آن تلاش میکنند .
  کاربـرد فـراوان ایـن تکـنولوژی کـه بـسیار فراتر از ساختار سادهای است که در ایران به عنوان چـشم الکتـرونیک شناخته میشود، سبب شده که مطالعات و تحقیقات مربوط به آن زیاد و بازار آن نیـز در حـال گـسترش باشـد. آکادمـی نانوفوتونـیک (academy Nanophotonics) در اروپـا و کـشورهای عـضو OECD بـرای تحقیقات علمی مربوط به این تکنولوژی تشکیل شده و در سال 2007 نیز سمینارهایی را لهستان، سویس، اسپانیا و قبرس برای بررسی ابزارهای مورد استفاده و تـرکیب تکنولوژیهای مختلف یا آن تشکیل میدهد . این تکنولوژی از موارد در حال رشد جهان میباشد.
  اگـرچه اهمـیت ایـن تکـنولوژی در ایـران کمتـر شناختهشده و در سطوح اولیه آن باقیمانده اما با تـوجه بـه کاربـرد وسـیع آن در صـنایع و فعالـیتهـای مختلف ، مطالعات آن توسط متخصصین الکترونیک در حال انجام است.

 • استانداردهای چشم الکترونیک

  اسـتانداردهای جهانـی بـرای تولـید ایـن صـنعت نیـز همانـند سـایر صنایع وجود دارد که شامل ISO هـای مخـتلفمـیباشـد. سـازمان جهانـی اسـتاندارد بـرای تولـید کلیه کالاها و محصولات اسـتانداردهای مشخـصی در زمیـنه بهداشـت، کیفـیت، آزمـون و سـایر ویژگـیها دارد. موسسه اسـتاندارد و تحقـیقات صـنعتی ایران که تنها سازمانی است که بر طبق قانون می تواند استاندارد رسـمی فـرآوردههـا در ایـران را تعیـین و تـدوین و اجـرای آنهـا را با کسب موافقت شورای عالی اسـتاندارد اجـباری اعـلام نمایـد، کلـیه اسـتانداردهای مـربوط بـه تمامی کالاهای تولیدی را دارا میباشد.

 • کالاهای جایگزین چشم الکترونیک

  اگرچه کالاهای جایگزین برای این صنعت وجود ندارد اما برای برخی از کاربردهای آن مانند دزدگیرها انواع دیگری نیز وجود دارد که از تکنولوژیهای قدیمیتر از سلولهای نوری استفاده میکنند. بطور کلی کالای جایگزین دیگری که بتواند کاربردهایی با وسعت این تکنولوژی داشته باشد، وجود ندارد . البته نوآوری در این صنعت بسیار زیاد است و ابزارهای مورد استفاده در آن مرتبا تکمیل یا عوض میشوند . به علاوه کاربردهای آن نیز روز به روز توسعه یافته و در نتیجه انواع آن نیز افزایش مییابد . امروزه با استفاده از فیبر نوری، لیزر و یا مواد دیگر انواع چشم الکترونیک ساخته شده است. اما کالای جایگزین برای آن وجود ندارد.

مطالعات مقدماتی بازار داخلی و بین المللی و رقبا ی موجود در بازار چشم الکترونیک

 • حجم بازار بین المللی و تولیدکنندگان عمده چشم الکترونیک

  مهمترین تولیدکنندگان الکترونیک نوری در جهان، در اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارند . امروزه بعضی دیگر از کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر چین، کره جنوبی و هنگ کنگ نیز در زمینه الکترونیک نوری فعال شده اند. جدول زیر گروهی از تولیدکنندگان بزرگ الکترونیک نوری در جهان را نشان میدهد.

  تولیدکنندگان بزرگ الکترونیک نوری در جهان

 • بازار داخلی چشم الکترونیک و رقبای آن

  همانـند سـایر محـصولات صـنعتی به دلیل مشکلات مربوط به داده ها ، میزان تولید و یا درآمد از محـصول بـرای ایـران در دسترس نمیباشد . شرکتهای کوچک فراوانی در تولید انواع کیتهای ساده، دزدگیرها، چشم الکترونیک ساده، انواع سنسورها برای استفاده در ابزارهای مختلف فعال هـستند. امـا بخـشی از بـازار داخلـی در اختـیار واردکنـندگان چشم الکترونیک و سـایر ابـزار الکترونیک نوری است که از کشورهای مختلف به ویژه از شرق آسیا و اروپا وارد میکنند. بـا تـوجه بـه وسعت کاربرد کالا، حجم تقاضا برای آن ، نیاز به مطالعات وسیع دارد که در امکان سـنجی مقدماتـی نمیتوان به آن پرداخت . نکته مهم در زمینه الکترونیک نوری و چشم الکترونیک افـزایش کاربـردهای آن جهان و به تبع آن در ایران میباشد که به وسیله اختراعات جدید در این زمیـنه صـورت مـیگیـرد . امروزه نوآوریهای فراوانی در زمینه های پزشکی، معلولیت ها، کنترل وقایـع تا فاصله های دور و غیره برای این محصول در حال تحقق است که می تواند تقاضا برای آن را در داخل کشور وسعت ببخشد.

 • واحدهای تولیدی داخلی

  در آمارهـای وزارت صـنایع از جمـع 8 مجـوز صـادرشـده برای چشم الکترونیک تنها 3 واحد صـنعتی فعال هستند . که در تبریز، مشهد و تهران قرار دارند و ظرفیت اسمی آنان بین 5000 تا 15000 چـشم الکتـرونیک در سـال مـیباشـد . بنظر میرسد که تنها این سه واحد تولیدی برای مصارف صنعتی تولید داشته باشند که کل حجم ظرفیت اسمی آنان حدود 27000 دستگاه بوده است.
  با توجه به کاربرد وسیع این محصول به نظر میرسد حجم تقاضا از میزان تولید بسیار بیشتر اسـت . لازم بـه ذکـر اسـت کـه کارخانجـات صـنعتی در ایران به دلایل مختلف ، کمتر از ظرفیت اسـمی خـود تولـید مـیکنـند . بنابـر ایـن بـر اسـاس نیاز دستگاههای مختلف الکترونیکی به این محصول، میزان عرضه تولیدات داخلی کمتر از تقاضا میباشد.

 • صادرات و واردات چشم الکترونیک و شرایط آن

  انواع فـراوان کیت هـا و چـشم الکترونیکی وارداتی سامسونگ از کره، کامه از اروپا، سونی و وشیبا از ژاپن در بازار ایران وجود دارد. با توجه به بررسیهای به عمل آمده از بازار به نظر میرسد کـه بخـش قابـل توجهـی از نـیاز داخـل کشور ازطریق واردات تامین شده و برخی از واحدهای کوچک نیز به مونتاژ این محصول میپردازند.
  تـوجه بـه ایـن نکته ضرور است که در رابطه با چشم الکترونیک ، تنوع فراوانی از نظر پیچیدگی تکنولوژی آن وجود دارد که براساس کاربرد آن در صنایع مختلف تعیین میشود . در بسیاری از مـدارس اروپا، آمریکا و حتی ایران دانشآموزان انواع کیتهای مشابه را خود تولید میکنند و حتـی در بـازار ایـران نیـز کـیتهـای آموزشـی به ویژه در زمینههای جذاب الکترونیک مانند دزدگیـر یـا ابـزارهای اخطـار و غیـره وجـود دارد کـه همـه بـه عـنوان چشم الکتریکی شناخته مـیشـوند . این ابزارهای آموزشی کاربرد چندانی در صنعت ندارند و چشمهای الکتریکی مورد اسـتفاده در بسیاری از ابزار الکتریکی پیچیدهتر از آنها هستند و اکثر نیاز کارخانه ها به آنها از طریق واردات تامین میشود. شرایط خاصی برای واردات این محصول غیر از حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( مجموع هر دو نزدیک به 27 درصد ارزش) وجود ندارد.

 • جمع بندی بازار چشم الکترونیک

  بررسی ها و مطالعـات انجـام شده در جهان و ایران نشان میدهد که چشم الکترونیک نیز مانند سایر کالاهای جدید وابسته به الکترونیک نوری به دلیل تنوع محصول ، نوآوری و کاربرد فراوان، در دنیای امروز بازار نسبته خوبی داشته و در سالهای آینده نیز از وضعیت مناسبی برخوردار خواهد شد.
  مهـمتـرین کـشورهای فعال در الکترونیک نوری کشورهای بسیار پیشرفته مانند آمریکا ، اروپا و ژاپـن میباشند. ایـن خـود نشان دهنده اهمیت این صنعت در آینده جهان است که ایجاب می کند.
  کـشورهایی نظیر ایران در این تکنولوژی فعال باشند. البته پرداختن به الکترونیک نوری، وسیعتر از چشم الکترونیک است اما تولید سلولهای نوری و چشم الکترونیک ، با کاربردهای نوین آن، از اهمیت لازم برخوردار است.
  بررسـی بـازار داخلی نشان میدهد که قسمت قابل توجه ی از نیاز مصرف کنندگان فعلی به ویژه در بخـش صنعت از طریق واردات تامینشده و تولیدکنندگان داخلی قادر به پوشش مناسب بازار نیـستند . بـنابراین احداث این کارخانه میتواند بازار خاص خود را داشته باشد و از حجم واردات بکاهـد. در صـورت انجـام تحقـیق و توسـعه کافی و استفاده از نوآوری، واحد صنعتی مربوطه امکان گسترش و صادرات را نیز خواهد داشت.

مشخصات فنی و فرآیند تولید چشم الکترونیک

 • اجزاء تشکیل دهنده چشم الکترونیک

  همانطـور که گفته شد چشم الکترونیکی، دستگاهی است حساس به نور بطوریکه اگر تابش نور بـه سـلول حـساس فوتـوالکتـریک آن کاهش یابد و یا متوقف شود، دستگاه فوراً واکنش نشان مـیدهـد. ایـن دستگاه معمولا با ولتاژ 6 یا 12 ولت کار میکند و مصرف آن در حالت بیکاری نـزدیک بـه صفر است. بنابراین حتی اگر باتری خشک به آن وصل شود، مدتها دوام می آورد.
  ضـمناً یـک پتانـسیومتر تنظـیم حـساسیت روی فیبـر تعبیه شده است که به کمک آن می توانید دستگاه را برای استفاده در شرایط نوری مختلف به دقت تنظیم نمایید . دستگاه چشم الکترونیک کاربـردهای گوناگونی دارد که از جمله میتوان به کاربرد آن به عنوان دزدگیر در موسسات و مـنازل و اتومبـیل ها اشاره کرد. ضمناً برای کنترل مسیرها جهت آگاهی از ورود و خروج افراد نیز به کار میرود.
  چشم الکترونیکی از قطعات زیر تشکیل شده است:

  نوشته های مشابه
  • مقاومت های مورد نیاز در ابعاد مختلف و LDR) Resistors Dependant Light)
  • خازن الکترولیت
  • خازن ها
  • ترانزیستور
  • سلول فتورزیستانس (CDS)
  • پتانسیومتر
  • IC
  • افزودنی ها مانند بلندگو و غیره
 • مدار شماتیک چشم الکترونیک

  یکـی از سـادهتـرین مدارهای شماتیک چشم الکترونیکی را میتوان از توضیحات زیر شناسایی نمود. نخـستین بخـش مـدار را یـک مولتی ویبراتور مرکب از ترانزیستورها ی مختلف تشکیل میدهد. مقـدار خـازنهـای ایـن بخش طوری انتخاب شده است که سیگنالهای صوتی ثابتی با فرکانس حـدود یـک کـیلو سـیکل ایجـاد مـیکند.
  این سیگنالها در پایه کلکتور ترانزیستور مربوطه قابل دریافـت اسـت و اگـر یـک گوشـی کریـستالی بـه پایه م ذکور وصل شود، سیگنالها به صورت صـدای سوت شنیده میشوند. دومین بخش مدار، یک آمپلیفایر صوتی دو ترانزیستوری است کـه بـه صـورت مـستقیم بـه یکدیگر وصل شده اند. ترانزیستور دوم یک ترانزیستور تیپ مثبت PNP اسـت کـه سیگنالهای صوتی را از طریق یکی از خازنها دریافت میکند و پس از تقویت سـیگنالهـا، آنهـا را بـرای تقـویت نهایـی (تقـویت قـدرت) به ترانزیستور بعدی میدهد.
  پایه B ترانزیـستور اول از طـریق سلول فوتورزیستانس ( Cds) به ولتاژ مثبت وصل شده است و در حالتی که نور به صفحه Cds بتابد، مقاومت آن کاهش یافته ولتاژ مثبت قابل توجهی به پایه B مـیرسـد و ترانزیـستور را در حالـت خاموشی نگه میدارد که در این حالت ولتاژ تغذیه مولتی ویبـراتور قطـع اسـت و کـار نمـی کـند و لذا هیچ صدایی از بلندگو پخش نمی شود.
  اما همین که مانعـی بـر سر راه تابش نور به Cds ایجاد شود، مقاومت آن افزایش مییابد و ولتاژ مثبت پایه B کاسـته شده و در عوض پایه B از طریق پتانسیومتر Pot و مقاومت اول ولتاژ منفی دریافت مـیکند که در نتیجه مدار مولتی ویبراتور به کار می افتد و صدای بوق از بلندگو پخش میشود. بـا تنظـیم پتانـسیومتر (مقاومـت متغیر) میتوان ولتاژ پایه B ترانزیستور اول را برای شرایط نوری مختلف به دقت تنظیم نمود.
  یکـی از بخـشهای مهم در چشم الکترو نیک داشتن امکانات برنامهریزی است که در حالتهای اسـتاندارد بـه آن افـزوده نـشده است . علاوه بر آن قابلیتهای متفاوتی را میتوان به این مدار اضافه نمود . از جمله تایمرهای مختلف، شمارنده ها و غیره .
  مدار شماتیک چشم الکترونیک

 • انواع چشم الکترونیک

  چـشم الکترونیکـی انـواع مخـتلف برای ابزارهای گوناگون دارد . اگرچه پایه غالب این محصولات مـشابه است. اما بر اساس نیاز چشمهای الکتریکی محصولات مختلف دارای قابلیت های متفاوت اسـت. در ایـن قسمت چند نوع از چشم الکتریکیهای موجود در بازارهای ایران معرفی میشوند . لازم بـه ذکـر اسـت کـه نامگذاری انواع موجود تاحدی براساس نظر فروشندگان آن و نه بخاطر ویژگـی های محـصول بـوده اسـت . به علاوه اینگونه کیت ها کمتر جنبه صنعتی دارد و تنها برای شناسایی کاربردهای آنها معرفی میشود.

  1. چشم الکترونیک حساس
   با کمک این دستگاه میتوان مسیرهای مورد نظر را کنترل کرد . عبور فرد و یا اشیاء مختلف از مقابل سنسور دستگاه موجب به کار افتادن آن می شود. دارای رله است و میتواند با تابش و یا قطع نور دستگاهی را روشن و یا خاموش نماید . مجهز به مدار آداپتوربوده و ولتاژ آن 9 تا 12 ولت اندازه فیبرمدارچاپی آن 55×95 میلی متراست.
  2. چشم الکترونیک اتوماتیک
   هنگامـی کـه مانعـی از جلوی این دستگاه عبور کند رله دستگاه به کار می افتد. میتوان رله دسـتگاه را در وضـعیت وصـل باقی نگهداشت تا به حالت اول برنگردد. دستگاه با کمک یک کلـید مـیتـواند در روشنایی و یا تاریکی مورد استفاده قرار گیرد . ولتاژ آن 9 تا 12 ولت و اندازه فیبرمدارچاپی آن 60×110 میلیمتر میباشد.
  3. دزدگیر(چشم الکترونیک) نوری با آلارم
   مـداری کـه تحت عنوان چشم الکترونیک ارائه شده، یک سنسور بسیار حساس نوری است کـه بـا تاریک شدن محیط عمل نموده، آلارمی شبیه بوق از بلندگو پخش می کند. منبع تغذیه ایـن کـیت 9 تـا 12 ولـت مـستقیم DC اسـت کـه مـیتواند از باتری یا آداپتور تأمین و با رعایت قطب های مثبت و منفی به مدار متصل شود
  4. تایم کنترل
   اگـر دو نقطه SET حتی برای یک لحظه بسیار کوتاه به یکدیگر اتصال پیدا کند تایمر به کار مـی افـتد. زمـان مـورد نـیاز بـه کمک پتانسیومتر تنظیم میشود. دارای رله است و میتواند دسـتگاه مورد نظر را در مدت معین روشن و یا خاموش نگه دارد . مجهز به آداپتور بوده و ولتاژ آن 6 تا 12 ولت و اندازه فیبرمدارچاپی آن 60×75 میلی متر می باشد
  5. آبسنج حساس
   بـه محـض برخورد سوندهای دستگاه به آب، رله دستگاه عمل می کند و میتواند دستگاهی را روشـن و یـا خامـوش نماید. دارای پتانسیومتر مخصوص برای کنترل حساسیت و قابل اسـتفاده بـرای کنترل حداکثر و یا حداقل سطح آب در منابع و مخازن میباشد . کاربردهای صنعتی داشته و ولتاژ آن 9 تا 12 ولت و اندازه فیبرمدارچاپی آن 48×67 میلیمتر است .
 • تکنولوژی تولید چشم الکترونیک

  در یک واحد صنعتی، تکنولوژی قابلیت ترکیب عوامل اصلی تولید و ایجاد محصو ل و بطور کلی مجموعهای از ابزارهای فیزیکی و تواناییهای فکری و مهارتی انسانی بوده که نمود عینی آن ایجاد محصول یا ارائه خدمت است. تکنولوژیها یا در داخل کشور تولید میشوند، یا از خارج انتقال مییابند و یا ترکیبی از هر دو هستند. تکنولوژی که مبداء آن خارج از مرزهای ملی بوده و معمولاً در سطوح پایین تراز مونتاژ است تکنولوژی وارداتی و تکنولوژی هایی که بطور سنتی از دوران های گذشته وجود دارند و غالباً در رقابت با تکنولوژی وارداتی بعلت بهره وری پایین بسرعت از رده خارج میشوند تکنولوژی داخلی میگویند. تکنولوژی بعنوان یک ابزار تولید برای بهرهوری بیشتر و افزایش کارایی نیروی کار انسانها رشد یافته است و گاهی میتواند با نیروی انسانی جایگزین شود . تکنولوژیها را برای کاربردهای مشخص میتوان به دو نوع کاربر یا سرمایه اندوز تقسیم کرد.
  پیچیدگی تکنولوژی امری نسبی است . پیشرفتهای تکنولوژیکی همراه با پیچیدهترشدن آن بوده است، بگونهای که تکنولوژیهای نوین بشدت تخصصگرا بوده و مجموعه ای از رشته های تخصصی را در بر میگیرند. در عین حال تکنولوژی های نوین به سمت سادگی در کاربرد و حداقل کردن مهارتهای انسانی در استفاده از ابزار و امکانات و محصولات پیش میروند . در صورتیکه بعضی از اقلام مواد اولیه طرح به ویژه سلولهای فتو رزیستانس توسط واحد تولید شود از تکنولوژی وارداتی قابل جذب استفاده کرده است اما در صورتیکه کارخانه از ابزار الکترونیک موجود در بازار استفاده کند از تکنولوژی مونتاژ بهره خواهد برد .

 • مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن

  مواد اولیه طرح قطعات الکترونیکی و انواع مقاومت ها و خازن می باشد فهرست آن شامل موارد زیر است :

  • مقاومت های الکتریکی
  • خازن
  • ترانزیستور
  • IC
  • پتانسیومتر
  • و سایر افزودنی ها ی موردنیاز

  در صورتیکه کارخانه بخواهد میتواند مواد فوق را از بیرون تهیه کند . اما تعدادی از کارخانه های چشم الکتریکی، سلولهای فتورزیستانس را خود تهیه میکنند .

حمایت های اقتصادی و بازرگانی موجود

ایجاد کارخانه های تولیدی علاوه بر ایجاد اشتغال بخشی از نیازهای بازار داخلی را تامین و در صـورت امکان بـا صادرات میتواند سودآوری اقتصادی مضا عف داشته باشد و به همین دلیل مورد حمایت اقتصادی دولت قرار دارد.
در زمیـنه تـسهیلات نیـز بانـک های مختلف از قبیل بانک صنعت و معدن و تجارت و … تسهیلات ویژه ارزی و ریالی بـرای احداث کارخانههایی که توجیه اقتصادی دارند ، ارائه میکنند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
هـرچند طـرح حاضـر بـه دلیل وجود بازار داخلی از نظر اقتصادی در مرحله مقدماتی توجیه پذیر است. اما به دلیل آنکه صنایع وابسته به الکترونیک نوری، صنایع رو به رشد بوده و بازار آن در حال گـسترش اسـت، مـیتـواند با اولویت صادراتی مورد توجه قرار گیرد . علاوه بر آن به دلیل فراوانـی کاربـر و نـوآوری هایـی کـه در این صنعت صورت میگیرد ، میتوان در مراحل بعدی با تحقیق و توسعه امکان حضور موثرتر آن را در بازار داخلی و بین المللی فراهم نمود.

امتیاز کاربران: اولین نفری باشید که به این مطلب رای می دهد!
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
0 Comments
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی