ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید چشم الكترونيک

طرح توجیهی تولید چشم الكترونيک

سفارش طرح توجیهی

مقدمه

طرح حاضر مطالعه امكانسنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد چشم الكترونيک (Eye Electronic) است. اهميت صنايع وابسته به الكترونيك نوري، مانند چشم الكترونيكي، به دليل تنوع محصول و كاربرد در جوامع پيشرفته بسيار زياد بوده و درآمد حاصل از آن در سالهاي گذشته افزايش يافته است . هر روز اختراع و ابداعي جديد براساس اين تكنولوژي صورت ميگيرد و بر كاربرد آن ميافزايد . امروزه در فناوريهاي ديجيتال، عكاسي، فيلمبرداري، نظامي، پزشكي و بسياري ديگر از علوم، از الكترونيك نوري، چشم الكترونيك و يا سلولهاي نوري (فوتو رسيستانس ) استفاده ميشود. ايجاد كارخانه توليد چشم الكترونيك مورد لزوم بسياري از صنايع داخل كشور بوده و در شرايط فعلي با استفاده از واردات نياز آنها تامين ميشود . احداث اين كارخانه با سرمايهاي در حدود 17575 ميليون ريال، اشتغالزايي حدود 20 نفر و استفاده از تسهيلات بانكها امكانپذير است . طرح ميتواند با استفاده از نوآوري و پس از رفع نياز داخلي امكان صادرات نيز داشته باشد.

ضرورت و اهميت

امروزه هزاران وسيله و ابزار الكترونيكي در دنيا براي بهبود زندگي انسانها تهيه شده و هر روز جهـان در برابر اختراعي تازه در تكنولوژي به ويژه در زمينه وسايل الكترونيك قرار ميگيرد . از جمله مـواردي كه در پيشبرد صنعت يك كشور موثر شناخته شده استفاده از نوآوري در جهت رقابت پذيري است كه براي بقاء صنايع به ويژه براي صنايع كوچك و متوسط اهميت فراوان دارد. سـرمايه گـذاري در صـنايع الكترونيك با توجه به تنوع بسيار زياد محصولات كه سبب شده كاربرد آن در دنـيا بـسيار وسيع باشد اهميت فراوان دارد . در جهان امروز در تمامي كشورها حتي در كشورهاي در حـال توسـعه در غالـب نزديك به كل منازل انواع و اقسام وسايل الكتريكي موجود بوده و وابستگي بـشر به آنها روز به روز زيادتر ميشود . با عنايت به حجم عظيم وسايل الكتريكي و دهها هزار شركت و كارخانـه و متخصـصيني كه در اين زمينه در جهان فعاليت ميكنند ، نوآوري و اختراع در ابزارها در جهت بهينه سازي كاربرد آنها نيز بسيار فراوان است . يكي از صنايعي كه در قرن حاضر در دنيا اهميت و نوآوريهاي فراوان داشته ، الكترونيك نوري يا (ELECTRONICS-OPTO) است كه پايه بسياري از ابزار الكترونيك از جمله چشم الكترونيك و سلولهاي نوري و غيره ميباشد. كاربرد فراوان اين صنعت در بسياري از وسايل الكترونيكي از جمله دزدگيرها، بعضي از انواع لامپ ها، دوربينهاي عكاسي، فيلمبرداري، تلويزيون و دهها ابزار ديگر سبب شده كه توجه صنعتگران را به خود جلب نمايد . مطالعه در زمينه ايجاد كارخانه چشم الكترونيكي ميتواند براي شناخت اين صنعت و امكان سرمايهگذاري در آن مفيد باشد . لازم به ذكر است كه به دليل كاربرد بسيار زياد و وسيع، اين محصول بيشتر از بسياري از وسايل ديگر الكترونيكي سودآور ميباشد.

معرفي محصول

 • چشم الكترونيک (Electronic Eye) و الكترونيک نوري (OPTO-ELECTRONICS)

  چـشم الكتـرونيك بـا كد آيسيك 3210 (32101230) و كد تعرفه 9101200 دستگاهي است دقيق، ظريف و حساس براي كنترل حركت و جابجايي اشيا يا افراد توسط نور. كافيست نور به مقـدار لازم به سلول حساس دستگاه بتابد. به محض آن كه فرد يا شيئي از مقابل دستگاه عبور كـند يا جابجا شود، بطوريكه تابش نور به سلول حساس كاهش يابد و يا متوقف شود ، دستگاه فوراً واكنش نشان ميدهد.
  توصـيف فـوق در واقـع تعريف اوليه از ابزاري است كه با وجود سادگي ساختار از تكنولوژي پيشرفته الكترونيك نوري استفاده ميكند. سال 1887 ميلادي هانريش هرتز دانشمند آلماني در حين انجام آزمايش متوجه شد كه تاباندن نور با طول موجهاي كوتاه مانند امواج فرابنفش به كلاهك فلزي الكتروسكوپ با بار منفي باعث تخلـيه الكتروسـكوپ مـيشود وي با انجام آزمايشهاي بعدي نشان داد كه تخليه الكتروسكوپ بخاطـر جـدا شدن الكترون از سطح كلاهك فلزي آن است . اين اولين قدم براي شناخت پديدهاي شد كه دهها سال بعد به عنوان الكترونيك نوري مورد استفاده بشر قرار گرفت.
  هـرچند تكـنولوژي الكترونيك نوري به دهها سال پيش بر ميگردد اما چشم الكترونيك نزديك بـه سـاختار امـروزي در دهـه 1970 توسـط يكـي از متخصـصين شركت سوني تهيه شد . اين كارشـناس در ادامـه تحقيقاتـي كـه 2 نفـر از متخصصين شركت آمريكايي بل براي تهيه ابزار مـورد نـياز دوربـين عكاسـي انجـام داده و بـه نتايجـي رسـيده بودند اولين چشم الكتريك را اختراع نمود .
  دزد گيـرهاي معمولي در و پنجره سنسورهايي هستند كه به باز و بسته شدن در حساسند. اين سنـسورها دو تكـه دارند كه يكي روي چهارچوب و ديگري روي قسمت متحرك در و پنجره و درسـت رو بـه روي هـم نـصب مـيشـوند. تكـه ثابت حاوي يك كليد خيلي ساده فنر دار و تكه متحـرك داراي يـك آهن رباست. وقتي در بسته است و اين دو تكه روي هم قرار دارند . نيروي آهـنربـا بـر كـشش فنـر غلبه مي كند و كليد را بسته نگاه ميدارد . اما به محض باز شدن در و كـنار رفـتن آهنربا، فنر قطعه متحرك كليد را بالا ميكشد و اتصال را قطع ميكند. جعبه كنترل كـه كلـيد بـه آن متـصل اسـت ، ايـن تغييـر وضعيت را احساس كرده و آژير دزد گير را به كار مي اندازد.
  چـشم الكتريكي، سلولهاي فوتو الكتريك و سلولهاي نوري همه ابزاري هستند كه ويژگيهاي الكتريكـي آنـان (از قبـيل ولـتاژ، شـدت جـريان و مقاومـت ) بـا تابش نور بر آنان تغيير ميكند. معمولـيتـرين آنان از 2 الكترود مجزاي از اجسام نيمه هادي حساس به نور تشكيل شده است.
  معمولا داراي يك باطري يا ساير منبع الكتريسيته هستند كه جريان الكتريسيته را در آنان ايجاد مـي كـند. وقتـي كه نور به به جسم نيمه هادي سلول نوري (يا چشم الكتريكي ) برخورد ميكند جريان در مدار بر اساس شدت نور افزايش يا كاهش پيدا ميكند.
  انواع بسيار ساده چشم الكترونيك روي درب فروشگاهها و مغازه ها وجود دارد. اين سيستم ها در واقـع يـك رادار سـاده اسـت كـه از يـك فرسـت نده و گيرنده امواج مايكروويو (يا فراصوت) تـشكيل شده اند. فرستنده به طور پيوسته اين امواج را توليد و در فضا منتشر مي كند. اين امواج بـه اجـسام و موانـع موجـود در محـيط بـرخورد مي كنند و قسمتي از بازتاب هايشان به طرف گيـرنده بـاز مـيگـردد و يـك الگـوي بازتـاب ايجاد ميكند كه شكل آن به نوع و چيدمان اشياء موجود بستگي دارد.
  هنگامي كه افراد در معرض تابش امواج قرار ميگيرند بدن آنان با انعكاس بخش جديدي از امواج به طرف گيرنده الگوي بازتاب را تغيير مي دهد. گيرنده اين تغيير را حس كرده و سيگنالي به جعبه كنترل مي فرستد كه آژ ير را به صدا در ميآورد . البته انواع جديد اين حـس گرها به جاي تابش پيوسته امواج (روش فعال) از روش منفعل بهره ميبرند. چون اجسام گـرم و از جملـه بـدن انـسان بـه طور پيوسته از خود امواج مادون قرمز تابش مي كند، بنابراين ميتوان صرفاً با يك گيرنده IR الگوي امواج مادون قرمز محيط را ثبت و تغييرات آن را كنترل نمود. در اين وضعيت افزايش ناگهاني و شديد امواج رسيده از يك نقطه مي تواند به معني ورود يك موجود زنده به محدوده امواج باشد. البته اين سيستم كاستي هايي دارد از جمله اينكه با يك پوشـش مناسـب مـيتـوان امواج مادون قرمز را تا حد زيادي را فيلتر كرده و سنسور را فريب داد.

 • موارد مصرف و كاربرد چشم الكترونيكی

  الكتـرونيك نـوري كاربـرد بـسيار وسـيعي در صـنايع الكترونيك داشته و سلولهاي نوري يا به عـبارت ديگـر چـشمهـاي الكترونيكي نيز موارد استفاده فراوان دارند . بعضي ازكاربردهاي چشم الكترونيک را ميتوان در موارد زير خلاصه نمود:

  • ابزارهاي كنترلي براي جاده ها و ترافيك
  • پزشكي
  • دوربينهاي فيلمبرداري
  • دوربينهاي عكاسي ديجيتال
  • آلات و ابزار الكترونيكي موسيقي
  • اسباب بازيهاي مختلف
  • دزدگيرها و آژيرهاي مختلف
  • باز و بسته كردن در ساختمانها، درب گاراژها و غيره
  • بعضي از انواع فنها و پنكه هاي الكتريكي
  • صنايع نظامي و كنترلي
  • خطوط توليد و دستگاههاي صنعتي
  • ده ها كاربرد ديگر
 • اهميت صنعت در جهان و ايران

  تكنولوژيهاي نـوري در جهـان از اهميت ويژه برخوردار بوده و متخصصين مختلف سعي در پيوند اين تكنولوژي و نانوتكنولوژي دارند. علاوه بر آنكه كنفرانسها و سمينارهاي علمي فراواني بـراي توسـعه ايـن صـنعت برپا شده ، متخصصين فراواني نيز در سراسر دنيا براي گسترش آن تلاش ميكنند .
  كاربـرد فـراوان ايـن تكـنولوژي كـه بـسيار فراتر از ساختار سادهاي است كه در ايران به عنوان چـشم الكتـرونيك شناخته ميشود، سبب شده كه مطالعات و تحقيقات مربوط به آن زياد و بازار آن نيـز در حـال گـسترش باشـد. آكادمـي نانوفوتونـيك (academy Nanophotonics) در اروپـا و كـشورهاي عـضو OECD بـراي تحقيقات علمي مربوط به اين تكنولوژي تشكيل شده و در سال 2007 نيز سمينارهايي را لهستان، سويس، اسپانيا و قبرس براي بررسي ابزارهاي مورد استفاده و تـركيب تكنولوژيهاي مختلف يا آن تشكيل ميدهد . اين تكنولوژي از موارد در حال رشد جهان ميباشد.
  اگـرچه اهمـيت ايـن تكـنولوژي در ايـران كمتـر شناختهشده و در سطوح اوليه آن باقيمانده اما با تـوجه بـه كاربـرد وسـيع آن در صـنايع و فعالـيتهـاي مختلف ، مطالعات آن توسط متخصصين الكترونيك در حال انجام است.

 • استانداردهاي چشم الكترونيک

  اسـتانداردهاي جهانـي بـراي تولـيد ايـن صـنعت نيـز همانـند سـاير صنايع وجود دارد كه شامل ISO هـاي مخـتلفمـيباشـد. سـازمان جهانـي اسـتاندارد بـراي تولـيد كليه كالاها و محصولات اسـتانداردهاي مشخـصي در زميـنه بهداشـت، كيفـيت، آزمـون و سـاير ويژگـيها دارد. موسسه اسـتاندارد و تحقـيقات صـنعتي ايران كه تنها سازماني است كه بر طبق قانون مي تواند استاندارد رسـمي فـرآوردههـا در ايـران را تعيـين و تـدوين و اجـراي آنهـا را با كسب موافقت شوراي عالي اسـتاندارد اجـباري اعـلام نمايـد، كلـيه اسـتانداردهاي مـربوط بـه تمامي كالاهاي توليدي را دارا ميباشد.

 • كالاهاي جايگزين چشم الكترونيک

  اگرچه كالاهاي جايگزين براي اين صنعت وجود ندارد اما براي برخي از كاربردهاي آن مانند دزدگيرها انواع ديگري نيز وجود دارد كه از تكنولوژيهاي قديميتر از سلولهاي نوري استفاده ميكنند. بطور كلي كالاي جايگزين ديگري كه بتواند كاربردهايي با وسعت اين تكنولوژي داشته باشد، وجود ندارد . البته نوآوري در اين صنعت بسيار زياد است و ابزارهاي مورد استفاده در آن مرتبا تكميل يا عوض ميشوند . به علاوه كاربردهاي آن نيز روز به روز توسعه يافته و در نتيجه انواع آن نيز افزايش مييابد . امروزه با استفاده از فيبر نوري، ليزر و يا مواد ديگر انواع چشم الكترونيك ساخته شده است. اما كالاي جايگزين براي آن وجود ندارد.

مطالعات مقدماتي بازار داخلي و بين المللي و رقبا ي موجود در بازار چشم الكترونيک

 • حجم بازار بين المللي و توليدكنندگان عمده چشم الكترونيک

  مهمترين توليدكنندگان الكترونيک نوري در جهان، در اروپا، آمريكا و ژاپن قرار دارند . امروزه بعضي ديگر از كشورهاي جنوب شرقي آسيا نظير چين، كره جنوبي و هنگ كنگ نيز در زمينه الكترونيک نوري فعال شده اند. جدول زیر گروهي از توليدكنندگان بزرگ الكترونيک نوري در جهان را نشان ميدهد.

  توليدكنندگان بزرگ الكترونيک نوري در جهان

 • بازار داخلي چشم الكترونيک و رقباي آن

  همانـند سـاير محـصولات صـنعتي به دليل مشكلات مربوط به داده ها ، ميزان توليد و يا درآمد از محـصول بـراي ايـران در دسترس نميباشد . شركتهاي كوچك فراواني در توليد انواع كيتهاي ساده، دزدگيرها، چشم الكترونيك ساده، انواع سنسورها براي استفاده در ابزارهاي مختلف فعال هـستند. امـا بخـشي از بـازار داخلـي در اختـيار واردكنـندگان چشم الكترونيک و سـاير ابـزار الكترونيك نوري است كه از كشورهاي مختلف به ويژه از شرق آسيا و اروپا وارد ميكنند. بـا تـوجه بـه وسعت كاربرد كالا، حجم تقاضا براي آن ، نياز به مطالعات وسيع دارد كه در امكان سـنجي مقدماتـي نميتوان به آن پرداخت . نكته مهم در زمينه الكترونيك نوري و چشم الكترونيک افـزايش كاربـردهاي آن جهان و به تبع آن در ايران ميباشد كه به وسيله اختراعات جديد در اين زميـنه صـورت مـيگيـرد . امروزه نوآوريهاي فراواني در زمينه هاي پزشكي، معلوليت ها، كنترل وقايـع تا فاصله هاي دور و غيره براي اين محصول در حال تحقق است كه مي تواند تقاضا براي آن را در داخل كشور وسعت ببخشد.

 • واحدهاي توليدي داخلي

  در آمارهـاي وزارت صـنايع از جمـع 8 مجـوز صـادرشـده براي چشم الكترونيک تنها 3 واحد صـنعتي فعال هستند . كه در تبريز، مشهد و تهران قرار دارند و ظرفيت اسمي آنان بين 5000 تا 15000 چـشم الكتـرونيك در سـال مـيباشـد . بنظر ميرسد كه تنها اين سه واحد توليدي براي مصارف صنعتي توليد داشته باشند كه كل حجم ظرفيت اسمي آنان حدود 27000 دستگاه بوده است.
  با توجه به كاربرد وسيع اين محصول به نظر ميرسد حجم تقاضا از ميزان توليد بسيار بيشتر اسـت . لازم بـه ذكـر اسـت كـه كارخانجـات صـنعتي در ايران به دلايل مختلف ، كمتر از ظرفيت اسـمي خـود تولـيد مـيكنـند . بنابـر ايـن بـر اسـاس نياز دستگاههاي مختلف الكترونيكي به اين محصول، ميزان عرضه توليدات داخلي كمتر از تقاضا ميباشد.

 • صادرات و واردات چشم الكترونيک و شرايط آن

  انواع فـراوان كيت هـا و چـشم الكترونيكي وارداتي سامسونگ از كره، كامه از اروپا، سوني و وشيبا از ژاپن در بازار ايران وجود دارد. با توجه به بررسيهاي به عمل آمده از بازار به نظر ميرسد كـه بخـش قابـل توجهـي از نـياز داخـل كشور ازطريق واردات تامين شده و برخي از واحدهاي كوچك نيز به مونتاژ اين محصول ميپردازند.
  تـوجه بـه ايـن نكته ضرور است كه در رابطه با چشم الكترونيک ، تنوع فراواني از نظر پيچيدگي تكنولوژي آن وجود دارد كه براساس كاربرد آن در صنايع مختلف تعيين ميشود . در بسياري از مـدارس اروپا، آمريكا و حتي ايران دانشآموزان انواع كيتهاي مشابه را خود توليد ميكنند و حتـي در بـازار ايـران نيـز كـيتهـاي آموزشـي به ويژه در زمينههاي جذاب الكترونيك مانند دزدگيـر يـا ابـزارهاي اخطـار و غيـره وجـود دارد كـه همـه بـه عـنوان چشم الكتريكي شناخته مـيشـوند . اين ابزارهاي آموزشي كاربرد چنداني در صنعت ندارند و چشمهاي الكتريكي مورد اسـتفاده در بسياري از ابزار الكتريكي پيچيدهتر از آنها هستند و اكثر نياز كارخانه ها به آنها از طريق واردات تامين ميشود. شرايط خاصي براي واردات اين محصول غير از حقوق گمركي و سود بازرگاني ( مجموع هر دو نزديك به 27 درصد ارزش) وجود ندارد.

 • جمع بندي بازار چشم الكترونيک

  بررسي ها و مطالعـات انجـام شده در جهان و ايران نشان ميدهد كه چشم الكترونيک نيز مانند ساير كالاهاي جديد وابسته به الكترونيك نوري به دليل تنوع محصول ، نوآوري و كاربرد فراوان، در دنياي امروز بازار نسبته خوبي داشته و در سالهاي آينده نيز از وضعيت مناسبي برخوردار خواهد شد.
  مهـمتـرين كـشورهاي فعال در الكترونيك نوري كشورهاي بسيار پيشرفته مانند آمريكا ، اروپا و ژاپـن ميباشند. ايـن خـود نشان دهنده اهميت اين صنعت در آينده جهان است كه ايجاب مي كند.
  كـشورهايي نظير ايران در اين تكنولوژي فعال باشند. البته پرداختن به الكترونيك نوري، وسيعتر از چشم الكترونيك است اما توليد سلولهاي نوري و چشم الكترونيك ، با كاربردهاي نوين آن، از اهميت لازم برخوردار است.
  بررسـي بـازار داخلي نشان ميدهد كه قسمت قابل توجه ي از نياز مصرف كنندگان فعلي به ويژه در بخـش صنعت از طريق واردات تامينشده و توليدكنندگان داخلي قادر به پوشش مناسب بازار نيـستند . بـنابراين احداث اين كارخانه ميتواند بازار خاص خود را داشته باشد و از حجم واردات بكاهـد. در صـورت انجـام تحقـيق و توسـعه كافي و استفاده از نوآوري، واحد صنعتي مربوطه امكان گسترش و صادرات را نيز خواهد داشت.

مشخصات فني و فرآيند توليد چشم الكترونيک

 • اجزاء تشكيل دهنده چشم الكترونيک

  همانطـور كه گفته شد چشم الكترونيكي، دستگاهي است حساس به نور بطوريكه اگر تابش نور بـه سـلول حـساس فوتـوالكتـريك آن كاهش يابد و يا متوقف شود، دستگاه فوراً واكنش نشان مـيدهـد. ايـن دستگاه معمولا با ولتاژ 6 يا 12 ولت كار ميكند و مصرف آن در حالت بيكاري نـزديك بـه صفر است. بنابراين حتي اگر باتري خشك به آن وصل شود، مدتها دوام مي آورد.
  ضـمناً يـك پتانـسيومتر تنظـيم حـساسيت روي فيبـر تعبيه شده است كه به كمك آن مي توانيد دستگاه را براي استفاده در شرايط نوري مختلف به دقت تنظيم نماييد . دستگاه چشم الكترونيك كاربـردهاي گوناگوني دارد كه از جمله ميتوان به كاربرد آن به عنوان دزدگير در موسسات و مـنازل و اتومبـيل ها اشاره كرد. ضمناً براي كنترل مسيرها جهت آگاهي از ورود و خروج افراد نيز به كار ميرود.
  چشم الكترونيكی از قطعات زير تشكيل شده است:

  • مقاومت هاي مورد نياز در ابعاد مختلف و LDR) Resistors Dependant Light)
  • خازن الكتروليت
  • خازن ها
  • ترانزيستور
  • سلول فتورزيستانس (CDS)
  • پتانسيومتر
  • IC
  • افزودني ها مانند بلندگو و غيره
 • مدار شماتيك چشم الكترونيک

  يكـي از سـادهتـرين مدارهاي شماتيك چشم الكترونيكی را ميتوان از توضيحات زير شناسايي نمود. نخـستين بخـش مـدار را يـك مولتي ويبراتور مركب از ترانزيستورها ي مختلف تشكيل ميدهد. مقـدار خـازنهـاي ايـن بخش طوري انتخاب شده است كه سيگنالهاي صوتي ثابتي با فركانس حـدود يـك كـيلو سـيكل ايجـاد مـيكند.
  اين سيگنالها در پايه كلكتور ترانزيستور مربوطه قابل دريافـت اسـت و اگـر يـك گوشـي كريـستالي بـه پايه م ذكور وصل شود، سيگنالها به صورت صـداي سوت شنيده ميشوند. دومين بخش مدار، يك آمپليفاير صوتي دو ترانزيستوري است كـه بـه صـورت مـستقيم بـه يكديگر وصل شده اند. ترانزيستور دوم يك ترانزيستور تيپ مثبت PNP اسـت كـه سيگنالهاي صوتي را از طريق يكي از خازنها دريافت ميكند و پس از تقويت سـيگنالهـا، آنهـا را بـراي تقـويت نهايـي (تقـويت قـدرت) به ترانزيستور بعدي ميدهد.
  پايه B ترانزيـستور اول از طـريق سلول فوتورزيستانس ( Cds) به ولتاژ مثبت وصل شده است و در حالتي كه نور به صفحه Cds بتابد، مقاومت آن كاهش يافته ولتاژ مثبت قابل توجهي به پايه B مـيرسـد و ترانزيـستور را در حالـت خاموشي نگه ميدارد كه در اين حالت ولتاژ تغذيه مولتي ويبـراتور قطـع اسـت و كـار نمـي كـند و لذا هيچ صدايي از بلندگو پخش نمي شود.
  اما همين كه مانعـي بـر سر راه تابش نور به Cds ايجاد شود، مقاومت آن افزايش مييابد و ولتاژ مثبت پايه B كاسـته شده و در عوض پايه B از طريق پتانسيومتر Pot و مقاومت اول ولتاژ منفي دريافت مـيكند كه در نتيجه مدار مولتي ويبراتور به كار مي افتد و صداي بوق از بلندگو پخش ميشود. بـا تنظـيم پتانـسيومتر (مقاومـت متغير) ميتوان ولتاژ پايه B ترانزيستور اول را براي شرايط نوري مختلف به دقت تنظيم نمود.
  يكـي از بخـشهاي مهم در چشم الكترو نيك داشتن امكانات برنامهريزي است كه در حالتهاي اسـتاندارد بـه آن افـزوده نـشده است . علاوه بر آن قابليتهاي متفاوتي را ميتوان به اين مدار اضافه نمود . از جمله تايمرهاي مختلف، شمارنده ها و غيره .
  مدار شماتيك چشم الكترونيك

 • انواع چشم الكترونيک

  چـشم الكترونيكـي انـواع مخـتلف براي ابزارهاي گوناگون دارد . اگرچه پايه غالب اين محصولات مـشابه است. اما بر اساس نياز چشمهاي الكتريكي محصولات مختلف داراي قابليت هاي متفاوت اسـت. در ايـن قسمت چند نوع از چشم الكتريكيهاي موجود در بازارهاي ايران معرفي ميشوند . لازم بـه ذكـر اسـت كـه نامگذاري انواع موجود تاحدي براساس نظر فروشندگان آن و نه بخاطر ويژگـي هاي محـصول بـوده اسـت . به علاوه اينگونه كيت ها كمتر جنبه صنعتي دارد و تنها براي شناسايي كاربردهاي آنها معرفي ميشود.

  1. چشم الكترونيک حساس
   با كمك اين دستگاه ميتوان مسيرهاي مورد نظر را كنترل كرد . عبور فرد و يا اشياء مختلف از مقابل سنسور دستگاه موجب به كار افتادن آن مي شود. داراي رله است و ميتواند با تابش و يا قطع نور دستگاهي را روشن و يا خاموش نمايد . مجهز به مدار آداپتوربوده و ولتاژ آن 9 تا 12 ولت اندازه فيبرمدارچاپي آن 55×95 ميلي متراست.
  2. چشم الكترونيک اتوماتيك
   هنگامـي كـه مانعـي از جلوي اين دستگاه عبور كند رله دستگاه به كار مي افتد. ميتوان رله دسـتگاه را در وضـعيت وصـل باقي نگهداشت تا به حالت اول برنگردد. دستگاه با كمك يك كلـيد مـيتـواند در روشنايي و يا تاريكي مورد استفاده قرار گيرد . ولتاژ آن 9 تا 12 ولت و اندازه فيبرمدارچاپي آن 60×110 ميليمتر ميباشد.
  3. دزدگير(چشم الكترونيک) نوري با آلارم
   مـداري كـه تحت عنوان چشم الكترونيك ارائه شده، يك سنسور بسيار حساس نوري است كـه بـا تاريك شدن محيط عمل نموده، آلارمي شبيه بوق از بلندگو پخش مي كند. منبع تغذيه ايـن كـيت 9 تـا 12 ولـت مـستقيم DC اسـت كـه مـيتواند از باتري يا آداپتور تأمين و با رعايت قطب هاي مثبت و منفي به مدار متصل شود
  4. تايم كنترل
   اگـر دو نقطه SET حتي براي يك لحظه بسيار كوتاه به يكديگر اتصال پيدا كند تايمر به كار مـي افـتد. زمـان مـورد نـياز بـه كمك پتانسيومتر تنظيم ميشود. داراي رله است و ميتواند دسـتگاه مورد نظر را در مدت معين روشن و يا خاموش نگه دارد . مجهز به آداپتور بوده و ولتاژ آن 6 تا 12 ولت و اندازه فيبرمدارچاپي آن 60×75 ميلي متر مي باشد
  5. آبسنج حساس
   بـه محـض برخورد سوندهاي دستگاه به آب، رله دستگاه عمل مي كند و ميتواند دستگاهي را روشـن و يـا خامـوش نمايد. داراي پتانسيومتر مخصوص براي كنترل حساسيت و قابل اسـتفاده بـراي كنترل حداكثر و يا حداقل سطح آب در منابع و مخازن ميباشد . كاربردهاي صنعتي داشته و ولتاژ آن 9 تا 12 ولت و اندازه فيبرمدارچاپي آن 48×67 ميليمتر است .
 • تكنولوژي توليد چشم الكترونيک

  در يك واحد صنعتي، تكنولوژي قابليت تركيب عوامل اصلي توليد و ايجاد محصو ل و بطور كلي مجموعهاي از ابزارهاي فيزيكي و تواناييهاي فكري و مهارتي انساني بوده كه نمود عيني آن ايجاد محصول يا ارائه خدمت است. تكنولوژيها يا در داخل كشور توليد ميشوند، يا از خارج انتقال مييابند و يا تركيبي از هر دو هستند. تكنولوژي كه مبداء آن خارج از مرزهاي ملي بوده و معمولاً در سطوح پايين تراز مونتاژ است تكنولوژي وارداتي و تكنولوژي هايي كه بطور سنتي از دوران هاي گذشته وجود دارند و غالباً در رقابت با تكنولوژي وارداتي بعلت بهره وري پايين بسرعت از رده خارج ميشوند تكنولوژي داخلي ميگويند. تكنولوژي بعنوان يك ابزار توليد براي بهرهوري بيشتر و افزايش كارايي نيروي كار انسانها رشد يافته است و گاهي ميتواند با نيروي انساني جايگزين شود . تكنولوژيها را براي كاربردهاي مشخص ميتوان به دو نوع كاربر يا سرمايه اندوز تقسيم كرد.
  پيچيدگي تكنولوژي امري نسبي است . پيشرفتهاي تكنولوژيكي همراه با پيچيدهترشدن آن بوده است، بگونهاي كه تكنولوژيهاي نوين بشدت تخصصگرا بوده و مجموعه اي از رشته هاي تخصصي را در بر ميگيرند. در عين حال تكنولوژي هاي نوين به سمت سادگي در كاربرد و حداقل كردن مهارتهاي انساني در استفاده از ابزار و امكانات و محصولات پيش ميروند . در صورتيكه بعضي از اقلام مواد اوليه طرح به ويژه سلولهاي فتو رزيستانس توسط واحد توليد شود از تكنولوژي وارداتي قابل جذب استفاده كرده است اما در صورتيكه كارخانه از ابزار الكترونيك موجود در بازار استفاده كند از تكنولوژي مونتاژ بهره خواهد برد .

 • مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن

  مواد اوليه طرح قطعات الكترونيكي و انواع مقاومت ها و خازن مي باشد فهرست آن شامل موارد زير است :

  • مقاومت هاي الكتريكي
  • خازن
  • ترانزيستور
  • IC
  • پتانسيومتر
  • و ساير افزودني ها ي موردنياز

  در صورتيكه كارخانه بخواهد ميتواند مواد فوق را از بيرون تهيه كند . اما تعدادي از كارخانه هاي چشم الكتريكي، سلولهاي فتورزيستانس را خود تهيه ميكنند .

حمايت های اقتصادي و بازرگاني موجود

ايجاد كارخانه هاي توليدي علاوه بر ايجاد اشتغال بخشي از نيازهاي بازار داخلي را تامين و در صـورت امكان بـا صادرات ميتواند سودآوري اقتصادي مضا عف داشته باشد و به همين دليل مورد حمايت اقتصادي دولت قرار دارد.
در زميـنه تـسهيلات نيـز بانـك هاي مختلف از قبيل بانك صنعت و معدن و تجارت و … تسهيلات ويژه ارزي و ريالي بـراي احداث كارخانههايي كه توجيه اقتصادي دارند ، ارائه ميكنند و در اين زمينه مشكلي وجود ندارد.
هـرچند طـرح حاضـر بـه دليل وجود بازار داخلي از نظر اقتصادي در مرحله مقدماتي توجيه پذير است. اما به دليل آنكه صنايع وابسته به الكترونيك نوري، صنايع رو به رشد بوده و بازار آن در حال گـسترش اسـت، مـيتـواند با اولويت صادراتي مورد توجه قرار گيرد . علاوه بر آن به دليل فراوانـي كاربـر و نـوآوري هايـي كـه در اين صنعت صورت ميگيرد ، ميتوان در مراحل بعدي با تحقيق و توسعه امكان حضور موثرتر آن را در بازار داخلي و بين المللي فراهم نمود.

امتیاز کاربران: 0.05 ( 1 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی