سفارش طرح توجیهی
ایده هاایده های صنعتیبخش صنعت

طرح توليد لامپ كم مصرف

مقدمه

طرح حاضر مطالعه امكانسنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد لامپ كم مصرف (Compact Fluorescent Lamps=CFLs) است. نياز به صرفه جوئي در مصرف برق در دنيا و نقش اين محصول در كاهش مشكلات زيست محيطي بههمراه بازار در حال رشد آن در ايران و جهان، بههمراه برنامه هاي بسيار مفصل سازمانهاي بين المللي و دولتها براي تشويق مصرفكنندگان به استفاده از اين محصول، نياز به مطالعه و تاسيس كارخانه مربوط به آن را محسوس ميسازد. اهميت استراتژيك محصول به همراه نياز به تامين بازار كه در شرايط حاضر بخش عمدهاي از آن از طريق واردات تامين مي شود، و احتمال فراهم شدن امكان صادرات به كشورهاي همجوار از ديگر موارد توجيه شدن ايجاد كارخانه ميباشد.

ضرورت و اهميت توليد لامپ كم مصرف

یكي از ويژگيهاي دنياي امروز، استفاده گسترده از انرژي الكتريكي است . درطول سالهاي اخير مصرف برق در بخشهاي مختلف، رشد چشمگيري داشته بطوريكه نياز توليد برق در روز اوج مصرف سال جاري از مرز 32 هزار مگاوات گذشت. توسعه در صنعت برق به سرمايه گذاري سنگين و صرف زمان طولاني جهت احداث تاسيسات توليد و انتقال نيازمند است . براي نمـونه، جهت تامين برق يك لامپ 100 وات به حدود 100 دلار سرمايه گذاري نيـاز اسـت و درصـورت مهيـا بـودن تمـامـي امكـانـات، ســاخـت يـك نيروگـاه بين 4 تـا 8 سـال به طول مي انجامد. در كشور ما، بخش عمده سرمايه گذاري مربوط به تامين برق در ساعات اوج مصرف است كه همواره از حوالي غروب شروع شده و چند ساعت به طول مي انجامد. بيشترين سهم مصرف برق در ساعات اوج مصرف مربوط به مشتركين خانگي (حدود 47 درصد) و بخش عمدهاي از آن مربوط به مولفه روشنايي است و پرمصرفترين وسيله در اين بخش، لامپهاي 100 وات و60 وات رشتهاي معمولي و شمعي ميباشند.
لامپهاي رشته اي در واقع مثل بخاري برقي عمل مينمايند كه نور نيز ساطع ميكنند. اساس كار لامپهاي رشته اي معمولي به گونهاي است كه بخش عمده برق مصرفي آنها به گرمــا تبديل شده و تنها بخش كوچـكي از آن (حدود 10 درصد) بـه روشنايي تبديل ميگردد. اين خصوصيت بويژه در ماه هاي گرم، باعث افزايش مصـرف سيستم هاي سرمـايشي نيز خواهد شد لذا استفاده از لامپ هاي كممصرف بدليل عدم گرمازايي، سبب كاهش چشمگيري در مصرف سيستم هاي سرمايشي و بالطبع هزينه آن ميگردد. عمر كوتاه لامپ هاي رشته اي، مصرف زياد برق و تلفات حرارتي آنها ، جملگي در لامپهاي كم مصرف جبران شده و از راندمان بالايي برخوردار گرديده اند. استفاده از هر لامپ كممصرف بجاي لامپ معمولي در حاليكه 12 ساعت در شبانه روز روشن باشد، با كاهش هزينه برق، در طول سال بالغ بر 60% صرفه جويي اقتصادي خواهد داشت.
اما ساخت لامپ هاي كممصرف تحولي در كاهش مصرف انرژي الكتريكي براي تامين روشنايي به شمار مي رود نتيجه بررسي هاي تحقيقاتي نشان ميدهد كه با توجه به مصرف يك پنجم برق توسط لامپهاي كم مصرف، جايگزيني لامپهاي رشته اي با لامپهاي كممصرف به طور متوسط هزينه برق در منازل را به يك سوم و در مناطق تجاري تا يك چهارم تعديل ميدهد.
عمر متوسط اين لامپ ها حدود 10 برابر و بازده نوري انها تقريبا 5 برابر لامپهاي كم رشتهاي است. با اين توضيح جايگزيني لامپهاي رشتهاي با لامپهاي كم مصرف صرفه جويي زيادي را به همراه خواهد داشت. هر چند به طور متوسط هزينه اوليه براي خريد لامپ كم مصرف حدود 6 برابر لامپ رشته اي با توان مشابه است، اما با فرض بطور متوسط 8 ساعت روشن بودن لامپ ها در روز، در مدتي حدود شش ماه افزايش هزينه ناشي از خريد لامپ كم مصرف با كاهش بهاي برق مصرفي جبران شده و پس از آن صرفه جويي قابل ملاحظه اي در بهاي برق ايجاد خواهد شد.

معرفي لامپ كم مصرف

در اين بخش لامپ هاي كم مصرف CFLs معرفي و مزاياي سرمايه گذاري در آنها به اجمال مشخص خواهد شد:

 • لامپ هاي كم مصرف Compact Fluorescent Lamps = CFLs

  اگـرچه مزاياي فراوان اقتصادي و زيست محيطي براي لامپ هاي كم مصرف عنوان شده اما رشد بـازار آن بـه دلايـل مخـتلف، از جملـه وجـود ماده سمي جيوه در توليد آن سريع نبوده و هنوز نتوانسته موقعيت مناسب مزيت هاي خود را به دست آورد.
  اولـين لامـپ هـاي روشنايي در سال 1802 ميلادي (75 سال قبل از توليد كامل الكتريسيته توسط اديـسون ) توسـط همفـري داوي در انگلستان تهيه شد. اين لامپ كه با كمك باطري كار ميكرد و از تارهـاي (فيلامنت) پلاتينيوم براي ايجاد روشنايي استفاده مينمود، علاوه بر آن كه روشنايي زيـادي نداشـت فيلامـنت هاي آن نيز طول عمر بسيار كوتاهي داشتند . در طول دهه هاي بعد از آن تـلاشهاي فراواني انجام شده و لامپ هاي زياد با استفاده از فيلامنت هاي گوناگون از جمله كربن ابداع شد اما هيچكدام طول عمر چنداني نداشتند.
  در سـال 1879 اديـسون پس از مدتها فعاليت با فيلامنت هاي مختلف، با استفاده از كربن توانست اولـين لامـپ هاي معمولي با طول عمر مناسب را تهيه كند. در سال 1881 لويس لاتيمر لامپهايي بـا فيلامـنت كربنـي كامـلتر و حبابهاي بلوري اختراع نمود . در سال 1889 اديسون اولين لامپ تجـاري معمولـي را بـراي استفاده عموم اختراع و در واقع عصر الكتريسيته آغاز شد و نهايتاً درسـال 1910 ويلـيام داويـد كولـيج با استفاده از تنگستن (فلزي از جنس كروم ) به عنوان فيلامنت، لامپ هاي بادوامتر معمولي را به وجود آورد.
  تـلاشهـاي فـراوان بعـدي عمـدتاً بـراي تهيه لامپ هايي با گرماي كمتر و مصرف انرژي پايينتر صورت گرفت و لامپ هاي هالوژن و فلوئورسنت به وجود آمد و سرانجام لامپ هاي كم مصرف يا لامپ هاي فلوئور سنت فشرده (كامپكت) در دهه 1970 ساخته شد.
  انـرژي مـصرفي در لامـپ كـم مـصرف حـدود 20 درصد لامپ هاي رشته اي است.لامپ كم مصرف در مقابـل تغييـرات ولـتاژ بـرق ورودي حساس نيست و افزايش ولتاژ بر عكس لامپهاي رشته اي در طول عمر لامپ كم مصرف اثر چنداني ندارد.
  بـا ايـنكه ميـزان نـور دهـي لامـپ كـم مصرف و لامپ رشته اي تقريباً برابر است اما افت نوردهي لامپ كـم مـصرف در اواخـر عمر به مراتب كمتر از لامپ رشته اي است . لامپهاي كم مصرف در اثر كار گرم نمـيشـود در مقابـل سـرما و تغييـرات درجه حرارت مقاوم بوده و در اثر ريزش باران نميشكند . اين لامپها نيازي به اتصالات متعدد نداشته و حجم لامپ مهتابي را ندارد.

  از نظـر مقايـسه طـول عمـر، عمـر متوسط لامپ هاي رشته اي حدود 900 ساعت، لامپه اي مهتابي حدود 4000 سـاعت و لامـپهـاي كم مصرف 8000 ساعت است لامپ هاي CFL جديد بين 10000 تا 16000 ساعت عمر دارند.
  هـر چـه تعـداد دفعـات خامـوش و روشـن شدن لامپهاي كم مصرف كاهش يابد ، طول عمر آنها افزايش مييابد. بطوريكه حتي طول عمر بيش از 8000 ساعت با توجه به اين مساله عنوان شده است. از انـواع لامـپ كـم مـصرف، لامـپهـاي HID اسـت كـه مزاياي بيشتري نسبت به لامپهاي فلورسنت كـم مـصرف دارنـد، همچـون كنتـرل نـوري بهتر، خروجي بيشتر، حساسيت كمتر براي استارت زدن و ايجـاد حـرارت كمتـر بـا اين وجود ، زمان بيشتري طول ميكشد تا آنها براي روشن شدن، گرم و آماده شـوند و زمـان طولانـيتري نيز براي روشن شدن مجدد بعد از خاموش شدن لازم دارند . معايب ديگر آنها انديس ارائه رنگ كمتر و سوسوزدن در فركانس 120 هرتز نيز مي باشند.
  لامپهاي فلورسنت كم مصرف براي عمل كرد در محدوده حرارتي خاصي طراحي شده اند. حرارت در زيـر ايـن محـدوده سـبب تولـيد خروجـي كمتـري مـيشـود. اغلـب اين لامپها براي استفاده در داخل سـاختمان مـيباشند، اما هيچ مدلي براي استفاده محيط بيرون وجود ندارد . محدوده حرارتي لامپهاي فلورسـنت كـم مـصرف بـر روي بـسته بـندي آنها حك شده است. لامپ هاي فلورسنت كم مصرف براي نصب خارجي بايد در تجهيزات برقي بسته قرار گيرد. لامـپهاي فلورسنت همچنين شامل يك مقدار ميكروسكوپي جيوه هستند لذا براي جلوگيري از تماس با جيوه در موقع خرد شدن لامپ بايد از يك محافظ استفاده شود.
  اسـتفاده از لامـپهاي فلورسنت كم مصرف در خانه بر كيفيت توان به طور محسوس اثر نميگذارد، اما اسـتفاده از آنهـا در تعـداد زيـاد مـي تـواند اثر گذار باشد. به همين علت سازندگان به دنبال توليداتي با مجمـوع تحـريف هارمونيكـي (THD) پايـين تـر( زيـر 30%) و ضـريب قـدرت بيـشتر از 0/9 هـستند. كارخانـه هـاي لامـپ هـاي فلـورسنت كم مصرف اغلب اظهار مي كنند كه محصولات آنها داراي ضريب قدرت بالاي 9/0 است .
  بعضي از اشكال مختلف لامپ های كم مصرف
  بعضي از اشكال مختلف لامپ های كم مصرف
 • موارد مصرف و كاربرد (CFL)

  امروزه روشنايي در جهان سهم مهمي از مصرف برق را به مصرف خانگي برق 35 درصد از كل مصرف الكتريسيته در كشور را تشكيل ميدهد و در اين بين روشنايي بخش عمدهاي از مصرف برق بخش خانگي را شامل ميشود در كشورهاي پيشرفته 25 درصد از مصرف برق خانگي مربوط به روشنايي است. در ايران اطلاعات صحيحي وجود ندارد اما برآوردها نشان ميدهد كه نزديك به 30 درصد از مصرف خانگي مربوط به روشنايي است .
  با توجه به اهميت روشنايي در مصرف انرژي استفاده از لامپ هاي كممصرف توسعه زيادي پيدا كرده است و سه هدف اصلي را دنبال ميكند :

  1. كاهش صورتحساب مصرف كنندگان
  2. كاهش ميزان سرمايه گذاري جهت تامين تاسيسات توليد و توزيع برق
  3. كاهش آلودگي زيست محيطي

  مزاياي استفاده از لامپ هاي كم مصرف را ميتوان در موارد زير مشاهده نمود:

  • ميزان نوردهي هر لامپ كم مصرف 18 وات برابر نور حاصل از يك لامپ رشته اي معمولي 100 وات ميباشد.
  • امكان انتخاب رنگ نور( آفتابي ، مهتابي، رنگي ) براساس كاربرد و نياز مصرف كنندگان
  • كاهش هزينه هاي تعويض لامپ به واسطه عمر طولاني لامپ كم مصرف
  • كاهش مصرف برق دستگاههاي سرمايشي خودكار به دليل عدم توليد گرماي مزاحم
  • ايجاد نور كاملاً يكنواخت و بدون لرزش و در نتيجه خستگي كمتر چشم

  استفاده از لامپ هاي كم مصرف در مكان هاي زير توصيه نميشود:

  • محيط هايي با حرارت بالاي 48 درجه و كم تر از 10 درجه
  • قاب هاي كاملاً بسته و بدون جريان هوا
  • مكان هايي با رطوبت زياد مانند گلفروشي، گلخانه …
  • محلهايي با دفعات روشن و خاموش شدن زياد نظير مدارهاي چشمك زن و دستشويي و …
  • ميزان نور لامپ كممصرف از شرايط نصب و دماي محيط متاثر است از اين رو حداكثر نور داخل اتاقي با دماي حدود 25 درجه زماني حاصل ميشود كه لامپ به صورت آويز نصب گردد.
 • اهميت استراتژيك لامپ های كم مصرف (CFL) در جهان

  لامپهاي كم مصرف به دو دليل عمده در جهان اهميت استراتژيك دارند.

  • كاهش مصرف انرژي و مزاياي اقتصادي
  • كاهش اثرات زيست محيطي مصرف انرژي

  مديـريت مـصرف برق شامل مجموعه اي از فعاليتهاي به هم پيوسته بين صنعت برق و مشتركين آن بـه مـنظور بهيـنه سـازي و منطقـي كردن مصرف برق است تا بتوان با كارايي بيشتر و هزينه كمتـر بـه مطلوبـيت بهيـنه اي در زميـنه مـصرف دسـت يافـت . بـدين ترتيب هم عرضه كننده و هم مصرف كننده برق به سود بيشتري دست خواهند يافت.
  در اثـر مديـريت مـصرف بـرق با استفاده بهينه از انرژي الكتريكي افزايش توليد و توسعه سطح رفاه جامعه حاصل خواهد شد. چـون درآمـد حاصل از فروش برق تنها بخشي از هزينه هاي سرمايه گذاري صنعت برق را تامين ميكند، از اين رو اين صنعت متكي به درآمدهاي عمومي است و با توجه به لزوم صرفه جويي در مـصرف مـنابع ارزي ايـن صـنعت بـدون دسـتيابي به الگوي مناسب در مصرف برق با مشكلات جدي در تامين برق كشور مواجه خواهد شد لذا صرفه جويي در مصرف برق به صورت راه حلي استراتژيك مطرح ميگردد.
  علاوه بر مسائل اقتصادي توليد برق، بخش انرژي در بين ساير بخش هاي صنعتي از نظر وسعت آلودگي هاي زيست محيطي شرايط يگان هاي دارد . توليد الكتريسيته بيشترين ميزان اكسيد نيتروژن و سولفور را در جهان توليد ميكند . بخش مسكوني يك مصرفكننده عمده انرژي با الگوي مصرف معين ميباشد . كاهش مصرف انرژي به كاستن از آلودگي و تغييرات آب و هوايي كمك ميكند .
  سياستهاي فراواني در زمينه كارآيي و ذخيره انرژي براي اين بخش تدوين شده است . به طور مثال در كشورهاي سردتر اجزاء گرم كننده فضا مركز توجه براي بيشتر سياستهاي ذخيره انرژي هستند . در حالي كه در بيشتر كشورها ابزارهاي الكتريكي و روشنايي مورد توجه سياست گذاران انرژي ميباشند . در 2 دهه گذشته دولت هاي جهان سياست هاي فراواني در جهت كاهش مصرف انرژي اعمال نموده و مشوق هايي براي ايجاد صنايعي كه در كاهش انرژي نقش دارند ايجاد كردهاند. در سال 2001 كارگاه آموزشي طرح جامع روشنايي در آكادمي علوم آمريكا برگزار شد و در آن روش هاي مختلف براي كاهش انرژي مصرف شده در روشنايي مورد بررسي قرار گرفت و ظرفيت هاي موجود جهان براي جايگزيني ابزار روشنايي تحليل شد. از جمله ابزاري كه براي اين كاهش در نظر گرفته شد استفاده از لامپ هاي كم مصرف بود كه فراگير شدن آن سهم عمده اي در كاهش انرژي مورد مصرف در روشنايي را دارد.
  محاسبات نشان ميدهد يك لامپ كم مصرف 20 واتي با رده برچسب انرژي A در طول عمر خود معادل يك بشكه نفت صرفه جويي ميكند. جايگزيني 10ميليون شعله لامپ كم مصرف در كشور، ظرفيت نيروگاهي برابر يك نيروگاه، 2 هزار مگاواتي يا معادل نيروگاه شهيد رجايي و 800 ميليون دلار سرمايه گذاري آزاد ميكند.
  از آنجاييكه نوردهي يك لامپ 20 وات كم مصرف، معادل يك لامپ 100 وات رشته اي معمولي است، در صورت تعويض يك لامپ رشته اي با يك لامپ كم مصرف كه بطور متوسط 5 ساعت در شبانه روز روشن است، طي يك سال در حدود 120 كيلووات ساعت صرفه جويي انرژي شده و معادل 18000 ريال از هزينـه مصـرف برق كاسته خواهـد شد ، كه با احتساب طول عمر لامپ كم مصرف (8000 ساعت = 4 سال )، درمجموع بيش از 70000 ريال نفع اقتصـادي داشته و از چندين بار تعويض لامپ رشته اي نيز جلوگيري مي شود.
  از ديدگاه ملي، در صورتيكه نيمي از مشتركين خانگي (تعداد مشتركين خانگي در حدود 17/5 ميليون است.) نسبت به جايگزيني سه عدد لامپ رشته اي 100 وات با لامپ كم مصرف اقدام نمايند و چنانچه ضريب همزماني روشن بودن آنها را در ساعات اوج مصرف معادل 60%فرض شود، پيشبيني ميشود در حدود 1000 مگاوات از توان مصرفي ساعات اوج مصرف كاسته خواهد شد، كه حداقل معادل 1300 مگاوات توان توليدي است و كاهش هزينه سرمايه گذاري آن بالغ بـر 1/3 ميليارد دلار خواهد بود. ضمناً از آنجاييكه به ازاء توليد يك كيلووات ساعت برق ، حدود 150 گرم گازهاي آلاينده وارد محيط زيسـت ميگردد، با جايگزيني سه عدد لامپ كم مصرف توسط نيمي از مشتركين خانگي ، سالانه بيش از 400 هزار تن از گازهاي سمي وارده به محيط زيست، كاسته خواهد شد .
  مقايسه لامپ معمولي و كم مصرف از نظر هزينه سالانه

 • استانداردهای (CFL)

  همانگونه كه قبلا گفته شد در سال 1889 توماس اديسون اولين لامپ معمولي مورد استفاده عموم را اختراع كرد كه در آن زمان انقلابي در جهان و تكنولوژي الكتريسيته به وجود آورد اما امروزه لامپ هاي معمولي را تكنولوژي مخرب محيط زيست به حساب مي آورند . لامپ هاي كم مصرف از نظر كمك به زيستگاه ها و توسعه شاخص هاي محيطي از اهميت زيادي برخوردار هستند اما تنها مشكل موجود استفاده از جيوه در ساختار آن است كه يك ماده سمي بوده و بازيافت آن در طبيعت خطرهاي جانبي دارد . توليد كنندگان اصلي اين گونه لامپ ها در جهان در تلاش يافتن ماده جايگزين براي جيوه هستند كه هنوز پيدا نشده اما برنامه هاي موسسات بين المللي در اين جهت ادامه دارد و پيش بيني مي شود كه تا سال 2020 موفقيت هايي به دست آورند . رعايت استانداردها در زمينه استفاده از مواد در اين صنعت ضروري است .
  در سال 2005 در شانگهاي چين يك كنفرانس بين المللي به نام ( 6 Right Light) و يا نور صحيح شماره 6 براي هماهنگي در آزمون و اجراي استانداردهاي جهاني تهيه لامپ انجام شد كه تمامي كشورها و توليد كنندگان موظف به اجراي بيانيه هاي آن مي باشند . كشورهاي پيشرو در اين زمينه استراليا و چين هستند . آخرين استانداردي كه در اين زمينه مطرح شده از سوي انجمن صنعتگران برق و الكتريسيته آمريكا در سال 2007 بوده كه ميزان مصرف جيوه براي يك لامپ CFL کم مصرف 25 وات و كمتر را 5 ميلي گرم و 25 تا 40 وات را 6 ميلي گرم تعيين كرده اند .

 • بررسی جايگزين كالاهای (CFL)

  مهمترين كالاي جايگزين براي لامپ هاي كمم صرف لامپ هاي معمولي، هالوژن و مهتابي ميباشند. لامپ هاي مهتابي خود از گروه لامپ هاي كم مصرف هستند اما طول عمر آنان كم تر و گرمازايي آنان بيشتر است. لامپ هاي هالوژن يكي ديگر از انواع لامپ هاي تابشي هستند كه با افزايش مقايسه با لامپ هاي تابشي استاندارد ميباشد. عليرغم رنگ نور مناسب لامپ هاي هالوژن، بخاطر گرماي توليدي زياد آن استفاده كنندگان به مصرف انواع مدل هاي جديد لامپهاي فلورسنت كممصرف تشويق شده اند. لامپ هاي هالوژن بازارهاي بسيار كمتري دارند و رقيب عمده محسوب نمي شوند اما لامپ هاي معمولي رقباي پر قدرتي به حساب مي آيند.
  بررسي بازارهاي آمريكا نشان مي دهد كه از 1/5 ميليارد لامپ مصرف شده در آمريكا در سال 2000 تنها 6 ميليون مربوط به لامپ هاي كم مصرف بوده است . تغييراتي كه در طول چند سال گذشته از نظر رنگ، كيفيت، قيمت و ميزان جيوه مصرفي در CFL ها به وجود آمده به همراه سياسته اي تبليغي وسيع سبب شده كه رشد مصرف آن قابل توجه باشد . با توجه به اهميت استراتژيك اين لامپها به نظر ميرسد كه به تبليغات گسترده و روشنگري هاي لازم براي گسترش مصرف آن از سوي دولت ها نياز باشد . در ايران نيز هرچند حمايت هايي از سوي مسئولان بخش انرژي براي تشويق مصرف كنندگان صورت ميگيرد اما نياز به فعاليت هاي بيشتر احساس ميشود.

 • کشورهای توليد کننده عمده لامپ کم مصرف (CFL)

  عمـده تـرين تولـيدكنـندگان لامپهاي كم مصرف، كمپاني هاي تهيه كننده لامپ هاي معمولي هستند . غالب اين كمپاني ها بين المللي بوده و در كشورهاي مختلف فعاليت ميكنند . كشورهاي جنوب شرقي آسيا در زميـنه توليد لامپ كم مصرف در دنيا توسعه فراوان يافته اند . جدول زیر گروهي از توليدكنندگان بزرگ لامپ كم مصرف در جهان را نشان ميدهد.
  76 1 - طرح توليد لامپ كم مصرف

بررسی اجزاء تشكيل دهنده لامپ کم مصرف و فرآيند توليد آنها

 • اجزاء تشكيل دهنده لامپ کم مصرف (CFL)

  اجـزاء تـشكيل دهـنده محـصول CFL بـسيار متـنوع هـستند زيـرا انـواع مخـتلف آن از طـريق تكـنولوژي هـاي گوناگـون تهـيه شده اند . لامپهاي كم مصرف غالبا به صورت لوله اي صاف يا پيچ خورده به بازار عرضه ميشوند . اما بطور كلي اجزاء تركيبي يك لامپ كم مصرف از لامپ و سـرپيچ تـشكيل شـده كـه بـه صورت يك پارچه يا مجزا و در انواع شكل ها و رنگ هاي مختلف توليد ميشوند . عملكرد آنها به قرار زير است:

  • لامپ
   در تمـام لامـپ هـاي فلوئورسنت به بخار جيوه كم فشار درون لامپ انرژي داده ميشود كـه در نتـيجه آن اشـعه مـاوراء بـنفش تولـيد ميگردد اين اشعه توسط فسفري كه سطح داخلي حباب لامپ با آن پوشيده شده جذب شده و اشعه به نور برگردانده ميشود.
  • سرپيچ
   سرپيچ ها ولتاژ اصلي براي روشنشدن و روشن ماندن لامپ را توليد ميكنند اين قطعات انـرژي اندكـي بـراي فعالـيت خـود لازم دارند . سرپيچها در 2 نوع مغناطيسي و الكتريكي موجـود مـيباشـند. سرپيچ هاي مغناطيسي از يك هسته فلزي و فنر مسي تشكيل شده اند . ايـن سـرپيچهـا وزن زيادي داشته (120 تا 453 گرم ) و براي لامپهاي كم قدرتتر بكار بـرده مـيشـوند . سـرپيچهاي الكتريكي از يك برد مدور و اجزاء الكتريكي تشكيل شده اند. ايـن سـرپيچ ها كارآيي بيشتر ي دارند اما ممكن است سبب ايجاد جريانات تداخلي الكترومگنتيك شوند . وزن سرپيچهاي الكتريكي كمتر و تنوع آنها هم بيشتر است. اجزاء داخلي لامپهاي كم مصرف در 2 تصوير زير نشان داده شده است.
 • تكنولوژی لامپ های كم مصرف

  لامـپ هـای كـم مـصرف بـرخلاف ظاهـر سـاده از تكنولوژي پيچيدهاي برخوردار هستند . طبق تعـريف يونـيدو، مـنظور از تكنولوژي، كاربرد علوم در صنايع با استفاده از رويه ها و مطالعات مـنظم وجهـت دار است. پيچيدگي تكنولوژي امري نسبي است . پيشرفتهاي تكنولوژيكي همراه بـا پيچـيده ترشـدن آن بوده است، بگونه اي كه تكنولوژي هاي نوين بشدت تخصصگرا هستند و مجمـوعهاي از رشـته هاي تخصصي را در بر ميگيرند . تكنولوژي مورد استفاده از اين طرح به شـدت تخصـصي امـا قابـل جـذب مـي باشـد . در بعـضي از مقـالات علمـي از آن بـه عنوان تكنولوژي بالا (Hi-Technology) نام برده شده است كه اين از نقاط قوت آن ميباشد. تكنولوژي مورد استفاده در لامپ هاي كم مصرف در حال تغيير بوده و در جهت كاهش اثرات گازهاي سمي و جيوه در تركيب لامپ ميباشد زيرا بازيابي اين لامپها در طبيعت مشكلاتي را توليد ميكند. تكنولوژي مورد استفاده در طرح بايستي براساس استاندارد و بر طبق آخرين روشهاي مرسوم در دنيا باشد. نقاط ضعف عمده اي در تكنولوژي طرح مشاهده نميشود.

 • مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن

  مواد اوليه طرح شامل مواد زير مي باشد:

  • شيشه
  • فلز
  • سيليكون (مورد لزوم در IC ها ، ترانزيستورها و غيره)
  • جيوه و بخار جيوه
  • فسفر
  • فايبر گلاس و رزين
  • آلومينيوم
  • فريت و سراميك
  • سيم هاي مسي
  • عايق هاي پلاستيكي
  • جوش هاي فلزي
  • آلياژ برنج يا نيكل

  مـاده اوليه مصرفي قسمت حباب شامل سيليس و غير ه از داخل تامين ميشوند. قطعات مورد نياز قسمت لامپ سازي با توجه به اينكه سازندگان اين قطعات محدود و منحصر ميباشند و عمدتاً از خارج وارد ميشوند .با توجه به سياست ها در جهت تشويق مردم جهان به استفاده از لامپ كم مصرف، شركتهاي سازنده سعي در كاهش قيمت لامپ و استفاده از مواد اوليه ارزان تر دارند و در اين زمينه تحقيقات فراواني در دسـت اقـدام است كه به نظر مي رسد تحولات آتي در جهت كاهش قيمت توليد و مواد اوليه مورد نياز لامپ كم مصرف باشد.

 • مكان پيشنهادي براي اجراي طرح

  بـسياري از مـناطق مخـتلف بـراي احـداث كارخانـه لامپ كم مصرف مناسب است . اما با توجه به وجـود صـنايع الكتـرونيك در استان فارس و شهرك صنعتي ويژه اينگونه صنايع در شيراز ، اينشهرك صنعتي براي صنايع الكتريكي و الكترونيكي پيشنهاد ميگردد . شهرك صنعتي الكترونيك شـيراز داراي امكانـات مناسـب از نظـر فـضا، سـوخت، امكانـات مخابراتـي و ارتباطـي بـوده و حمايت هاي لازم براي پروژه هاي مرتبط با الكترونيك را نيز در دستور كار دارد.

 • ماشين آلات مورد نياز

  فهرست ماشين آلات مورد نياز طرح در جدول شماره زیر آورده شده است. لازم به ذكر است كه به دليل تكنولوژي بالاي طرح عمده ماشين آلات بايستي از خارج از كشور تامين شود.
  ماشين آلات مورد نياز تولید لامپ کم مصرف

امتیاز کاربران: 4.25 ( 2 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

 1. سلام.میخاستم بدانم هزینه راه اندازی خط تولید لامپ کم مصرف کامل شده چقدر می‌باشد.اصلا توجیه دارد یا نه.

  1. با سلام و احترام

   برای اینکار ما جدیدا طرحی ننوشتیم تا به شما اطلاعات دقیق بدیم چون باید تحقیق بشه که بتونیم بگیم توجیه داره این پروژه یا خیر.
   اگر مایلید درخواست خودتو رو در از طریق فرم سفارش طرح توجیهی ارسال کنید تا هماهنگی لازم با شما انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی