سفارش طرح توجیهی
ایده هاایده های صنعتیبخش صنعت

طرح تولید لامپ کم مصرف

مقدمه

طرح حاضر مطالعه امکانسنجی مقدماتی برای احداث کارخانه تولید لامپ کم مصرف (Compact Fluorescent Lamps=CFLs) است. نیاز به صرفه جوئی در مصرف برق در دنیا و نقش این محصول در کاهش مشکلات زیست محیطی بههمراه بازار در حال رشد آن در ایران و جهان، بههمراه برنامه های بسیار مفصل سازمانهای بین المللی و دولتها برای تشویق مصرفکنندگان به استفاده از این محصول، نیاز به مطالعه و تاسیس کارخانه مربوط به آن را محسوس میسازد. اهمیت استراتژیک محصول به همراه نیاز به تامین بازار که در شرایط حاضر بخش عمدهای از آن از طریق واردات تامین می شود، و احتمال فراهم شدن امکان صادرات به کشورهای همجوار از دیگر موارد توجیه شدن ایجاد کارخانه میباشد.

ضرورت و اهمیت تولید لامپ کم مصرف

یکی از ویژگیهای دنیای امروز، استفاده گسترده از انرژی الکتریکی است . درطول سالهای اخیر مصرف برق در بخشهای مختلف، رشد چشمگیری داشته بطوریکه نیاز تولید برق در روز اوج مصرف سال جاری از مرز 32 هزار مگاوات گذشت. توسعه در صنعت برق به سرمایه گذاری سنگین و صرف زمان طولانی جهت احداث تاسیسات تولید و انتقال نیازمند است . برای نمـونه، جهت تامین برق یک لامپ 100 وات به حدود 100 دلار سرمایه گذاری نیـاز اسـت و درصـورت مهیـا بـودن تمـامـی امکـانـات، ســاخـت یـک نیروگـاه بین 4 تـا 8 سـال به طول می انجامد. در کشور ما، بخش عمده سرمایه گذاری مربوط به تامین برق در ساعات اوج مصرف است که همواره از حوالی غروب شروع شده و چند ساعت به طول می انجامد. بیشترین سهم مصرف برق در ساعات اوج مصرف مربوط به مشترکین خانگی (حدود 47 درصد) و بخش عمدهای از آن مربوط به مولفه روشنایی است و پرمصرفترین وسیله در این بخش، لامپهای 100 وات و60 وات رشتهای معمولی و شمعی میباشند.
لامپهای رشته ای در واقع مثل بخاری برقی عمل مینمایند که نور نیز ساطع میکنند. اساس کار لامپهای رشته ای معمولی به گونهای است که بخش عمده برق مصرفی آنها به گرمــا تبدیل شده و تنها بخش کوچـکی از آن (حدود 10 درصد) بـه روشنایی تبدیل میگردد. این خصوصیت بویژه در ماه های گرم، باعث افزایش مصـرف سیستم های سرمـایشی نیز خواهد شد لذا استفاده از لامپ های کممصرف بدلیل عدم گرمازایی، سبب کاهش چشمگیری در مصرف سیستم های سرمایشی و بالطبع هزینه آن میگردد. عمر کوتاه لامپ های رشته ای، مصرف زیاد برق و تلفات حرارتی آنها ، جملگی در لامپهای کم مصرف جبران شده و از راندمان بالایی برخوردار گردیده اند. استفاده از هر لامپ کممصرف بجای لامپ معمولی در حالیکه 12 ساعت در شبانه روز روشن باشد، با کاهش هزینه برق، در طول سال بالغ بر 60% صرفه جویی اقتصادی خواهد داشت.
اما ساخت لامپ های کممصرف تحولی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی برای تامین روشنایی به شمار می رود نتیجه بررسی های تحقیقاتی نشان میدهد که با توجه به مصرف یک پنجم برق توسط لامپهای کم مصرف، جایگزینی لامپهای رشته ای با لامپهای کممصرف به طور متوسط هزینه برق در منازل را به یک سوم و در مناطق تجاری تا یک چهارم تعدیل میدهد.
عمر متوسط این لامپ ها حدود 10 برابر و بازده نوری انها تقریبا 5 برابر لامپهای کم رشتهای است. با این توضیح جایگزینی لامپهای رشتهای با لامپهای کم مصرف صرفه جویی زیادی را به همراه خواهد داشت. هر چند به طور متوسط هزینه اولیه برای خرید لامپ کم مصرف حدود 6 برابر لامپ رشته ای با توان مشابه است، اما با فرض بطور متوسط 8 ساعت روشن بودن لامپ ها در روز، در مدتی حدود شش ماه افزایش هزینه ناشی از خرید لامپ کم مصرف با کاهش بهای برق مصرفی جبران شده و پس از آن صرفه جویی قابل ملاحظه ای در بهای برق ایجاد خواهد شد.

معرفی لامپ کم مصرف

در این بخش لامپ های کم مصرف CFLs معرفی و مزایای سرمایه گذاری در آنها به اجمال مشخص خواهد شد:

 • لامپ های کم مصرف Compact Fluorescent Lamps = CFLs

  اگـرچه مزایای فراوان اقتصادی و زیست محیطی برای لامپ های کم مصرف عنوان شده اما رشد بـازار آن بـه دلایـل مخـتلف، از جملـه وجـود ماده سمی جیوه در تولید آن سریع نبوده و هنوز نتوانسته موقعیت مناسب مزیت های خود را به دست آورد.
  اولـین لامـپ هـای روشنایی در سال 1802 میلادی (75 سال قبل از تولید کامل الکتریسیته توسط ادیـسون ) توسـط همفـری داوی در انگلستان تهیه شد. این لامپ که با کمک باطری کار میکرد و از تارهـای (فیلامنت) پلاتینیوم برای ایجاد روشنایی استفاده مینمود، علاوه بر آن که روشنایی زیـادی نداشـت فیلامـنت های آن نیز طول عمر بسیار کوتاهی داشتند . در طول دهه های بعد از آن تـلاشهای فراوانی انجام شده و لامپ های زیاد با استفاده از فیلامنت های گوناگون از جمله کربن ابداع شد اما هیچکدام طول عمر چندانی نداشتند.
  در سـال 1879 ادیـسون پس از مدتها فعالیت با فیلامنت های مختلف، با استفاده از کربن توانست اولـین لامـپ های معمولی با طول عمر مناسب را تهیه کند. در سال 1881 لویس لاتیمر لامپهایی بـا فیلامـنت کربنـی کامـلتر و حبابهای بلوری اختراع نمود . در سال 1889 ادیسون اولین لامپ تجـاری معمولـی را بـرای استفاده عموم اختراع و در واقع عصر الکتریسیته آغاز شد و نهایتاً درسـال 1910 ویلـیام داویـد کولـیج با استفاده از تنگستن (فلزی از جنس کروم ) به عنوان فیلامنت، لامپ های بادوامتر معمولی را به وجود آورد.
  تـلاشهـای فـراوان بعـدی عمـدتاً بـرای تهیه لامپ هایی با گرمای کمتر و مصرف انرژی پایینتر صورت گرفت و لامپ های هالوژن و فلوئورسنت به وجود آمد و سرانجام لامپ های کم مصرف یا لامپ های فلوئور سنت فشرده (کامپکت) در دهه 1970 ساخته شد.
  انـرژی مـصرفی در لامـپ کـم مـصرف حـدود 20 درصد لامپ های رشته ای است.لامپ کم مصرف در مقابـل تغییـرات ولـتاژ بـرق ورودی حساس نیست و افزایش ولتاژ بر عکس لامپهای رشته ای در طول عمر لامپ کم مصرف اثر چندانی ندارد.
  بـا ایـنکه میـزان نـور دهـی لامـپ کـم مصرف و لامپ رشته ای تقریباً برابر است اما افت نوردهی لامپ کـم مـصرف در اواخـر عمر به مراتب کمتر از لامپ رشته ای است . لامپهای کم مصرف در اثر کار گرم نمـیشـود در مقابـل سـرما و تغییـرات درجه حرارت مقاوم بوده و در اثر ریزش باران نمیشکند . این لامپها نیازی به اتصالات متعدد نداشته و حجم لامپ مهتابی را ندارد.

  از نظـر مقایـسه طـول عمـر، عمـر متوسط لامپ های رشته ای حدود 900 ساعت، لامپه ای مهتابی حدود 4000 سـاعت و لامـپهـای کم مصرف 8000 ساعت است لامپ های CFL جدید بین 10000 تا 16000 ساعت عمر دارند.
  هـر چـه تعـداد دفعـات خامـوش و روشـن شدن لامپهای کم مصرف کاهش یابد ، طول عمر آنها افزایش مییابد. بطوریکه حتی طول عمر بیش از 8000 ساعت با توجه به این مساله عنوان شده است. از انـواع لامـپ کـم مـصرف، لامـپهـای HID اسـت کـه مزایای بیشتری نسبت به لامپهای فلورسنت کـم مـصرف دارنـد، همچـون کنتـرل نـوری بهتر، خروجی بیشتر، حساسیت کمتر برای استارت زدن و ایجـاد حـرارت کمتـر بـا این وجود ، زمان بیشتری طول میکشد تا آنها برای روشن شدن، گرم و آماده شـوند و زمـان طولانـیتری نیز برای روشن شدن مجدد بعد از خاموش شدن لازم دارند . معایب دیگر آنها اندیس ارائه رنگ کمتر و سوسوزدن در فرکانس 120 هرتز نیز می باشند.
  لامپهای فلورسنت کم مصرف برای عمل کرد در محدوده حرارتی خاصی طراحی شده اند. حرارت در زیـر ایـن محـدوده سـبب تولـید خروجـی کمتـری مـیشـود. اغلـب این لامپها برای استفاده در داخل سـاختمان مـیباشند، اما هیچ مدلی برای استفاده محیط بیرون وجود ندارد . محدوده حرارتی لامپهای فلورسـنت کـم مـصرف بـر روی بـسته بـندی آنها حک شده است. لامپ های فلورسنت کم مصرف برای نصب خارجی باید در تجهیزات برقی بسته قرار گیرد. لامـپهای فلورسنت همچنین شامل یک مقدار میکروسکوپی جیوه هستند لذا برای جلوگیری از تماس با جیوه در موقع خرد شدن لامپ باید از یک محافظ استفاده شود.
  اسـتفاده از لامـپهای فلورسنت کم مصرف در خانه بر کیفیت توان به طور محسوس اثر نمیگذارد، اما اسـتفاده از آنهـا در تعـداد زیـاد مـی تـواند اثر گذار باشد. به همین علت سازندگان به دنبال تولیداتی با مجمـوع تحـریف هارمونیکـی (THD) پایـین تـر( زیـر 30%) و ضـریب قـدرت بیـشتر از 0/9 هـستند. کارخانـه هـای لامـپ هـای فلـورسنت کم مصرف اغلب اظهار می کنند که محصولات آنها دارای ضریب قدرت بالای 9/0 است .
  بعضی از اشکال مختلف لامپ های کم مصرف
  بعضی از اشکال مختلف لامپ های کم مصرف
 • موارد مصرف و کاربرد (CFL)

  امروزه روشنایی در جهان سهم مهمی از مصرف برق را به مصرف خانگی برق 35 درصد از کل مصرف الکتریسیته در کشور را تشکیل میدهد و در این بین روشنایی بخش عمدهای از مصرف برق بخش خانگی را شامل میشود در کشورهای پیشرفته 25 درصد از مصرف برق خانگی مربوط به روشنایی است. در ایران اطلاعات صحیحی وجود ندارد اما برآوردها نشان میدهد که نزدیک به 30 درصد از مصرف خانگی مربوط به روشنایی است .
  با توجه به اهمیت روشنایی در مصرف انرژی استفاده از لامپ های کممصرف توسعه زیادی پیدا کرده است و سه هدف اصلی را دنبال میکند :

  1. کاهش صورتحساب مصرف کنندگان
  2. کاهش میزان سرمایه گذاری جهت تامین تاسیسات تولید و توزیع برق
  3. کاهش آلودگی زیست محیطی

  مزایای استفاده از لامپ های کم مصرف را میتوان در موارد زیر مشاهده نمود:

  • میزان نوردهی هر لامپ کم مصرف 18 وات برابر نور حاصل از یک لامپ رشته ای معمولی 100 وات میباشد.
  • امکان انتخاب رنگ نور( آفتابی ، مهتابی، رنگی ) براساس کاربرد و نیاز مصرف کنندگان
  • کاهش هزینه های تعویض لامپ به واسطه عمر طولانی لامپ کم مصرف
  • کاهش مصرف برق دستگاههای سرمایشی خودکار به دلیل عدم تولید گرمای مزاحم
  • ایجاد نور کاملاً یکنواخت و بدون لرزش و در نتیجه خستگی کمتر چشم

  استفاده از لامپ های کم مصرف در مکان های زیر توصیه نمیشود:

  • محیط هایی با حرارت بالای 48 درجه و کم تر از 10 درجه
  • قاب های کاملاً بسته و بدون جریان هوا
  • مکان هایی با رطوبت زیاد مانند گلفروشی، گلخانه …
  • محلهایی با دفعات روشن و خاموش شدن زیاد نظیر مدارهای چشمک زن و دستشویی و …
  • میزان نور لامپ کممصرف از شرایط نصب و دمای محیط متاثر است از این رو حداکثر نور داخل اتاقی با دمای حدود 25 درجه زمانی حاصل میشود که لامپ به صورت آویز نصب گردد.
 • اهمیت استراتژیک لامپ های کم مصرف (CFL) در جهان

  لامپهای کم مصرف به دو دلیل عمده در جهان اهمیت استراتژیک دارند.

  • کاهش مصرف انرژی و مزایای اقتصادی
  • کاهش اثرات زیست محیطی مصرف انرژی

  مدیـریت مـصرف برق شامل مجموعه ای از فعالیتهای به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن بـه مـنظور بهیـنه سـازی و منطقـی کردن مصرف برق است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتـر بـه مطلوبـیت بهیـنه ای در زمیـنه مـصرف دسـت یافـت . بـدین ترتیب هم عرضه کننده و هم مصرف کننده برق به سود بیشتری دست خواهند یافت.
  در اثـر مدیـریت مـصرف بـرق با استفاده بهینه از انرژی الکتریکی افزایش تولید و توسعه سطح رفاه جامعه حاصل خواهد شد. چـون درآمـد حاصل از فروش برق تنها بخشی از هزینه های سرمایه گذاری صنعت برق را تامین میکند، از این رو این صنعت متکی به درآمدهای عمومی است و با توجه به لزوم صرفه جویی در مـصرف مـنابع ارزی ایـن صـنعت بـدون دسـتیابی به الگوی مناسب در مصرف برق با مشکلات جدی در تامین برق کشور مواجه خواهد شد لذا صرفه جویی در مصرف برق به صورت راه حلی استراتژیک مطرح میگردد.
  علاوه بر مسائل اقتصادی تولید برق، بخش انرژی در بین سایر بخش های صنعتی از نظر وسعت آلودگی های زیست محیطی شرایط یگان های دارد . تولید الکتریسیته بیشترین میزان اکسید نیتروژن و سولفور را در جهان تولید میکند . بخش مسکونی یک مصرفکننده عمده انرژی با الگوی مصرف معین میباشد . کاهش مصرف انرژی به کاستن از آلودگی و تغییرات آب و هوایی کمک میکند .
  سیاستهای فراوانی در زمینه کارآیی و ذخیره انرژی برای این بخش تدوین شده است . به طور مثال در کشورهای سردتر اجزاء گرم کننده فضا مرکز توجه برای بیشتر سیاستهای ذخیره انرژی هستند . در حالی که در بیشتر کشورها ابزارهای الکتریکی و روشنایی مورد توجه سیاست گذاران انرژی میباشند . در 2 دهه گذشته دولت های جهان سیاست های فراوانی در جهت کاهش مصرف انرژی اعمال نموده و مشوق هایی برای ایجاد صنایعی که در کاهش انرژی نقش دارند ایجاد کردهاند. در سال 2001 کارگاه آموزشی طرح جامع روشنایی در آکادمی علوم آمریکا برگزار شد و در آن روش های مختلف برای کاهش انرژی مصرف شده در روشنایی مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت های موجود جهان برای جایگزینی ابزار روشنایی تحلیل شد. از جمله ابزاری که برای این کاهش در نظر گرفته شد استفاده از لامپ های کم مصرف بود که فراگیر شدن آن سهم عمده ای در کاهش انرژی مورد مصرف در روشنایی را دارد.
  محاسبات نشان میدهد یک لامپ کم مصرف 20 واتی با رده برچسب انرژی A در طول عمر خود معادل یک بشکه نفت صرفه جویی میکند. جایگزینی 10میلیون شعله لامپ کم مصرف در کشور، ظرفیت نیروگاهی برابر یک نیروگاه، 2 هزار مگاواتی یا معادل نیروگاه شهید رجایی و 800 میلیون دلار سرمایه گذاری آزاد میکند.
  از آنجاییکه نوردهی یک لامپ 20 وات کم مصرف، معادل یک لامپ 100 وات رشته ای معمولی است، در صورت تعویض یک لامپ رشته ای با یک لامپ کم مصرف که بطور متوسط 5 ساعت در شبانه روز روشن است، طی یک سال در حدود 120 کیلووات ساعت صرفه جویی انرژی شده و معادل 18000 ریال از هزینـه مصـرف برق کاسته خواهـد شد ، که با احتساب طول عمر لامپ کم مصرف (8000 ساعت = 4 سال )، درمجموع بیش از 70000 ریال نفع اقتصـادی داشته و از چندین بار تعویض لامپ رشته ای نیز جلوگیری می شود.
  از دیدگاه ملی، در صورتیکه نیمی از مشترکین خانگی (تعداد مشترکین خانگی در حدود 17/5 میلیون است.) نسبت به جایگزینی سه عدد لامپ رشته ای 100 وات با لامپ کم مصرف اقدام نمایند و چنانچه ضریب همزمانی روشن بودن آنها را در ساعات اوج مصرف معادل 60%فرض شود، پیشبینی میشود در حدود 1000 مگاوات از توان مصرفی ساعات اوج مصرف کاسته خواهد شد، که حداقل معادل 1300 مگاوات توان تولیدی است و کاهش هزینه سرمایه گذاری آن بالغ بـر 1/3 میلیارد دلار خواهد بود. ضمناً از آنجاییکه به ازاء تولید یک کیلووات ساعت برق ، حدود 150 گرم گازهای آلاینده وارد محیط زیسـت میگردد، با جایگزینی سه عدد لامپ کم مصرف توسط نیمی از مشترکین خانگی ، سالانه بیش از 400 هزار تن از گازهای سمی وارده به محیط زیست، کاسته خواهد شد .
  مقایسه لامپ معمولی و کم مصرف از نظر هزینه سالانه

 • استانداردهای (CFL)

  همانگونه که قبلا گفته شد در سال 1889 توماس ادیسون اولین لامپ معمولی مورد استفاده عموم را اختراع کرد که در آن زمان انقلابی در جهان و تکنولوژی الکتریسیته به وجود آورد اما امروزه لامپ های معمولی را تکنولوژی مخرب محیط زیست به حساب می آورند . لامپ های کم مصرف از نظر کمک به زیستگاه ها و توسعه شاخص های محیطی از اهمیت زیادی برخوردار هستند اما تنها مشکل موجود استفاده از جیوه در ساختار آن است که یک ماده سمی بوده و بازیافت آن در طبیعت خطرهای جانبی دارد . تولید کنندگان اصلی این گونه لامپ ها در جهان در تلاش یافتن ماده جایگزین برای جیوه هستند که هنوز پیدا نشده اما برنامه های موسسات بین المللی در این جهت ادامه دارد و پیش بینی می شود که تا سال 2020 موفقیت هایی به دست آورند . رعایت استانداردها در زمینه استفاده از مواد در این صنعت ضروری است .
  در سال 2005 در شانگهای چین یک کنفرانس بین المللی به نام ( 6 Right Light) و یا نور صحیح شماره 6 برای هماهنگی در آزمون و اجرای استانداردهای جهانی تهیه لامپ انجام شد که تمامی کشورها و تولید کنندگان موظف به اجرای بیانیه های آن می باشند . کشورهای پیشرو در این زمینه استرالیا و چین هستند . آخرین استانداردی که در این زمینه مطرح شده از سوی انجمن صنعتگران برق و الکتریسیته آمریکا در سال 2007 بوده که میزان مصرف جیوه برای یک لامپ CFL کم مصرف 25 وات و کمتر را 5 میلی گرم و 25 تا 40 وات را 6 میلی گرم تعیین کرده اند .

 • بررسی جایگزین کالاهای (CFL)

  مهمترین کالای جایگزین برای لامپ های کمم صرف لامپ های معمولی، هالوژن و مهتابی میباشند. لامپ های مهتابی خود از گروه لامپ های کم مصرف هستند اما طول عمر آنان کم تر و گرمازایی آنان بیشتر است. لامپ های هالوژن یکی دیگر از انواع لامپ های تابشی هستند که با افزایش مقایسه با لامپ های تابشی استاندارد میباشد. علیرغم رنگ نور مناسب لامپ های هالوژن، بخاطر گرمای تولیدی زیاد آن استفاده کنندگان به مصرف انواع مدل های جدید لامپهای فلورسنت کممصرف تشویق شده اند. لامپ های هالوژن بازارهای بسیار کمتری دارند و رقیب عمده محسوب نمی شوند اما لامپ های معمولی رقبای پر قدرتی به حساب می آیند.
  بررسی بازارهای آمریکا نشان می دهد که از 1/5 میلیارد لامپ مصرف شده در آمریکا در سال 2000 تنها 6 میلیون مربوط به لامپ های کم مصرف بوده است . تغییراتی که در طول چند سال گذشته از نظر رنگ، کیفیت، قیمت و میزان جیوه مصرفی در CFL ها به وجود آمده به همراه سیاسته ای تبلیغی وسیع سبب شده که رشد مصرف آن قابل توجه باشد . با توجه به اهمیت استراتژیک این لامپها به نظر میرسد که به تبلیغات گسترده و روشنگری های لازم برای گسترش مصرف آن از سوی دولت ها نیاز باشد . در ایران نیز هرچند حمایت هایی از سوی مسئولان بخش انرژی برای تشویق مصرف کنندگان صورت میگیرد اما نیاز به فعالیت های بیشتر احساس میشود.

 • کشورهای تولید کننده عمده لامپ کم مصرف (CFL)

  عمـده تـرین تولـیدکنـندگان لامپهای کم مصرف، کمپانی های تهیه کننده لامپ های معمولی هستند . غالب این کمپانی ها بین المللی بوده و در کشورهای مختلف فعالیت میکنند . کشورهای جنوب شرقی آسیا در زمیـنه تولید لامپ کم مصرف در دنیا توسعه فراوان یافته اند . جدول زیر گروهی از تولیدکنندگان بزرگ لامپ کم مصرف در جهان را نشان میدهد.
  76 1 - طرح توليد لامپ كم مصرف

بررسی اجزاء تشکیل دهنده لامپ کم مصرف و فرآیند تولید آنها

 • اجزاء تشکیل دهنده لامپ کم مصرف (CFL)

  اجـزاء تـشکیل دهـنده محـصول CFL بـسیار متـنوع هـستند زیـرا انـواع مخـتلف آن از طـریق تکـنولوژی هـای گوناگـون تهـیه شده اند . لامپهای کم مصرف غالبا به صورت لوله ای صاف یا پیچ خورده به بازار عرضه میشوند . اما بطور کلی اجزاء ترکیبی یک لامپ کم مصرف از لامپ و سـرپیچ تـشکیل شـده کـه بـه صورت یک پارچه یا مجزا و در انواع شکل ها و رنگ های مختلف تولید میشوند . عملکرد آنها به قرار زیر است:

  • لامپ
   در تمـام لامـپ هـای فلوئورسنت به بخار جیوه کم فشار درون لامپ انرژی داده میشود کـه در نتـیجه آن اشـعه مـاوراء بـنفش تولـید میگردد این اشعه توسط فسفری که سطح داخلی حباب لامپ با آن پوشیده شده جذب شده و اشعه به نور برگردانده میشود.
  • سرپیچ
   سرپیچ ها ولتاژ اصلی برای روشنشدن و روشن ماندن لامپ را تولید میکنند این قطعات انـرژی اندکـی بـرای فعالـیت خـود لازم دارند . سرپیچها در 2 نوع مغناطیسی و الکتریکی موجـود مـیباشـند. سرپیچ های مغناطیسی از یک هسته فلزی و فنر مسی تشکیل شده اند . ایـن سـرپیچهـا وزن زیادی داشته (120 تا 453 گرم ) و برای لامپهای کم قدرتتر بکار بـرده مـیشـوند . سـرپیچهای الکتریکی از یک برد مدور و اجزاء الکتریکی تشکیل شده اند. ایـن سـرپیچ ها کارآیی بیشتر ی دارند اما ممکن است سبب ایجاد جریانات تداخلی الکترومگنتیک شوند . وزن سرپیچهای الکتریکی کمتر و تنوع آنها هم بیشتر است. اجزاء داخلی لامپهای کم مصرف در 2 تصویر زیر نشان داده شده است.
 • تکنولوژی لامپ های کم مصرف

  لامـپ هـای کـم مـصرف بـرخلاف ظاهـر سـاده از تکنولوژی پیچیدهای برخوردار هستند . طبق تعـریف یونـیدو، مـنظور از تکنولوژی، کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویه ها و مطالعات مـنظم وجهـت دار است. پیچیدگی تکنولوژی امری نسبی است . پیشرفتهای تکنولوژیکی همراه بـا پیچـیده ترشـدن آن بوده است، بگونه ای که تکنولوژی های نوین بشدت تخصصگرا هستند و مجمـوعهای از رشـته های تخصصی را در بر میگیرند . تکنولوژی مورد استفاده از این طرح به شـدت تخصـصی امـا قابـل جـذب مـی باشـد . در بعـضی از مقـالات علمـی از آن بـه عنوان تکنولوژی بالا (Hi-Technology) نام برده شده است که این از نقاط قوت آن میباشد. تکنولوژی مورد استفاده در لامپ های کم مصرف در حال تغییر بوده و در جهت کاهش اثرات گازهای سمی و جیوه در ترکیب لامپ میباشد زیرا بازیابی این لامپها در طبیعت مشکلاتی را تولید میکند. تکنولوژی مورد استفاده در طرح بایستی براساس استاندارد و بر طبق آخرین روشهای مرسوم در دنیا باشد. نقاط ضعف عمده ای در تکنولوژی طرح مشاهده نمیشود.

 • مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن

  مواد اولیه طرح شامل مواد زیر می باشد:

  • شیشه
  • فلز
  • سیلیکون (مورد لزوم در IC ها ، ترانزیستورها و غیره)
  • جیوه و بخار جیوه
  • فسفر
  • فایبر گلاس و رزین
  • آلومینیوم
  • فریت و سرامیک
  • سیم های مسی
  • عایق های پلاستیکی
  • جوش های فلزی
  • آلیاژ برنج یا نیکل

  مـاده اولیه مصرفی قسمت حباب شامل سیلیس و غیر ه از داخل تامین میشوند. قطعات مورد نیاز قسمت لامپ سازی با توجه به اینکه سازندگان این قطعات محدود و منحصر میباشند و عمدتاً از خارج وارد میشوند .با توجه به سیاست ها در جهت تشویق مردم جهان به استفاده از لامپ کم مصرف، شرکتهای سازنده سعی در کاهش قیمت لامپ و استفاده از مواد اولیه ارزان تر دارند و در این زمینه تحقیقات فراوانی در دسـت اقـدام است که به نظر می رسد تحولات آتی در جهت کاهش قیمت تولید و مواد اولیه مورد نیاز لامپ کم مصرف باشد.

 • مکان پیشنهادی برای اجرای طرح

  بـسیاری از مـناطق مخـتلف بـرای احـداث کارخانـه لامپ کم مصرف مناسب است . اما با توجه به وجـود صـنایع الکتـرونیک در استان فارس و شهرک صنعتی ویژه اینگونه صنایع در شیراز ، اینشهرک صنعتی برای صنایع الکتریکی و الکترونیکی پیشنهاد میگردد . شهرک صنعتی الکترونیک شـیراز دارای امکانـات مناسـب از نظـر فـضا، سـوخت، امکانـات مخابراتـی و ارتباطـی بـوده و حمایت های لازم برای پروژه های مرتبط با الکترونیک را نیز در دستور کار دارد.

 • ماشین آلات مورد نیاز

  فهرست ماشین آلات مورد نیاز طرح در جدول شماره زیر آورده شده است. لازم به ذکر است که به دلیل تکنولوژی بالای طرح عمده ماشین آلات بایستی از خارج از کشور تامین شود.
  ماشین آلات مورد نیاز تولید لامپ کم مصرف

امتیاز کاربران: 4.25 ( 2 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
2 Comments
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین رای
مهدی شفایی
مهدی شفایی
1 سال قبل

سلام.میخاستم بدانم هزینه راه اندازی خط تولید لامپ کم مصرف کامل شده چقدر می‌باشد.اصلا توجیه دارد یا نه.

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی