ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید سقف کاذب (یونوبلوک)

سفارش طرح توجیهی

معرفی سقف کاذب (یونوبلوک)

سقف کاذب (یونوبلوک یا یونولیت) در ابتداي سـال 1930 در سـوئد بعنـوان اولـین ترموپلاسـتیک انبـساطی معرفی گردید. با این حال، تا بعد از جنگ جهانی دوم تجاري نشد. فرایند تولیـد تجـاري ایـن مـاده بـر پایـه اکستروژن مخلوط پلی استایرن و پک عامل پف زاي با نقطه جوش پایین که در دماي فرآینـد مـذاب پلیمـر، منبسط می شود بوده است که ساختار سلولی ایجاد شده بعد از سرد شدن، در پلیمر باقی می ماند. با معرفی سقف کاذب به بازار و کاربردهاي آن در صنعت ساختمان، سـقف کـاذب جایگـاه خـود را در این صنعت یافته است. دو نکته مهم در ساخت و سازهاي کنونی، صرفه جویی انرژي در ساختمان (عایقهاي حرارتی) و سبک سازي در ساختمان است. نیاز به مسکن و حجم بالاي سـاخت و سـاز، لـزوم اقتـصاديتـر شدن و ایمنتر کردن ساخت و سازها را موجب مـی شـود. در نتیجـه در تولیـد مـصالح جدیـد سـاختمانی سرعت بخشیدن به فرایند ساخت، افزایش دوام، عمر مفید، سبک سازي، ایمنی در برابر حوادثی نظیر زلزلـه و آتشسوزي و صرفهجویی در مصرف انرژي مورد توجه قرار می گیرد.

موارد کاربرد و مصرف سقف کاذب (یونوبلوک)

سقف کاذب کاربردهاي متنوعی را به شرح ذیل به خود اختصاص داده است. بیش از 50 سال است که این محصول در بسیاري از کاربردهاي بستهبندي جاي خود را باز کرده است. سقف کاذب در سالهاي اخیر جاذبه زیادي در بخشهاي مختلف صنعت ساختمان پیدا کرده است. از جمله کاربردهاي مهم این فومها در ساختمان می توان، استفاده بعنوان بلوك سقفی، عایق حرارتی یا صوتی را نام برد که در سالهاي اخیر سقف کاذب جایگزین سفال در سقف منازل و ساختمانها شده است. سقف کاذب سبک ، عایق حرارتی، برودتی و صوتی می باشد و با استفاده از این بلوك ها به جاي بلوك هاي سنتی، حدود 70 درصد از هدررفت انرژي جلوگیري می شود. نمونه اي از سقف کاذب در شکل زیر نشان داده شده است.

نمونه اي از یونوبلوک
شکل 1 -1 -نمونه اي از یونوبلوک

به طور کلی دانه هاي پلی استایرن انبساطی به عنوان یک محصول نهایی به بازار عرضه میشود که در کارگاه هاي مصرف کننده بدون انجام هیچگونه واکنش شیمیایی تبدیل به انواع قطعات و ورق هاي پلی استایرن انبساطی (یونوبلوک) میشود که این سقف کاذب بر حسب دانسیته و شکل و اندازه در زمینه بسته بندي و یا عایق کاري به کار برده میشود. به علت قابلیت قالب پذیري این ماده در هر شکل و اندازهاي، خطوط مصرف کننده پلیاستایرن انبساطی توانایی تولید انواع محصول را به هر شکل و اندازه اي دارا میباشند و این کار فقط با تعویض قالب امکانپذیر است.

از دلایل گسترش کاربرد این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد که علاوه بر کاهش وزن، باعث صرفه جویی هزینه هاي ساخت در ساختمان تا حدود 40 درصد می شود.

 • قیمت نسبتاً پایین
 • وزن بسیار پایین
 • افزایش سرعت اجرا که به دلیل سبکی قطعه و حجم بالا، زمان اجرا حدود 28 درصد کاهش می یابد.
 • کاهش هزینه نیروي انسانی
 • کاهش حجم و هزینه بتن
 • افزایش کیفیت بتن
 • کاهش قطر سازه هاي فلزي و بتونی
 • اجراي راحت لوله کشی در ضخامت سقف
 • صرفه جویی در هزینه اسکلت و فونداسیون
 • صرفه جویی در هزینه کلی اجراي سقف شامل صرفه جویی در بلوك سیمانی دو عدد در هر متر مربع و صرفه جویی در مصرف تیرچه با تغییر دهانه تیرچه ها از 50 سانتی متر به 60 سانتی متر و حتی 90 سانتی متر که به صرفه جویی 20 تا 40 درصدي آهن ساختمان می انجامد.
 • صرفه جویی در اندود گچ و خاك و دیگر نیازي به رابیس بندي نمی باشد.
 • صرفه جویی در آهن آلات: در هر متر مربع 22% کاهش می یابد.
 • صرفه جویی در قالب بندي: نیاز به قالب بندي خاص نمی باشد و به دلیل برش آسان امکان پوشش کناره ها را دارد.
 • صرفه جویی در حمل بار و انرژي: به جاي حمل 12 متر مکعب بلوك سیمانی به وزن 10 تن با همان کامیون مقدار 36 متر مکعب به وزن 504 کیلوگرم حمل می گردد و زمان تخلیه نیز 30% کاهش می یابد.
 • کاهش مصرف آب، در این نوع بلـوك نیـازي بـه مـصرف آب نیـست و تنهـا در منـاطق گرمـسیر، در مقایسه با بلوک هاي سنتی حدود 30% به آب نیاز دارد.

با استفاده از بلوکهاي سقفی پلی استایرن، از وزن سقف ساختمان در هر 100 متر 32 تن کاسته می شود. بعنوان مثال، براي هر 100 متر آپارتمان، کارگر باید 32 تن بار را سوار بر کامیون و براي حمل به طبقات گوناگون مجدداً تخلیه نماید. مقدار خساراتی که در این راه، به بارها (سفال و تیغه) وارد می شود، بسیار سنگین است. در حالی که با استفاده از پلی استایرن، این موارد در مدتی کوتاه و با مبلغ کمتر انجام می شود. در مرحله نصب نیز با بهره گیري از این روش جدید، می توان وزن را کم تر کرد. ضمن این که در مصرف تیرچه- میل گرد و سیمان هم بسیار صرفه جویی می شود. هم چنین ساختمان ها نیز از استحکام مناسب برخوردار خواهند شد. با کاهش وزن یک ساختمان 100 متري، به میزان 32 تن، در هنگام زلزله، ستون ها در برابر لرزش زمین بیشتر مقاومت خواهند داشت و از احتمال ویران شدن ساختمان چندین برابر کاسته می شود. بدین ترتیب، کاهش وزن ساختمان می تواند به بهبود رفتار سازه در برابر زلزله نیز کمک نماید.

نوشته های مشابه

بررسی کالاهاي جایگزین سقف کاذب (یونوبلوک)

سفال و آجر تنها رقیب اصلی یونوبلوك در صنعت ساختمان هستند که بیشترین مصرف در ساختمان را بخود اختصاص داده اند. در خصوص کاربرد سقف کاذب (یونوبلوك) بعنوان عایق حرارتی و صوتی نیز می توان از انواع اصلی عایق هاي موجود در کشور پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره، فوم پلی یورتان صلب و فرآورده هاي پرلیت منبسط استفاده کرد.
سایر عایق هاي رایج در کشورهاي صنعتی نیز عبارتند از: فرآورده هاي فوم فنولیک، فرآورده هاي پشم و الیاف چوب، فرآوردههاي پشم و پنبه و فرآورده هاي شیشه سلولی که می توانند جایگزین سقف کاذب در صنعت ساختمان شوند. استفاده از این محصول وابستگی ساخت و ساز در کشور را به سیمان و گچ و بعضی مواد دیگر کم کرده و همچنین ساختمان ها را در برابر زلزله مقاوم تر کرده و باعث ایمنی بیشتر در ساختمان ها می شود.

اهمیت استراتژیکی سقف کاذب (یونوبلوک)

یونوبلوک ها داراي اهمیت فوق العاده اي در دنیاي امروز هستند، بدین معنی که این محصول با توجه به اهمیت عایق کاریهاي صوتی و حرارتی در ساختمانها از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. همچنین این محصول با توجه به اینکه سبک می باشد و بعنوان جایگزین سفال در ساختمانها استفاده می شود از این حیث نیز اهمیت دارد. بطور خلاصه می توان گفت که این محصول به علت سبکی، عایق بودن صوتی و حرارتی تقریبا جایگزین مواد دیگر مورد استفاده در صنعت ساختمان گردیده است.

کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده سقف کاذب (یونوبلوک)

سقف کاذب در فرآیندي کاملاً فیزیکی تولید می شود و عمدتاً محصولاتی سبک و حجیم هستند. به همین علت، واحدهاي صنعتی در مناطقی احداث می شوند که به مراکز مصرف نزدیک باشند. به همین دلیل، واردات و صادرات براي این محصول صورت نمی گیرد. همچنین، آمار دقیقی در خصوص ظرفیت، تولید و مصرف سقف کاذب در مناطق مختلف جهان وجود ندارد. بر پایه اطلاعات موجود براي پلی استایرن انبساطی تنها می توان روند رو به رشدي را براي کاربرد این محصول در صنعت ساختمان سازي متصور دانست.
اکثر کشورهاي تولید کننده پلی استایرن انبساطی، تولید کننده این محصول نیز می باشند. کشورهاي بزرگ تولید کننده پلی استایرن عبارتند از : آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن.در این کشورها به میزان نیاز پلی استایرن انبساطی تبدیل به سقف کاذب می شود.

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح تولید سقف کاذب (یونوبلوک)

منطقه مناسب براي اجراي این طرح جنوب کشور و استانهاي آذربایجان (غربی، شرقی و اردبیل) می باشد تا به محل تامین مواد اولیه نزدیک تر باشد. همچنین لازم به توضیح است که این مناطق از نظر تامین انرژي و همچنین از نظر تامین نیروي انسانی ماهر مناسب احداث واحد می باشند.

امتیاز کاربران: اولین نفری باشید که به این مطلب رای می دهد!
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی