ایده هاایده های خدماتی، گردشگری و تفریحیایده های صنعتی

طرح تولید باند و گاز استریل

سفارش طرح توجیهی

طرح تولید باند و گاز استریل

محصولاتی که تحت عنوان باند و گاز پزشکی به بازار عرضه می شوند بـه سـه دسـته اصـلی اسـتریل، غیـر استریل و روغنی تقسیم بندی می شود که ویژگیها و موارد کاربرد هریک در ادامه ارائه شده است.
انواع باند و گاز پزشکی دارای بافت ساده (تافته) بوده و تراکم تار 12 و تراکم پود آن 8 اسـت. جـنس ایـن محصولات 100 درصد پنبه می باشد. الیاف نخ بکار رفته در بافت پارچه مورد اسـتفاده در تهیـه بانـد و گـاز می بایست از جنس پنبه طبیعی و خالص باشد و به هیچ وجه نباید از الیاف مصنوعی در آن حتی به مقـدار کم نیز استفاده شود.
دلایل عدم استفاده از الیاف مصنوعی در ساخت این محصولات عبارت است از :

 • الیاف مصنوعی عموما” حساسیتهای جلدی و غیر جلدی در بیمار ایجاد می کنند.
 • به دلیل شکل خاص ساختمانی شان, امکان جذب و نگهداری محلولها و نیز کـارایی مطلـوب را دارا نمی باشند.

ضمنا الیاف پنبه طبیعی خام سه مشخصه ویژه دارد که عدم دقـت در فـراوری صـحیح مـشکلاتی را ایجـاد می کند و سبب افت کارایی محصول می شود. این موارد در ذیل ارائه شده است:

 1. الیاف پنبه طبیعی حاوی چربی های استئاریک، مالئیک، پکتیک، سیتریک و اولئیک می باشد کـه در صورت باقی ماندن در پارچه های بکار رفته، مانع جذب آب و محلولها و خون می شود.
 2. این الیاف در حالت خام دارای رنگ زرد هستند و می بایست رنگزدایی شوند.
 3. ناخالصی های معدنی ناشی از جذب مواد توسط ساقه پنبه از زمین در پنبه خام وجود دارد.

علاوه بر موارد مذکور، به دلیل موارد کاربرد خاص این محصولات فراوری کردن آنها نیز می بایـست توسـط ضوابط خاص و با دقت انجام گیرد. مهمترین و حیاتی ترین مرحله تولید انـواع گازهـای جراحـی اسـتریل و غیر استریل عملیات تکمیل پارچه تنزیب می باشد, که توجه ویژه ای را می طلبـد چـرا کـه حـدود 60% از مهمترین مولفه های مورد تاکید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در این مرحله باید تامین شـود و از آنجائیکه برای تامین آنها از تاسیسات، تشکیلات و سرمایه گذاری مناسب و قابل توجهی باید بهره منـد بود متاسفانه گروهی سود جو از روشهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی و غیـر اصـولی اسـتفاده کـرده و بـا استفاده از مواد شیمیایی غیر مجاز و درشرایط ابتدائی مبادرت به سفید کردن پارچه می کنند و بدون آنکـه به فاکتورهای مورد اشاره استاندارد توجه نمایند, فقط به سود خـویش فکـر مـی کننـد و جامعـه را قربـانی منافع خود می نمایند در صورتی که در تکمیل حتما باید به سه فاکتور زیر بصورت ویژه نظر داشت:

 1. استفاده از مواد شیمیایی مجاز در شرایط مناسب
 2. شستشوی کامل پارچه در شرایط مناسب
 3. تنظیم تار وپود پارچه در زمان خشک کردن

مراحل بسته بندی این محصولات نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مرحله بسته بندی پارچه تنزیـب خشک شده در اتاقهای قرنطینه مجهز به لامپ UV(میکروب کش) نگهداری و آماده برای مرحلـه بعـدی یعنی برش پارچه در ابعاد مورد نیاز شده و مجددا در اتاقهای قرنطینه دیگر نگهـداری و آمـاده بـرای قـرار گرفتن روی دستگاههای بسته بندی می شود. در مرحله بسته بندی کـه توسـط ماشـین آلات اتوماتیـک و نیمه اتوماتیک انجام شده و در داخل بسته های نایلونی مرغوب یا جعبه های مقـوایی قـرار مـی گیرنـد. تـا اینجا گاز کاملا بهداشتی تولید شده و به نام گازهای استریل برای اتاقهای عمـل توسـط دسـتگاه اتـوکلاو، استریل شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

نوشته های مشابه

گازهای پانسمان استریل یکبار مصرف پس از عاری شدن از هرگونه مواد زائد در مرحله تکمیل و شستـشو با روش اتیلن اکساید در محل تولید و یا به روش پرتونگاری (اشعه گاما) در سازمان انـرژی اتمـی، اسـتریل شده و توسط داروخانه ها برای مصرف در منازل، مطب ها و اورژانس عرضه میگردد. استریل بودن، بیـست و هفتمین فاکتور استاندارد برای این گونه گازها می باشد.

انواع باند و گاز استریل

انواع باند و گاز پزشکی
انواع باند و گاز پزشکی

انواع باند و گاز پزشکی می بایست در حالت خیس و خشک فاقد بو باشد. حداقل نمره نخ مصرفی در تار یا پود مورد استفاده در تولید باند و گاز نخ نمره 19 انگلیسی می باشد.
باندها عمدتا در طول دو متر برش داده شده و مورد استفاده قرار می گیرند. عرض باندها بسته به نوع سفارش می تواند 5 ،10 ،15 و 20 سانتی متر باشد که در هنگام برش در عملیات تکمیلی مشخص می گردد. پارچه باند باید با پهنای یکسان در راستای تار بریده شده و بصورت رول بستهبندی شود، طوریکه به راحتی باز شده و نخهای آزاد مانع از باز شدن رول نگردند.

هر رول باید توسط کاغذ یا سلوفان پوشانده شود. رولها می توانند بصورت تکی یا چندتایی با رعایت ضوابط زیر بسته بندی گردند:

 • در بسته بندی تکی، ابتدا و انتهای هر رول باید بطور کامل پرس شود.
 • در بسته بندی چندتایی، باید تعداد معینی رول (مطابق با تعداد اظهار شده بـر روی بـسته) در داخـل کیسه ای از جنس پلیاتیلن به نحوی قرار گیرد تا آن را گرد و غبار و آلودگی حفظ نماید.

باندهای تولید شده چنانچه پس از عملیات سفیدگری با پارافین و مواد پرکننده دیگر آغـشته شـوند، تحـت عنوان گاز روغنی شناخته می شود و معمولا در بسته های 24 و یا 36 تایی بسته بندی می شوند. گازهای استریل معمولا در بسته های دو عددی بسته بندی شده و به بازار عرضه می شوند .

موارد کاربرد باند و گاز استریل

انواع باند و گاز پزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی سـطح کـشور بـه طـور گـسترده مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند. این محصولات به دو دسته استریل و غیر استریل تقسیم می شـوند کـه هـر کـدام مـوارد کـاربرد خاص خود را دارند.
گاز غیراستریل وگاز روغنی عمدتا که جهت بستن زخم های سطحی و گرم نگه داشتن عضله کـاربرد دارنـد. گازهای استریل نیز به صورت گسترده در جراحی ها مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین گاز استریل برای پوشاندن محل سوختگی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بـر آن بـرای پانـسمان
اولیه زخمها و بریدگی های عمیق از گاز استریل استفاده می شود.
برای ثابت نگهداشتن اولیه محل در رفتگی و بعضا شکستگی از باند غیر استریل استفاده می شود. به عبارتی می توان گفت انواع باند وگاز از جمله اجزای لاینفک کمک های اولیه و اعمال جراحی هستند .

بررسی کالای جایگزین باند و گاز استریل

همانطور که ذکر شد، باند و گاز پزشکی که عمدتا در زخم بندی از آن استفاده می شود، دارای بافت ساده یا به عبارتی تار و پودی است، لذا محصولات نبافته از جنس پنبه نمی توانند در این زمینه مورد استفاده قـرار بگیرند. از طرف دیگر به دلیل خصوصیات خاص پنبه پارچه بافته شده از الیاف مـصنوعی نمـی توانـد در ایـن زمینه استفاده شوند. به عبارت دیگر می توان گفت محصول جایگزینی برای باند و گاز پزشکی از جنس پنبه وجود ندارد.

اهمیت استراتژیک باند و گاز استریل

تولید گازهای طبی, استریل و باندهای زخم بندی بسیار فنی و تخصصی بوده و با توجـه بـه مـصرف آن در اتاقهای عمل بیمارستانها و نیز مراکز درمانی و تماس مستقیم با خون بیمار و ارتباط تنگاتنـگ بـا سـلامتی و تندرستی وی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
گاز و باند از کالاهای اساسی پزشکی بوده و به دلیل تماس با محل جراحـت ارتبـاط مـستقیمی بـا سـلامت بیمار دارد. از آنجا که عوارض مصرف باند و گاز غیراستریل عفونت و آلودگی میکروبی اسـت، تولیـد محـصول با رعایت استاندارد ها از اهمیت به سزایی برخوردار است.

کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده باند و گاز استریل

برخی از تولید کنندگان باند و گاز استریل در آسیا

نام کشور نام شرکت تولید کننده
 

چین

New Way Sanitary Articles Dongying Co., Ltd.
Shandong Sishui P & W Economic Trading Co., Ltd
FIRSTAR HEALTHCARE Co., Ltd.
Jiangsu Yangzhou Medline International Enterprise Co., Ltd
Nantong Jiangchao Fiber Products Co., Ltd.
Good Vista Medical & Health Products Co., Ltd.
Nantong Jianan Medical Products Co., Ltd.
Topmed Surgical Suppliers Co., Ltd.
Fujian International Trade Development Company Ltd.
 

تایوان

Sonikraong E.N.T equipment .co., ltd.
Xinda Medical Material Corporation
Yiwu Hongyu Medical Commodity Co., Ltd.

شایان ذکر است به دلیل اینکه این محصولات از جمله کالاهای با مصرف نهایی هستند و همچنین تنوع آن، آمار دقیقی از تولید و مصرف باند و گاز پزشکی در جهان در دسترس نیست. با توجه به اطلاعات موجود می توان گفت کشورهای آلمان، چین، آمریکا و مکزیک از جمله تولید کنندگان عمده این محصولات در جهان هستند.
در این میان کشورهای آمریکا، چین و انگلیس از جمله مصرف کنندگان عمده این محصولات در جهان به شمار می آیند.

شرایط صادرات باند و گاز استریل

بر اساس قوانین و مقررات بازرگانی کشور شرایط خاصی برای صادرات این محصول وجود ندارد. ولی جهت ورود به بازار های جهانی می بایست محصول تولیدی از استانداردهای لازم برخوردار بوده و قابلیت رقابت در بازار را داشته باشد.

بررسی تکنولوژی تولید باند و گاز استریل

در بررسی فرایند تولید انواع باند و گاز پزشکی اصطلاحاتی به کار رفته است که در ابتـدا بـه اختـصار شـرح داده شده است:

 • رطوبت بازیافتی
  درصد رطوبت جذب شده توسط کالای خشک، نسبت به وزن خشک آن میباشد.
 • بافت ساده ( تافته )
  در بافت ساده هر تار به تناوب از زیر و روی پود و هر پود به تناوب از زیر و روی تار میگذرد.
 • نمره تکس Tex
  نشان دهنده نمره نخ ( وزن مخصوص خطی) در سیستم مستقیم و بیان کننده وزن هزار متر نخ بر حسب گرم میباشد.
 • نمره انگلیسی (Ne)
  عبارت است از تعداد 840 یاردها در یک پوند نخ می باشد و از فرمول زیر محاسبه میگردد :
  90 - طرح تولید باند و گاز استریل

فرایند تولید باند و گاز استریل

فرایند تولید باند و گاز استریل شامل چند مرحله است که در ادامه ارائه شده است:

 1. تولید پارچه
  برای تهیه باند و گاز نخ پنبه ای نمره 20 و یا 19 انگلیسی به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. این نخ ها به صورت بوبین های تقریبا 20 کیلوگرمی می باشند. این بوبین جهت ماسوره پیچی که برای پود پارچه مورد استفاده قرار می گیرد و تعدادی هم برای چله پیچی استفاده می شود.
  دستگاه ماسوره پیچ، نخ را روی ماسوره می پیچد و این ماسوره ها برای پود پارچه مورد استفاده قرار می گیرند. نخهایی که برای چله پیچی می رود بوسیله دستگاه چله پیچ روی اسنوی ماشین بافندگی قرار می گیرند که به عنوان نخ های تار استفاده می شوند. این نخها یک در میان از میان لنگه ور عبور می کند که مجموعا دو لنگه ور خواهیم داشت.
 2. سفید گری (Bleaching)
  وجود گرد و غبار و رنگ های طبیعی روی الیاف پنبه باعث ایجاد رنـگ زرد و خاکـستری روی ایـن الیـاف شده است که طبیعتا نخ و پارچه تولیدی نیز به همین رنگ مشاهده خواهند شد. بنابراین برای از بـین بـردن رنگهای اضافی از روی پارچه و بدست آوردن رنگ اصلی پنبه یعنی رنـگ سـفید، منـسوج تهیـه شـده تحـت عملیات سفید گری قرار می گیرد. در این عملیات مواد استفاده شد که شـامل اب اکـسیژنه(H2O2) ،سـود (NaOH) و سیلیکات سدیم می باشند، باعث اکسیدشدن و از بین رفتن مواد و امـلاح اضـافی از روی الیـاف می گردد. از آب ژاول (هیپو کلریت سدیم NaClO) به همراه سود نیز می تـوان جهـت سـفید گـری پنبـه استفاده نمود.
  عملیات سفید گری در ماشین آلات و نیز از روش هـای مختلفـی مـی توانـد انجـام شـود کـه عبارتند از:
  • ماشین وینچ
  • ماشین ژیگر
  • روش پد – بچ
  • پد – رول

  اختلاف چندانی مابین روشهای فوق وجود ندارد. به هر حـال پارچـه تولیـد شـده از ماشـین هـای مختلـف سردوزی می شود و بصورت رول در اندازه های چند صـد متـر تحـت عملیـات سـفیدگری توسـط یکـی از روش های ذکر شده قرار می گیرد که در این طرح ماشین ژیگر پیشنهاد شده است .

 3. شستشو(Washing)
  در این مرحله جهت از بین بردن بقای املاح موجود روی پارچه و همچنین خـارج کـردن مـواد شـیمیایی استفاده در قسمت سفیدگری که احتمالا روی پارچه باقی مانـده اسـت بکارگرفتـه مـی شـود. ایـن عملیـات می تواند توسط روش های مختلفی صورت بگیرد. روش ساده استفاده از همان ماشـین سـفیدگری (ویـنچ یـا ژیگر) است که پس از عملیات سفیدگری از اب تازه و مواد کمکی لازم استفاده می شود و عملیـات شستـشو اجرا می گردد. روش دیگر استفاده از این ماشین شستشو مداوم می باشد که راندمان تولید خیلـی بـالا بـوده ولی از نظر اقتصادی قیمتی می باشد.
 4. خشک کردن
  مرحله بعدی خشک کردن پارچه می باشد که بوسیله یک خشک کن با درجه حرارت 95 درجه سـانتی گـراد این کار صورت می گیرد.
 5. برش دادن
  در این مرحله پارچه را برای تولید باند و گاز با توجه به اندازه های مصرفی آنها برش می دهنـد کـه بوسـیله یک ماشین مخصوصی این کار صورت می گیرد.
 6. روغن زدن
  برای تولید گاز روغنی، پارچه برش داده شده برای این کار را بوسـیله فیلـر(پـرکن) و روغـن وازلـین مـذاب روغن زده می شود.
 7. بسته بندی
  بسته بندی تولید باند و گاز روغنی و گاز استریل بصورت زیر انجام می شود:
  • بسته بندی باند با پوشش کاغذی و کیسه های پلاستیکی
  • بسته بندی گاز استریل در پاکتهای کاغذ روغنی و کارتن
  • بسته بندی گاز روغنی در جعبه های پلاستیکی و سپس مقوایی و کارتن

  شایان ذکر است که بسته بندی باند بصورت رول 3 متری می باشد. از اسـتریل هـر دو عـدد در یـک پاکـت بسته بندی می شود.

 8. استریل کردن
  جهت تولید باند و گاز استریل از روشهای مختلفی اسـتفاده مـی شـود کـه متـداول تـرین آنهـا پرتـودهی می باشد. بخش استرلیزاسیون عموما در خارج از واحد انجام می شود.
  محصولات تولیدی واحد باند، گاز روغنی و گاز استریل هستند کـه روش تولیـد آنهـا تـا مرحلـه بـرش زنـی یکسان است و از آن مرحله به بعد بسته به نوع محصول وارد بخش روغن زنی و یا استرلیزاسیون می شود.

بررسی روشهای کنترل کیفیت

 • کنترل کیفیت مواد اولیه
  کنترل کیفیت مواد اولیه که مهمترین آن نخ 20 یک لا می باشد. از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نخ استفاده شده می بایست کاملا یکنواخت و از جنس مرغوب باشد. زیرا کیفیت مواد اولیه استفاده شده به طور مستقیم روی کیفیت محصول نهایی موثر است.
 • کنترل کیفیت محصول حین تولید
  استفاده از کارگران مجرب بافنده و همچنین استفاده از تجهیزات مدرن می تواند کیفیت محصول را افزایش دهد.
 • کنترل پارچه تکمیل شده
  در حین سفید گری، شستشو و خشک کردن پارچه دقت زیادی لازم است. همچنین انتقال پارچه به قسمت های برش و بسته بندی نیز می بایست طبق استانداردهای تعریف شده صورت گیرد.
 • کنترل لایه های گاز استریل شده
  گازها پس از مرحله استرلیزاسیون می بایست از لحاظ خواص و پارامترهای بهداشتی کنترل گردد. لازم به ذکر است که مراحل کنترل کیفیت مجددادر توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور نیز انجام می گیرد.

بررسی نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های تولید باند و گاز استریل

روشهای مختلفی جهت تولید وجود دارد که در ادامه ارائه شده است:

 1. روش تولید با سیستم ماشین های ماکویی:
  در این روش ابتدا نخ پود چله جداگانـه تهیـه مـی شـوند و سـپس در ماشـین بافنـدگی تبـدیل بـه پارچـه می شوند. از خصوصیات این روش می توان به پایین بودن قیمت ماشین آلات و نیز ساخت کلیه تجهیزات در داخل کشور اشاره کرد. از جمله معایب این روش نیز می توان به راندمان پایین تولید، تولید آلودگی صـوتی و نیز نیاز به سیستم ماسوره پیچی اشاره کرد.
 2. روش تولید با سیستم ماشین های راپیری:
  در این روش دیگر نیازی به تهیه پود به صورت ماسـوره نیـست و مـستقیما بـوبین نـخ پـود روی ماشـین بافندگی قرار می گیرد، لذا یک مرحله از ماشین آلات خط تولیـد حـذف مـی گـردد و رانـدمان تولیـد در مقایسه با روش ماکویی بالاتر است. به عبارتی میزان تولید در این روش سه برابـر روش مـاکویی اسـت. از طرفی هزینه سرمایه گذاری اولیه و خرید ماشین آلات در این روش بالاتر از روش ماکویی است و در حـال حاضر تولیدکنندگان داخلی قادر به ساخت آن نبوده و مـی بایـست از خـارج تـامین گـردد. از ایـن روش عمدنا در بافت پارچه های گرانقیمت استفاده می شود.
 3. روش تولید با سیستم ماشین ایرجنت:
  این سیستم نیز همانند روش راپیری احتیاجی به تهیـه نـخ پـود به صورت ماسوره ندارد. از جمله مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • تولید بالا تقریبا هفت برابر ماشین های ماکویی
  • ایجاد سر و صدای بسیار کم در مقایسه با سایر روشها
  • استهلاک کم ماشین آلات

  از جمله معایب این روش نیز می توان بـه قیمـت بـسیار بـالای ماشـین آلات اشـاره نمـود. از طـرف دیگـر سازندگان ماشین آلات مورد نیاز این فرایند تنها چند کشور اروپایی هستند که ممکن است ضمن خریـد بـا مشکلاتی رو به رو گردد.

با توجه به جمیع موارد مذکور و با در نظر گـرفتن بافـت سـاده بانـد و گـاز، روش اول یعنـی ماشـین هـای ماکویی به لحاظ اقتصادی به عنوان روش برتر پیشنهاد می گردد.

بررسی مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید باند و گاز استریل

 • نخ:
  با توجه به حداقل های اقتصادی، ظرفیت سالیانه واحد 10 تن در نظر گرفته شده است. در بافت پارچـه کـه بافت ساده و تار و پودی است تنها از الیاف صد در صد پنبه استفاده می شـود لـذا در بخـش اول فراینـد کـه تولید پارچه است حدود 10 تن نخ پنبه ای مورد نیاز است که با احتساب 10 درصد ضایعات، میـزان مـصرف سالیانه نخ جهت تولید پارچه 11 تن برآورد می شود که از داخل کشور قابل تامین است.
 • روغن وازلین:
  برای تولید گاز روغنی از روغن وازلین استفاده می شود. با توجه به اطلاعات گرفته شده از واحـدهای فعـال فعلی برای تولید هر متر مربع گاز روغنی حدود 167 گرم روغن وازلین مصرف می گردد. با توجـه بـه میـزان گاز روغنی تولید شده در واحد و نیز با احتساب ضایعات احتمـالی، میـزان مـصرف سـالیانه روغـن در حـدود 5800 کیلوگرم می باشد.
 • مواد سفید گری:
  1. آب اکسیژنه 5 لیتر در روز
  2. محلول سود(%50) 12 لیتر در روز
  3. سیلیکات سدیم 5 لیتر در روز
 • علاوه بر مواد اولیه اصلی موادی نیز برای بسته بندی مورد نیاز است که میزان آن بسته به نوع بـسته بنـدی و چگونگی عرضه به بازار متغیر خواهد بود. لذا این مواد در ادامه لیست شده است:
  • پاکت مارکدار
  • جعبه پلاستیکی
  • جعبه مقوایی
  • کاغذ نواری چسب دار
  • نوار چسب پلاستیکی

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح تولید باند و گاز استریل

در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشـهای متعـددی وجـود دارد کـه پارامترهـای بسیار مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجرای طرح دخالت میکنند. از مهمترین پارامترهـای موجود در این رابطه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. نیروی انسانی (جمعیت کاری و اداری مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال)
 2. قیمت زمین (ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین)
 3. معافیت مالیاتی (جهت افزایش میزان سوددهی طرح)
 4. دستیابی به منابع تامین مواد اولیه (پارامتر بسیار مهم در طرحهای پتروشیمی)
 5. امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز

همانطور که ذکر شد، واحد تولید باند و گاز شامل بخش بافندگی پارچه مورد استفاده در تولید بانـد و گـاز، بخش سفید گری و بعضا استرلیزاسیون است که در صورتی که استرلیزاسیون در داخل خود واحد انجام شـود نیاز به نیروی کار متخصص و مجرب است که از این نظر استان تهران و شـهرک هـای اطـراف آن از اولویـت برخوردارند. همچنین در صورتی که بخش استرلیزاسیون در سازمان انرژی اتمی انجام گیـرد، نزدیکـی محـل احداث واحد به این مرکز از اولویت برخوردار است.
علاوه بر موارد مذکور، با توجه به حجم کم مواد اولیه مصرفی و از طرف دیگر امکـان تـامین مـواد از داخـل کشور، محدودیتی در انتخاب مکان احداث از نظر تامین مواد اولیه وجود ندارد.
علاوه بر موارد فوق با توجه به اینکه عمده مراکز بهداشتی و درمـانی کـشور در اسـتانهای بـزرگ از جملـه تهران قرار دارند و به عبارت دیگر این مناطق بازار اصلی مصرف محصول هستند، شهرک های صنعتی اطـراف استان تهران به عنوان مکان احداث واحد پیشنهاد می شود.

جمع بندی

محصولات مورد بررسی در این گزارش، انـواع بانـد و گـاز مـورد اسـتفاده در کاربردهـای پزشـکی هـستند. همانطور که ذکر شد که این محصولات به دو دسته اصلی استریل و غیر استریل تقـسیم مـی شـوند کـه هـر کدام موارد کاربرد خاص خود را دارند. انواع باند و گاز استریل در زخم بندی ها و عمل های جراحی بـه طـور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. باندهای غیر استریل نیز جهت ثابت نگه داشتن عـضو آسـیب دیـده در در رفتگی ها و شکستگی ها و .. مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارتی مـی تـوان گفـت انـواع بانـد وگـاز از جمله اجزای لاینفک کمک های اولیه و اعمال جراحی هستند.

امتیاز کاربران: 4.55 ( 2 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
2 Comments
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین رای
قاسمی
قاسمی
3 سال قبل

سلام وقتتون بخیر
مطالبتون خیلی عالی بود. راستش من میخواستم کارگاه تولید باند های ارتوپدی فایبرگلاس راه اندازی کنم.( باندهای گچی)
شما میتونید در این زمینه کمکم کنید که چه شرکت هایی در ایران این دستگاهها رو تولید یا وارد میکنند؟
ممنون

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی