ایده هاایده های خدماتی، گردشگری و تفریحیایده های صنعتی

طرح تولید باند و گاز استریل

سفارش طرح توجیهی

طرح تولید باند و گاز استریل

محصولاتی که تحت عنوان باند و گاز پزشکی به بازار عرضه می شوند بـه سـه دسـته اصـلی اسـتریل، غیـر استریل و روغنی تقسیم بندي می شود که ویژگیها و موارد کاربرد هریک در ادامه ارائه شده است.
انواع باند و گاز پزشکی داراي بافت ساده (تافته) بوده و تراکم تار 12 و تراکم پود آن 8 اسـت. جـنس ایـن محصولات 100 درصد پنبه می باشد. الیاف نخ بکار رفته در بافت پارچه مورد اسـتفاده در تهیـه بانـد و گـاز می بایست از جنس پنبه طبیعی و خالص باشد و به هیچ وجه نباید از الیاف مصنوعی در آن حتی به مقـدار کم نیز استفاده شود.
دلایل عدم استفاده از الیاف مصنوعی در ساخت این محصولات عبارت است از :

 • الیاف مصنوعی عموما” حساسیتهاي جلدي و غیر جلدي در بیمار ایجاد می کنند.
 • به دلیل شکل خاص ساختمانی شان, امکان جذب و نگهداري محلولها و نیز کـارایی مطلـوب را دارا نمی باشند.

ضمنا الیاف پنبه طبیعی خام سه مشخصه ویژه دارد که عدم دقـت در فـراوري صـحیح مـشکلاتی را ایجـاد می کند و سبب افت کارایی محصول می شود. این موارد در ذیل ارائه شده است:

 1. الیاف پنبه طبیعی حاوي چربی هاي استئاریک، مالئیک، پکتیک، سیتریک و اولئیک می باشد کـه در صورت باقی ماندن در پارچه هاي بکار رفته، مانع جذب آب و محلولها و خون می شود.
 2. این الیاف در حالت خام داراي رنگ زرد هستند و می بایست رنگزدایی شوند.
 3. ناخالصی هاي معدنی ناشی از جذب مواد توسط ساقه پنبه از زمین در پنبه خام وجود دارد.

علاوه بر موارد مذکور، به دلیل موارد کاربرد خاص این محصولات فراوري کردن آنها نیز می بایـست توسـط ضوابط خاص و با دقت انجام گیرد. مهمترین و حیاتی ترین مرحله تولید انـواع گازهـاي جراحـی اسـتریل و غیر استریل عملیات تکمیل پارچه تنزیب می باشد, که توجه ویژه اي را می طلبـد چـرا کـه حـدود 60% از مهمترین مولفه هاي مورد تاکید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در این مرحله باید تامین شـود و از آنجائیکه براي تامین آنها از تاسیسات، تشکیلات و سرمایه گذاري مناسب و قابل توجهی باید بهره منـد بود متاسفانه گروهی سود جو از روشهاي غیر استاندارد و غیر بهداشتی و غیـر اصـولی اسـتفاده کـرده و بـا استفاده از مواد شیمیایی غیر مجاز و درشرایط ابتدائی مبادرت به سفید کردن پارچه می کنند و بدون آنکـه به فاکتورهاي مورد اشاره استاندارد توجه نمایند, فقط به سود خـویش فکـر مـی کننـد و جامعـه را قربـانی منافع خود می نمایند در صورتی که در تکمیل حتما باید به سه فاکتور زیر بصورت ویژه نظر داشت:

 1. استفاده از مواد شیمیایی مجاز در شرایط مناسب
 2. شستشوي کامل پارچه در شرایط مناسب
 3. تنظیم تار وپود پارچه در زمان خشک کردن

مراحل بسته بندي این محصولات نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است. مرحله بسته بندي پارچه تنزیـب خشک شده در اتاقهاي قرنطینه مجهز به لامپ UV(میکروب کش) نگهداري و آماده براي مرحلـه بعـدي یعنی برش پارچه در ابعاد مورد نیاز شده و مجددا در اتاقهاي قرنطینه دیگر نگهـداري و آمـاده بـراي قـرار گرفتن روي دستگاههاي بسته بندي می شود. در مرحله بسته بندي کـه توسـط ماشـین آلات اتوماتیـک و نیمه اتوماتیک انجام شده و در داخل بسته هاي نایلونی مرغوب یا جعبه هاي مقـوایی قـرار مـی گیرنـد. تـا اینجا گاز کاملا بهداشتی تولید شده و به نام گازهاي استریل براي اتاقهاي عمـل توسـط دسـتگاه اتـوکلاو، استریل شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

گازهاي پانسمان استریل یکبار مصرف پس از عاري شدن از هرگونه مواد زائد در مرحله تکمیل و شستـشو با روش اتیلن اکساید در محل تولید و یا به روش پرتونگاري (اشعه گاما) در سازمان انـرژي اتمـی، اسـتریل شده و توسط داروخانه ها براي مصرف در منازل، مطب ها و اورژانس عرضه میگردد. استریل بودن، بیـست و هفتمین فاکتور استاندارد براي این گونه گازها می باشد.

انواع باند و گاز استریل

انواع باند و گاز پزشکی
انواع باند و گاز پزشکی

انواع باند و گاز پزشکی می بایست در حالت خیس و خشک فاقد بو باشد. حداقل نمره نخ مصرفی در تار یا پود مورد استفاده در تولید باند و گاز نخ نمره 19 انگلیسی می باشد.
باندها عمدتا در طول دو متر برش داده شده و مورد استفاده قرار می گیرند. عرض باندها بسته به نوع سفارش می تواند 5 ،10 ،15 و 20 سانتی متر باشد که در هنگام برش در عملیات تکمیلی مشخص می گردد. پارچه باند باید با پهناي یکسان در راستاي تار بریده شده و بصورت رول بستهبندي شود، طوریکه به راحتی باز شده و نخهاي آزاد مانع از باز شدن رول نگردند.

هر رول باید توسط کاغذ یا سلوفان پوشانده شود. رولها می توانند بصورت تکی یا چندتایی با رعایت ضوابط زیر بسته بندي گردند:

 • در بسته بندي تکی، ابتدا و انتهاي هر رول باید بطور کامل پرس شود.
 • در بسته بندي چندتایی، باید تعداد معینی رول (مطابق با تعداد اظهار شده بـر روي بـسته) در داخـل کیسه اي از جنس پلیاتیلن به نحوي قرار گیرد تا آن را گرد و غبار و آلودگی حفظ نماید.

باندهاي تولید شده چنانچه پس از عملیات سفیدگري با پارافین و مواد پرکننده دیگر آغـشته شـوند، تحـت عنوان گاز روغنی شناخته می شود و معمولا در بسته هاي 24 و یا 36 تایی بسته بندي می شوند. گازهاي استریل معمولا در بسته هاي دو عددي بسته بندي شده و به بازار عرضه می شوند .

موارد کاربرد باند و گاز استریل

انواع باند و گاز پزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی سـطح کـشور بـه طـور گـسترده مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند. این محصولات به دو دسته استریل و غیر استریل تقسیم می شـوند کـه هـر کـدام مـوارد کـاربرد خاص خود را دارند.
گاز غیراستریل وگاز روغنی عمدتا که جهت بستن زخم هاي سطحی و گرم نگه داشتن عضله کـاربرد دارنـد. گازهاي استریل نیز به صورت گسترده در جراحی ها مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین گاز استریل براي پوشاندن محل سوختگی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بـر آن بـراي پانـسمان
اولیه زخمها و بریدگی هاي عمیق از گاز استریل استفاده می شود.
براي ثابت نگهداشتن اولیه محل در رفتگی و بعضا شکستگی از باند غیر استریل استفاده می شود. به عبارتی می توان گفت انواع باند وگاز از جمله اجزای لاینفک کمک هاي اولیه و اعمال جراحی هستند .

بررسی کالاي جایگزین باند و گاز استریل

همانطور که ذکر شد، باند و گاز پزشکی که عمدتا در زخم بندي از آن استفاده می شود، داراي بافت ساده یا به عبارتی تار و پودي است، لذا محصولات نبافته از جنس پنبه نمی توانند در این زمینه مورد استفاده قـرار بگیرند. از طرف دیگر به دلیل خصوصیات خاص پنبه پارچه بافته شده از الیاف مـصنوعی نمـی توانـد در ایـن زمینه استفاده شوند. به عبارت دیگر می توان گفت محصول جایگزینی براي باند و گاز پزشکی از جنس پنبه وجود ندارد.

اهمیت استراتژیک باند و گاز استریل

تولید گازهاي طبی, استریل و باندهاي زخم بندي بسیار فنی و تخصصی بوده و با توجـه بـه مـصرف آن در اتاقهاي عمل بیمارستانها و نیز مراکز درمانی و تماس مستقیم با خون بیمار و ارتباط تنگاتنـگ بـا سـلامتی و تندرستی وي از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است.
گاز و باند از کالاهاي اساسی پزشکی بوده و به دلیل تماس با محل جراحـت ارتبـاط مـستقیمی بـا سـلامت بیمار دارد. از آنجا که عوارض مصرف باند و گاز غیراستریل عفونت و آلودگی میکروبی اسـت، تولیـد محـصول با رعایت استاندارد ها از اهمیت به سزایی برخوردار است.

کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده باند و گاز استریل

برخی از تولید کنندگان باند و گاز استریل در آسیا

نام کشور نام شرکت تولید کننده
 

چین

New Way Sanitary Articles Dongying Co., Ltd.
Shandong Sishui P & W Economic Trading Co., Ltd
FIRSTAR HEALTHCARE Co., Ltd.
Jiangsu Yangzhou Medline International Enterprise Co., Ltd
Nantong Jiangchao Fiber Products Co., Ltd.
Good Vista Medical & Health Products Co., Ltd.
Nantong Jianan Medical Products Co., Ltd.
Topmed Surgical Suppliers Co., Ltd.
Fujian International Trade Development Company Ltd.
 

تایوان

Sonikraong E.N.T equipment .co., ltd.
Xinda Medical Material Corporation
Yiwu Hongyu Medical Commodity Co., Ltd.

شایان ذکر است به دلیل اینکه این محصولات از جمله کالاهاي با مصرف نهایی هستند و همچنین تنوع آن، آمار دقیقی از تولید و مصرف باند و گاز پزشکی در جهان در دسترس نیست. با توجه به اطلاعات موجود می توان گفت کشورهاي آلمان، چین، آمریکا و مکزیک از جمله تولید کنندگان عمده این محصولات در جهان هستند.
در این میان کشورهاي آمریکا، چین و انگلیس از جمله مصرف کنندگان عمده این محصولات در جهان به شمار می آیند.

شرایط صادرات باند و گاز استریل

بر اساس قوانین و مقررات بازرگانی کشور شرایط خاصی براي صادرات این محصول وجود ندارد. ولی جهت ورود به بازار هاي جهانی می بایست محصول تولیدي از استانداردهاي لازم برخوردار بوده و قابلیت رقابت در بازار را داشته باشد.

بررسی تکنولوژي تولید باند و گاز استریل

در بررسی فرایند تولید انواع باند و گاز پزشکی اصطلاحاتی به کار رفته است که در ابتـدا بـه اختـصار شـرح داده شده است:

 • رطوبت بازیافتی
  درصد رطوبت جذب شده توسط کالاي خشک، نسبت به وزن خشک آن میباشد.
 • بافت ساده ( تافته )
  در بافت ساده هر تار به تناوب از زیر و روي پود و هر پود به تناوب از زیر و روي تار میگذرد.
 • نمره تکس Tex
  نشان دهنده نمره نخ ( وزن مخصوص خطی) در سیستم مستقیم و بیان کننده وزن هزار متر نخ بر حسب گرم میباشد.
 • نمره انگلیسی (Ne)
  عبارت است از تعداد 840 یاردها در یک پوند نخ می باشد و از فرمول زیر محاسبه میگردد :
  90 - طرح تولید باند و گاز استریل

فرایند تولید باند و گاز استریل

فرایند تولید باند و گاز استریل شامل چند مرحله است که در ادامه ارائه شده است:

 1. تولید پارچه
  براي تهیه باند و گاز نخ پنبه اي نمره 20 و یا 19 انگلیسی به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. این نخ ها به صورت بوبین هاي تقریبا 20 کیلوگرمی می باشند. این بوبین جهت ماسوره پیچی که براي پود پارچه مورد استفاده قرار می گیرد و تعدادي هم براي چله پیچی استفاده می شود.
  دستگاه ماسوره پیچ، نخ را روي ماسوره می پیچد و این ماسوره ها براي پود پارچه مورد استفاده قرار می گیرند. نخهایی که براي چله پیچی می رود بوسیله دستگاه چله پیچ روي اسنوي ماشین بافندگی قرار می گیرند که به عنوان نخ هاي تار استفاده می شوند. این نخها یک در میان از میان لنگه ور عبور می کند که مجموعا دو لنگه ور خواهیم داشت.
 2. سفید گري (Bleaching)
  وجود گرد و غبار و رنگ هاي طبیعی روي الیاف پنبه باعث ایجاد رنـگ زرد و خاکـستري روي ایـن الیـاف شده است که طبیعتا نخ و پارچه تولیدي نیز به همین رنگ مشاهده خواهند شد. بنابراین براي از بـین بـردن رنگهاي اضافی از روي پارچه و بدست آوردن رنگ اصلی پنبه یعنی رنـگ سـفید، منـسوج تهیـه شـده تحـت عملیات سفید گري قرار می گیرد. در این عملیات مواد استفاده شد که شـامل اب اکـسیژنه(H2O2) ،سـود (NaOH) و سیلیکات سدیم می باشند، باعث اکسیدشدن و از بین رفتن مواد و امـلاح اضـافی از روي الیـاف می گردد. از آب ژاول (هیپو کلریت سدیم NaClO) به همراه سود نیز می تـوان جهـت سـفید گـري پنبـه استفاده نمود.
  عملیات سفید گري در ماشین آلات و نیز از روش هـاي مختلفـی مـی توانـد انجـام شـود کـه عبارتند از:
  • ماشین وینچ
  • ماشین ژیگر
  • روش پد – بچ
  • پد – رول

  اختلاف چندانی مابین روشهاي فوق وجود ندارد. به هر حـال پارچـه تولیـد شـده از ماشـین هـاي مختلـف سردوزي می شود و بصورت رول در اندازه هاي چند صـد متـر تحـت عملیـات سـفیدگري توسـط یکـی از روش هاي ذکر شده قرار می گیرد که در این طرح ماشین ژیگر پیشنهاد شده است .

 3. شستشو(Washing)
  در این مرحله جهت از بین بردن بقاي املاح موجود روي پارچه و همچنین خـارج کـردن مـواد شـیمیایی استفاده در قسمت سفیدگري که احتمالا روي پارچه باقی مانـده اسـت بکارگرفتـه مـی شـود. ایـن عملیـات می تواند توسط روش هاي مختلفی صورت بگیرد. روش ساده استفاده از همان ماشـین سـفیدگري (ویـنچ یـا ژیگر) است که پس از عملیات سفیدگري از اب تازه و مواد کمکی لازم استفاده می شود و عملیـات شستـشو اجرا می گردد. روش دیگر استفاده از این ماشین شستشو مداوم می باشد که راندمان تولید خیلـی بـالا بـوده ولی از نظر اقتصادي قیمتی می باشد.
 4. خشک کردن
  مرحله بعدي خشک کردن پارچه می باشد که بوسیله یک خشک کن با درجه حرارت 95 درجه سـانتی گـراد این کار صورت می گیرد.
 5. برش دادن
  در این مرحله پارچه را براي تولید باند و گاز با توجه به اندازه هاي مصرفی آنها برش می دهنـد کـه بوسـیله یک ماشین مخصوصی این کار صورت می گیرد.
 6. روغن زدن
  براي تولید گاز روغنی، پارچه برش داده شده براي این کار را بوسـیله فیلـر(پـرکن) و روغـن وازلـین مـذاب روغن زده می شود.
 7. بسته بندي
  بسته بندي تولید باند و گاز روغنی و گاز استریل بصورت زیر انجام می شود:
  • بسته بندي باند با پوشش کاغذي و کیسه هاي پلاستیکی
  • بسته بندي گاز استریل در پاکتهاي کاغذ روغنی و کارتن
  • بسته بندي گاز روغنی در جعبه هاي پلاستیکی و سپس مقوایی و کارتن

  شایان ذکر است که بسته بندي باند بصورت رول 3 متري می باشد. از اسـتریل هـر دو عـدد در یـک پاکـت بسته بندي می شود.

 8. استریل کردن
  جهت تولید باند و گاز استریل از روشهاي مختلفی اسـتفاده مـی شـود کـه متـداول تـرین آنهـا پرتـودهی می باشد. بخش استرلیزاسیون عموما در خارج از واحد انجام می شود.
  محصولات تولیدي واحد باند، گاز روغنی و گاز استریل هستند کـه روش تولیـد آنهـا تـا مرحلـه بـرش زنـی یکسان است و از آن مرحله به بعد بسته به نوع محصول وارد بخش روغن زنی و یا استرلیزاسیون می شود.

بررسی روشهاي کنترل کیفیت

 • کنترل کیفیت مواد اولیه
  کنترل کیفیت مواد اولیه که مهمترین آن نخ 20 یک لا می باشد. از اهمیت ویژه اي برخوردار است. نخ استفاده شده می بایست کاملا یکنواخت و از جنس مرغوب باشد. زیرا کیفیت مواد اولیه استفاده شده به طور مستقیم روي کیفیت محصول نهایی موثر است.
 • کنترل کیفیت محصول حین تولید
  استفاده از کارگران مجرب بافنده و همچنین استفاده از تجهیزات مدرن می تواند کیفیت محصول را افزایش دهد.
 • کنترل پارچه تکمیل شده
  در حین سفید گري، شستشو و خشک کردن پارچه دقت زیادي لازم است. همچنین انتقال پارچه به قسمت هاي برش و بسته بندي نیز می بایست طبق استانداردهاي تعریف شده صورت گیرد.
 • کنترل لایه هاي گاز استریل شده
  گازها پس از مرحله استرلیزاسیون می بایست از لحاظ خواص و پارامترهاي بهداشتی کنترل گردد. لازم به ذکر است که مراحل کنترل کیفیت مجددادر توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور نیز انجام می گیرد.

بررسی نقاط ضعف و قوت تکنولوژي های تولید باند و گاز استریل

روشهاي مختلفی جهت تولید وجود دارد که در ادامه ارائه شده است:

 1. روش تولید با سیستم ماشین هاي ماکویی:
  در این روش ابتدا نخ پود چله جداگانـه تهیـه مـی شـوند و سـپس در ماشـین بافنـدگی تبـدیل بـه پارچـه می شوند. از خصوصیات این روش می توان به پایین بودن قیمت ماشین آلات و نیز ساخت کلیه تجهیزات در داخل کشور اشاره کرد. از جمله معایب این روش نیز می توان به راندمان پایین تولید، تولید آلودگی صـوتی و نیز نیاز به سیستم ماسوره پیچی اشاره کرد.
 2. روش تولید با سیستم ماشین هاي راپیري:
  در این روش دیگر نیازي به تهیه پود به صورت ماسـوره نیـست و مـستقیما بـوبین نـخ پـود روي ماشـین بافندگی قرار می گیرد، لذا یک مرحله از ماشین آلات خط تولیـد حـذف مـی گـردد و رانـدمان تولیـد در مقایسه با روش ماکویی بالاتر است. به عبارتی میزان تولید در این روش سه برابـر روش مـاکویی اسـت. از طرفی هزینه سرمایه گذاري اولیه و خرید ماشین آلات در این روش بالاتر از روش ماکویی است و در حـال حاضر تولیدکنندگان داخلی قادر به ساخت آن نبوده و مـی بایـست از خـارج تـامین گـردد. از ایـن روش عمدنا در بافت پارچه هاي گرانقیمت استفاده می شود.
 3. روش تولید با سیستم ماشین ایرجنت:
  این سیستم نیز همانند روش راپیري احتیاجی به تهیـه نـخ پـود به صورت ماسوره ندارد. از جمله مزایاي این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • تولید بالا تقریبا هفت برابر ماشین هاي ماکویی
  • ایجاد سر و صداي بسیار کم در مقایسه با سایر روشها
  • استهلاك کم ماشین آلات

  از جمله معایب این روش نیز می توان بـه قیمـت بـسیار بـالاي ماشـین آلات اشـاره نمـود. از طـرف دیگـر سازندگان ماشین آلات مورد نیاز این فرایند تنها چند کشور اروپایی هستند که ممکن است ضمن خریـد بـا مشکلاتی رو به رو گردد.

با توجه به جمیع موارد مذکور و با در نظر گـرفتن بافـت سـاده بانـد و گـاز، روش اول یعنـی ماشـین هـاي ماکویی به لحاظ اقتصادي به عنوان روش برتر پیشنهاد می گردد.

بررسی مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید باند و گاز استریل

 • نخ:
  با توجه به حداقل هاي اقتصادي، ظرفیت سالیانه واحد 10 تن در نظر گرفته شده است. در بافت پارچـه کـه بافت ساده و تار و پودي است تنها از الیاف صد در صد پنبه استفاده می شـود لـذا در بخـش اول فراینـد کـه تولید پارچه است حدود 10 تن نخ پنبه اي مورد نیاز است که با احتساب 10 درصد ضایعات، میـزان مـصرف سالیانه نخ جهت تولید پارچه 11 تن برآورد می شود که از داخل کشور قابل تامین است.
 • روغن وازلین:
  براي تولید گاز روغنی از روغن وازلین استفاده می شود. با توجه به اطلاعات گرفته شده از واحـدهاي فعـال فعلی براي تولید هر متر مربع گاز روغنی حدود 167 گرم روغن وازلین مصرف می گردد. با توجـه بـه میـزان گاز روغنی تولید شده در واحد و نیز با احتساب ضایعات احتمـالی، میـزان مـصرف سـالیانه روغـن در حـدود 5800 کیلوگرم می باشد.
 • مواد سفید گري:
  1. آب اکسیژنه 5 لیتر در روز
  2. محلول سود(%50) 12 لیتر در روز
  3. سیلیکات سدیم 5 لیتر در روز
 • علاوه بر مواد اولیه اصلی موادي نیز براي بسته بندي مورد نیاز است که میزان آن بسته به نوع بـسته بنـدي و چگونگی عرضه به بازار متغیر خواهد بود. لذا این مواد در ادامه لیست شده است:
  • پاکت مارکدار
  • جعبه پلاستیکی
  • جعبه مقوایی
  • کاغذ نواري چسب دار
  • نوار چسب پلاستیکی

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح تولید باند و گاز استریل

در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشـهاي متعـددي وجـود دارد کـه پارامترهـاي بسیار مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت میکنند. از مهمترین پارامترهـاي موجود در این رابطه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. نیروي انسانی (جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال)
 2. قیمت زمین (ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین)
 3. معافیت مالیاتی (جهت افزایش میزان سوددهی طرح)
 4. دستیابی به منابع تامین مواد اولیه (پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی)
 5. امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز

همانطور که ذکر شد، واحد تولید باند و گاز شامل بخش بافندگی پارچه مورد استفاده در تولید بانـد و گـاز، بخش سفید گري و بعضا استرلیزاسیون است که در صورتی که استرلیزاسیون در داخل خود واحد انجام شـود نیاز به نیروي کار متخصص و مجرب است که از این نظر استان تهران و شـهرك هـاي اطـراف آن از اولویـت برخوردارند. همچنین در صورتی که بخش استرلیزاسیون در سازمان انرژي اتمی انجام گیـرد، نزدیکـی محـل احداث واحد به این مرکز از اولویت برخوردار است.
علاوه بر موارد مذکور، با توجه به حجم کم مواد اولیه مصرفی و از طرف دیگر امکـان تـامین مـواد از داخـل کشور، محدودیتی در انتخاب مکان احداث از نظر تامین مواد اولیه وجود ندارد.
علاوه بر موارد فوق با توجه به اینکه عمده مراکز بهداشتی و درمـانی کـشور در اسـتانهاي بـزرگ از جملـه تهران قرار دارند و به عبارت دیگر این مناطق بازار اصلی مصرف محصول هستند، شهرك هاي صنعتی اطـراف استان تهران به عنوان مکان احداث واحد پیشنهاد می شود.

جمع بندی

محصولات مورد بررسی در این گزارش، انـواع بانـد و گـاز مـورد اسـتفاده در کاربردهـاي پزشـکی هـستند. همانطور که ذکر شد که این محصولات به دو دسته اصلی استریل و غیر استریل تقـسیم مـی شـوند کـه هـر کدام موارد کاربرد خاص خود را دارند. انواع باند و گاز استریل در زخم بندي ها و عمل هاي جراحی بـه طـور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. باندهاي غیر استریل نیز جهت ثابت نگه داشتن عـضو آسـیب دیـده در در رفتگی ها و شکستگی ها و .. مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارتی مـی تـوان گفـت انـواع بانـد وگـاز از جمله اجزای لاینفک کمک هاي اولیه و اعمال جراحی هستند.

امتیاز کاربران: 3.1 ( 3 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

4 دیدگاه

 1. سلام.من طرح توجیهی تولیدانواع باندوگازپزشکی به ظرفیت۱۰۰تن درسال نیازدارم
  لطفاهزینه طرح وزمان تحویل رااعلام کنید.
  ممنونم

  1. سلام و احترام
   هزینه انجام طرح به ایمیلتون ارسال شد.
   در ضورت نیاز به مشاوره و سفارش این طرح با شماره 09120085243 تماس بگیرید.

 2. سلام وقتتون بخیر
  مطالبتون خیلی عالی بود. راستش من میخواستم کارگاه تولید باند های ارتوپدی فایبرگلاس راه اندازی کنم.( باندهای گچی)
  شما میتونید در این زمینه کمکم کنید که چه شرکت هایی در ایران این دستگاهها رو تولید یا وارد میکنند؟
  ممنون

  1. با سلام و احترام
   ما میتونیم طرح توجیهی شو به صورت کامل و جامع برای شما بنویسیم که داخلش کلیه ماشین آلات خط تولید خواهد اومد و همچنین نحوه تهیه ماشین آلات.
   در صورت تمایل میتونید فرم سفارش طرح توجیهی را تکمیل کنین یا با آیدی زیر ارتباط بگیرید.
   https://t.me/Etojihico

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی