ایده هاایده های صنعتیبخش صنعت

طرح توليد درب پيش ساخته

سفارش طرح توجیهی

معرفي درب پيش ساخته

درب پيش ساخته چوبي ، درب هائي هستند كه از تخته هاي HDF , MDF ساخته مي شـوند. تختـه هاي فوق علاوه بر اينكه از استحكام بالائي نسبت بر چوب معمـولي، تختـه هـاي چنـد لايـه و فيبـر هـا برخوردار مي باشند، مقاومت بسيار خوبي نيز در مقابل رطوبت و آب از خود نشان مي دهند . درب هاي پيش ساخته بصورت مدولار ( ابعاد و اندازه هاي استاندارد شده و مشخص ) طراحي و ساخته شده و در دسترس مشتريان قرار مي گيرند . لذا ساختمان سازان با تامين آن ، تنها اقدام به نصب درب مي نمايند و دليل اطلاق درب پيش ساخته بر اين محصولات نيز همين موضوع مي باشد. پـيش سـاخته بودن سبب مي گردد كه عمليات تامين و نصب درب با سرعت بالاتري انجام گيـرد و بدينوسـيله طـول كل احداث بنا كاهش پيدا نمايد و اين موضوع براي توليد كنندگان ساختمان بسيار خوشايند است . ورود اين محصولات به كشور از دهه گذشته آغاز گرديده است ولي در اين مدت كوتاه گسترش بـسيار قابل توجهي پيدا كرده و جايگاه بالائي را در ميان ساير محصولات مشابه پيدا كرده است و اين موضـوع مقبوليت آنرا نزد مصرف كنندگان نشان مي دهد .

در شكل زير نمونه اي از درب پيش ساخته آماده نشان داده شده است .
درب پیش ساخته

موارد مصرف و كاربرد درب پيش ساخته

درب هاي پيش ساخته بعنوان درب داخل منازل ، ادارات ، شركت ها و موارد مـشابه مـي باشـد . ايـن درب ها بصورت مدولار ساخته شده و طراح ساختمان متناسب با آنها اقدام به تعبيـه فـضاي نـصب در ديوارها مي نمايند . اجراي سريع خريد و نصب درب در ساختمان سازي ها و همچنين قيمت نـسبتا مناسـب ايـن درب هـا بواسطه توليد سري و انبوه آنها ، مطلوبيت بالائي را در بازار در جهت اسـتفاده از ايـن درب هـا بوجـود آورده است .
در مورد انواع درب ها كه سبب ايجاد موارد كاربرد مختلف نيز براي آنها ايجاد مي كند، كه مي توان به موارد زير اشاره كرد :

 • درب ورودي
 • درب هاي اتاق ها
 • درب هاي پارتيشن
 • درب هاي دكوري

شكل ظاهري زيبا و استحكام مكانيكي بالا ، كاربرد اين درب ها را روز بـه روز افـزايش داده و مـصرف آنرا عمومي مي سازد .

بررسي كالاهاي جايگزين درب پيش ساخته

اصليترين كالاي جايگزين درب هاي پيش ساخته چوبي ، درب هاي چوبي معمولي مي باشد كه از چوب معمولي ، سه لايه و فيبر ساخته مي شود . از طرف ديگر بعضا درب هاي آهنـي و آلومينيـومي نيـز مـي توانند براي اين نوع درب ها بعنوان جايگزين محسوب گردند ، ليكن همانطوريكه عنوان شد اصلي تـرين جايگزين ، درب هاي چوبي معمولي است كه در جدول زيـر توضـيحات مختـصري در خـصوص اثـرات كالاهاي جايگزين فوق و قدرت جايگزيني براي درب هاي پيش ساخته ارائه شده است.

 1. استحكام مكانيكي : استحكام مكانيكي درب هاي پيش ساخته بيشتر از درب هاي معمولي چوبي است .
 2. قابليت كاربردي:درب هاي پيش ساخته دقيقا در محل هائي كه درب هـاي چـوبي معمـولي بكـار مـي رونـد قابليت كاربرد دارد .
 3. زيبائي ظاهري :درب هاي پيش ساخته به مراتب از درب هاي چوبي معمولي زيبا تر مي باشند .
 4. مقاومت در مقابل رطوبت :جنس چوب درب هاي پيش ساخته از HDF , MDF است از اينرو مقاومت اين درب هـا در مقابل رطوبت به مراتب بيشتر از درب هاي معمولي است .

كشور هاي عمده توليد كننده و مصرف كننده درب پيش ساخته

كشور هاي عمده توليد كننده درب هاي پيش ساخته در جهان شامل كشور هاي زير مي باشد :

 • آمريكا
 • ايتاليا
 • آلمان
 • فرانسه
 • كانادا
 • برزيل
 • تركيه
 • اندونزي

توليد و مورد استفاده قرار مي گيرد ولي در كشورهائي كه توليد چوب در آنها بيشتر است از ميزان توليد بالاتري برخوردار مي باشند . از اينرو مي توانيم از اين كشورها بعنوان كـشورهاي مطـرح در توليـد يـاد كنيم . ذيلا به كشورهاي فوق اشاره شده است .

 • برزيل
 • فرانسه
 • هندوستان
 • چين
 • مالزي
 • اتريش
 • آلمان
 • اندونزي
 • روسيه
 • چين
 • امارات متحده عربي

از نقطه نظر كشورهاي مصرف كننده نيز مي توان گفت كـه بخـش عمـده كـشورهاي اروپـاي غربـي و آمريكا، تركيه، ژاپن و كانادا از كشورهاي عمده مصرف كننده مي باشند .

شرايط صادرات درب پيش ساخته

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگـاني، بـراي صـادرات محـصولات توليـدي طـرح هيچگونـه شـرايط و محدوديتي وجود ندارد. ليكن از آنجايي كه اين محصولات، يك كالاي صـنعتي محـسوب مـيگردنـد، از اينرو ورود به بازارهاي جهاني مستلزم برخورداري توليدكننده از شرايطي ميباشد كه در زيـل بـه این شرايط اشاره شده است.

 1. برخورداري از مزيت رقابتي به لحاظ قيمت:
  يكي از معيارهاي مهم در صادرات ، برخـورداري از قيمـتهـاي رقـابتي جهـاني ميباشد كه اين مورد نيز به شرايط اقتصاد كلان كشور در مقايسه بـا كـشورهاي مقصد صادرات باز مي گردد. ايران هنوز مواد اوليه توليد كننده مطرح MDF , HDF محسوب نمي شود و لذا قدرت رقبتي آن در بازارهاي جهاني بـراي درب
  پيش ساخته پائين است. از جمله اين شرايط ديگر ميتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، قيمت مـواد اوليـه، نـرخ تورم و موارد مشابه اشاره كرد كه با توجه به متغير بودن عوامل فوق، لازم است توجيه پذيري اقتصادي صادرات در زمان واقعي صـادرات و كـشور هـاي مقـصد مورد تحليل قرار گيرد.
 2. برخورداري از مزيت رقابتي به لحاظ كيفيت :
  HDF , MDF مورد استفاده در ساخت درب لازم اسـت از كيفيـت مناسـب برخوردار باشد تا امكان وارد سازي آن به بازارهاي جهاني بوجود آيد .
 3. برخورداري از توان مالي مناسب :
  دوره وصول مطالبات در صادرات عموما بالا است از اينرو لازم است صادر كننده از توان مالي مناسب برخوردار باشد .
 4. آشنائي با فرهنگ زندگي كشور مقصد صادرات :
  درب پيش ساخته اكثرا در منازل مورد استفاده دارد و لـذا آشـنائي بـا فرهنـگ زندگي مردم كشور مقصد صادرات ضروري است .
 5. آشنايي كامل با امور تجارت جهان :
  فعاليت در بازار هاي جهاني مستلزم آگـاهي كامـل صـادر كننـده از مقـررات و الزامات تجارت جهاني مي باشد .

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد درب پيش ساخته و مقايسه آن با ديگر كشورها

 • نگاهي به روش توليد درب پيش ساخته چوبي آماده
  فرايند توليد درب هاي پيش ساخته به صورت زير است:
  فرايند توليد درب هاي پيش ساخته
  فرايند توليد درب هاي پيش ساخته در بالا آورده شده است و همانطوريكـه از آن مـشخص اسـت عمليات مختلف نجاري بصورت توليد انبوه در اين فرايند انجام مي گيرد .
 • مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهاي جهان
  روش توليد درب پيش ساخته در بند قبل شرح داده شد بنابراين در صورتي كه اين روش توليد بـا روش هاي توليد مورد استفاده در ساير كشورها مورد مقايسه قرار گيرد نتايج زير حاصل خواهد شد:
  تكنولوژي و روش توليد درب در ساير كشورها همان روشي است كه در كشور ما انجـام مـيگيـرد ليكن آنچه كه در فرايند توليد درب پيش ساخته داراي اهميت است و حتي ميتوان گفت كه اين عوامل كيفيت درب توليد شده را تشكيل داده و در كشورهاي صنعتي از درجه بالاتري برخوردار ميباشد موارد ذيل هستند.
  • كيفيت و دقت عمل ابزار آلات مورد استفاده در فرايند ساخت
  • كيفيت مواد اوليه مصرفي ( HDF , MDF)
  • توان فني و مهندسي طراحي ابعاد و اشكال بازار پسند
  • دكوراسيون بازار پسند

ماشين آلات و تجهيزات مورد نیاز طرح تولید درب پیش ساخته

ردیف شرح ماشين الات منبع تامین
1 ماشين اره نجاری داخل
2 ماشين چند كاره نجاری داخل
3 ماشين ساخت چارچوب داخل
4 ماشين میخ داخل
5 كمپرسور و تجهیزات رنگ داخل
6 فيكسچرهای مونتاژ

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح تولید درب پیش ساخته

معيارهاي مكان يابي محل پيشنهادي اجراي طرح
همجواري با بازارهاي فروش محصولات كليه استانهاي كشور
همجواري با بازار تأمين مواد اوليه كليه استانهاي كشور
احتياجات و نيازمنديهاي ديگر طرح كليه استانهاي كشور
مكانات زيربنايي مورد نياز طرح كليه استانهاي كشور
با ارزيابي محلهاي پيشنهادي، مكان اجراي طرح مي تواند در كليه استان هاي كشور انجام گيرد . لـيكن اسـتان هاي زير در اولويت خواهد بود :

مازندران –خوزستان – اصفهان – تهران – آذربايجان شرقي – خراسان رضوي – فارس- مركزي

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی