آشنایی با ماشین آلاتبخش دام و طیور

آشنایی با فرایند تولید خوراک طیور

سفارش طرح توجیهی

مقدمه

تغذیه مهمترین امر در پرورش طیور بوده و حدود 75 تا 80 درصد هزینه تولید را شامل می شود بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت ان لازم است که مدیریت تغذیه و کاربرد روش های جدید مدیریتی به عنوان یک مساله مهم وجدی مدنظر پرورش دهندگان قرار گیرد تحقیقات و گزارش های متعدد منتشره حاکی از آن است که بافت دان تاثیر بسزایی درعملکرد مرغ گوشتی دارد وبه ویژه دان پلت ، سرعت رشد را بهبود بخشیده کارایی دان را افزایش می دهد .

فرآیند منتخب و ترسیم شماتیک جریان فرآیندتولید خوراک طیور (نمودار گردش مواد)
pline - آشنایی با فرایند تولید خوراک طیور

قسمت های مختلف ماشین آلات تولید خوراک طیور

 1. سيستم دريافت مواد اوليه
  1. قسمت ورودي مواد اوليه
  2. سيستم جداسازي گرد و غبار
  3. بالابر سطلي
  4. قطعات مربوط به قسمت ورودي
  5. سيستم جداسازي گرد و غبار
  6. بالابر سطلي
 2. سيستم آسياب
  1. پیش تمیز کننده
  2. جدا کننده مغناطیسی
  3. جداكننده دوراهه پنوماتيكي
  4. مخازنPregrinding
  5. نشانگر سطح بالا
  6. نشانگر سطح پايين
  7. سيستم ورودي پنوماتيك
  8. دريچة قيفي شكل براي انتقال مواد به بيرون
  9. Immpeller Feeder
  10. Shuidi King Hammermill
  11. سيستم كنترل كننده براي آسياب
  12. اتاقك هوا
  13. سيستم جداسازي گرد و غبار
  14. فن
  15. نقاله مارپيچي مدل TLSSFميويانگ
 3. سيستم قسمت بندي و مخلوط كردن
  1. پیش تمیز کننده
  2. جداساز مغناطیسی
  3. قسمت توزيع كننده چرخشي
  4. سيستم جداسازي گرد و غبار
  5. فن سانتريفيوژي
  6. بالابر سطلي
  7. قسمت توزيع كننده چرخشي
  8. مخازن Proportion
  9. نشانگر سطح بالا
  10. نشانگر سطح پایين
  11. خروجي بزرگ فيدر مارپيچ
  12. خروجي كوچك فيدر مارپيچ
  13. سيستم توزين درجه بندي بزرگ
  14. ورودي توزين بزرگ
  15. سيستم توزين درجه بندي كوچك
  16. ورودي توزين كوچك
  17. ميكسر پارویي دوتايي
  18. بخش اضافه كنندة دستي
  19. قيف مخلوط كننده
  20. كانوير كششي U شكل
  21. سيستم اضافه كننده مايع(اختياري)
  22. سيستم piping لوله اي اضافه كردن مايع
 4. سيستم پلتينگ
  1. بالابر سطلي
  2. دريچه قيفي شكل براي انتقال مواد به بيرون براي ميكسر ملاس
  3. فيدر مارپيچ
  4. ميكسر ملاس
  5. جداكننده دوراهه پنوماتيك
  6. Tube Magnet
  7. جداكننده دوراهه پنوماتيك
  8. مخازن پلتينگ
  9. نشانگر سطح بالا
  10. نشانگر سطح پايين
  11. ورودي پنوماتيك
  12. قيف موج دار
  13. پرس پلت
  14. كليد مجزا براي كنترل دستگاه پلت
  15. كولرهاي با جريان معكوس
  16. خارج كننده مواد از سيكلون
  17. سيستم قفل هوا
  18. فن خنك كننده
  19. كرامبلر
 5. سيستم بسته بندي
  1. ميكسر دومحوره
  2. فن خنك كننده
  3. سيكلون دو سره
  4. سيستم قفل هوا
  5. فن سانتريفيوژي
  6. بالابر سطلي
  7. الك مدل
  8. جداكننده دوراهه پنوماتيك
  9. مخازن ذخيره براي محصول نهايي
  10. شاخص بالا بودن سطح
  11. شاخص پايين بودن سطح
  12. ورودي پنوماتيك
  13. جداكننده دوراهه پنوماتيك
  14. كنترل كامپيوتري توزين
  15. ماشين دوخت و كانوير(نقاله) تسمه اي
  16. ورودي بسته بندي دستي
  17. توزين بسته بندي دستي
  18. سيستم جداسازي گرد و غبار
  19. فن سانتريفيوژي
  20. تانك فيلتر(اختياري)
  21. تانك مخزن هواي كمپرس شده

عوامل موثر بر بهبود كيفيت و اثر پذيري خوراک پلت شده

تهيه خوراک پلت شده علاوه بر افزايش قابليت هضم ، حمل ونقل خوراک را تسهيل مي نمايد . فاکتورهاي بسياري برکيفيت پلت تاثير گذار هستند . طبق استدلال يکي از اساتيد دانشگاه کانزاس علاوه بر فرمولاسيون که يکي از مهمترين اين عوامل محسوب ميگردد ، نبايد تاثير عمليات کانديشنينگ ، آسياب ، نوع داي و خشک کردن را ازنظر دور داشت . اصولا وقتي پلت از نظر اندازه قطعات فاقد استاندارد لازم باشد ، عامل انتخابگري و جدا شدن اجزاء خوراک محتمل خواهد بود.درصد ذرات خاکه شده پلت تاثير مهمي بر اين روند مي گذارد . عمليات اختلاط (blend) مواد اوليه خوراک و همچنين نوع مواد اوليه کاربردي فاکتورهاي موثربر نقش فرمولاسيون در کيفيت پلت هستند.

نوشته های مشابه

انبار داري

حفظ دماي مناسب جهت انبار نگهداري خوراک پلت شده بايد مد نظر باشد . اصولا پلت پس از توليد بايد فرآيند کاهش دما را بخوبي طي نموده و دماي انبار نگهداري آن در محدوده 10 درجه سانتي گراد باشد . رعايت نکات ذکر شده باعث ميگردد در مواردي که نگهداري پلت داخل مخازن انجام مي شود از هرگونه تجمع آن در ديواره هاي مخزن جلوگيري شود. درعين حال مخازن ذخيره محصولات پلت شده بايد به سيستم هاي خودکار خروجي مجهز باشند تا از اين طريق نوسانات مختلف آب وهوایي و تاثير آن بر کيفيت پلت قابل کنترل باشد .

مرحله سرد نمودن

محصولات پلت شده در مرحله سرد شدن علاوه برکاهش دما ، دچار افت رطوبت مي گردند . در واقع درجه حرارت جريان هواي داخل کولر از طريق تبادل دما با پلت افزايش مي يابد و اين عامل باعث مي گردد تا هواي مذکور امکان جذب و نگهداري رطوبت بيشتري را داشته باشد . درچنين حالتي پلت تازه توليد شده خشک ميگردد . البته بايد در نظر داشت ميزان هواي ورودي براي دستيابي به نتيجه مناسب خشک کردن ( درکولر) چندان موثر نيست . افزايش حجم و سرعت هواي عبوري کولر زمان تماس آن با محصول را کوتاه تر مي نمايد و به همين دليل هوا به ميزان کمتري گرم شده و جذب رطوبت آن کاهش مي يابد ، اين موضوع برفرآيند خشک شدن پلت اثر منفي خواهد گذاشت . براي جلوگيري از اين نقيصه ميزان ورودي هوا از طريق دريچه هاي پروانه اي شکل قرارگرفته بر روي فن هاي کولر صورت مي پذيرد . در اين مورد رابطه رياضي ذيل حاکم مي باشد.

Total cooling air m3 /min= ميزان هواي ورودي
Material throughput t/h

البته بدليل احتمال ورود هواي گرم و مرطوب کولر به داخل فضاي مخازن ، رشدکپک ها در لايه هاي فوقاني پلت موجود در مخازن ذخيره ، محتمل مي باشد. اين موضوع از طريق کوتاه کردن زمان انبارداري پلت در مخازن قابل حل است.

جابجایي

به حداقل رساندن خاکه شدن پلت نکته مهمي است که در طول عمليات حمل وجابجائي محصول مذکور بايد مورد توجه قرارگيرد ،بهمين منظور کاهش جابه جائي هاي شديد محصول پلت شده و اطمينان از سهولت عمليات انتقال امري ضروري است . مواردي مانند شتاب مناسب حمل در کانويرها (انتقال دهنده ها )، حداقل اصطکاک و حداقل سقوط از ارتفاع در اين زمينه تاثير مثبت دارند . براي اندازه گيري کيفيت پلت در اين مرحله دو فاکتور stability , hardness مدنظر ميباشد که به دو شيوه متفاوت اندازه گيري ميشود . براي تعيين (hardness) ميزان نيروئي که براي شکسته شدن يک قطعه پلت نياز است را اندازه گيري نموده و براي اندازه گيري durability ميزان خاکه شدن محصول پلت شده را پس از عمليات بارگيري ، حمل و جابجائي محاسبه مي کنند و برمبناي درصد وزني محصول خاکه شده نسبت به تعيين درصد کيفيت آن اقدام مي کنند.

بهبود کيفيت پلت

آسياب کردن فاکتوري است که حدود 20% برکيفيت پلت تاثير گذار است . اين يک قاعده است که آسياب کردن استانداردموجب بهبودکيفيت توليدپلت ميگردد . در موقعيت هاي اجرائي گاها” عواملي همچون عدم تامين انرژي مورد نياز دستگاه آسياب و محدود شدن ظرفيت خروجي آن باعث بوجود آمدن اشکالاتي در اندازه قطعات خروجي از آسياب ميگردد. (عدم يکنواختي اندازه قطعات ) بطور متوسط ترکيبات خوراک آسياب شده بايد حاوي ذراتي به اندازه 5/0 تا 7/0 ميليمتر باشد و قطعات بزرگتر از 1 الي 5/1 ميليمتر نبايد در آن مشاهده شود.

آماده سازي اوليه Conditioning

عمليات آماده سازي بمنظور هرگونه اصلاح و يا افزودن مواد به محصول پودري خروجي از ميکسر ( قبل از ورود آن به دستگاه پلت ) را conditioning گويند. . در واقع عملکرد کانديشنر تاثير اساسي برکيفيت پلت دارد و نقش داي به مراتب کمتر است . به دلایل متعددي از عمليات کانديشنر براي توليد پلت استفاده مي شود . موارد ذيل نمونه اي از اين دلایل مي باشد.

 • يکنواختي پراکنش مايعات موجود در ترکيب خوراک
 • افزايش انعطاف پذيري برخي مواد
 • افزايش توان عملياتي و خروجي دستگاه پلت با استفاده از خواص مواد اوليه روغني
 • کاهش هزينه توليد پلت از طريق کاهش مصرف انرژي
 • افزايش عمر مفيد اجزاء دستگاه پلت
 • ژلاتينه نمودن چند مرحله اي نشاسته
عمليات کانديشنر امکان کاهش عوامل ميکروبي را فراهم مي آورد . در مجموع براي توليد يک محصول بايد مرحله کانديشنينگ را بعنواني بخشي از مرحله فرآيند مخلوط نمودن طبقه بندي و پياده سازي نمود.

داي و رولرها Die / Rollers

بخش رولر و داي که به شکلي متراکم در دستگاه پلت قرار گرفته ، اصلي ترين اجزاء اين دستگاه بحساب مي آيند. ضروري است که مواد اوليه وارده به دستگاه پلت به شکلي کاملا” يکنواخت در طول سطح تماس رولر و داي قرارگيرند. ضمنا جهت دستيابي به كيفيت مناسب پلت حفظ وضعيت استاندارد اجزاء دستگاه پلت وانتخاب طول مناسب براي سوراخ هاي داي الزامي است.

اشکال دان

جیره های طیور به سه شکل آردی ، کرامبل و پلت تولیدمی گردند در فرم آردی ، مواد اولیه غذایی جیره به شکل آسیاب شده هستند در ساخت پلت (پیش دان، پس دان، میان دان) ، جیره آسیاب شده باکمک بخار آب ، داغ و مرطوب شده ، سپس با فشار از دستگاه پلت زنی عبور کرده مجددا سرد می شود و در نهایت به صورت استوانه ای کوچک در اندازه های مختلف شکل می گیرد اگر پلت های درشت به وسیله غلتک های مخصوص خرد گردند محصولی بین دان آردی و پلت حاصل می گردد که به آن کرامبل گفته می شود.

امتیاز کاربران: اولین نفری باشید که به این مطلب رای می دهد!
سفارش طرح توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی