دانلود رایگان طرح توجیهی و امکانسنجی تولید بیلت آلومینیوم

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرح تولید بیلت آلومینیوم میباشد .امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.
 حجم فایل : 12.00 مگابایت
نوع فایل : PDF

دانلود رایگان طرح توجیهی و امکانسنجی تولید بیلت آلومینیوم

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گيرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آناليز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصميم گيری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گيرد.

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرح تولید بیلت آلومینیوم میباشد . این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزار ي مورد نیاز نیز شناسایی شده و در ادامه ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و هزینه هاي بهره برداري و درآمدهاي طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با استفاده از آن سرما یه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند.
امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.

نوع فایل

PDF

تعداد صفحات

113

ظرفیت پیشنهادي طرح

10 هزار تن

زمین مورد نیاز

3000 متر مربع

پيشنهاد محل اجرای طرح

استان هاي هرمزگان و مرکزي

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی