پکیج آموزشی کشت قارچ دارویی،صدفی و دکمه ای

۳۶,۰۰۰ تومان

 حجم فایل های پی دی اف: 23 مگابایت
 حجم فایل های کلیپ ها: 333 مگابایت
لینک دانلود این فایل بلافاصله پس از پرداخت برای شما نمایان خواهد شد.همچنین یک نسخه به ایمیل وارد شده در صفحه پرداخت ارسال میشود.

پکیج آموزشی کشت قارچ دارویی،صدفی و دکمه ای

سرفصل های پکیج اموزشی کشت قارچ دارویی

فصل اول

 • مقدمه
 • تاریخچه
 • قارچ ها
 • ساختار قارچ
 • تقسیم بندی قارچ ها
 • پسوندهای طبقه بندی قارچ ها
 • قارچ های خوراکی
 • علل و اهمیت پرورش و کاشت قارچ های خوراکی و دارویی

فصل دوم: فناوری جون ۔ کائو

 • مقدمه – CA0
 • پتانسیل کاربرد تکنیک جون۔ کائو
 • مزایای فن آوری جون۔ کائو
 • توسعه روش جون۔ کائو
 • انتخاب علف های جون ۔ کائو
 • انتخاب انواع قارچ
 • مواد مغذی قارچ های کشت شده به روش جون۔ کائو
 • اثرات انتظاری تکنیک جون۔ کائو
 • تأمین غذای جهانی
 • توسعه اقتصادی در مناطق غیر شهری و درآمد حاصل از جون کائو
 • اثرات عمیق روی توازن اکولوژیکی نواحی دارای فرسایش خاک
 • گونه های علف های وحشی جون۔ کائو با راندمان و کیفیت بالا
 • ریخت شناسی، پراکنش، مواد مغذی و کاربرد علف های جون۔ کائو
 • دیکر انوپتری دیکنوتوما
 • نیر اندیا رینادیانا
 • ساکاروم ارو ندینا سوم
 • فراگمیتاس کو سوئیس
 • میسکا نتوس فلوریدولوس
 • تمبا گیگانتا
 • پنیستوم پورپوروم
 • اسپارتینا اتیرنی فلورا
 • پا سیالوم وتستینی
 • سیبوپوگن سیتراتوس
 • سورگوم پروپیئ کوم
 • آروندو دوناکس
 • میسکانتوس ساکاریفلوروس
 • روش کشت دو نوع علف وحشی جون۔ کائو
 • روش کاشت پنیستوم پورپوروم
 • روش کاشت تیراندیا رینادیانا

فصل سوم: کاشت و پرورش لنتینوس ادودس در جون – کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذیه
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • نور و روشنایی
 • هوا
 • pH
 • کشت لوله ای لنتینوس ادودس به روش جون – کائو در محل سر پوشیده
 • انتخاب ارقام
 • فصل کشت
 • آماده سازی و کشت لوله ها
 • فرآیند لوله های پلاستیکی
 • کمپوست کردن
 • استریل کردن
 • مایکوبی
 • ساختن محل پرورش اندام میوه دهی قارچ های خوراکی
 • تغییر رنگ لوله ها
 • مدیریت میوه دهی قارچ
 • چیدن، فرآیندسازی و انبارداری لنتینوس ادودس
 • چیدن و برداشت
 • خشک کردن
 • درجه بندی و انبارداری

فصل چهارم:کاشت و پرورش فلامولینا ولوتیپس در جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذیه
 • رطوبت
 • درجه حرارت
 • نور
 • هوا
 • pH
 • کشت کیسه ای فلامولینا ولوتیپس به روش جون۔ کائو
 • فصل کشت
 • تجهیزات عمدهی مورد نیاز کشت
 • قفسهی کشت اسپان و قفسه ی پرورش قارچ
 • اتاق کشت
 • ترکیب کمپوست
 • آماده سازی کیسه ها
 • مواد مورد نیاز
 • کمپوست کردن
 • پر کردن کمپوست
 • استریل کردن
 • مایه کوبی
 • مدیریت رشد میسلیوم
 • مدیریت میوه دهی
 • مدیریت دکمه دهی
 • مدیریت میوه دهی
 • مدیریت بر داشت
 • مدیریت پس از برداشت
 • درجه بندی

فصل پنجم: کاشت و پرورش پلوروتوس استراتوس به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذیه
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • هوادهی
 • نور
 • pH
 • روش کاشت پلوروتوس استراتوس با بکارگیری جون۔ کائو
 • پیش تیمار جون۔ کائو
 • کمپوست کردن
 • پر کردن کمپوست
 • استریل کردن
 • مایه کوبی
 • کشت میسلیوم
 • دکمه دهی
 • باردهی و برداشت
 • کشت دومین رویش میسلیوم
 • دکمه دهی و باردهی دومین رویش پا چین

فصل ششم: کاشت و پرورش گانودرما لوسیدوم به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذیه
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • هوا
 • نور
 • pH
 • تکنیک کاشت لوله ای گانودرما لوسیدوم به روش جون۔ کائو
 • فصل کاشت
 • دستور العمل کاشت
 • آماده سازی لوله ها
 • کشت میسلیوم
 • میوه دهی
 • استریل کردن و بریدن سوراخ ها
 • دکمه دهی توسط افزایش رطوبت نسبی
 • تطویل اندام باردهی
 • برداشت محصول، خشک کردن و نگهداری در انبار
 • مدیریت دومین رویش
 • تکنیک کاشت بطری گانودرما لوسیدوم به روش جون۔ کائو
 • فصل کاشت
 • کمپوست کردن
 • دکمه دهی، استریل کردن و تلقیح
 • کشت میسلیوم
 • میوه دهی
 • برداشت
 • مدیریت رویش دوم

فصل هفتم: کاشت و پرورش و لواریلا و لواسه با روش جون – کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذیه
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • ۷- تور
 • هوا
 • pH
 • کشت اسپان و لواریلا و لواسه
 • تهیه و ساخت اسپان خالص
 • تهیه و ساخت اسپان مادری و اسپان
 • تکنیک کاشت و لواریلا و لواسه
 • کاشت در فضای باز
 • کاشت در فضای بسته
 • کاشت تودهای
 • کاشت طبقه ای یا لایه ای
 • برداشت و فرآیند قارچ و لواریلا و لواسه
 • پتانسیل کاشت و لواریلا و لواسه
 • ارزش تغذیه ای بالا
 • مواد کشت مختلف
 • دوردی رشد کوتاه
 • فناوری ساده
 • کود با کیفیت بالا

فصل هشتم: کاشت و پرورش آکارریکوس بیسپوروس به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • شرایط رشد و نمو
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • تهویه
 • نوردهی
 • pH
 • تکنیک کاشت آگاریکوس بیسپوروس به روش جون۔ کائو
 • اتاق کاشت
 • آماده سازی کمپوست
 • تخمیر
 • بذر پاشی
 • مخلوط خاک پوششی
 • پاشیدن آب به منظور تسریع تشکیل حالت دکمه ای
 • مدیریت در طی مرحله رشد اندام باردهی

فصل نهم: کاشت و پرورش اوریکولاریا پلیتریکا به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذیه
 • رطوبت
 • درجه حرارت
 • pH
 • نور
 • هوا
 • کاشت لوله ای اوریکالاریا پلیتریکا به روش جون۔ کائو
 • فصل کاشت و پرورش
 • آماده سازی مواد کشت
 • ترکیب کمپوست
 • آماده سازی کمپوست
 • آماده سازی لوله های کاشت
 • آماده سازی لوله های پلاستیکی
 • مخلوط کردن و پر کردن کمپوست
 • استریل کردن لوله ها
 • تمیز کردن محیط
 • سرد کردن
 • استریل کردن اتاق یا جعبه ی مایه کوبی
 • پیش تیمار اسپان
 • مایه کوبی
 • کشت میسلیوم
 • انتخاب و تمیز کردن اتاق کشت
 • ترتیب و چیدن لوله ها
 • کنترل درجه حرارت
 • ساختن سایبان چتری
 • انتخاب محل کاشت
 • ساختمان سایبان چتری
 • مدیریت میوه دهی
 • مدیریت قبل از ظهور حالت دکمه ای
 • مدیریت رشد دکمه های قارچ
 • مدیریت رشد اندام باردهی
 • کاشت و پرورش کیسه ای اوریکولاریاپلی تریکا به روش جون- کائو در فضای بسته
 • فصل کاشت
 • آماده سازی کیسه ها و کشت میسلیوم
 • مشخصات کیسه ها
 • کمپوستکردن و استریلیزاسیون
 • مایه کوبی و کشت میسلیوم
 • ساخت قفسه های کاشت
 • مدیریت میوه دهی
 • مدیریت رشد حالت ته سنجاقی
 • مدیریت رشد اندام باردهی
 • محصول دهی و فرآیند اوریکولاریا پلیتریکا
 • محصول دهی و برداشت
 • فرآیندکردن

فصل دهم: کاشت و پرورش هریسیوم اریناسئوس به روش جون- کانو

 • مقدمه
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذیه
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • هوا
 • نور
 • pH
 • تکنیک کاشت در بطری هریسیوم اریناسئوس به روش جونکائو
 • ظروف کشت
 • آماده سازی بطری ها
 • پیش تیمار مواد کشت
 • تهیه ی کمپوست
 • پر کردن بطری ها
 • استریل کردن
 • مایه کوبی
 • کشت میسلیوم
 • مدیریت میوه دهی
 • میوددهی و برداشت
 • برداشت
 • خشک کردن

فصل یازدهم: کاشت و پرورش فولیوتا نامکو به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذیه
 • درجه حرارت
 • آب
 • هوا
 • نور
 • pH
 • تکنیک کاشت فولیوتا نامکو به روش جون۔ کائو
 • پیش تیمار جون۔ کائو
 • کمپوست کردن
 • پر کردن کمپوست
 • ظروف مناسب
 • محتویات
 • نکات عمده
 • استریل کردن
 • مایه کوبی
 • کشت میسلیوم
 • Racking
 • دکمه دهی ( شروع حالت دکمه ای قارچ)
 • محصول دهی و برداشت

فصل دوازدهم: کاشت و پرورش گریفولا فروندوسا به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد ونمو
 • محیط کشت یا مواد بستر کشت
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • نوردهی
 • هوا دهی
 • pH
 • کاشت گریفولا فروندوسا به روش جون۔ کائو
 • ترکیب کمپوست
 • ظروف کشت
 • استریلیزاسیون
 • مایه کوبی
 • کشت میسلیوم
 • تشکیل کلاهک های نابالغ
 • رشد اندام باردهی
 • شرح مختصری از سایر مدل های کاشت
 • کاشت قارچ با استفاده از قطعات چوب
 • کاشت در فضای بسته
 • کاشت تحت شرایط طبیعی

فصل سیزدهم: کاشت و پروش آگاریکوس بلیزی موریل به روش جون – کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد و نمو
 • محیط یا مواد بستر کاشت
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • هوادهی
 • نوردهی
 • pH
 • تکنیک کاشت آگاریکوس بلیزى موریل به روش جون۔ کائو
 • استفاده از مواد فرایند شده و مواد خام در کاشت
 • آماده سازی اسپان
 • کاشت با استفاده از مواد تخمیری جون۔ کائو
 • فرمول های مختلف کمپوست
 • انباشتن کمپوست و تخمیر آن
 • ساخت سایبان چتری و بستر کشت
 • بذر پاشی
 • پوشاندن با فیلم های پلاستیکی
 • مدیریت بستر کاشت قارچ
 • برداشت

سرفصل های پکیج اموزشی کشت قارچ خوراکی صدفی

 • مقدمه
 • تهیه ی کمپوست
 • پاستوریزاسیون بستر به روش جوشاندن در آب
 • آبکشی کاه و خاک اره
 • سرد نمودن کاه و خاک اره
 • روش های کشت قارچ
 • بذر قارچ
 • خصوصیات یک بذر خوب
 • ماده ی زمینه ی بذر
 • روش کشت کیسه ای
 • بستن کیسه ها
 • طریقه آویزان کردن کیسه ها
 • مکان کشت و پرورش قارچ صدفی
 • ضد عفونی سالن کشت
 • فاصله ردیف ها
 • عملیات اجرایی
 • ایجاد منافذ تنفسی در بدنه کیسه
 • شوک دهی
 • برداشت قارچ صدفی
 • روش برداشت قارچ صدفی
 • بسته بندی قارچ صدفی

سرفصل های پکیج اموزشی کشت قارچ خوراکی دکمه ای

فایل شماره یک :
 • مقدمه
 • ارزش غذایی قارچ خوراکی
 • خواص دارویی
 • همه تولید کمپوست
 • مکان مناسب تهیه کمپوست
 • آشنایی با فرمول بندی کمپوست
 • خصوصیات کمپوست آماده کشت
 • روش های اسپان زنی
 • انواع سیستم های کشت قارچ
 • مراحل پرورش قارچ دکمه ای بعد از آماده شدن کمپوست
 • اسپان زنی
 • رشد رویشی میسیلیوم قارچ روی کمپوست
 • دادن خاک پوششی
 • رشد رویشی میسیلیوم قارچ روی خاک پوششی
 • شوک سرمایی و تولید ته سنجاقی
 • باردهی و تولید کلاهک
 • برداشت محصول
 • میزان تولید
 • خارج کردن بقایای کمپوست و ضدعفونی سالن پرورش
 • مشخصات و تجهیزات سالن پرورش قارچ
 • بهداشت فردی کارکنان
 • موارد فنی قبل از ساخت واحد پرورش قارچ
 • موارد فنی در حین ساخت واحد پرورش قارچ
 • بیماری های قارچ
 • بیماری حباب تر
 • بیماری جوش خشک
 • بیماری دنبلان کاذب
 • بیماری تار عنکبوتی
 • بیماری کپک سبز زیتونی

فایل شماره دو :

 • مقدمه
 • آشنایی با قارچ خوراکی
 • تاریخچه قارچ خوراکی
 • سیستم های پرورش قارچ
 • سطح زیر کشت
 • سالن ها
 • کمپوست قارچ دکمه ای
 • طرز تهیه کمپوست قارچ دکمه ای
 • کنترل عوامل محیطی
 • نظافت و ضد عفونی سالن پرورش
 • روش تهیه اسپان
 • تاثیرات خاک پوششی در قارچ ها
 • پاستوریزاسیون
 • PH خاک پوششی
 • زمان برداشت قارچ ها

فایل شماره سه :

 • مقدمه
 • تفاوت قارچ صدفی و دکمه ای
 • کمپوست
 • مکان تهیه کمپوست
 • نحوه تهیه کمپوست
 • نحوه پاستوریزه کردن کمپوست
 • مشخصات کمپوست خوب
 • بذر قارچ یا اسپان
 • مایه زنی یا بذر زنی کاشت
 • مشخصات مکان پرورش
 • طریقه نگهداری کمپوست های بذر زده شده
 • برداشت
 • آفات و بیماری ها
 • لوازم و تاسیسات مورد نیاز
 • چند نکته مهم

فیلم های اموزشی شامل

 • عملیات بعد از خاک دهی و هوا دهی
 • احداث سازه سالن قارچ
 • برداشت،بسته بندی و بازاریابی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج آموزشی کشت قارچ دارویی،صدفی و دکمه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی