آشنایی با ماشین آلاتایده هاایده های صنعتیبخش صنعت

طرح تولید سرنگ (Syringe)

سفارش طرح توجیهی

معرفی سرنگ (Syringe)

یکی از روشهای مرسوم جهت وارد نمودن مـواد دارویـی بـه بـدن انـسان و حیوانـات بـرای جلـوگیری از بیماریها و همچنین درمان بیماریهای مختلف استفاده از آمپول (سرنگ) میباشد.
در هنگام تزریق، مواد دارویی وارد محفظ های شده و سپس به بدن موجود زنده تزریق میگردد. شـمای کلـی سرنگ در شکل ١ ارائه شده است .
سرنگ

سرنگ در اندازه های مختلفی موجود میباشد که از نظـر حجـم بـر حـسب سـیسـی (CC) مـیتـوان به سرنگ های 1،2،2/5،3،5،10،20 و حتی بزرگتر 30 ،50 و 100 سی سی اشاره نمود .
سرنگها از دو قسمت اصلی بدنه و پیستون ساخته میشـوند. در بعـضی مـوارد نیـز از یـک قطعـه اضـافی لاستیکی در سر پیستون استفاده میشود که در این صورت سرنگ تحت عنوان سرنگ سه قطعـه ای شـناخته میشود .

قسمت های مختلف یک سرنگ در شکل ٢ ارائه شده است.
قسمت های مختلف یک سرنگ
در سرنگ های یکبار مصرف، ماده دارویی قبل از آنکه به بدن تزریق شود به درون سرنگ مکیده میشـود و با سطح داخلی سرنگ تماس مییابد، به این دلیل پلاستیک هایی که در ساخت سرنگها مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند میبایست فاقد مواد افزودنی بوده و تستهای استاندارد را نیز جوابگو باشند.

در تهیه و بکارگیری سرنگهای یکبارمصرف اصطلاحاتی وجود دارد که در ادامه به اختصار ارائه شده است:

 • حجم اشغال شده: حجمی که لبه آببندی پیستون در وسط طول درجه بندی مشخص میکند.
 • حجم اسمی: حجم اسمی معادل آبی است کـه در دمـای ٣±٢٠ درجـه سـانتیگراد از سـرنگ یکبـار مصرف خارج میشود.
 • حجم جزء : حجم آبی که در دمـای ٣±٢٠ درجـه سـانتیگراد از سـرنگ- هنگامیکـه لبـه آببنـدی پیستون آن قسمت محدود شده از درجهبندی را طی نماید- خارج میشود.

بطور کلی از نظر ابعاد و اندازه موارد زیر پیرامون سرنگها قابل تعریف است:

 • حجم اسمی
 • طول کل سرنگ
 • حداقل طول درجه بندی سرنگ
سیلندر سرنگ میبایست آنقدر شفاف باشد که حتی حبابهای کوچک هوا با چـشم غیـر مـسلح در فاصـله ٢۵mm به خوبی قابل تشخیص باشند.
پیستون نیز میبایست در داخـل سـیلندر بـه طـور یکنواخـت و راحـت حرکـت نمایـد، همچنـین پیـستون میبایست به نحوی ساخته شود که وضعیت آن به وضوح بر روی درجه بندی سیلندر قابل قرائت باشد. در شکل ٣ نحوه درجه بندی سرنگهای یکبار مصرف ارائه شده است.
نحوه درجه بندی سرنگهای یکبار مصرف
شکل ٣: نحوه درجه بندی سرنگهای یکبار مصرف
سرنگها باید عاری از اجسام خارجی بوده و در جریان ساخت طوری سترون شوند کـه عـاری از موجـودات ذره بینی قابل تکثیر باشند.

موارد کاربرد سرنگ

همانطورکه ذکر شد، سرنگها به عنوان کالای مصرفی جهت تزریق مواد دارویی به بـدن در علـوم پزشـکی و دامپزشکی مورد استفاده قرار میگیرد.
امروزه بهداشت و رعایت نکات بهداشتی یکی از مهمترین مسائل در زندگی بشر به شمار مـی آیـد. در جوامـع توسعه نیافته هر چند سال یکبار بیماریهای بسیار خطرناکی از قبیل وبا، مننژیـت و … در بـین افـراد شـایع شده و باعث از بین رفتن تعداد بسیار زیادی از انسانها مـیشـود، لـذا پیـشگیری از ایـن بیمـاریهـا توسـط واکسنها از جمله اقدام بسیار ضروری به شمار میآید که میبایست توجه خاصی به آن مبذول شود.
همانطورکه ذکر شد، سرنگها در ابعاد مختلفی تولید میگردند که در این میان سرنگهایی با حجـم اسـمی ٢و ۵ سی سی بیشترین کاربرد را دارند و عمـدتاً در تزریـق انـواع واکـسنهـا و داروهـا مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند و سرنگهای با حجم اسمی بالا تنها در موارد بسیار خاص مورد استفاده می شوند.

بررسی کالای جایگزین سرنگ

تنها کالای جایگزین سرنگهای یکبار مصرف، سرنگهای شیـشهای اسـت کـه بـا توسـعه و پیـشرفت علـم پزشکی استفاده از این سرنگها به دلیل فراینده پیچیده تولید ، نحوه اسـتریل نـامطلوب و در نتیجـه امکـان انتقال بیماری منسوخ شده است .
از آنجا که سرنگهای پلاستیکی یکبار مصرف تنها یکبار اسـتفاده مـیشـوند، امکـان شـیوع بیمـاریهـای خطرناک جوامع امروز نظیر هپاتیت و ایدز را کاهش میدهد. لذا نسبت به سرنگ های شیشه ای برتری دارند و تمایل به استفاده از این سرنگ ها در مقایسه با سرنگ های شیشه ای بسیار بیشتر است.

اهمیت استراتژیک سرنگ ها

سرنگ اگرچه جزء دارو محسوب می شوند و در دسته لوازم پزشکی قرار میگیرد، اما به دلیل استفاده گسترده از این لوازم در مراکز درمانی، به عنوان یک کالای استراتژیک درمانی اهمیت دارد. این در حالی است که فنآوری ساخت و تولید سرنگ در کشور روند پیچیده ای نیست و امکان تولید با کیفیت انواع سرنگ در ایران وجود دارد، اما به دلیل رشد تورم و افزایش قیمت مواد اولیه و نیروی انسانی و سایر هزینه های تولید و از طرفی ثابت ماندن قیمت محصولات طی سالهای اخیر، مزیت رقابتی این محصولات در مقایسه با سایر تولیدات داخلی کاهش یافته است.

کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده سرنگ

در حال حاضر انواع سرنگ ها در اغلب کشورهای جهان تولید می گردند. از جمله تولید کننـدگان عمـده سرنگ در جهان می توان به کشورهای آمریکا و مکزیک، کشورهای اروپای غربی نظیر آلمان، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه اشاره کرد.
همچنین کشورهای آسیایی ژاپن، چین، کره و هند نیز از جمله تولیـد کننـدگان عمـده سـرنگ در جهـان هستند.
در جدول ٢ اسامی شرکت های بزرگ تولید کننده سرنگ در آسیا ارائه شده است:

رخی از تولید کنندگان سرنگ در آسیا
جدول ٢: برخی از تولید کنندگان سرنگ در آسیا

طبق اطلاعات گرفته شده از نقطه تجاری ایران و سایر منابع مطالعاتی، کشورهای بلژیک، اسـپانیا، ایتالیـا و مکزیک از جمله صادرکنندگان عمده انواع سرنگ در جهان هستند. همچنین کشور چین نیز بـزرگ تـرین صادر کننده سرنگ در آسیا به شمار می آید.
تولیدکنندگان بزرگ سرنگ در جهان اغلب مصرف کننده عمده این محصول نیـز هـستند. بـه طـور مثـال کشورهای آلمان، فرانسه و آمریکا سهم مصرف بالایی را در مقایسه با کل مصرف جهانی بـه خـود اختـصاص داده اند.

فرایند تولید سرنگ

به طور کلی فرآیند تولید سرنگ شامل مراحل زیر میباشد:

 1. مرحله تزریق و ساخت قطعات سیلندر و پیستون
 2. سوار کردن قطعات
 3. استرلیزاسیون
 4. کنترل کیفیت

اصولاً ساخت قطعات پلاستیکی از ترموپلاستیکها به خصوص ساخت قطعاتی که شکل سادهای ندارند تنهـا از طریق قالبگیری تزریقی امکانپذیر است، لذا تنها روش موجود برای ساخت سـرنگهـای پلاسـتیکی روش قالبگیری تزریقی است.
فرآیند تولید سرنگهای یکبار مصرف در عین سادگی اصول آن، به خاطر اهمیت آن از نظـر بهداشـتی بـسیار حساس است.

 1. قالبگیری
  مواد اولیه اصلی یعنی پلی اتیلن و پلی پروپیلن توسـط خـوراک دهنـده پنومـاتیکی از مخزنـی کـه توسـط کارگران پر میشود به درون قیف خوراک دستگاههای تزریق ریخته میشوند.
  پیستونها و سیلندرها توسط ماشینهای تزریق ساخته میشوند. برای لغزش بهتـر پیـستون درون سـیلندر بایستی این دو قسمت از دو ماده نا هم جنس ساخته شوند. بنابراین پیستون سرنگ از پلی اتیلن چگـالی بـالا و بدنه آن از پلی پروپلین که نسبتاً شفاف است ساخته میشود. قالبهای مربوط به این قطعات همگی دارای ١٢ محفظه شکلدهـی مـیباشـند. چهاردسـتگاه تزریـق، عمـل ساخت قطعات هر یک از سرنگهای ٢و ۵ میلیلیتری را بر عهده دارند.
  بعد از قالبگیری و ساخته شدن قطعات به صورت دستی، راهگاهها و پلیسههای باقیمانده روی قطعات جـدا گشته و به درون ظروف مخصوصی ریخته میشود. میتوان در کنار هر یک از ماشینهای تزریـق یـک تـسمه نقاله کوچک قرار داد تا ضایعات را به قسمت آسیاب منتقل نماید. با کنترل مداوم دستگاهها مـیتـوان مقـدار ضایعات را به حداقل رسانید.
  دستگاه قالبگیری تزریقی
  شکل۵: دستگاه قالبگیری تزریقی
  برای اطمینان از پایداری ابعاد سرنگها و رسیدن به یک شکل پایدار باید این قطعات به مدت یـک الـی دو روز در شرایط کنترل شده دما و رطوبت درون یک محفظه مناسب پلاستیکی قرار گیرد. در طی این مدت قطعات ابعاد نهایی خود را به دست آورده و در نتیجه احتمال معیوب شدن آنها در قـسمت مونتاژ به حداقل خواهد رسید.
  در مرحله برچسب زنی یا به عبارتی چاپ، درجه بندی و نام کارخانه و نوع سـرنگ بـر روی بدنـه سـرنگهـا چاپ میگردد. این ماشین به صورت نیمه خودکار عمل مینماید. بدنه سرنگها میبایستی توسط دست در محل مخصوص خود قرار گرفته و به داخل ماشین هـدایت شـوند، ماشین به صورت خودکار عمل چاپ و تخلیه آنها را انجام میدهد.
  دستگاه چاپ بر روی سرنگ
  شکل ۶: دستگاه چاپ بر روی سرنگ
 2. سوار کردن قطعات
  برای سوار کردن پیستون روی بدنه اصلی، از دستگاه مونتاژ اتوماتیک استفاده مـیگـردد. در ایـن قـسمت قطعات ساخته شده به درون ظروفی مخصوص شروع به ارتعاش میکنند. به نحوی کـه قطعـات بـه آرامـی از شیارهای اطراف ظروف بالا آمده و یک به یک به درون مجرایی که به قسمت ابزار مونتاژ منتهی میشـود وارد میگردند.
  بعد از مرحله مونتاژ، سرنگها به وسیله یک تسمه نقاله کم عرض اما طویل به قسمت بستهبندی در لفافـه پلاستیکی هدایت میشوند. در این قسمت فیلم پلاستیکی که به داخل دستگاه وارد مـیشـود توسـط مکـش هوا و فشار یک سنبه به صورت حبابی در خواهد آمد که قسمت مقعر آن رو به بالا میباشد. سرنگ به ترتیـب درون این حبابها قرار میگیرد و در مرحله بعـدی روی آنهـا توسـط یـک کاغـذ طبـی مخـصوص پوشـانده میشود. عمل اتصال کاغذ به لفافه پلاستیکی به وسیله فشار و حرارت انجام میشود.
  سرنگهای بسته بندی شده در لفافههای پلاستیکی در جعبههای کاغذی ١٠٠ عددی قرار گرفته و در یـک اتاقک مخصوص جمعآوری میشوند. در این اتاقک هوا بـا رطوبـت و دمـای کنتـرل شـدهای جریـان دارد. در نتیجه دما و رطوبت مناسب، باکتریها و قارچهای احتمالی موجود در محفظه بستهبندی سرنگها، از پوشش محافظ خود خارج شده و شروع به تکثیر مینمایند. این موضوع سبب میشود که گاز اکسید اتیلن در مرحلـه استرلیزاسیون اثر سریعتری بر روی آنها داشته باشد.
 3. استرلیزاسیون
  مرحله بعدی فرآیند استرلیزاسیون است. به طور کلی روشهای مختلفی برای استریلیزاسیون وجود دارد. که در ادامه ارائه شده است:

  روش های استریل کردن سرنگ
  استرلیزاسیون بطور کلی عبارت از نابود ساختن تمام ارگانیسمهای زندهای میباشد کـه مـیتواننـد موجـب بروز بیماریها و یا عفونتهای سطحی و یا عمقی شوند.
  قابلیت استرلیزه شدن یک نیاز اصلی برای تمام پلاستیکهـایی اسـت کـه بـرای خـدمات درمـانی و اعمـال جراحی مورد مصرف قرار میگیرند. علاوه بر نوع پلیمر، عوامل دیگری مانند ساختمان شیمیایی مواد افزودنـی شکل قطعه و روش فرآیند آن، میتواند در انتخاب روش مناسب استرلیزاسیون یک قطعـه، بـسیار بـا اهمیـت باشند.
  در میان روشهای مختلف استرلیزاسیون حرارتی، روش استریل کردن با هوای گرم و خشک به ندرت بـرای پلاستیکها کاربرد دارد. اما استفاده از اتوکلاو برای استریل کردن برخـی از قطعـات پلاسـتیکی، بـا موفقیـت مواجه شده است. استرلیزاسیون به کمک تشعشعات هستهای، به لحاظ تأثیری که در دگرگونی پلاستیکها و تغییر رنگ آنها دارد، محدود به انواع خاصی از این مواد بوده و اکثراً بـرای اسـتریل کـردن قطعـات و وسـایل یکبار مصرف بکار میرود.
  مواد شیمیایی (در فاز گازی) نظیر اکسید اتیلن تقریباً برای اسـتریل کـردن تمـام پلاسـتیکهـا کـه دارای کاربردهای پزشکی هستند، بدون تأثیر منفی بر ساختمان آنها، مورد استفاده قرار می گیرد.
  استرلیزاسیون را با تخریب سلولهای زنده (تعداد سلولهای زنده در ازای یک واحد حجمی) رابطه مـستقیم دارد.
  در حالت ایده آل میتوان گفت که یک رابطه خطی بین زمان استرلیزاسیون و لگـاریتم تعـداد ارگـانیزمهـای زنده، وجود دارد. بنابراین هرگز یک وسیله بطور کامل استریل نخواهد شد. بنابراین بررسـی و تخمـین امکـان زنده ماندن بخشی از ارگانیزمهای بیماریزا بسیار مهم میباشد و در هـر روش، ایـن امکـان بایـد در حـداقل ممکن باشد.
  فاکتور غیر فعال کردن ارگانیسمها، یکی دیگر از مفاهیم تأثیرپذیری یک روش استرلیزاسیون اسـت کـه بـه معنی کاهش میزان تجمع میکروبی از طریق روشهای مزبور در یک وسیله مـورد مـصرف در مـوارد پزشـکی میباشد.
  روشهای ممکن استریلیزاسیون به صورت زیر طبقه بندی میشوند:

  1. هوای خشک
  2. اتوکلاو یا بخار در درجه حرارت زیاد
  3. آب جوش، همراه با بخار در درجه حرارت کم (پاستوریزه کردن)
  4. تشعشع اشعه گامای ذرات بتا و یا اشعه ماوراء بنفش
  5. عوامل گازی شکل شیمیایی

  در انتخاب هر یک از روشهای فوق، نوع جنس پلیمر بکار برده شده، شـکل قطعـه و روش تولیـد آن و نیـز تعداد دفعات استرلیزاسیون نقش بسیار مهمی دارد.
  در این قسمت به اختصار به شرح هر یک از این روش ها پرداخته خواهد شد.

  1. روش حرارت خشک:
   شرایط مختلفی که برای استفاده از هوای خشک و داغ به منظور استرلیزاسیون وسائل پلاسـتیکی بکـار بـرده میشوند، معمولاً از لحاظ زمان و درجه حرارت عبارتند از:
   • ۴۵ دقیقه در دمای ١۶٠ درجه سانتیگراد
   • ١٨ دقیقه در دمای ١٧٠ درجه سانتیگراد
   • ٧/۵ دقیقه در دمای ١٨٠ درجه سانتیگراد
   • ١/۵ دقیقه در دمای ١٩٠ درجه سانتیگراد

   مقادیر فوق، ممکن است براساس اسـتانداردهای مختلـف تغییـر نماینـد مـثلاً در اسـتانداردهای دارویـی و بهداشتی انگلستان، به منظور اطمینان از استرلیزاسیون وسائل، آنها را در ١۶٠ درجه سانتیگراد به مـدت یـک ساعت در معرض هوای خشک قرار میدهند.
   در این روش دقت لازم در جهت رسیدن حرارت به کلیه نقاط یک قطعه پلاستیکی باید انجام شود. به دلیـل درجه حرارت زیاد این روش، مواد پلاستیکی اندکی را میتوان پیـدا کـرد کـه بتواننـد شـرایط حرارتـی آن را بدون آسیب پذیری تحمل نمایند و حتی موادی کـه نقطـه نـرم شـدن آنهـا نیـز بـالاتر از محـدوده عملیـات
   استرلیزاسیون میباشد، ممکن است به علت وجود اکسیژن دچار دگرگونی شود.
   به رغم وجود تعدادی از پلیمرها که دارای خواص حرارتی خوب هستند و میتواننـد از ایـن طریـق اسـترلیزه گردند. بطور کلی میتوان گفت کـه روش استرلیزاسـیون بـا هـوای گـرم و خـشک، بـه روش مناسـبی بـرای استرلیزاسیون قطعات پلاستیکی در حال انجام است.
   از طرفی با توجه به اینکه با کاهش دمای استرلیزاسیون، زمان عمل افزایش مییابد، عملیات مزبـور از لحـاظ اقتصادی بسیار پرهزینه خواهد بود.

  2. اتوکلاو:
   یکی از روشهای استریل کردن پلاستیکها، استفاده از بخار اشباع شده در اتوکلاوی که دارای دمای بـالاتر از ١٠٠ درجه سانتیگراد است، میباشد. دوره زمانی لازم برای استرلیزاسیون کامل، با درجه حرارت بکار رفتـه در سیستم، رابطه معکوس دارد و همواره این تمایل وجـود داشـته کـه در اسـتفاده از ایـن روش، زمـانهـای کوتاهتر، همراه با درجه حرارتهای بالاتر بکار گرفته شود. شرایط مختلف سهگانه زیـر، جهـت استرلیزاسـیون قطعات پلاستیکی توصیه شده است.
   • ٣ دقیقه در ١٣۴ درجه سانتیگراد
   • ١٠ دقیقه در ١٢۶ درجه سانتیگراد
   • ١۵ دقیقه در ١٢١ درجه سانتیگراد

   یکی از مشکلاتی که با روش اتوکلاو همراه است، لزوم خارج سـاختن هـوا از سیـستم مـیباشـد. زیـرا هـوا میتواند در میزان نفوذ و تراکم بخار دخالت کرده و آن را تا حدودی بیاثر نماید. در وسائل ساده، هوا معمـولاً از طریق جابجایی به سوی پائین از سیستم خارج میگردد ولـی روش اسـتفاده از خـلأ قبـل از تزریـق بخـار رایجتر است.
   در این روش آن گروه از موادی که نقطه نرمی پائینتری از درجه حرارت اتوکلاو دارند، نمیتواننـد اسـتریل شوند، مگر اینکه با اعمال روشهای دیگر، در مقابل تغییر شکل و آسیبپذیری محافظت گردند.
   استرلیزاسیون قطعات پلاستیکی از طریق اتوکلاو نیاز به بررسی و دقت عمـل زیـادتری دارنـد، زیـرا نبایـد تصور شود که حتی موادی با داشتن نقطه نرمی بالاتر از ١٣۴ درجه سانتیگراد، هم الزاماً مـیتواننـد بـا ایـن روش استریل گردند. به عبارت دیگر، اطلاع از نقطه نرم شدن پلاستیکهـایی کـه نقطـه نرمـی آنهـا بـالاتر از ١٣۴ درجه سانتیگراد است، برای قطعی بودن استریل آنها از طریق اتوکلاو کافی نیست.
   اگر قطعاتی در اتوکلاو استرلیزه شود و حتی کوچکترین دگرگونی در آن پدیـدار نگـردد ولـی قـدری تغییـر شکل دهد، روش مزبور برای آن قطعه فاقد ارزش است.
   یکی دیگر از مشکلاتی که با روش اتـوکلاو همـراه اسـت استرلیزاسـیون قطعـاتی مـیباشـد کـه در داخـل کیسه های پلاستیکی و یا محفظههایی با جداره نازک .

  3. سایر روشها :
   در روشهای اشعه گاما و نیز روش استفاده از گازهای شیمیایی با عبـور سـرنگ از دورن محفظـه بـا تـابش اشعه گاما و یا قرار گرفتن در معرض عوامل شیمیایی میکروارگانیسم ها و باکتریهای موجود از بین می رونـد و عمل استرلیزاسیون انجام می گیرد.
 4. کنترل کیفیت
  بعد از مرحله استرلیزاسیون بستهها وارد واحد کنترل کیفیت میشوند و آزمونهای بـاکتری لـوژی بـر روی آنها انجام میگیرد و در نهایت پس از حصول اطمینان از کیفیـت آنهـا بـستهبنـدی شـده و بـه بـازار عرضـه میگردند.

بررسی نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های مرسوم

همانطورکه ذکر شد، تنها روش مرسوم برای تولید سرنگ، روش قالبگیری تزریقی است. برای تولید قطعات پلاستیکی میتوان از روش قالبگیری فشاری نیز استفاده نمود. ولی روش قالبگیری فشاری به علـت کنـدی و ساخت قطعات با دقت پائین و ظرفیت بسیار پائین تولید به هیچ عنوان مطرح نبوده و لذا فرآیند ساخت تنهـا به قالبگیری تزریقی که دارای سرعت و دقت بالایی است متکی میباشد.
اما در قسمت استرلیزاسیون روشهای مختلفی وجود دارد که در این میان دو روش گاز اکسید اتـیلن و روش اشعه رادیو اکتیو (گاما) متداولتر است. روش اشعه به علت سرمایه گذاری بسیار بالا و احتیاج بـه نیـروی کـار مجرب و دوره دیده که در حال حاضر در ایران محدود میباشد و نیز تکنولوژی وابسته به خارج در مقایسه بـا روش گاز اکسید اتیلن دارای معایبی است.
اما روش استرلیزاسیون به روش گاز اکسید اتیلن به علت تکنولوژی شناخته شـده آن و نیـز سـرمایهگـذاری اولیه اندک و همچنین در دسترس بودن نیروی کار مجرب فراوان در مقایسه با روش استرلیزاسیون بـه روش اشعه گاما ارجحیت دارد.

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سرنگ

مواد اولیه ساخت سرنگها پلی اتیلن سنگین و پلی پـروپیلن مـیباشـند. ایـن دو مـاده بـه دلیـل سـاختار شیمیایی خود تمایلی به واکنش با داروها و سایر مایعات ندارند. لذا میتوانند در زمینه ساخت سرنگها مـورد استفاده قرار گیرند.
اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است، این است که پلی اتیلن و پروپیلن کـه در سـاخت سـرنگهـا مورد استفاده قرار میگیرد میبایست فاقد هرگونه افزودنی و ناخالصی باشد که این گرید، تحت عنـوان گریـد پزشکی شناخته میشود که از تولیدات پتروشیمی های داخل کشور (عمـدتا پتروشـیمی اراک) قابـل تـامین است. همچنین اکسید اتیلن جهت استریلیزه کردن در واحد تولید سرنگ مورد نیاز است که از منابع داخلی قابل تأمین میباشد.

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح تولید سرنگ

فرآیند اصلی تولید سرنگ فرآیند قالبگیری است و شامل یک خط تولید و بخشهای بستهبندی و کنتـرل کیفیت میباشد که آلودگی زیست محیطی خاصی ایجاد نمیکند. لذا از ایـن نظـر محـدودیت خاصـی نـدارد.
همچنین ماده اولیه تولید سرنگ PP , HDPE است که هم اکنون در پتروشیمیهای داخل تولید میگـردد. علاوه بر آن به دلیل حجم نسبتاً پائین مصرف این مواد در واحدهای تولید سرنگ، حمل مـاده اولیـه تـا درب کارخانه با مشکل خاصی روبرو نمیشود.
در این میان استانهای غربی کشور که در مسیر خط لوله اتیلن غرب قرار گرفتهانـد مـیتواننـد بـه عنـوان اولویت اول پیشنهاد گردند. زیرا طبق برنامه توسعه شرکت پتروشیمی طرحهایی در این مناطق جهـت تولیـد انواع پلی اتیلن در کشور وجود دارد که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده تا چنـد سـال آتـی بـه بهـره بـرداری خواهند رسید و میتوانند ماده اولیه واحد را تأمین کنند.
در این بین نیز استانهای محروم غرب کشور نظیـر اسـتان ایـلام، کرمانـشاه کـه از سـایر مزایـا از جملـه معافیت های مالیاتی برخوردارند، میتوانند به عنوان محل احداث واحد انتخاب شوند.

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی

سرنگ به عنوان کالای مصرفی جهت تزریق مواد دارویی و انواع واکـسن هـا در علـوم پزشـکی بـه صـورت گسترده کاربرد دارد. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت و نیز پیشگیری از بیماریها در جوامع امروز، سرنگ از کالاهـای ضـروری به شمار می آید. همچنین با شیوع بیماریهای مهلک از جمله ایدز و هپاتیت و انتقـال آنهـا از طریـق خـون و فراورده های خونی، لزوم وجود این کالا به میزان کافی و با قیمت مناسب بیش از پیش احساس می شود.

امتیاز کاربران: 4.6 ( 1 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین رای
پرویز شعبانی
پرویز شعبانی
2 سال قبل

واقعا متن عالی بود ممنون از همکاران عزیز سایت etojihi
با امید موفقیت روز افزون

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی