ایده هاایده های صنعتیبخش صنعت

طرح توليد پروفيل چوب پلاستيک

سفارش طرح توجیهی

مقدمه ای بر چوب پلاستيک

تاريخچه كامپوزيتهاي ترموست ـ چوب به اوايل دهه 1900 برميگردد و در اين دهه يك كامپوزيت تجاري اوليه تحت نام تجاري باكليت (Bakelite) كه از فنول ـ فرمالدئيـد و گـرد چـوب درسـت شده بود، وارد بازار شد كه نخستين استفاده تجاري آن بعنوان دست دنده بـراي رولزرويـز در سـال 1916 ميلادي بود. اما كامپوزيتهاي ترموپلاستيك ـ چوب در كشور ايالات متحده آمريكا براي چند دهه توليد شدهاند و اين صنعت رشد شگرفي را در سالهاي اخير تجربه كرده است. پيدايش صـنعت پلاستيك ـ چوب (WPC) شامل پيوند دو صنعت است كه بـه لحـاظ تـاريخي اطلاعـات انـدك و بسيار متفاوتي را از ويژگيها و دورنماهاي هر يك از آنها در دست داريم.

صنعت پلاستيك داراي دانش تهيه پلاستيك و صنعت محصولات چوبي (جنگلي) داراي تجربيـات و منابع بيشتري در ساخت محصولات بازاري اسـت. ايـن موضـوع تعجـب آور نيـست كـه بعـضي از نخستين شركتهايي كه WPC را توليد ميكردند كارخانجات پنجره سازي بودند كه داراي تجربـه در هر دو زمينه چوب و پلاستيك بودند. به طور سنتي صنعت پلاستيك از طلق، كربنات كلسيم، ميكـا و شيشه يا فيبرهاي كربن و حدود 2/5 ميليارد كيلوگرم بتونه براي توليد شيشه بطور سـاليانه اسـتفاده ميكرده است. اين صنعت نسبت به استفاده چوب و يا ديگر فيبرهـاي طبيعـي ماننـد كنـف و كتـان بي ميل بود، گرچه اين فيبرها از منابع تجديد شدني و ارزانتري بدست مـيآمدنـد و سـبكتر و داراي زبري كمتري براي توليد وسايل، نسبت به بتونه هاي عرفي بودند و بيشتر توليدكنندگان پلاسـتيك از چوب به دليل تراكم و ثبات گرمايي پايين و تمايل به جذب رطوبت، صرف نظر ميكردند.

در كشور ايالات متحده آمريكا، كامپوزيت های پلاستيک ـ چوب WPC ( چوب پلاستيک ) چندين دهه است كـه توليـد ميشوند. و بدين لحاظ از قدمت بيشتري نسبت به ساير كشورها برخوردار است. اما اين محـصولات تنها در دهه اخير در اروپا توليد شدهاند. هر چند عمده رشد اين صنعت در ايالات متحده بسيار نوپـا بوده و مربوط به چند دهه اخير ميباشد اما در اين سالها اين صنعت از رشد قابل تـوجهي برخـوردار بوده است. چرا كه قدمت آن به سال 1983 ميلادي، زمانيكه يك انبار چوب آمريكـايي كـه اكنـون بخشي از شركت لير (Lear) در شـيبويگان ويسكانـسين (Wisconsin) اسـت شـروع بـه توليـد مكانيزه تخته هايي با لايه هاي دروني با استفاده از تكنولوژي اكستروژن ايتاليايي نمود، برمـيگـردد. در اين سال پلي پروپيلن به همراه تقريباً 50 درصد گردچوب (خاك اره) در داخـل دسـتگاه اكـستروژن جهت توليد صفحه صاف ريخته ميشد كه بعداً در شكل هاي مختلف براي مصارف گونـاگون اسـتفاده ميشد كه اين يكي از نخستين كاربردهاي عمدة تكنولوژي WPC در آمريكا بود.

بطور كلي ذكر اين نكتـه حـائز اهميـت اسـت كـه دورنمـاي برخـي از صـنايع پلاسـتيكي بـه نحـو حيرت آوري در دهة اخير تغيير نموده است. توجه به اين صنعت با موفقيتهاي بدست آمـده از چنـد محصول WPC و آگاهي ها و درك بيـشتر از چـوب و توسـعه توليدكننـدگان تجهيـزات و تـداركات اضافي و شانس حضور در بازارهاي جديد بويژه در بخش ساختاري در ساختمانهاي بـزرگ تحريـك شده است. صنايع محصولات جنگلي بخوبي در حال تغيير دورنماي خود هستند. آنهـا عقيـده دارنـد WPC بعنوان راهي براي افزايش پايداري چوب بـا نگهـداري انـدك در بخـش مـصرفي (يكـي از بزرگترين نكات فروش) ميباشد. بعضي از شركتهاي فرآوردههاي جنگلـي نيـز در حـال آغـاز توليـد تخته WPC هستند و شركتهاي ديگر در حال توزيع اين محصول ميباشند .

معرفی كامپوزيت های چوبی ـ پلاستیکی (Wood -Plastic Composites)

اصطلاح كامپوزيت های چوبی ـ پلاستیکی (Wood -Plastic Composites) بـه كامپوزيت هـاي اطلاق ميشود كه از چوب (در هر شكلي) و ترموست ها يا ترموپلاستيك ها تشكيل شـده انـد. محـصول مورد نظر نيز از تركيب چوب و ترموپلاستيك ها ميباشد كـه اصـطلاحاً بـه پلی وود (Ploy wood) معروف ميباشد، همانطور كه در ادامه بحث خواهد شد از اين تركيـب محـصولات بـسيار متنـوع و متفاوتي جهت مصرف در صنايع مختلف بدست مي آيد. ترموستها پلاستيكهايي هـستند كـه يكبـار بازيافت شده اند و نميتوان آنها را با گرمادهي مجدد ذوب كرد. اين مواد كه شامل رزين هـايي ماننـد اپوكسي ها و فنوليكس ها ميباشند، در حقيقت پلاستيك هايي با مشابهت زياد بـه فـرآورده هـاي صـنعتي جنگلي (چوبي) هستند.

كامپوزيت های پلاستيک ـ چوب ( چوب پلاستيک ) مواد تركيبي حقيقـي بـوده و ويژگيهـاي تمـام مـواد تركيبـي را دارا ميباشد. آنها سختي و قدرت را از ويژگيهاي چوب و پلاستيك گرفته اند اما تراكم آنها غالباً بـالاتر از آندو است. ويژگي اين مواد بطور مستقيم از ساختار آنها گرفته ميشود يعني آنها تركيبـي درونـي از عناصر چوب و پلاستيك هستند. پلاستيك بطور مؤثر سطح روي چوب را بعنـوان يـك لايـه نـازك ميپوشاند. مقاومت بالاي اين كامپوزيت در برابر رطوبت (0/7 درصـد آب جـذب مـيكنـد كـه در مقايسه با چوب درخت كاج كه 17/2 درصد آب جذب ميكند بسيار ناچيز اسـت) نتيجـه مـستقيم ساختار آن است. رطوبت تنها ميتواند در بخشهاي رو باز چوب جذب شده و امكان انتقال به محدود پلاستيك را ندارد. در نتيجه اين كامپوزيت (WPC) نسبت به رطوبت بسيار مقاوم بوده و از هجوم قارچها و حشرات نيز در امان است. ويژگيهاي WPC را مـيتـوان بـا تغييـر گونـه هـاي چـوب يـا پلاستيك با نيازهاي محصول منطبق ساخت كه اين امر خود يكي از مهمترين ويژگي هاي اين محـصول بشمار مي آيد.

یكي ديگر از ويژگي هاي بارز كامپوزيت پلاستيك ـ چوب ( چوب پلاستيک ) سازگاري با محيط زيست است. فشار محيط زيست در مورد بازيافت و افزايش دوام بر صنعت هر روزه در حال افزايش است. افزايش طول عمـر و دوام مواد ساختماني همچون چـوب از ضـروريات اسـت. بـراي اسـتفاده كننـدگان فـرآورده هـاي پلاستيكي كاهش وابستگي به مواد پتروشيميايي يك ضرورت است چرا كه هزينه مواد خام آنها بطور دائم و چرخه اي در حال افزايش است و مصرف كنندگان فرآورده هـاي چـوبي نيـز بايـد كارآمـدي منابع را افزايش داده و ضايعات مواد خامي را كه بطور اجتناب ناپذير بوجود مي آيـد دوبـاره مـورد بازيافت قرار دهند. اين كامپوزيتها در مقايسه با فرآوري سنتي چوب بيش از 40 درصد بر ميـزان كارآيي آن مي افزايند.

اين مواد داراي فوائد ديگري نيز براي محيط زيست هستند كه عبارتند از:

 • داراي ضايعات ناچيزي بوده و همان ضايعات اندك نيز قابليت بازيافت و استفاده مجدد را دارند.
 • اين كامپوزيتها داراي هيچ گونه گاز فرمالدئيد يا تركيبات آلي ناپديدار نميباشند.
 • اين مواد قابل بازيافت بوده و پس از اتمام دوره كارايي شان بازهم ميتوانند بكار گرفته شوند.
 • ضايعات اينگونه مواد خطرناك نبوده و ميتوان آنها را با استفاده از روشهاي استاندارد تخليه نمود.

از جمله ساير خواص و ويژگي هايي كه اين كامپوزيت و محصولات حاصل از آن دارنـد مـيتـوان بـه دوام، سختي، انبساط خطي مناسب، اشاره نمود.

موارد مصرف و كاربرد پلی وود ( چوب پلاستيک )

اين محصول به دليل خواص و ويژگيهايي كه دارد در زمينه كاربرد بسيار متنوع و گسترده مـيباشـد چرا كه از اين كامپوزيت محصولات بسيار متنوعي را ميتوان توليد نمود. محصولات توليـدي از ايـن كامپوزيتها مورد مصرف بخشهاي مختلفي از قبيـل سـاختمان سـازي، خودروسـازي (وسـايل تزئينـي داخلي)، دكوراسيون، راهآهن، كشتي سازي (عرشه) و … ميباشد.

كاربرد كنوني اين كامپوزيتها بيشتر به مواردي همچون تزئين كردن، روكـش كـاري و چهارچوب هـا و قالبهاي پنجره باز ميگردد و از آنجائيكه كامپوزيتهاي چوب ـ پلاستيك (WPC) تركيبي از فيبرهـا و مواد پلاستيكي و مواد افزودني هستند لذا ميتوان بسته به نوع كـاربرد محـصول، خـواص مـدنظر مصرف كننده از قبيل مقاومت در برابر آتش، اصطلاك، عايق صوت بودن، استحكام و سختي مناسب و … را در آن لحاظ نمود كه اين امر خود از برتريها و ويژگيهاي خوب اين محصول بشمار مي آيد. كامپوزيتهاي چوب ـ پلاستيك به روش اكستروژن و بـا قالبهـاي متفـاوت بـه شـكل نهـايي تبـديل ميشود. اين كامپوزيتها محصولات چوبي هستند كه نيازي به فرآوري بعدي ندارند و در برابر شرايط جوي، رطوبت و قارچها مقاوم هستند از اين رو براي استفاده در فـضاي بـاز كـه الوارهـاي پرداخـت نشده كارايي نداشته، بسيار مناسب هستند. همچنين اين محصولات داراي خواص پلاسـتيكي هـستند كه از نظر محيط زيستي و عملكرد بسيار ممتاز هستند.

از كامپوزيت هاي فيبرچوب ـ پلاستيك همچنين براي استعمال در داخل و خـارج سـاختمان نيـز بهـره ميگيرند. موارد مصرف اين كامپوزيتها در كشورهاي صنعتي پيشرفته بگونـه اي اسـت كـه در اكثـر صنايع كاربرد دارند. بطور مثال از اين كامپوزيتها در ساخت سفالهاي سقفي، اسكله دريايي، ملزومـات اداري، ابزارآلات، قالبها، الوارهاي سقفي و ساير محصولات استفاده ميكنند.

همانطور كه اشاره شد موارد مصرف از اين كامپوزيتها بسيار گسترده و متنوع ميباشـد امـا بـه نظـر ميرسد كاربرد بارز اين محصول در تخته هـاي كـف (Deck) الـوار، مبلمـان اداري, چهـارچوب هـا، پروفيل و اجزاء در و پنجره، قرنيزهـا، نـرده ها، قفـسه بنـدي، عرشـه كـشتي هـا، بارانـدازهاي بنـدر، روكشكاري عمودي و افقي خارجي، تابلوي مغازه ها، داخل قايق ها، تراورس هاي ريل راه آهن، كابينت و پيشخوان آشپزخانه و … ميباشد. كه البته مصارف ساختماني عمده بازار مـصرف ايـن محـصول را تشكيل ميدهد.

بررسي كالاهاي جايگزين پلی وود( چوب پلاستيک )

بسياري از توليدكنندگان در و پنجره بطور جدي به كامپوزيتهـاي چـوب ــ پلاسـتيك بعنـوان يـك جايگزين براي چوب مينگرند. قطع درختان بعنوان ماده رايج براي سـاخت در و پنجـره هـاي چـوبي بطور فزاينده، نگران كننده ميباشد. چرا كه قطع اين درختان، جهـت بريـدن چـوب و چـسباندن آن كنار هم ميباشد. سپس مواد به هم چسبيده خرد شده و به قطعات صحيحي تكه ميشوند تا در سـر هم كردن در و پنجره مورد استفاده قرار گيرند. اين مراحل هزينـه هـا و ضـايعات چـوب را افـزايش ميدهند. اما نخستين پروفيل وارد شده (از جنس كامپوزيـت) در ايـن زمينـه الوارهـايي بودنـد كـه بصورت پروفيلهاي استاندارد همانند چوب مورد استفاده قرار ميگرفتند. توليد اين مواد بـا ضـايعات كمتري نسبت به چوب همراه است زيرا تراشه هاي آنها را ميتوان بطور مستقيم بازيافت كـرد و بـه محصول تبديل نمود.

اهميت استراتژيكي چوب پلاستيک

چوب يك كالاي عمومي و پر مصرف در جهان است كه همانند سـاير كالاهـا توليـد و مـصرف ميگردد. ليكن در صورتي كه نگاه دقيق به زنجيره توليد و مصرف اين كالا بشود، نتيجه گيري خواهد شد كه اين كالا از اهميت بسيار بالا در جوامع بـشري برخـوردار اسـت كـه دلايـل آن را مـيتـوان اين چنين تشريح كرد:

 • توليد چوب پلاستيك به سلامت محيط زيست كمك مينمايد .
  ماده اوليه توليد چوب پلاستيك، انواع فيبر و الياف گياهي و پليمرها مـي باشـند كـه اولا بخـش عمده اين مواد را الياف گياهي تشكيل مي دهد و ثانيا اين الياف مي تواند هر نوع ماده كشاورزي اعم از خاك اره باگاس (ساقه نيشكر)، سبوس گندم، پوسته برنج، پوست خـشكبار (از قبيـل گـردو پـسته فندق و بادام و …) باشد. بنابراين با ايم كار ميزان مصرف پلاستيك ها كه در محـيط تجزيـه ناپـذير مي باشند كمتر مي گردد.
 • ايجاد كالايي با ارزش افزوده بالا از مواد كشاورزي با ارزش كمتر
  بازيافت و تبديل الياف طبيعي با ارزش كمتر، يكي ديگر از مزيتهاي ايـن طـرح اسـت كـه در سطح ملي ميتوان از آن به عنوان يك طرح مفيد ياد كرد.
 • كاهش ضرورت قطع درختان
  چوب به طور مستقيم از درخت حاصل ميشود. لذا با توسعه جمعيت كشورها، نياز بازار به چوب بيشتر شده و براي تأمين آن، لازم است درختان بيشتري قطع گردد و اين موضوع با توجه به محدوديت جنگل در كشور، بسيار حائز اهميت است. توليد محصولات چوب پلاستيك سبب كاهش نياز بازار به چوب طبيعي شده و در نهايت ضرورت قطع درختان كاهش پيدا مي نمايد.

كشور هاي عمده توليد كننده و مصرف كننده چوب پلاستیک

عمده توليد كننده پلی وود در دنيا كشور ايالات متحده امريكا مي باشد كه در واقع مبدع و بزرگترين توليد كننده اين محصول در دنيا مي باشد. البته لازم بذكر است كه در دهه هاي اخير كشورهاي اروپائي نيز به توليد ايم محصول روي آورده اند ليكن كشور آمريكا همچنان پيشتاز مي باشد. همچنين شايان ذكر است كه كشور آمريكا علاوه بر اين كه بزرگترين توليد كننده اين محصول مي باشد, بزرگترين مصرف كننده آن نيز مي باشد و البته در ساير نقاط دنيا از جمله كشورهاي اروپائي نيز مورد مصرف قرار گرفته است.

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد پلی وود (چوب پلاستيک )

فرآيند توليد پروفيل هاي پلی وود در سه بخش اصلي انجام ميگيرد به طوري كه با عبور مواد از اين سه بخش، در نهايت پروفيل هاي پلی وود با اشكال مختلف حاصل ميگردد كه اين امر نيز به قالبهاي مورد استفاده بستگي دارد. بنابراين تنوع توليدات اين كارخانه بسيار زياد ميباشد به طوري كه با هر قالب، ميتوان پروفيل هايي با اشكال مختلف و كاربرد متفاوت توليد نمود. از اين رو در اينجا فرآيند كلي توليد پروفيل پلی وود، مستقل از نوع و نام محصول خروجي تشريح گرديده است.

شرايط خاص سياليت مواد مذاب در هر روش فرم دهي ميبايست با توجه به فرمولاسيون مواد مشخص گردد. در بكارگيري و فرآيند مذاب معمولا از پليمرها به صورت الگومرات (كلوخه)، گرانول (دانه) و پودر استفاده ميشود ولي در اين فرآيند به دليل نوع ماشين آلات (اكسترودر جفت حلزوني) ميبايست پليمر به صورت پودر استفاده گردد. امروزه بكارگيري اكسترودرها به عنوان دستگاههاي فرم دهنده، خصوصا در بخش توليدات PP ،PVC و PE از موارد معمول و ضروري محسوب ميشود و با بهبود خواص و كيفيت مواد مذكور و نحوه طراحي مناسب اكسترودرها، خصوصا از جهت دستيابي به كيفيت مطلوب قطعات ساخته شده، امكان استفاده بيشتر از پودر PP ،PVC و PE فراهم گرديده است.

بنابراين ميبايست مواد اوليه به صورت پودر با يكديگر مخلوط گردند. از اين رو در ابتداي فرآيند توليد بخشي تحت عنوان فرآوري چوب در نظر گرفته شده است كه وظيفه اش تبديل الياف طبيعي مورد مصرف در فرآيند به دانه هاي (مشبندي) مورد نظر و مناسب براي فرايند توليد ميباشد. از ابتدا الياف طبيعي مورد نظر كه در اندازه هاي مختلف خريداري و در انبار نگهداري ميشوند، به اين بخش از فرآيند ارسال ميگردند. در اين بخش ابتدا الياف طبيعي وارد دستگاه Crusher ميشود و به اندازه هاي كوچكتر تبديل ميگردند سپس وارد دستگاه Grinder شده و دانه بندي آن زيرتر ميشود و به نحوي كه به مش مورد نظر نزديكتر شود. پس از آن نوبت به دستگاه Flower mill ميرسد كه در اين دستگاه مواد نهايي با مش بندي مورد نظر به دست مي آيد. بدان معني كه دانه هاي خرد و آسياب شده در اين بخش ميبايست با مش بندي متناسب با فرمولاسيون محصول مطابقت داشته باشد.

از آنجايي كه مواد اوليه تهيه شده از خارج كارخانه، در اندازه ها و اشكال متفاوت تهيه ميگردد بنابراين اولا داراي رطوبت يكسان نميباشند و ثانيا ميبايست رطوبت آنها در حدي باشد كه در فرمولاسيون مشخص گرديده است بنابراين وارد دستگاهي بنام Dryer ميشوند تا رطوبت آنها در حد مطلوب و استاندارد قرار گيرد. پس از اين مرحله، جهت اطمينان از دانه بنديهاي توليدي، مواد وارد الك نهايي ميشوند و در آنجا با مواد اضافي موجود در پودر حاصله و يا دانه هاي بزرگتر گرفته ميشود، پودر يكنواخت حاصل گردد. پس از آنكه الياف طبيعي با مشبندي مناسب توليد گرديد، آنها را در اتاقك مخصوصي دپو كرده و آماده مصرف در فرآيند ميشوند.

حال نوبت به بخش دوم فرآيند ميرسد كه در اين بخش كليه مواد اوليه بر اساس فرمولاسيون تعيين شده با يكديگر تركيب ميشوند. به نحوي كه پليمر مورد نظر (پلي پروپيلن)، الياف طبيعي مورد نظر (باگاس يا خاك اره) و همچنين مواد افزودني مورد استفاده در محصول مورد نظر، در مخزن دستگاه Drying-Mixing ريخته ميشود تا يك پودر تركيبي از مخلوط آنها حاصل گردد. لازم به ذكر است كه در حين تهيه پودر تركيبي، آزمايشات و نمونه گيري هاي لازم انجام ميگيرد تا تركيب مورد نظر مناسب و مطابق فرمول تعيين شده باشد.

سپس پودر تركيبي به دست آمده از دستگاه Drying-Mixing System به بخش سوم فرآيند كه همان اكستروژن است ارسال ميگردد تا در آنجا وارد مخزن اكسترودر شود و به حالت خميري تبديل گردد. سپس توسط ابزار اكسترودر كه نازل ناميده ميشود، شكل مناسب و دلخواه را به خود ميگيرد. جسم اكسترود شده در دستگاهي ديگر كه قابل كاليبره است، ابعاد لازم را به خود ميگيرد. ضمن سرد شدن، بخشي از انرژي (حرارت) انتقالي به پروفيل شكل گرفته، مجددا دفع ميشود.
ابزار اكستروژن و تجهيزات كاليبره كننده در واقع ابعاد قطعه نيمه ساخته را به وجود مي آورند. همچنين دماي موجود و الاستيسيته ماده مذاب و نيز ابعاد، ضخامت و مقاومت جسم اكسترود شده از مشخصات مهم در فرآيند كاليبري و خنك كنندگي محسوب ميشود.

پس از كاليبره كردن جسم خروجي از اكسترود، نوبت به عمليات خنك كنندگي نهايي ميرسد. اين عمليات از طريق سيستم خنك كنندهاي كه در دستگاه كاليبره نصب ميشود، انجام ميگيرد. در ادامه سيستم كشش اين وظيفه را دارد كه با نيروي لازم و به حالت يكنواخت پروفيل را از دستگاه كاليبره و خنك كننده بيرون بكشد. در اينجا لازم به ذكر است كه عمل كاليبره كردن به معني شكل دهي كامل نوار به صورت پروفيل مورد نظر ميباشد كه ميبايست موارد ذيل در آن رعايت گردد. سطح مقطع پروفيل ميبايست مقداري جزئي بزرگتر از سطح مقطع دستگاه كاليبره باشد.

حرارت پروفيل در اين قسمت سيستم خنك كننده به قدري كاهش مييابد كه از چسبندگي قطعه به بدنه كاليبره كننده جلوگيري ميشود ولي همچنان امكان فرم دهي قطعي مقدور ميباشد. سپس پروفيل آماده در مرحله بعد، توسط اره روميزي كه به صورت اريب در كنار اكسترودر قرار دارد، بريده ميشود و به اندازه هاي مورد نظر تبديل ميگردد.

در اينجا لازم به ذكر است كه در كنار دستگاه اكسترودر، دستگاهي به نام Laminate وجود دارد كه برخي از پروفيلهاي توليدي بنا به درخواست مشتري، ميبايست لمينيت شوند، از اين رو در صورت نياز، پروفيل های برش خورده به دستگاه فوق ارسال و در آنجا توسط فيلم هاي PVC كه از سوي مشتري ارايه ميشود، لمينيت ميشوند.

شايان ذكر است كه پس از توليد پروفيل هاي مورد نظر، آنها را به بخش كنترل كيفيت ميفرستند تا تست هاي لازم كه از قبيل تست هاي ضربه، حرارت و نور ميباشند بر روي آنها انجام گيرد. پس از تائيد تست هاي مذكور، پروفيل هاي توليدي توسط ابزاري كه در انتهاي خط اكسترودر قرار دارند به بخش بسته بندي ارسال ميگردند تا ابتدا به صورت جداگانه و توسط دستگاه Shirink ،شيرينك شوند و سپس به صورت گروهي و توسط دستگاه تسمه كش، بسته بندي گردند و سپس در انبار محصول، دپو و در نهايت براي مشتري ارسال گردند. و اما در صورت عدم تائيد تست هاي مذكور، محصولات توليد به بخش آسياب فرستاده شده تا خرد و به صورت پودر تبديل گردند به نحوي كه مجددا پودرهاي توليدي در فرآيند توليد پروفيل استفاده گردند.

ماشين آلات مورد نياز جهت توليد پروفيل پلی وود ( چوب پلاستيک )

ردیف

نام ماشین آلات

1 اكسترودر دو پيچ فيبركس
2 اكسترودر با پيچ مضاعف فيبركس
3 ابزار اكسترودر چوبي كلاف قاب درب 75 ميلي متر
4 ابزار اكسترودر چوبي صفحه 145 ميلي متر
5 ابزار اكسترودر چوبي پروفيل دامنه تك رشته 75 ميلي متر
6

مايشين آلات فرآوري مواد اوليه(دستگاه خشك كن, دستگاه خرد كن و دستگاه آسياب)

مواد اوليه عمده مورد نياز برای تولید چوب پلاستيک

مواد اوليه اصلي طرح را الياف طبيعي (فيبر چوبي) و پليمرها تشكيل ميدهند از طرفي بدليل ايجاد برخي ويژگي هاي خاص در اين كامپوزيت نيازمند يكسري مواد افزودني ديگر نيز مي باشيم بنابراين مواد اوليه مورد نياز جهت توليد پروفيل پلی وود عبارتند از الياف طبيعي (فيبر چوبي)، پليمرها و مواد افزودني مي باشند.

 • الياف طبيعی
  اين الياف سهم اصلي از مواد اوليه توليد محصولات پلی وودی را تشكيل مي دهد كه تقريباً حدود 65 درصد مواد اوليه را به خود اختصاص مي دهد. بكارگيري اين ماده سبب نزديك شدن محصولات توليدي به خواص چوبي نظير عايق بودن، سبكي و زيبايي مي شود الياف طبيعي مورد مصرف جهت محصولات پلی وودی بسيار متنوع مي باشد كه از آن جمله مي توان به خاك اره باگاس (ساقه نيشكر)، سبوس گندم، پوسته برنج، پوست خشكبار (از قبيل گردو پسته فندق و بادام و …) و … اشاره نمود كه معمولاً هر كشور با توجه به نحوه تامين اين مواد يكي از آنها را انتخاب مي نمايد. با توجه به توضيحات ارائه شده الياف طبيعي مصرفي اين طرح خاك اره و باگاس مي باشد كه اين مواد نسبت به ساير مواد ذكر شده از فراواني بيشتري برخوردار است.
 • پليمر (پلي پروپيلن)
  همانطور كه قبلا ذكر شده است پليمرها يكي از مواد اوليه اصلي طرح را تشكيل ميدهند با توجـه بـه خصوصيات و ويژگي هاي فني محصولات توليدي و همچنين بر اساس فرايند توليـد محـصولات سـه گونه از پليمرها را مي توان در اين فرايند استفاده نمود كه عبارتند از پلي وينيل كلرايد (PVC) و پلـي پيروپيلن (PP) و پلي اتيلن (PE) مي باشند كه اين مواد در زمره ترموپلاستيك ها (گرما نرم) مي باشـند. تعداد پلاستيكهاي شناخته شده از اين گروه امروزه بيش از 260 نوع بوده كـه هـر يـك خـود داراي انواع مختلف مي باشد.ترموپلاستيك ها داراي شكل و ساختمان مـاكروملكولي هـستند وبـه دو دسـته آمورف و كريستال تقسيم مي شوند. از جمله مواد ترموپلاستيكي كه براي توليد محصولات پلی وود مناسب مي باشد. شايان ذكر است كه فرآوردههاي ساخته شده از PE نسبت به PVC ارزانتر بوده و در برابر گرما مقاومتر هستند اما رنگ كردن فرآوردههاي PVC و پرداخـتهـاي بعـدي آن راحتـر است. با افزودن رنگ دانه ها و پايدار سازنده هاي UV به مـواد خـام WPC (بعنـوان مـواد افزودنـي) ميتوان قبل از مرحله اكستروژن ويژگيهاي خاص را براي آن بوجود مي آورد.

  پلي پروپيلن (PP) است كه اين ماده بعنوان ماده اوليه توليد انواع محصولات ماننـد اغلـب تركيبـات پليمري داراي ويژگيهاي فيزيكي و شيمايي متعددي است كه بمنظور كاربردهـاي تخصـصي از تنـوع زيادي برخوردار است همچنين بايد اشاره داشت كه مواد پلاستيكي بعد از الياف طبيعي (فيبر چـوبي) بيشترين ميزان مصرف را در توليد محصول اين طرح دارا مي باشد كه ايـن ميـزان حـدوداً 30-35 درصد از كل مواد اوليه مي باشد .

 • مواد افزودني
  اين مواد عمدتاً جهت تكميل خواص (مورد نظر) محصول توليدي مورد مصرف قرار ميگيرد در حالت كلي افزودني ها مي بايست از مشخصات زير برخوردار باشند مگر آنكه به دليل عملكردشان چنين نيازهايي منتفي باشد:
  1. بايد از عملكرد موثر برخوردار باشند
  2. بايد تحت شرايط فرآيند پايدارباشند
  3. بايد تحت شرايط كاركرد پايدار باشند
  4. نبايد مهاجرت يا روآيي داشته باشند
  5. بايد غيرسمي باشند و طعم و بو به ماده ندهد
  6. بايد ارزان باشند
  7. نبايد به شكل معكوس خواص محصول را تحت تاثير قرار دهند

  از جمله خواصي كه بيشتر مورد نظر (جهت استفاده افزودني) مي باشد عامل اتصال دهنده يا جفت كنندگي ماده افزودني مي باشد. از آنجائيكه اتصال بين فيبرچوبي و مواد پلاستيكي جهت توليد محصول با كيفيت بسيار حائز اهميت مي باشد لذا معمولاً از مواد افزودني كه اين خاصيت را داشته باشند استفاده مي شود همچنين لازم به ذكر است كه ميزان مصرف مواد افزودني در محصول حدود 3 درصد مي باشد.

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح تولید چوب پلاستيک

انتخاب محل اجراي طرح براساس معيارهاي زير صورت ميگيرد:

 1. بازارهاي فروش محصول
  از آنجائيكه محصول توليدي در برابر شرايط جوي كاملا مقاوم مي باشد, لذا قابليت اسـتفاده در تمام نقاط كشور را دارا مي باشد. بنابراين كليه استانهاي كشور جهت احداث واحـد توليـدي مـذكور مناسب مي باشد .
 2. بازار تأمين مواد اوليه
  همانطور كه در بخش مواد اوليه اشاره گرديد, عمده ماده اوليه مصرفي طرح را اليـاف گيـاهي و پليمرهائي همچون پلي پروپيلن, پلي اتيلن و پي وي سي تشكيل مي دهد. بنابراين جهـت نزديكـي بـه محل تامين اين مواد, مي بايـست بـه منـاطقي كـه در وحلـه نخـست داراي كـشاورزي مناسـب (از آنجائيكه الياف گياهي مورد نظر در اين طرح بيشتر باگاس و خاك اره مي باشد, لذا استان خوزستان از اين لحاظ مناسب مي باشد) و در وحله بعدي استانهائي كه داراي پالايشگاه مـي باشـند (اسـتانهاي مركزي, خوزستان, فارس, ايلام) در اولويت قرار دارند. بنابراين به لحاظ نزديكي به محل تامين مـواد اوليه, استانهاي خوزستان, فارس و ايلام بترتيب در اولويت جهت احداث واحد توليـد پلی وود قـرار دارند.
 3. احتياجات و نيازمندي هاي ديگر طرح
  هر طرح توليدي نيازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات، نيروي انساني و غيره مـيباشـد. درمورد طرح حاضر از آنجايي كه كليه نيازمنديهاي فوق در سطح نياز طرح در نقاط مختلـف كـشور قابل تأمين است لذا محدوديتي به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد.
 4. امكانات زير بنايي مورد نياز
  از جمله امكانات زيربنايي ميتوان به راههاي ارتباطي، شبكه بـرق سراسـري، فاضـلاب و غيـره اشاره كرد كه در طرح حاضر در سطح نياز طرح، ميتوان گفت كه محدوديت و حساسيت خاصي در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد.
 5. حمايت هاي خاص دولتي
  طرح حاضر يك طرح عمومي صنعتي است و لذا به نظر نميرسد كه حمايتهاي خـاص دولتـي براي آن وجود داشته باشد. البته اجراي طرح در نقاط محروم ميتواند مـشمول برخـي حمايـتهـاي عمومي دولتي شود كه اين حمايتها ارتباطي به نوع طرح نداشته بلكه تابع محل انتخاب شـده بـراي اجراي آن خواهد بود و لذا بدينوسيله ميتوان گفت از لحاظ اين معيار محدوديت تا تسهيلات خـاص دولتي براي طرح وجود ندارد.

با جمع بندي مطالعات مكان يابي، محل اجراي مناسـب اجـراي طـرح بـه ترتيـب و بـا اولويـت استانهاي خوزستان, فارس و ايلام پيشنهاد مي گردد.

پیشنهاد میشود برای آشنایی بیشتر مطلب طرح تولید چوب مصنوعی را مطالعه نمایید .

امتیاز کاربران: 2.35 ( 1 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی