ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید پاکت سیمان

سفارش طرح توجیهی

مقدمه

یکی از مهمترین فاکتورهای مورد نیاز در تولید اکثر محصولات، بسته بندی مناسب جهت حمل و نقـل و نگهداری می باشد. لذا در این امر تمامی شرایط و مشخصات محصول مورد نظر باید مورد بررسـی قـرار گیرد. در حال حاضر ایران به دلیل داشتن معادن عظیم گچ و آهک که عمده مواد اولیه تـشکیل دهنـده سیمان هستند جزو یکی از برترین کشورها از نظر موقعیت استراتژیک تولید سیمان قـرار دارد. از طرفـی طبق برنامه ریزی های به عمل آمده به منظور توسعه اقتصادی کشور و دسـتیابی بـه رشـد اقتـصادی 8 درصد در سال، وجود زیربناهای اقتصادی و عمرانی جهت نیل به این هدف ضروریـست بنـابراین تولیـد سیمان که یکی از مهمترین محصولات جهت ساخت زیرساختهای اقتصادی می باشد بسیار ضروریـست.

در این میان حمل و نقل سیمان و گچ از کارخانه به محل ساخت و ساز به دلیل حجم بالای این محـصول و نیز نوع کاربرد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا این محصول به دو طریق یعنی بسته بندی در پاکتهای کاغذی و نیز به صورت فله ای عرضه می گردد. این پروژه بـه منظـور احـداث کارخانـه تولیـد پاکت سیمان جهت بسته بندی محصولات تولیدی کارخانجات گچ و سیمان انجام پذیرفته اسـت و امیـد است که اطلاعات آن بتواند راهگشای احداث این قبیل واحدها و توسعه صنایع جانبی سیمان که یکـی از صنایع مهم در هر کشور است باشد.

112 - طرح توليد پاكت سيمان

بررسی موارد مصرف و کاربرد پاکت سیمان

پاکت سیمان جهت بسته بندی محصولات تولیدی کارخانجات تولید سیمان و گـچ اسـتفاده مـی شـود البته عمده مصرف این محصول در کارخانجات سیمان است و کارخانجات تولید گـچ بیـشتر از گـونی های پلاستیکی جهت بسته بندی محصولات خود استفاده می نماینـد. همانگونـه کـه قـبلا اشـاره شـد سیمان به دو روش فله ای و بسته بندی در پاکتهای 50 کیلوگرمی عرضه می شـود لـذا بـا توجـه بـه تولید بسیار زیاد سیمان در کشور، تولید پاکت سیمان جهت عرضه محصول بسیار ضروریست.

بررسی کالاهای جایگزین پاکت سیمان

تمامی گونی ها و پاکتهای لمینیت و نیز کیسه های پروپیلن می توانند جهت بسته بندی سـیمان و گـچ استفاده شوند لیکن قیمت پایین پاکت سیمان و نیز مقدار بسیار بالای مصرف جهت بسته بندی باعـث گردیده است که عملا استفاده از موارد مشابه جهت سیمان مقرون به صرفه نباشد. البته همانگونه کـه قبلا نیز به آن اشاره شد سیمان تولیدی کارخانجات به دو صورت کیسه ای و فله ای عرضه می شـود که سیمان فله ای توسط بونکر های حمل سیمان به محل مصرف حمل می گردد ولی این نـوع عرضـه سیمان بیشتر برای طرح های بزرگ عمرانی کاربرد دارد و مقدار زیادی از سیمان تولید شده نیز بایـد در بسته بندی کوچکتر جهت حمل و نقل آسانتر عرضه گردد که جهت ایـن منظـور در حـال حاضـر بهترین گزینه برای بسته بندی سیمان ،پاکت های سه لایه کاغذی می باشد .

بررسی اهمیت استراتژیکی پاکت سیمان

وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت ، دولت را بر آن داشته تـا بـدلیل نوسـانات قیمـت نفـت و نیـز محدود بودن ذخائر موجود، از اقتصاد تک محصولی به سمت اقتصاد پویا بوسیله صـادرات محـصولات متنوع با ارزش افزوده بالا و نیز ایجاد شغل که در حال حاضر یکـی از دغدغـه هـای کـشور میباشـد گرایش یابد .جهت نیل به این هدف گسترش واحد های عمرانی و اقتصادی مزبور لازم به نظر میرسد لذا همزمان با رشد واحدهای صنعتی رشد تولید سیمان نیز بایستی مد نظر قرار گیـرد از ایـن رو طـی سالیان اخیر سرمایه گذاری بسیار زیادی با حمایت نهاد هـای مـالی دولـت جهـت ظرفیـت سـازی و گسترش صنعت سیمان صورت گرفته است. از طرفی با توجه به این رشد بی سابقه توجه بـه صـنایع جانبی تولید سیمان نیز ضروریست. پاکت سیمان خود جزء کالا های استراتژیک محـسوب نمـی شـود لیکن از آنجائیکه این محصول جهت بسته بندی یکی از مهمتـرین کالاهـای اسـتراتژیک اسـتفاده مـی گردد و کمبود آن بطور حتم میتواند بر روی توزیع و پخش سیمان در کل کشور تاثیر بگذارد بنـابراین بطور غیرمستقیم دارای اهمیت استراتژیک بوده و توجه به تولید آن همگام با رشـد تولیـد سـیمان در کل کشور ضروریست.

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده پاکت سیمان

همانطور که از نام محصول پیداست ، این محصول عمدتا توسط کشور هایی تولید و استفاده میشود کـه دارای تولید سیمان باشند. در حال حاضر ایـران از نظـر تولیـد سـیمان پـس از کـشورهای چین،هنـد، آمریکا، کره جنوبی، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، برزیل و ترکیه در رتبه یازدهم جهان از نظر میـزان تولیـد و رتبه اول در خاورمیانه قرار دارد لذا کشور های یاد شده جزء کشور های عمده تولید کننده و مـصرف کننده محصول می باشند. تحقیقات میدانی در زمینه مصرف سیمان نشان داده است که مصرف سرانه سیمان زمانی که کشورها در حال رشد و توسعه هستند ( منظور کشورهای در حال توسعه می باشـد ) به شدت افزایش می یابد و پس از رسیدن به مرحله صنعتی شدن، میـزان مـصرف سـرانه آنهـا نیـز کاهش می یابد از اینرو کشورهای در حال توسعه نیز بعد از کـشورهای فـوق الـذکر جـزء بزرگتـرین مصرف کنندگان این محصول هستند.

بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید پاکت سیمان

شرح فرایند تولید پاکت سیمان بدین گونه می باشد که ابتدا رول های آماده به مصرف کاغذ کرافـت بعـد از عواریه گیری (نوعی ضایعات) در محلهای مخـصوص خـود روی دسـتگاه تیـوبر بـه طـوری کـه از همدیگر به اندازه دو سانتی متر فاصله عرضی داشته باشد قرار می گیرند فاصله عرضی برای آن است که موقع چسب زدن هر لایه به طرف دیگر خودش بچسبد. باز شدن رول ها با کشش کاغذ به وسیله دستگاه انجام می گیرد. ویژگی این دستگاه آن است که تعداد لایه های پاکت را می تـوان بـه دلخـواه تنظیم کرد. (از یک لایه تا پنج لایه).

کاغذ زیرین از پایین دستگاه روی ریل مخصوص خود بـه طـرف پشت دستگاه و به قسمت چاپ هدایت می شود و در این قسمت طرف بیرونی آن چـاپ مـی خـورد. نحوه چاپ در این قسمت به صورتی است که کلیشه انتخـابی (بـه سـفارش در خواسـت کننـده) روی غلطک چسبانده شده و به روی کاغذ می غلطد و چاپ دلخواه را روی کاغذ رنـگ مـی کنـد. دسـتگاه چاپ طوری تنظیم می شود که اشکال یا متون چاپی را در فاصله های معین از کاغذ می زند تـا موقـع بریدن درست وسط پاکت قرار بگیرد. کاغذ رویی بعد از عبور از دستگاه چاپ دوباره به مسیر خود بر می گردد و در زیر لایه های دیگر قرار می گیرد در این قسمت دو غلطک که وسط لایه ها قـرار دارد مابین لایه ها را به صورت نقطه ای چسب می زند سپس انتهای عرضی از یک طرف تمام لایه هـا بـه وسیله غلطک های کوچکی که یک طرف آنها در داخل چسب قـرار دارد و روی کاغـذ مـی غلطاننـد چسب زده می شوند بعد از عبور از این قسمت ، دستگاه به وسیله اهرمهای کناری بـه صـورت تیـوب در می آیند سپس به قسمت برش دستگاه هدایت می شوند و به شکل پاکت به محل دسـتگاه بـاتومر منتقل می گردند. دستگاه باتومر دو سر پاکت را چسب زده و می بندد و فقط یک سـوراخ در قـسمت بالای سمت راست پاکت جهت ورود مواد فله باز می گذارد پس از آن پاکـت هـا بـه قـسمت بـسته بندی منتقل و هر پنجاه پاکت روی هم قرار گرفته و به وسیله نوار پلاستیکی بسته بندی می شوند. این روش تولید تقریبا منحصر به خود بوده و در تمام کشورها به همین شکل انجام می پذیرد.

ماشین آلات مورد نیاز طرح تولید پاکت سیمان

ردیف نام دستگاه منبع تامین
1 باتومر خارجی
2 تیوبر خارجی
3 شکاف دهنده و رول خارجی
4 بسته بندی خارجی
5 جرثقیل زنجیری داخلی
6 کمپرسور هوا داخلی

مواد اولیه عمده مورد نیاز طرح تولید پاکت سیمان

  • کاغذ کرافت :
    کاغذ مورد استفاده در این واحد کرافت نام دارد که به صورت رول بوده و بـه عـرض 101 الـی 105 سانتی متر می باشد . گراماژ این نوع کاغذ بین 70 الی 90 است ( بهترین کاغـذ کرافـت بـرای تولیـد پاکت سیمان دارای عرض 102 سانتی متر و گراماژ 75 میباشد ).
  • چسب کاغذ :
    برای چسباندن کاغذ به هم در مراحل مختلف فرایند تولید از جمله تیوب کردن وسـر و تـه بنـدی از چسب کاغذ استفاده می شود .
  • نوار پلاستیکی و پالت چوبی

امتیاز کاربران: 3.88 ( 2 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
0 Comments
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی