ایده هاایده های صنعتی

طرح توليد پاكت سيمان

سفارش طرح توجیهی

مقدمه

يكي از مهمترين فاكتورهاي مورد نياز در توليد اكثر محصولات، بسته بندي مناسب جهت حمل و نقـل و نگهداري مي باشد. لذا در اين امر تمامي شرايط و مشخصات محصول مورد نظر بايد مورد بررسـي قـرار گيرد. در حال حاضر ايران به دليل داشتن معادن عظيم گچ و آهك كه عمده مواد اوليه تـشكيل دهنـده سيمان هستند جزو يكي از برترين كشورها از نظر موقعيت استراتژيك توليد سيمان قـرار دارد. از طرفـي طبق برنامه ريزي هاي به عمل آمده به منظور توسعه اقتصادي كشور و دسـتيابي بـه رشـد اقتـصادي 8 درصد در سال، وجود زيربناهاي اقتصادي و عمراني جهت نيل به اين هدف ضروريـست بنـابراين توليـد سيمان كه يكي از مهمترين محصولات جهت ساخت زيرساختهاي اقتصادي مي باشد بسيار ضروريـست.

در اين ميان حمل و نقل سيمان و گچ از كارخانه به محل ساخت و ساز به دليل حجم بالاي اين محـصول و نيز نوع كاربرد آن از اهميت ويژه اي برخوردار است لذا اين محصول به دو طريق يعني بسته بندي در پاكتهاي كاغذي و نيز به صورت فله اي عرضه مي گردد. اين پروژه بـه منظـور احـداث كارخانـه توليـد پاكت سيمان جهت بسته بندي محصولات توليدي كارخانجات گچ و سيمان انجام پذيرفته اسـت و اميـد است كه اطلاعات آن بتواند راهگشاي احداث اين قبيل واحدها و توسعه صنايع جانبي سيمان كه يكـي از صنايع مهم در هر كشور است باشد.

112 - طرح توليد پاكت سيمان

بررسی موارد مصرف و كاربرد پاکت سیمان

پاكت سيمان جهت بسته بندي محصولات توليدي كارخانجات توليد سيمان و گـچ اسـتفاده مـي شـود البته عمده مصرف اين محصول در كارخانجات سيمان است و كارخانجات توليد گـچ بيـشتر از گـوني هاي پلاستيكي جهت بسته بندي محصولات خود استفاده مي نماينـد. همانگونـه كـه قـبلا اشـاره شـد سيمان به دو روش فله اي و بسته بندي در پاكتهاي 50 كيلوگرمي عرضه مي شـود لـذا بـا توجـه بـه توليد بسيار زياد سيمان در كشور، توليد پاكت سيمان جهت عرضه محصول بسيار ضروريست.

بررسي كالاهاي جايگزين پاکت سیمان

تمامي گوني ها و پاكتهاي لمينيت و نيز كيسه هاي پروپيلن مي توانند جهت بسته بندي سـيمان و گـچ استفاده شوند ليكن قيمت پايين پاكت سيمان و نيز مقدار بسيار بالاي مصرف جهت بسته بندي باعـث گرديده است كه عملا استفاده از موارد مشابه جهت سيمان مقرون به صرفه نباشد. البته همانگونه كـه قبلا نيز به آن اشاره شد سيمان توليدي كارخانجات به دو صورت كيسه اي و فله اي عرضه مي شـود كه سيمان فله اي توسط بونكر هاي حمل سيمان به محل مصرف حمل مي گردد ولي اين نـوع عرضـه سيمان بيشتر براي طرح هاي بزرگ عمراني كاربرد دارد و مقدار زيادي از سيمان توليد شده نيز بايـد در بسته بندي كوچكتر جهت حمل و نقل آسانتر عرضه گردد كه جهت ايـن منظـور در حـال حاضـر بهترين گزينه براي بسته بندي سيمان ،پاكت هاي سه لايه كاغذي مي باشد .

بررسی اهميت استراتژيكي پاکت سیمان

وابستگي شديد اقتصاد كشور به نفت ، دولت را بر آن داشته تـا بـدليل نوسـانات قيمـت نفـت و نيـز محدود بودن ذخائر موجود، از اقتصاد تك محصولي به سمت اقتصاد پويا بوسيله صـادرات محـصولات متنوع با ارزش افزوده بالا و نيز ايجاد شغل كه در حال حاضر يكـي از دغدغـه هـاي كـشور ميباشـد گرايش يابد .جهت نيل به اين هدف گسترش واحد هاي عمراني و اقتصادي مزبور لازم به نظر ميرسد لذا همزمان با رشد واحدهاي صنعتي رشد توليد سيمان نيز بايستي مد نظر قرار گيـرد از ايـن رو طـي ساليان اخير سرمايه گذاري بسيار زيادي با حمايت نهاد هـاي مـالي دولـت جهـت ظرفيـت سـازي و گسترش صنعت سيمان صورت گرفته است. از طرفي با توجه به اين رشد بي سابقه توجه بـه صـنايع جانبي توليد سيمان نيز ضروريست. پاكت سيمان خود جزء كالا هاي استراتژيك محـسوب نمـي شـود ليكن از آنجائيكه اين محصول جهت بسته بندي يكي از مهمتـرين كالاهـاي اسـتراتژيك اسـتفاده مـي گردد و كمبود آن بطور حتم ميتواند بر روي توزيع و پخش سيمان در كل كشور تاثير بگذارد بنـابراين بطور غيرمستقيم داراي اهميت استراتژيك بوده و توجه به توليد آن همگام با رشـد توليـد سـيمان در كل كشور ضروريست.

كشور هاي عمده توليد كننده و مصرف كننده پاکت سیمان

همانطور كه از نام محصول پيداست ، اين محصول عمدتا توسط كشور هايي توليد و استفاده ميشود كـه داراي توليد سيمان باشند. در حال حاضر ايـران از نظـر توليـد سـيمان پـس از كـشورهاي چين،هنـد، آمريكا، كره جنوبي، اسپانيا، ايتاليا، روسيه، برزيل و تركيه در رتبه يازدهم جهان از نظر ميـزان توليـد و رتبه اول در خاورميانه قرار دارد لذا كشور هاي ياد شده جزء كشور هاي عمده توليد كننده و مـصرف كننده محصول مي باشند. تحقيقات ميداني در زمينه مصرف سيمان نشان داده است كه مصرف سرانه سيمان زماني كه كشورها در حال رشد و توسعه هستند ( منظور كشورهاي در حال توسعه مي باشـد ) به شدت افزايش مي يابد و پس از رسيدن به مرحله صنعتي شدن، ميـزان مـصرف سـرانه آنهـا نيـز كاهش مي يابد از اينرو كشورهاي در حال توسعه نيز بعد از كـشورهاي فـوق الـذكر جـزء بزرگتـرين مصرف كنندگان اين محصول هستند.

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد پاکت سیمان

شرح فرايند توليد پاكت سيمان بدين گونه مي باشد كه ابتدا رول هاي آماده به مصرف كاغذ كرافـت بعـد از عواريه گيري (نوعي ضايعات) در محلهاي مخـصوص خـود روي دسـتگاه تيـوبر بـه طـوري كـه از همديگر به اندازه دو سانتي متر فاصله عرضي داشته باشد قرار مي گيرند فاصله عرضي براي آن است كه موقع چسب زدن هر لايه به طرف ديگر خودش بچسبد. باز شدن رول ها با كشش كاغذ به وسيله دستگاه انجام مي گيرد. ويژگي اين دستگاه آن است كه تعداد لايه هاي پاكت را مي تـوان بـه دلخـواه تنظيم كرد. (از يك لايه تا پنج لايه).

كاغذ زيرين از پايين دستگاه روي ريل مخصوص خود بـه طـرف پشت دستگاه و به قسمت چاپ هدايت مي شود و در اين قسمت طرف بيروني آن چـاپ مـي خـورد. نحوه چاپ در اين قسمت به صورتي است كه كليشه انتخـابي (بـه سـفارش در خواسـت كننـده) روي غلطك چسبانده شده و به روي كاغذ مي غلطد و چاپ دلخواه را روي كاغذ رنـگ مـي كنـد. دسـتگاه چاپ طوري تنظيم مي شود كه اشكال يا متون چاپي را در فاصله هاي معين از كاغذ مي زند تـا موقـع بريدن درست وسط پاكت قرار بگيرد. كاغذ رويي بعد از عبور از دستگاه چاپ دوباره به مسير خود بر مي گردد و در زير لايه هاي ديگر قرار مي گيرد در اين قسمت دو غلطك كه وسط لايه ها قـرار دارد مابين لايه ها را به صورت نقطه اي چسب مي زند سپس انتهاي عرضي از يك طرف تمام لايه هـا بـه وسيله غلطك هاي كوچكي كه يك طرف آنها در داخل چسب قـرار دارد و روي كاغـذ مـي غلطاننـد چسب زده مي شوند بعد از عبور از اين قسمت ، دستگاه به وسيله اهرمهاي كناري بـه صـورت تيـوب در مي آيند سپس به قسمت برش دستگاه هدايت مي شوند و به شكل پاكت به محل دسـتگاه بـاتومر منتقل مي گردند. دستگاه باتومر دو سر پاكت را چسب زده و مي بندد و فقط يك سـوراخ در قـسمت بالاي سمت راست پاكت جهت ورود مواد فله باز مي گذارد پس از آن پاكـت هـا بـه قـسمت بـسته بندي منتقل و هر پنجاه پاكت روي هم قرار گرفته و به وسيله نوار پلاستيكي بسته بندي مي شوند. اين روش توليد تقريبا منحصر به خود بوده و در تمام كشورها به همين شكل انجام مي پذيرد.

ماشين آلات مورد نياز طرح توليد پاکت سیمان

ردیف نام دستگاه منبع تامین
1 باتومر خارجي
2 تيوبر خارجي
3 شكاف دهنده و رول خارجي
4 بسته بندی خارجي
5 جرثقيل زنجیری داخلی
6 كمپرسور هوا داخلی

مواد اوليه عمده مورد نياز طرح توليد پاکت سیمان

  • كاغذ كرافت :
    كاغذ مورد استفاده در اين واحد كرافت نام دارد كه به صورت رول بوده و بـه عـرض 101 الـي 105 سانتي متر مي باشد . گراماژ اين نوع كاغذ بين 70 الي 90 است ( بهترين كاغـذ كرافـت بـراي توليـد پاكت سيمان داراي عرض 102 سانتي متر و گراماژ 75 ميباشد ).
  • چسب كاغذ :
    براي چسباندن كاغذ به هم در مراحل مختلف فرايند توليد از جمله تيوب كردن وسـر و تـه بنـدي از چسب كاغذ استفاده مي شود .
  • نوار پلاستيكي و پالت چوبي

امتیاز کاربران: 3.88 ( 2 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی