ایده هاایده های صنعتیبخش صنعت

طرح تولید آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

سفارش طرح توجیهی

تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز میگردد. شاید به دوران سفالگری، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید، آتشدان های محراب ها را روشن میکردند. یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته میشد.

ولی مهمترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم میباشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید گفته میشود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آئینه های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشتهاست اشعه خورشید را از راه دور روی کشتیهای رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیدهاست. در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمانهای قدیم بوده است.

با وجود آنکه انرژی خورشید و مزایای آن در قرون گذشته به خوبی شناخته شده بود ولی بالا بودن هزینه اولیه چنین سیستمهایی از یک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف دیگر سد راه پیشرفت این سیستمها شده بود تا اینکه افزایش قیمت نفت در سال 1973 باعث شد که کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند به مسئله تولید انرژی از راههای دیگر (غیر از استفاده سوختهای فسیلی) توجه جدیتری نمایند.

انرژی خورشیدی

خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. در حدود 6000 میلیون سال از تولد این گوی آتشین میگذرد و در هر ثانیه 2/4 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل میشود. با توجه به وزن خورشید که حدود 333 هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را میتوان به عنوان منبع عظیم انرژی تا 5 میلیارد سال آینده به حساب آورد.

خورشید از گازهایی نظیر هیدروژن (8/86 درصد) هلیوم (3 درصد) و 63 عنصر دیگر که مهمترین آنها اکسیژن ، کربن ، نئون و نیتروژن است تشکیل شدهاست. میزان دما در مرکز خورشید حدود 10 تا 14 میلیون درجه سانتیگراد میباشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به 5600 درجه و به صورت امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر میشود. زمین در فاصله 150 میلیون کیلومتری خورشید واقع است و 8 دقیقه و 18 ثانیه طول میکشد تا نور خورشید به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی آن میباشد. حتی سوختهای فسیلی ذخیره شده در زمین، انرژیهای باد ، آبشار ، امواج دریاها و بسیاری موارد دیگر از جمله نتایج همین انرژی دریافتی زمین از خورشید میباشد.

انرژی خورشید به طور مستقیم یا غیر مستقیم میتواند دیگر اشکال انرژی تبدیل شود ، همانند گرما و الکتریسیته . موانع اصلی استفاده از انرژی خورشیدی شامل متغیر و متناوب بودن میزان انرژی و توزیع بسیار وسیع آن است.
انرژی خورشید برای حرارت آب ، استفاده دینامیکی ، حرارت فضایی ساختمانها ، خشک کردن تولیدات کشاورزی و تولید انرژی الکتریسیته مورد استفاده قرار میگیرد .

موقعیت کشور ایران از نظرمیزان دریافت انرژی خورشیدی

کشور ایران در بین مدارهای 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در بالاترین ردهها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین 1800 تا 2200 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است که البته بالاتر از میزان متوسط جهانی است. در ایران به طور متوسط سالیانه بیش از 280 روزآفتابی گزارش شده است که بسیار قابل توجه است.

مزایای استفاده از انرژی خورشیدی

 • پاک و بدون آلودگی (حذف انتشار گازهای گلخانهای از جمله دیاکسید کربن)
 • بی پایان
 • رایگان و دردسترس
 • کاهش مصرف سوختهای فسیلی
 • امن و بیخطر

معرفی آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

در پی رشد جمعیت و افزایش تقاضای جهانی برای آب شیرین ، منابع تامین مستقیم این ماده مهـم و حیاتی در حال کاهش است . بطوریکه پیش بینی می شود تا سـال 2025 مـیلادی بـیش از نیمـی از جمعیت کره زمین ، با کمبود آب شرب مواجه خواهند بود . از طرفی با وجـود منـابع بـزرگ آب شـور مانند اقیانوس ها و دریاها و یا وجود منابع محلی آب شور در مناطق کویری ، صنعت شیرین سازی آب یک راه حل منطقی و مطمئن برای حل این مشکل به شمار می آید .

از دیگر مزایای استفاده از آب شیرین کن ها نداشتن مشکلات زیست محیطی از قبیل آلودگی ناشی از استفاده منابع انرژی فسیلی ، آلودگی آبهای تخلیه شده به علت استفاده مواد شیمیایی برای تصفیه آب ورودی وآلودگی صوتی می باشند .

از طرفی با توجه به وسعت مناطق کویری و خشک در کشور و وجود نقاط پراکنـده و کـم جمعیـت در حاشیه این کویرها ، نیاز به تولید آب شیرین برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی به شدت احساس می شود . راه حل این مشکل استفاده از آب شیرین کن های کوچک برای تولید غیر متمرکـز آب شـیرین است .

با توجه به اینکه انرژی خورشید به عنوان یک منبع رایگان ، در بیشتر نقاطی که نیاز به شیرین سـازی آب دارند با شدت تابش مناسبی در دسترس است لذا استفاده از این منبع انـرژی یکـی از مناسب ترین گزینه ها برای تولید غیر متمرکز آب شیرین می باشد .

مقایسه مصرف انرژی در روش های مختلف شیرین سازی آب

نوع فرآیند

مصرف انرژی

مصرف کل (kwh/m3)
حرارتی(MJ/M3) الکتریکی(Kwh/m3)
MSF 200-300 3 -6 14-26
ME 150-220 1 -3 9-19
MVC 8-15 8-15
TVC 220-240 1,5 -2 13-19
HD 20-30 5 -7 6 -9

لذا استفاده از این منبع انرژِ ی یکی از مناسبترین گزینه ها برای تولید غیـر متمرکـز آب شـیرین مـی باشد .
نخستین آب شیرین کن های خورشیدی از نوع تقطیر کننده های خورشیدی مستقیم بوده اند .کـه در آنها از انرژی خورشید مستقیما برای تقطیر آب شور و تهیه آب شیرین استفاده شده است .
مشکل عمده این سیستم ها ظرفیت پایین ، اشغال فضای زیاد و هزینه سرمایه گذاری بالا است . در مقابل آب شیرین کن های خورشیدی غیر مستقیم نیز وجو دارند کـه ابتـدا در یـک بخـش انـرژی خورشید جمع آوری شده و سپس در بخش دیگری ، تقطیر و شیرین سازی آب بـا اسـتف اده از انـرژی جذب شده انجام می شود . انرژی خورشیدی در روش غیـر مـستقیم بـه دو صـورت مـی توانـد مـورد استفاده قرار گیرد . در حالت اول از انرژِی خورشید برای پیش گرم کردن آب ورودی به تقطیر کننـده استفاده شده و انرژی عمده و اصلی فرآیند از طریق بخار یا الکتریسیته تامین می گردد .در حالـت دوم بخش اعظم انرژی مورد نیاز واحد از طریق خورشید تامین می شود .

در روش های متداول به دلیل اینکه دمای کاری واحدها نسبتا بالا است ، هزینه بیـشتری بایـد صـرف تامین این دما گردد . اما روش جدید رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا نیاز نیاز به دمای بالایی نـدارد و کل انرژی حرارتی مورد نیاز آن را می توان از طریق انرژی خورشید تامین نمود .

آب شیرین کن خورشیدی

موارد مصرف و کاربرد آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

اهمیت وجود آب شیرین در حیات و تمدن بشری برکسی پوشیده نیست . 70% از مساحت کره زمین از آب پوشیده شده ولی آب اقیانوسها و دریاها با در بر داشتن حدود 3/5 درصد وزنی املاح مختلف برای استفاده مستقیم در کاربردهای شرب ، بهداشتی ، کشاورزی و صنعتی مناسب نمی باشند . تاکنون روشهای مختلفی جهت جداسازی املاح از آب شور و تولید آب شیرین ابداع شده که از میان آنها روشهای تقطیری قابلیت بالایی جهت بکارگیری انرژی خورشیدی دارند. کشور ایران دارای مناطق بسیار وسیعی است که دارای پتانسیل بالای انرژی خورشیدی بوده و با مشکل آب نیز مواجه هستند . درچنین
مناطقی استفاده از آب شیرین کن های خورشیدی می تواند راه حل بسیار مناسبی برای تامین آب مورد نیاز برای آشامیدن باشد.

از مهمترین ویژگیهای آب شیرین کن های خورشیدی، میتوان به توانایی حذف ناخالصیهایی همچون نیتراتها، کلریدها، آهن و جامدات حل شونده در آب و حتی آلودگیهای میکروبی، استفاده از انرژی در دسترس و ارزان خورشید، کارکرد بدون نیاز به نیروی متخصص، قابلیت استفاده در مقیاس خانگی، عدم ایجاد هر گونه آلودگی، هزینه پایین تعمیر و نگهداری و همچنین نصب و راه اندازی آسان اشاره کرد.

بررسی کالاهای جایگزین آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

از آب شیرین کن های برقی به عنوان جایگزین آب شیرین کن های خورشیدی می توان نام برد هرچند که جایگزین مناسبی نمی باشد زیرا امروزه بشر با دو بحران بزرگ روبرو است که بیش از آنچه ما ظاهرا تشخیص می دهیم با یکدیگر ارتباط دارند. از یک طرف جوامع صنعتی و همچنین شهرهای بزرگ با مشکل الودگی محیط زیست مواجهند و از طرف دیگر مشاهده می شود که مواد اولیه و سوخت مورد نیاز همین ماشین ها با شتاب روز افزون در حال اتمام است.

اثرات مصرف بالای انرژِی در زمین و آب و هوا آشکارا مشخص می باشدو ما تنها راه حل را در پایین اوردن میزان مصرف انرژی می دانیم ,حال انکه این امر نمی تواند به طور موثر ادامه داشته باشد.توجه و توصل به انرژی اتمی به عنوان جانشینی برای سوختهای فسیلی نیز چندان موفقیت آمیز نبوده است.
صرف هزینه های سنگین و همچنین تشعشعات خطر ناکی که ازنیروگاههای اتمی در فضا پخش شده نتیجه مثبتی نداشته است و اگر یکی از این نیروگاهها منفجر شود زیانهای فراوان و جبران ناپذیری به بار خواهد اورد.به علاوه به مشکل اساسی که در مورد مواد سوختی نظیر نفت ,گاز و زغال سنگ داشتیم بر می خوریم بدین معنی که معادن اورانیم که سوخت این نیروگاهها را تامین می کند منابع محدودی هستند و روزی خواهد رسیدکه این ذخایر پایان خواهد یافت و ماده ای که جایگزین آن شود وجود وجود نخواهد داشت .

خورشید به عنوان یک منبع بی پایان انرژی می تواند حلال مشکلات موجود در مورد انرژی و محیط زیست باشد.انرژی بدون خطر… باشد.حتی نور کمی که از پنجره به اتاق می تابد دارای انرژی بیشتری از سیم برقی است که به داخل اتاق کشیده شده است.از انرژی خورشیدی می توان استفاده های مهم و کاملا مفید, به عنوان یک انرژی تمیز و قابل دسترس در همه جا استفاده کرد. اما از نور خورشید به طور مستقیم نمی توان به جای سوخت های فسیلی بهره برد بلکه باید دستگاههایی ساخته شود که بتوانند انرژی تابشی خورشید را به انرژی قابل استفاده نظیر انرژی مکانیکی, حرارتی الکتریسیته و …تبدیل کنند.

اهمیت استراتژیک آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

محدودیت منابع انرژی های فسیلی ، در کنار اثرات انکار ناپذیر آنها در آلودگی محیط زیست ، از دغدغه هایی است که دانشمندان و محققان را برآن داشته است تا به تولید و استفاده از انرژی های تازه و پاک بیندیشند. در این راستا، خورشید به عنوان دوست طبیعت و منبع انرژی رایگان ، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین با توجه به شرایط اقلیمی کشور، نیاز به تولید آب شرب در ظرفیت های پایین و برای مناطق کم جمعیت و دور افتاده ، موضوعی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ در حالی که در مناطق خشک و کویری که وسعت زیادی در نقاط مرکزی ایران دارند، از یک طرف نیاز به آب شیرین به عنوان یکی از مشکلات اساسی مردم این مناطق به شمار می آید و از طرف دیگر انرژی خورشید با شدت تابش مناسب در این مناطق در دسترس است .

در پی رشد جمعیت افزایش تقاضای جهانی برای آب شیرین ، منابع تامین مستقیم این ماده مهم و حیاتی در حال کاهش است ، به طوری که پیش بینی می شود تا سال 2025 میلادی ، بیش از نیمی از جمعیت کره زمین با مشکل کمبود آب شرب مواجه خواهند بود. از طرفی با وجود منابع بزرگ آب شور مانند اقیانوس ها، دریاها یا وجود منابع محلی آب شور در مناطق کویری ، صنعت شیرین سازی آب یک راه حل منطقی و مطمئن برای حل این مشکل به شمار می آید. در حال حاضر بیش از 13 هزار آب شیرین کن در سراسر جهان در حال بهره برداری است که روزانه حدود 38 میلیون مترمکعب آب شیرین در روز تولید می کنند که بخشی از آن برای مصارف صنعتی و بخش دیگری به مصارف آشامیدنی و کشاورزی اختصاص دارد.

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

چین ، امریکا و انگلیس و فرانسه از بزرگترین تولید کنندگان این محصول می باشند. تمام کشورهایی که از نظر جغرافیایی در مناطقی از زمین قرار گرفته اند که میزان تابش آفتاب زیاد ایت از جمله ایران می توانند جزء بزرگترین مصرف کنندگان باشند .

بررسی اجمالی تکنولوژی آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

 • فرآیند رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا در آب شیرین کن های خورشیدی :
  فرآیند HD بر این واقعیت استوار است که هوا قابلیت حمل مقـدار قابـل تـوجهی بخـار آب رادارد . مقدار بخاری که می تواند به وسیله هوا حمل شود با بالا رفتن دما افزایش می یابد . هنگامی که هوا در تماس با آب شور قرار می گیرد ، تعدلدی از مولکول های آب با استفاده از گرمای محـسوس آب شور یا هوای گرم ، بخار شده و جذب هوا می گردند . این بخار سپس می تواند با عبور هوای حامـل آن از روی یک سطح سرد مانند کندانسور ، تقطیرذ و بازیافت گردند . بر اساس فرآیند کلـی فـوق ، یک سیستم HD شامل سه بخش اصلی رطوبت زنی ، رطوبت زدایی و منبع حرارتی می باشد .
  فرآیند رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا در آب شیرین کن های خورشیدی
  1. بخش رطوبت زنی :
   عملیات رطوبت زنی هوا در اثر تماس مستقیم جرین های هوا و آب صورت می پذیرد کـه بـه علـت خالص بودن فاز مایع و عدم تمایل هوا نسبت به حل شدن در آب ، انتقال جرم محدود بـه فـاز گـاز می باشد . نیروی محرکه انتقال جرم از فاز مایع به گاز از فاز مایع بـه گـاز اخـتلاف رطوبـت مطلـق است . معمولا این فرآیند به صورت جریان پیوسته و معکوس هوا و آب داخـل یـک بـرج آکنـده یـا وسیله ای که سطح تماس دو فاز را افزایش دهد، صورت می گیرد .بدین ترتیب بـا افـزایش سـطح تماس بین دو فاز مایع و گاز نرخ انتقال جرم نیز افزایش می یابد.

   روش معمول برای رطوبت زنی هوا ، گرم کردن آب و پاشش آن روی آکنه موجود در بـرج عمـودی رطوبت زنی است که جریان هوا از پایین به سمت بالا حرکت می کند .بدین ترتیب با انتقال حرارت از آب به هوا ، دمای آب از بالا به پایین برج کاهش یافته و دمای هوا از پایین به بالای برج افـزایش می یابد . با افزایش دمای مخلوط هوا و بخار ، ظرفیت جذب رطوبت آن نیز افزایش می یابـد . روش دیگری که می توان برای رطوبت زنی هوا استفاده نمود عبور هوای گرم از روی سطح آب است .

  2. بخش رطوبت زدایی :
   جهت انجام عمل رطوبت زدایی از هوا روشهای مختلفی وجود دارد . اما روش معمـول بـرای جـذب رطوبت هوا جهت تولید آب شیرین در روش HD روش چگـالش سـطحی نـام دارد کـه در واقـع از سطح یک کندانسور جهت رطوبت زدایی از هوا استفاده می شود . وقتی مخلـوط هـوا و بخـار آب از روی یک کندانسور عبور کند و دمای سطح کندانسور از نقطه شبنم بخار موجود د ر مخلـوط پـایین تر باشد ، لایه ای از مایع چگالش یافته روی سطح تـشکیل مـی شـود . در اثـر چگـالش بخـار آب گرمای نهان آن آزاد شده و به سطح منتقل می گردد .

   همچنین به علت اختلاف دمای مخلوط هوا و بخار و سطح کندانسور ، حرارت محسوس ناشی از این اختلاف دما نیز به سطح کندانـ سور منتقـل می گردد . از مجموع این حرارت ها می توان جهت پیش گرم کردن آب ورودی بـه بخـش رطوبـت زنی استفاده نمود . بدین ترتیب با انتقال حرارت از مخلوط هوا و بخار درون کندانسور ، دمـای هـوا کاهش یافته و دمای آب درون کندانسور افزایش می یابـد . هماننـد بخـش رطوبـت زنـی ، فرآینـد رطوبت زدایی از هوا نیز در برجی به جهت معکوس جریان هوا وآب کندانسور ، صورت می گیرد .

  3. منبع حرارتی :
   در روش HD فشار کاری بخش های رطوبت زنی و رطوبت زدایی ، فشار اتمسفر است و به همین جهت دمای مورد نیاز جهت تبخیر آب پایین تر از دمای جوش آب است . از این جهت میزان انرژی حرارتی مورد نیاز این روش بسیار کمتر از روش های دیگر شیرین سازی آب است . بدین ترتیب مصرف انرژی کل سیستم بسیلر پایین تر از روش های معمول است .با توجه به پایین بودن مصرف انرژی حرارتی و درجه حرارت مورد نیاز سیستم HD میتوان از منابع در دسترس و گاها ارزان قیمت ، برای تامین آن استفاده نمود .

   یکی از منابع مناسب و سازگار با سیستم HD برای تامین انرژی حرارتی مورد نیاز آن ، انرژِ خورشید است که در مناطق کویری و خشک باشدت تابش نسبتا
   بالا در دسترس است . انرژی خورشید را می توان به روش های مختلفی جمع آوری نمود .کلکتورهای تخت ، کلکتورهای لوله خلاء و همچنین استخرهای خورشیدی از جمله تکنولوژی های مورد استفاده جهت جذب انرژِ ی خورشید هستند که در این روش به کار گرفته شده اند .

 • آب شیرین کن های HD خورشیدی
  براساس نحوه استفاده از انرژِ حرارتی ، سیستم های HD به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند :
  1. واحد HDبا گرمایش آب :
   روش HD خورشیدی با گرمایش آب معمولی ترین روش HD می باشد که تحقیقات زیادی روی آن صورت گرفته است .
   واحد HD با گرمایش آب
   در این روش هوا در یک سیکل بسته ابتدا در اواپراتور رطوبت زنی می شود و سپس در کندانسور رطوبت آن گرفته می شود و آب حاصل در قسمت پایین برج کندانسور جمع آوری می گردد .
   دمای آب ورودی را باید تا حدی که بازده کلکتور خورشیدی اجازه می دهد افزایش داد تا حداکثر تبخیر در اواپراتور صورت گیرد . بنابراین نقطه بهینه ای برای دمای ورودی وجود دارد . از حرارت جذب شده توسط کندانسور می توان جهت پیش گرم کردن آب ورودی استفاده نمود .
   بدین ترتیب انرژی حرارتی مورد نیاز واحد از طریق انرژِ ی خورشید و بازیافت حرارتی داخل سیستم تامین می گردد .

   فرآیند دیگری که در این روش گرمایش آب مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از سیکل هوای باز است :
   تولید آب شیرین کن خورشیدی
   مطابق شکل بالا پس از مرحله رطوبت زدایی ، تمام یا بخش زیادی از هوا از واحد خارج شده و هوای تازه جایگزین آن می گردد .چون هوای تازه قابلیت جذب بخار بیشتری را دارد ، ظرفیت تولید سیستم نسبت به حالت سیکل هوای بسته بیشتر است ، ولی انرژی مصرف شده برای بازچرخانی هوا و گرمایش هوای تازه افزایش می یابد.

  2. واحد HD با گرمایش هوا :
   اساس این روش مشابه HD با گرمایش آب است ولی در اینجا به جای آب ، هوا توسط کلکتورهای خورشید گرم می شود . آب و هوا در مرحله رطوبت زنی به طرق مختلفی می توانند با هم تماس داشته باشند . مثلا هوای داغ را می توان از روی حوضچه آب شور عبور داد و یا از بالای محفظه عمودی بر روی یک آکنه پاشیده شود .
   طرح توجیهی تولید آب شیرین کن خورشیدی
   در این حالت می توان از حرارت دفع شده در کندانسور برای پیش گرم کردن آب ورودی استفاده نمود .
   با توجه به به شکل بالا ساختار واحدهای HD نسبت به روش های معمول ساده تر بوده و طراحی آسان ، هزینه نگهداری پایین ، عمر طولانی و هزینه سرمایه گذاری کم از جمله ویژگی های این روش می باشد .

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح تولید آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

با توجه به Tech-HIبودن محصول و لزوم واردات قطعات مختلف آن و دسترسی به امکانات مورد نیاز جهت مونتاژ تنها کلان شهرها به عنوان مکان های مناسب جهت احداث واحدهای مزبور پیشنهاد می گردد .

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی

از روش رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا ، جهت تولید آب شیرین در ظرفیت های پایین استفاده می شود . از این سیستم می توان برای تامین آب شرب واحدهای مسکونی ، با حداقل انرژی مصرفی ،استفاده نمود .

کاربرد دیگر آن برای مناطق دور افتاده و کم جمعیت است . میزان مصرف انرژی در این روش نسبت به روش های معمول تولید آب شیرین ، پایین تر است و فشار و دمای کاری آن به گونه ای است که می توان از انرژی خورشید جهت تامین انرژی حرارتی مورد نیاز واحد استفاده نمود . تکنیک های متفاوت جهت رطوبت زنب و رطوبت زدایی هوا وجود دارد که روش HDخورشیدی با گرمایش آب کاربرد بیشتری دارد . از دیدگاه انرژی اگر از سیکل بسته هوا در این روش استفاده شود مصرف انرژی واحد به حداقل خواهد رسید .

همواره نقطه بهینه ای برای عملکرد سیستم HD از نظر مصرف انرژی وجود دارد که با استفاده از بهینه سازی می توان به آن دست یافت . طراحی آسان ، هزینه بهره برداری پایین و عمر طولانی از جمله خصوصیات این روش می باشد .لذا پیش بینی می شود که در آینده این روش کاربرد گسترده تری در تولید آب شیرین داشته باشد .

امتیاز کاربران: 1.65 ( 2 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی