ایده هاایده های صنعتیبخش صنعت

طرح توليد چوب مصنوعی

سفارش طرح توجیهی

معرفی چوب مصنوعی

چوب مصنوعي حاصل تلاش جندين ساله دانشمندان براي يـافتن محـصولي جـايگزين چـوب در جهـت حفظ محيط زيست و جلوگيري از قطع درختان مي بشد. اين محصول بـا وجـود مـصنوع بـودن رفتـاري بسيار شبيه به چوب دارد و جايگزين اصلي بسياري از قطعات چوبي در صنعت ساختمان محـسوب مـي گردد.
در جهان امروزي بازيافت كالاهاي استفاده شده از اهميت بسيار بالايي برخوردار است كه ايـن امـر به واسطه توجه روز افزون مسئولين كشورها به حفظ محيط زيست و همچنين بالا رفتن هزينه هاي تأمين مواد اوليه و در نهايت ارزش اقتصادي قابل توجه مواد اوليه ، نشأت گرفته است.

چوب مصنوعي يكي از محصولات با ارزش است كه از محل بازيافت مواد پلاستيكي، كاغذ و چـوب از زباله ها و ضايعات شهري توليد ميگردد.
اين چوب كه به نام هاي Wood Reflex و Artifical Wood در جهان مشهور ميباشد از تركيـب خرده چوب، كاغذ و پلاستيكهاي ضايعاتي توليد شده و از آن در ساخت مصنوعات مختلف چوبي مانند حفاظ اطراف خيابان ها، خانه ها، تابلوهاي تبليغاتي، ميز و نيمكت پارك ها، نرده هاي معابر و غيـره اسـتفاده مي شود و به نوعي مي توان گفت كه چوب مصنوعي در حـال جـايگزين شـدن بـراي چـوب طبيعـي و همچنين بخشي از آهن و فولاد مي باشد.
از خصوصيات بارز چوب مصنوعي ، استحكام بيشتر ان از چوب معمولي ، عدم نياز به رنگ آميزي ، عدم تاب برداشتن ، قابليت استفاده در محيط هاي كاملا مرطوب ، شكل پذيري و عدم هجوم حشرات و موريانه ها بوده كه بدين ترتيب عمر اين نوع چوب در مقايسه با چوب طبيعي بالا است. از طرف ديگـر هر چند استحكام آن در حد فلزات نيست ولي به علت قيمت بـسيار پـايين و همچنـين وزن سـبك، در برخي حوزه هاي مصرف بر فلزات ارجحيت دارد.
چوب مصنوعی يك كالاي جديد در كشور است و هنوز مصرف داخلي قابل توجه پيدا نكرده است. در شكل زير نمونه اي از اين نوع چوب ها آمده است.
wood - طرح توليد چوب مصنوعی

چوب مصنوعی

ضرورت و اهميت چوب مصنوعی

چوب مصنوعی از دو نگاه داراي اهميت در جوامع بشري ميباشد كه ذيلاً به آنها اشاره شده است:

 • كاهش آلودگي زيست محيطي
  وجود حجم زياد پلاستيك و كاغذ در زبالههاي شهري و الودگي كه پلاستيكها به دليل عدم زيست سازگاري آنها در محيط ايجاد مي كنند، يكي از معضلات اساسي مديران شهرها ميباشد. لـذا بـا اجـراي طرحهاي توليد چوب مصنوعي، پلاستيكها و كاغذهاي ضايعاتي جمعآوري و بازيافت و تبديل به كالاي با ارزش ميگردد.
 • محدود بودن منابع درختي در كشور
  منابع چوبي و جنگل هاي ايران محدود هستند و لذا با قطع درختان و اسـتفاده از چـوب آنهـا، ايـن نعمت خدادادي بزودي از بين خواهد رفت. ازاينرو لازم است مصرف بيرويه چوب كاهش داده شود كه ايجاد واحد توليد چوب مصنوعي به واسطه بازيافت چوبهاي ضايعاتي، يكي از روشهاي انجام امر فـوق تلقي ميشود.

موارد مصرف و كاربرد چوب مصنوعی

چوب مصنوعی يك كالاي جديد در كشور است كه هنوز هيچ واحد فعال توليد داخلي نـدارد. لـيكن طرحهاي بسيار زيادي در حال ايجاد براي توليد اين كالا هستند كه فهرست آنهـا در بخـش دوم ارائـه خواهد شد. بنابراين هنوز بازار اطلاع كافي از آن و در نهايت مصرف اين كالاي مهم را آنچنـان تجربـه نكرده است. البته در بازار وجود مصنوعات ساخته شده از چوب مصنوعي به چشم ميخـورد، لـيكن ايـن چوبها همه از خارج كشور و به همراه ساير چوب هاي وارداتي وارد شده است و به علـت نبـود شـماره تعرفه مستقل، امكان بررسي حجم واردات نيز وجود ندارد. علي ايحال با توجه به سـوابق سايركـشورهاي جهان در استفاده ازچوب مصنوعي و همچنين براساس تحقيقات صورت گرفته پژوهـشگاه پليمـر ايـران، مواد مصرف چوب مصنوعي را ميتوان به صورت زير پيش بيني كرد:

 • ساخت نرده هاي معابر
 • ميز و نيمكت هاي پاركها
 • تابلوهاي تبليغاتي در خيابانها
 • حفاظ اطراف بزرگراهها
 • حفاظ در خانه ها
 • درب و پنجره در مكان هاي عمومي محيطي (door )</liOut >
 • تختخواب ها
 • درب ها

و در نهايت ميتوان گفت كه كليه مكانهايي كه چوب كاربرد دارد در آن محل ، چـوب مـصنوعي در جايگزيني چوب طبيعي ميتواند كاربرد داشته باشد.

بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه تحليل اثرات آن

چوب مصنوعي جايگزين چوب طبيعي ، نئوپان و MDF و همچنين در برخي شرايط خاص جايگزين فلزات ميباشد (مانند نردهها و حفاظ ها) بنابراين به نوعي ميتوان گفت كه به صـورت معكـوس چـوب طبيعي و تخته هاي فوق اصليترين جايگزين چوب مصنوعي محسوب ميگردند كه قدرت جايگزيني آن نيز بالا ميباشد. در ادامه تحليل اثرات جايگزيني اين نوع چوب ها و تخته ها آمده است.

 1. چوب طبيعی
  • قيمت :
   اصلي ترين عامل در تعيين جايگزيني چوب طبيعي براي چوب مصنوعي قيمت اسـت. از اينـرو لازم است جذابيت قيمتي براي مصرف كننده در سطح قابل توجه وجود داشـته باشـد تـا ايـشان راغـب بـه استفاده از وب مصنوعي گردد. بديهي است كه در صورت نبود اختلاف قيمت قابل قبول، مصرف كننـده به سمت استفاده از چوب طبيعي گرايش پيدا خواهد كرد.
  • استحكام مكانيكي :
   استحكام مكانيكي چوب مصنوعي از چوب طبيعي بيشتر است و لذا تحت اين عامل، چوب طبيعي آنچنان نميتواند كالاي جايگزين براي چوب مصنوعي محسوب گردد.
  • قابليت كاربردي:
   چوب مصنوعي نسبت به رطوبت و آب بسيار مقاوم تر از چوب طبيعي است. لذا از نظر اين پارامتر نيـز چوب طبيعي آنچنان نميتواند با چوب مصنوعي رقابت نمايد.
  • ابزار پذيري :
   يكي از موارد مهم در انتخاب چوب، قابليت كارپذيري روي آن است كه به واسطه ايـن امـر طـرحهـاي مختلف روي چوب اجرا ميشود. چوب مصنوعي داراي خاصيت ابزار پذيري پـايينتـر از چـوب طبيعـي است.
 2. نئوپان
  • قيمت :
   قيمت چوب مصنوعي نسبتا همانند قيمت نئوپان است.
  • استحكام مكانيكي :
   استحكام مكانيكي چوب مصنوعي از نئوپان بسيار بالاتر است و لذا تحت اين عامل، چوب مصنوعي كاملا قابليت جايگزين براي نئوپان را دارد.
  • قابليت كاربردي :
   چوب مصنوعي نسبت به رطوبت و آب بسيار مقاوم تر از نئوپان است. لذا از نظر اين پارامتر نيز نئوپـان نميتواند با چوب مصنوعي رقابت نمايد.
  • ابزار پذيري :
   چوب مصنوعي داراي خاصيت ابزار پذيري بسيار بالاتر از نئوپان است.
 3. MDF
  • قيمت :
   قيمت چوب مصنوعي كمتر از قيمت MDF است .
  • استحكام مكانيكي :
   استحكام مكانيكي چوب مصنوعي از MDF اندكي پائين تر است و لذا تحت اين عامـل، چـوب مـصنوعي كاملا قابليت جايگزين براي MDF را دارد.
  • قابليت كاربردي :
   چوب مصنوعي نسبت به رطوبت و آب مقاوم است ليكن مقاومت MDF از چوب مصنوعي بالاتر اسـت. لذا از نظر اين پارامتر قدرت جايگزيني چوب مصنوعي براي MDF پائين است.
  • ابزار پذيري :
   چوب مصنوعي داراي خاصيت ابزار پذيري اندكي كمتر از MDF است.
  • شكل ظاهري و زيبائي :
   MDF داراي شكل ظاهري زيباتر از چوب مصنوعي است.

با توجه به مطالب ذكر شده بالا، ميتوان نتيجهگيري كرد اصليتـرين عامـل اثرگـذار در جـايگزيني كالاهاي رقيب براي چوب مصنوعي قيمت، شرايط كاربرد و زيبائي ميباشد كه در اين ميـان بـدليل پـر اهميت بودن قيمت، لازم است قيمت فروش چوب مصنوعي حـداكثر در سـطح نئوپـان هـدف گـذاري گردد.

اهميت استراتژيكي چوب مصنوعی در دنيای امروز

چوب مصنوعي يك كالاي عمومي در جهان است كه همانند ساير كالاها توليد و مصرف مـيگـردد. ليكن در صورتي كه نگاه دقيق به زنجيره توليد و مصرف اين كالا بشود، نتيجه گيري خواهد شد كه ايـن كالا از اهميت بسيار بالا در جوامع بشري برخوردار است كه دلايل آن را ميتوان اين چنين تشريح كرد:

 • توليد چوب مصنوعي به سلامت محيط زيست كمك مينمايد
  ماده اوليه توليد چوب مصنوعي، انواع ضايعات و زبالههاي چوب، پلاستيك و كاغذ است كـه بخـش عمده اين مواد از زبالههاي شهري تفكيك و حاصل ميشود. بنابراين با عنايت بر اين مطلب كه پلاستيك ها مواد تجزيه ناپذير در طبيعت هستند لذا بازيافت آنها سبب كاهش اثرات مخرب زيست محيطي آنها خواهد شد.
 • ايجاد كالايي با ارزش افزوده بالا از ضايعات و زباله هاي بي ارزش
  بازيافت و تبديل زباله به كالاي قابل فروش، يكي ديگر از مزيتهاي اين طرح اسـت كـه در سـطح ملي ميتوان از آن به عنوان يك طرح مفيد ياد كرد.
 • كاهش ضرورت قطع درختان
  چوب به طور مستقيم از درخت حاصل ميشود. لذا با توسعه جمعيت كشورها ، نياز بازار بـه چـوب بيشتر شده و براي تأمين آن، لازم است درختان بيشتري قطع گردد و اين موضوع با توجه به محدوديت جنگل در كشور، بسيار حائز اهميت است. توليد چوب مصنوعي سبب كاهش نياز بازار به چـوب طبيعـي شده و در نهايت ضرورت قطع درختان كاهش پيدا مي نمايد.

كشور هاي عمده توليد كننده و مصرف كننده چوب مصنوعی

 • كشورهاي عمده توليد كننده چوب مصنوعی
  • آمريكا
  • چين
  • روسيه
  • ايتاليا
  • تركيه
  • مالزي
  • هند
  • امارات متحده عربي
 • كشورهاي عمده مصرف كننده چوب مصنوعی
  در حال حاضر تبادلات جهاني چوب صنعتي نسبتاً پايين اسـت و لـذا اكثـر كـشورهاي توليدكننـده، بخش عمده توليدات خود را مصرف مي نمايند و لذا به نوعي ميتوان كشورهاي عمده توليدكننده را بـه عنوان كشورهاي عمده مصرف كننده نيز تلقي نمود.

شرايط صادرات چوب مصنوعی

چوب يك كالايي است كه به صورت مستقيم از درخت به دست مي آيد و درخت نيز در كشورهاي مختلف جهان از محدوديت برخوردار است. لذا مطابق اطلاعات اخـذ شـده از سـازمان خواربـار جهـاني (FAO) حجم كل نياز جهان به چوب بيش از قابليت كشورها براي توليد آن مي باشد، از اينرو ميتوان گفت كه چوب به عنوان يكي از كالاهاي مهم و نسبتاً كمياب در جهان محسوب ميگردد. از طرف ديگر بسياري از كشورهاي جهان خود توانايي توليد درخـت و چـوب را ندارنـد و لـذا نيـاز خـود را از سـاير كشورهاي جهان تأمين مينمايند. از اينرو در مجموع ميتوان گفت كه چوب مصنوعي از بازار خـوبي در سطح جهان برخوردار است. (جايگزيني براي بخشي از بازار چوب طبيعي ، نئوپان ، MDF ، فيبر و تخته هاي چند لايه ) ليكن توليدكنندگان آن لازم است از توانايي هاي خاصي برخوردار باشـند كـه در اينجـا تواناييهاي فوق به عنوان شرايط صادرات مورد جمع بندي واقع گرديده است.

معرفی شرايط مورد نياز صادرات چوب مصنوعی

ردیف

شرايط لازم

شرح

1

كيفيت اصلي ترين معيار در خريد چـوب مـصنوعي كيفيـت اسـت كـه شـامل مـوارد زيـر ميگردد:

1- درصد مواد متشكله چوب

2- كيفيت فرايند توليد

3- استحكام مكانيكي

4- شكل ظاهري

2

ابعاد و اندازه ها روش توليد چوب مصنوعي ، به صورت اكستروژن است. لـذا شـكل ظـاهري چـوب مصنوعي عموماً به صورت پروفيل ميباشد. از اينرو تطابق ابعاد و اندازه هاي پروفيـل با موارد مصرف آن در كشورهاي مقصد صادرات امري ضروري است.

3

قیمت قيمت در بازارهاي جهاني نيز نقش اساسي دارد كه علت آن وجود كالاي رقيب قوي (چوب طبيعي) ميباشد. بديهي اسـت در صـورت نبـوداختلاف قيمـت لازم، چـوب طبيعي به راحتي جايگزين چوب مصنوعي خواهد شد.

4

مقررات دولتي با مراجعه به قوانين واردات صادرات وزارت بازرگاني، مي توان گفت كه محـدوديت خاصي براي صادرات چوب مصنوعي وجود ندارد.

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها

 • نگاهي به روش توليد چوب مصنوعی

  فرايند توليد چوب مصنوعی را ميتوان به شرح زير نماش داد :
  فرايند توليد چوب مصنوعی
  با توجه به فرايند توليد بالا، شرح هر كدام از فعاليتهاي آن به صورت زير خواهد بود: چوب مصنوعي تركيبي از پلاستيك، كاغذ و چوب ضايعات است. بـه صـورتي كـه پلاسـتيكهـاي ضايعاتي (و زباله) پس از جمعآوري و مخلوط باهمديگر، توسط دستگاههاي تزريق پلاستيك ذوب شده و آماده مخلوط با ساير مواد ميگردد. از طرف ديگر كاغذ و كارتن و غيره نيز كه از محل ضايعات و زباله جمع آوري ميگردد، به شكل خمير مبدل ميگردد. چوبهاي ضايعاتي نيز به منظور ايجاد قابليت توليـد چوب مصنوعي به شكل خرده چوب مبدل ميشود. پس از آماده شدن پلاستيك مـذاب، خميـر كاغـذ و خرده چوب در دستگاه ميكسر اين مواد به طور كامل مخلوط شده و سپس برحسب نوع توليد نهايي، بـه دستگاه اكسترودر جهت توليد پروفيل و يا ماشين پرس براي توليد ورق منتقـل و توسـط آن بـه شـكل پروفيل چوب يا ورق مورد نظر تبديل ميگردد. محصول به دست آمده در مقاطع و اشكال مختلف قابل توليد است كه برنامه ريزي آن براساس نياز بازار صورت ميگيرد.

 • مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهاي جهان

  روش توليد چوب مصنوعي در بند قبل شرح داده شد بنابراين در صورتي كـه ايـن روش توليـد بـا روش هاي توليد مورد استفاده در ساير كشورها مورد مقايسه قرار گيرد نتايج زير حاصل خواهد شد.
  تكنولوژي و روش توليد چوب مصنوعي در ساير كشورها همان روشي است كه در كشور مـا انجـام ميگيرد و تاكنون روش ديگري براي اين كار در نقاط ديگر جهان معرفي نشده است. آنچه كه در فرايند توليد چوب مصنوعي داراي اهميت است و حتي ميتوان گفـت كـه ايـن عوامـل كيفيت محصولات توليد شده را تشكيل داده و در كشورهاي صنعتي از درجه بالاتري برخوردار ميباشـد موارد ذيل هستند:

  • كيفيت و دقت عمل قالبهاي مورد استفاده
  • كيفيت مواد اوليه مصرفي و تركيب آنها
  • كيفيت تفكيك مواد اوليه از اجسام ناخالص و زايد
  • توان فني و مهندسي در اجراي دقيق فرايند

  با توجه به مطالب ذكر شده ميتوان تكنولوژي توليد چوب مصنوعي را به تكنولـوژي بـالا و عمـومي تقسيم بندي كرد.

بررسی نقاط قوت و ضعف تكنولوژی هاي مرسوم در فرآيند توليد چوب مصنوعی

با عنايت بر شرح ارائه شده تكنولوژي، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زير جمع بندي شده است:

ردیف

نقاط قوت

نقاط ضعف

1 يكسان بودن تكنولوژي مورد استفاده در ايران و ديگر كشورهاي جهان ضرورت خريد تكنولوژي براي تـازه واردان به صنعت
2 قابليت توليد قطعات براي شاخههاي مختلـف صنعت جــوان بــودن تكنولــوژي توليــد در كشور و عدم آشنايي كـافي صـنعت كردن با آن
3 وجود ماشـين آلات مخـصوص دركـشورهاي اروپايي و قابليت تأمين آن براي عموم

مواد اوليه عمده مورد نياز و محل تامين آن

 • معرفي نوع مواد اوليه عمده:
  ماده اوليه مصرفي طرح به شكل زير خواهد بود:
  • خرده چوب
  • پلاستيك ضايعاتي
  • كاغذهاي ضايعاتي

  اين مواد پس از تأمين به شكل مورد نظر تبديل شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 • معرفي منابع تأمين مواد اوليه عمده :
  مواد اوليه مورد استفاده طرح، ضايعات و زبالهها خواهند بود كه اين مواد از سطح كشور جمع آوري و جهت بازيافت به محل كارخانه طرح منتقل خواهد شد. لازم به ذكر است كه براي جمعآوري اين مـواد، تأمين كنندگان مختلفي جذب و همكاري خواهد شد.

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح تولید چوب مصنوعی

انتخاب محل اجراي يك طرح توليدي عموماً براساس معيارهاي زير صورت ميگيرد:

 1. بازار تأمين مواد اوليه
  ماده اوليه مصرفي طرح، انواع چوب، كاغذ و پلاستيك ضايعاتي است كـه ايـن مـواد در كليـه نقـاط كشور قابل تأمين است. بنابراين كليه استانهاي كشور براي اجراي طرح مـيتواننـد مـورد توجـه قـرار گيرند. ليكن استانهاي صنعتي كشور به علت بالا بودن حجم تأمين مواد اوليه، در ارجحيت قرار دارند.
 2. بازار فروش
  يكي از معيارهاي مكانيابي هر طرح توليدي، انتخاب محلي است كه داراي نزديـكتـرين فاصـله بـا بازارهاي محصولات طرح باشد. در بخش يك شرح داده شد كه محصول توليدي طرح در سـطح كـشور داراي مصرف است. از اينرو كليه استانهاي كشور ميتوانند به عنوان بازار فروش طرح محسوب و طرح نيز ميتواند در نقاط مختلف كشور ايجاد گردد .
 3. احتياجات و نيازمندي هاي ديگر طرح
  هر طرح توليدي نيازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نيروي انساني و غيره ميباشد. در مـورد طرح حاضر از آنجايي كه كليه نيازمنديهاي فوق در سطح نياز طرح در نقاط مختلف كشور قابل تأمين است لذا محدوديتي به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد.
 4. امكانات زير بنايي مورد نياز
  از جمله امكانات زيربنايي ميتوان به راههاي ارتباطي، شبكه برق سراسـري، فاضـلاب و غيـره اشـاره كرد كه در طرح حاضر در سطح نياز طرح، ميتوان گفت كه محدوديت و حساسيت خاصـي در انتخـاب محل اجراي طرح وجود ندارد.
 5. حمايت هاي خاص دولتي
  طرح حاضر يك طرح بازيافت مواد زايد محسوب ميگردد. از اينرو اجراي آن حمايتهـاي سـازمان محيط زيست و ديگر ارگانهاي ذيربط كشوري را در پي خواهد داشت.
با جمع بندي مطالعات مكانيابي، محل اجراي مناسب برای طرح تولید چوب مصنوعی كليه نقاط كشور میباشد .

تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايی

با عنايت بر مطالعات صورت گرفته ميتوان گفت كه بازاركشورمان به لحـاظ عرضـه انـواع چـوب مصنوعي از حالت كمبود برخوردار است. از اينرو ايجاد واحدهاي جديد به لحاظ قابليت فـروش توجيـه پذير ارزيابي شده است. با نگاهي با وضعيت عرضه و تقاضا در گذشته مشاهده مي گردد كـه در سـاليان گذشته نيز كمبود در بازار وجود داشته است ولي ماهيت قطعات مورد مطالعه طوري است كـه مطالـب زير در مورد آنها قابل ذكر است :

نكته ايكه در اينجا بايد ذكر گردد اين است كه بررسـي تقاضـا در آينـده بـا فـرض قابليـت فنـي و اقتصادي طرح در ايجاد مزيت رقابتي و در نهايت جايگزيني آن براي نئوپان، MDF و سـاير تختـه هـا و چوب ها ، مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس آن ايجاد طرح هاي جديد از نظر بازار توجيه پذير ارزيابي گرديد .
از اينرو در صورتيكه مجري طرح نتواند اين مزيت نسبي را در توليدات خود ايجـاد نمايـد ، در اين صورت اوضاع متفاوت بوده و نمي توان آنچنان روي توجيه پذير بودن طرح از نظر بازار اظهار نظـر كرد و در مجموع با توجه به محدوديتهاي توليد چـوب در كـشور، درجـه موفقيـت جـايگزيني چـوب مصنوعي نسبتاً بالا ارزيابي ميگردد.

در طرح حاضر ريسك هايي نيز متوجه سرمايه گذار است كه در ذیل به آن شده است:
محوريت اصلي بررسيه اي صورت گرفته كه نتيجه آن توجيه پـذير بـودن بـازار بـراي جذب محصولات توليدي طرح عنوان گرديد، قابليت طرح در بازار سـازي و جـايگزيني چوب مصنوعي براي حدود ده درصد از مصارف نئوپان، MDF و ديگر تختـه هـا قـرار دارد. بنابراين مجري طرح بايد از توانـايي لازم در ايـن مـورد برخـوردار باشـد. انجـام بازاريابي و تبليغات، ايجاد واحد مهندسي فروش، ايجاد ارتباط مستمر بامشتريان و غيره از راهكارهاي بازارسازي موفق است.

پیشنهاد میشود برای آشنایی بیشتر مطلب طرح توليد پروفيل چوب پلاستيک را مطالعه نمایید .

امتیاز کاربران: 4.65 ( 1 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی