ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید اسانس های مصرفی در تولید سیگار

طرح توجیهی تولید اسانس سیگار

سفارش طرح توجیهی

معرفی اسانس سیگار

هرنخ سیگار از چهار جزء اصلی درست شده است که عبارتنـد از:

 1. توتون
 2. کاغذ، اسانس و مواد نگهدارنده
 3. چسب
 4. فیلتر

اسانسها یا روغنهای فرار از جمله مواد موثر گیاهان هسـتند کـه شـامل مخلـوط پیچیـدهای از مـواد شیمیایی آلی مثل ترپینوئیدها، آلدئیدها، الکلها، استرها، ستنها و … میباشند. اسـانسهـا نـوعی ترکیبـات فرار بوده که از تقطیر مواد فرار موجود در اندامهای مختلف گیاهان تازه یا خشک همراه بـا بخـار آب بدسـت می آید و وزن مخصوص آنها غالبا از آب کمتر است.
به طور کلی ترکیبات بیرنگ هسـتند (بـه خصـوص اگـر تازه تهیه شده باشند) ولی بر اثر مرور زمان در اثر اکسید شدن رنگ آنها تیره میگردد. به طور کلی اسـانس ها در الکل کاملا حل میشوند، در حالی که با آب غیر قابل اختلاط هستند؛ اما بـه انـدازه کمـی در آب حـل شده و بوی خود را به آن انتقال میدهند (مانند عرقیات گیاهی و گلاب) که ماده اصلی موجود در آن بـر اثـر حرارت، گرما و هوا تغییر مییابد.
همچنین طعم اسانسها نیز بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت. اسـانسهـا دارای خصوصیات مشترکی بوده و عمدتا ترپینوئیدهایی هستند که قابل تقطیر بوده، لکه ثابت روی کاغذ بجا نمی گذارند، بر خلاف روغنهای ثابت با قلیاییها صابونی نمیشوند. آنها دارای طعم های گـس، ملایـم، سـوزاننده، تلخ و شیرین میباشند و به سه دسته طبیعی، مشابه طبیعی (شبه طبیعی) و مصنوعی تقسیم میشوند.

اسانسهای طبیعی و ترکیبات وابسته (اولئورزین، گام رزین، اولئوگام رزین)، فرآوردههایی هستند که از مواد خام گیاهی معطر با یکی از روشهای تقطیر (آب، بخار، آب و بخار و …)، فشردن (فشردن بخش برونبـر و لایه بیرونی پوست مرکبات) و استخراج با حلال بدست می آیند.
اسانسهای مشابه طبیعی فرآوردههایی هستند که حاصل از ترکیب مواد اولیه معطر بـوده و از نظـر بـو مشابه اسانسهای طبیعی میباشند.
اسانسهای مصنوعی فرآوردههایی هستند که به طور تجاری از مواد شیمیایی آلی مشـابه اسـانسهـای طبیعی تهیه میگردند و بویی مشابه اسانسهای طبیعی را دارا میباشند.
در تولید سیگار اسانسدار از مانتول که نوعی اسانس نعنا میباشد، به طور گسترده اسـتفاده مـیشـود و اسانسهای دیگر به ندرت و بسیار کمتر از مانتول در تولید سیگار مورد استفاده قرار میگیرند.

نام و کد آیسیک اسانس سیگار

متداولترین طبقه بندی و دسته بندی در فعالیـت هـای اقتصـادی همـان تقسـیم بنـدی آیسـیک اسـت. تقسیم بندی آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقه بندی و دسته بندی استاندارد بین المللـی فعالیـت هـای اقتصادی. این دسته بندی با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کـدهایی دو، چهـار و هشـت رقمی اختصاص داده میشود. محصول این مطالعه اسانس مصرفی در تولید سیگار میباشد.

نام و کد آیسیک اسانس سیگار

شماره تعرفه گمرکی اسانس سیگار

در داد و ستدهای بین المللی جهت کدبندی کالا در امر صادرات و واردات و مبادلات تجاری و همچنین تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه بندی استفاده میشود که عبارت است از طبقه بندی و نامگـذاری براساس بروکسل و طبقه بندی مرکز استاندارد و تجارت بین المللی. بـر همـین اسـاس در مبـادلات بازرگـانی خارجی ایران طبقه بندی بروکسل جهت طبقه بندی کالاها استفاده میشود.
در کتاب «آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایـران» کـد تعرفـه گمرکـی بـرای مـانتول، 29061100 میباشد.

شرایط واردات اسانس سیگار

طبق اطلاعات موجود در کتاب «آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران»، حقوق ورودی برای مانتول، 4 درصد به ازای هر کیلوگرم میباشد.

بررسی قیمت تولید داخلی و جهانی اسانس سیگار

تولید داخلی محصول وجود ندارد و محصول وارد کشور میشود. عمده تـرین اسـانس مـورد اسـتفاده در صنعت سیگار اسانس مانتول میباشد. قیمت جهانی ایـن محصـول در حـدود 10 تـا 180 (بسـته بـه کشـور سازنده) دلار به ازای هر کیلوگرم میباشد که بـه عنـوان مثـال منتـول آلمـان و هلنـد 25 دلار بـه ازای هـر کیلوگرم در بازار جهانی به فروش میرسد. قیمت این ماده (سـاخت کشـور چـین) در بـازار ایـران 500000 ریال به ازای هر کیلوگرم میباشد.

موارد مصرف و کاربرد اسانس سیگار

اسانسها به عنوان طعم دهنده و معطر کننده مورد استفاده قرار میگیرند. آنچـه در ایـن مطالعـه مـورد توجه است، اسانسهای مصرفی در تولید سیگار است. اسانسها باعث خنک شدن سیگار و ایجاد بوی مطبوع در آن میشوند. از مانتول در خود توتون سیگار استفاده میشود و حتی بـرای افـزایش تـأثیر، روی کاغـذ و فیلتر سیگار نیز از این ماده استفاده میشود.

بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

با توجه به اینکه اسانس مورد نظر طبیعی می باشد، فقط امکان جایگزینی آن با اسانس شیمیایی وجود دارد. همچنین با وجود اینکه سیگار به نوبه خود کاملا برای سلامتی انسان مضر می باشد، استفاده از اسانس های شیمیایی میتواند اثرات نامطلوب تری روی انسان گذارد. به همین دلیل نمی تـوان بـرای ایـن محصـول کالای جایگزین معرفی نمود. همچنین لازم به ذکر است که اسانس های طبیعی نیز باعـث زیـانبـارتر شـدن اثرات منفی سیگار میشوند و در واقع کشیدن سیگارهای طعمدار خطرناکتر از سیگارهای معمولی میباشد. سیگارهای مانتولدار ظاهرا خنکتر هستند، ولی در حقیقت اعتیاد بیشتری می آورند.

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

کالاهای استراتژیک، کالاهایی هستند که در صـورت عـدم تـأمین و توزیـع آن در کشـور باعـث ایجـاد مشکلات سیاسی و اقتصادی شدیدی در کشور میگردند و کشور را با بحران مواجه می سـازند. عـدم تولیـد و ساخت اسانس های توتون و تنباکو در کشور، باعث ایجاد مشکلات سیاسی و اقتصـادی شـدیدی نمـیگـردد. بنابراین به عنوان یک کالای استراتژیک محسوب نمیشود.

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده اسانس سیگار

از کشورهای عمده تولیدکننده اسانس سیگار میتوان به آمریکا، آلمان، انگلستان، مالزی، هنـد و چـین اشـاره کرد. با توجه به بازار مصرف این محصول که کارخانجات تولید سیگار هستند، مصرف کننـدگـان عمـده ایـن محصول کشورهای تولیدکننده دخانیات از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی میباشد.

شرایط صادرات اسانس سیگار

در حال حاضر به دلیل وارداتی بودن محصول، اولویت تولید این محصول برای مصارف داخل کشور می باشد و در صورت رفع نیاز داخلی، میتوان به صادرات این محصول پرداخت. در حال حاضر صادرات محصول وجود ندارد و ضوابط کلی بر صادرات کالاها برای صادرات این کالا از کشور معتبر میباشد.

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات

با توجه به کاربرد این محصول در دخانیات، و با توجه به سرانه مصرف بالای دخانیات در کشور اولویت اول در اجرای این طرح خودکفایی در امر تولید می باشد. سالانه در کشور در حدود 30 تن مانتول مصرف میشود که تمام مانتول مصرف شده وارداتی میباشد. لازم است تا با خودکفایی در امر تولید و در صورت امکان رقابت با نمونه های اروپایی و آسیایی از لحاظ کیفیت و قیمت، به صادرات محصول توجه گردد.

متداولترین روش های استخراج اسانس ها

 1. تقطیر با آب (Distillation Water)
 2. تقطیر با آب و بخار (Distillation Steam-Water)
 3. تقطیر با بخار (Distillation Steam)
 4. تقطیر استخراجی (Distillation Extractive)
 5. روش فشار سرد (Pressing Cold)
 6. استخراج به کمک حلال (Extraction Solvent)
 7. استخراج فوق بحرانی (Extraction Supercritical)
 8. استخراج با استفاده از غشاء (Membrane)

در ادامه به بررسی بیشتر این روش ها پرداخته میشود:

 1. تقطیر

  در روش های استخراج به وسیله تقطیر عموما خشک کردن گیاه به بازده کمک میکند و باعث افزایش آن میشود.

  1. خشک کردن
   خشک کردن مواد قبل از استخراج روغن بر بازده استخراج میافزاید، اگر چه مقداری از روغن طی فرآیند خشک کردن از دست میرود. این عمل به چند صورت انجام میشود:
   • خشک کردن با جریان هوا (Drying-Air)
   • خشک کردن در زیر نور خورشید (Drying-Sun)
   • خشک کردن در گرم کن (Drying-Oven)

   خشک کردن زیر نور خورشید تا 50% روغن را از بین میبرد. لذا خشک کردن به دور از نور خورشید میزان این اتلاف را کاهش میدهد. محصولات خشک شده باید در اسرع وقت به واحد تقطیر به منظور استخراج روغن ها منتقل شوند ولی اگر لازم است که مدتی در محل انبار نگهداری شوند باید به دور از نور خورشید و در جایی خشک نگهداری شوند که رطوبت به آنجا راه نداشته باشد. از طرفی قبل از انتقال به واحد تقطیر میتوان مواد را خرد کرد این عمل نیز همراه با کمی اتلاف روغن همراه است ولی در نهایت باعث افزایش درصد بازده میشود.

   در فصول خشک سال میتوان به خشک کردن با نور خورشید به عنوان راحت ترین و ارزانترین روش فکر کرد. در این مورد مواد را در زیر نور خورشید و در هوای آزاد قرار میدهند ولی نمیتوان از گرد و غبار همراه محصول خشک شده جلوگیری کرد و از طرفی باران های غیرمنتظره ممکن است محصول را دوباره تر کند.
   البته این مشکلات را نسل جدید خشک کن های خورشیدی حل کرده اند. در فصلهای مرطوب سال که رطوبت هوا بالا است دیگر خشک کن های خورشیدی کارآیی لازم را دارا نیستند و لذا باید از خشک کن هایی که حرارت لازم را از منابع انرژی دیگری تامین میکنند، استفاده کرد. نباید مواد گیاهی تا دمای بالا گرم شوند، زیرا باعث تخریب ساختار اسانس میشود و از طرفی رطوبت آنها نباید از حدی بیشتر باشد.
   به منظور استخراج اسانس ها از مواد گیاهی، استخراج به روش تقطیر به صورت عمده کاربرد دارد و اصولا در مرحله اول امکان استخراج به روش تقطیر بررسی میشود و در صورت امکان پذیر نبودن روش تقطیر به روشهای استخراج دیگر رو می آورند.

  2. تقطیر به وسیله آب
   این روش ساده ترین و ارزانترین روش است و به عنوان روش بهینه برای تولید اسانس در ایران انتخاب شده است. در این روش مواد را در آب غوطه ور میکنند و مخلوط را میجوشانند. بخار آب به همراه بخار روغن از دیگ خارج شده و در کندانسور تبدیل به مایع میشود و سپس در جدا کننده مکانیکی (Decanter) این دو
   مایع از هم جدا میشوند.
   مواد گیاهی در طول فرآیند استخراج باید همیشه در آب غوطه ور باشند لذا آب تبخیر شده باید جایگزین شود. این روش برای استخراج روغن از گلها و پودرها استفاده میشود. دمای تقطیر در حدود 100 درجه سانتیگراد و فشار اتمسفریک است. از معایب این روش تماس مواد گیاهی و اسانس های روغنی با دیواره گرم دیگ است که دمایی بالاتر از 100 درجه سانتیگراد دارد که باعث اکسید شدن اسانس ها یا هیدرولیز استرهای همراه اسانس و تخریب ساختار مولکولی روغنهای مجاور دیواره میشود. دمای جوش اسانس های روغنی بین 150 تا 300 درجه سانتیگراد است.

   زمان تقطیر به مواد حاوی روغن و خواص اسانس استخراج شده بستگی دارد ولی معمولا در حدود سه ساعت است. طولانی شدن مدت زمان تقطیر در صد تولید را اندکی افزایش میدهد. ولی باعث تخریب ساختمان مولکولی اسانس ها و اکسید شدن آنها میشود. از طرفی درصد روغن های با دمای جوش بالا و سنگین را که نامطلوب هستند افزایش میدهد. میزان تولید و بازده این روش به حلالیت آب نیز وابسته است و ممکن است به علت هیدرولیز شدن استرها در مجاور دیواره محصول نهایی عاری از استر باشد. از معایب بزرگ این روش انحلال اسانس ها در آب است که باعث از دست رفتن مقداری از اسانس ها میشود که جداسازی آنها از آب دشوار است. این روش به مصرف و به کارگیری مقدار زیادی آب میپردازد که سرعت آماده سازی پس از هر بار تخلیه را کاهش میدهد.
   واحد تقطیر سه قسمت دارد:

   • تانک یا محفظه
    مواد در تانک قرار داده میشوند و آب داخل تانک به وسیله ژاکت یا منبع مستقیم گرم میشود و آب شروع به جوشیدن میکند. آبی که بخار میشود مدام باید جایگزین شود تا همیشه مواد در آب غوطه ور باشند. از طرفی باید این تانک محلی برای وارد کردن مواد به داخل و همچنین خارج ساختن مواد مصرفی داشته باشد. لوله ای که در بالای این تانک وجود دارد بخار را به طرف کندانسور هدایت میکند. بهتر است در طراحی، قطر تانک اندکی از ارتفاع آن کمتر باشد.
    آهن و مس با روغن های استخراجی واکنش میدهند و آلومینیم هم با فنل موجود در روغنها وارد واکنش میشود لذا بهترین جنس برای ساخت این تانک شیشه و یا آهن زنگ نزن است. ولی میتوان از مس قلع اندود نیز استفاده کرد.
   • کندانسور
    سرعت تولید به این قسمت وابسته است و اگر کندانسور مصرفی کوچک باشد از سرعت تولید کاسته میشود. کندانسور دارای لوله هایی است که در محفظه ای از آب سرد قرار دارد و جریان آب سرد آن را خنک میکند. همانند تانک جنس آن هم باید از شیشه یا آهن زنگ نزن باشد ولی در بعضی موارد میتوان از آلومینیم و یا مس هم سود جست.
   • جدا کننده
    وظیفه آن جدا ساختن آب و روغن است. وقتی به مخلوط اجازه استراحت داده شود دو فاز روغن و آب از هم جدا میشوند و بر اساس دانسیته بر روی هم قرار میگیرند و میتوان دو فاز جدا شده را از بالا و پایین ظرف خارج کرد. اگر مایع همراه خود مقداری بخار همراه داشته باشد آن را به داخل دیگ باز میگردانند.
  3. تقطیر با بخار و آب
   این روش هم مانند تقطیر توسط آب است با این تفاوت که مواد در آب غوطه ور نیستند و در بالای آب در حال جوش قرار دارند. این روش کمی گرانتر است لکن برای استخراج روغن از برگ ها بهتر است. در این روش نیازی به خرد کردن مواد نیست و دمای تقطیر در حدود 100 درجه سانتیگراد و فشار اتمسفریک است. این روش معایب تقطیر با آب را ندارد و روغن ها کمتر دچار تخریب میشوند و از طرفی میزان اتلاف اسانس به واسطه انحلال در آب کمتر است، لکن شرایط عملیاتی محدود است و نمیتوان دما یا فشار را تغییر داد و همیشه بخار اشباع است که قدرت استخراج کمی دارد.
  4. تقطیر با بخار آب
   این روش تقریبا شبیه روش تقطیر با آب و بخار است. ولی بخار در بویلر، جداگانه تهیه شده و از پایین وارد تانک میشود. در این روش بر حسب روغن استخراجی دما و فشار تنظیم میشود و میتوان از بخار فوق گرم استفاده کرد. این روش دارای بازده بالاتر است ولی از هر دو روش قبلی گرانتر است و برای استخراج روغن های با دمای جوش بالا مناسب تر است.
   در سه روش تقطیر بالا تنها تفاوت در چگونگی بخار ورودی و شرایط استخراج است، و هر در روش برای بهبود شرایط و بازده استخراج تغییراتی صورت گرفته است.
  5. تقطیر استخراجی
   در این روش همانند تقطیر با بخار آب عمل میشود و بخار آب با گذر از میان بستر گیاهی اسانس را استخراج کرده و همراه خود به داخل کندانسور میبرد. آب و اسانس خروجی از کندانسور وارد ستون تقطیر استخراجی میشود و اسانس به این روش از آب جدا میشود. اگر اسانس ها به دما حساس باشند و نتوان از تقطیر استفاده کرد، استخراج به روش های استخراج به کمک حلال مطرح میشوند
 2. استخراج به کمک حلال

  روش متداول دیگر، استخراج با حلال میباشد که در مورد استخراج از گیاهان دارویی بیشتر استخراج جامد – مایع میگردد. علاوه بر استخراج با حلال های شیمیایی، استخراج به وسیله روغن های جامد نیز روش دیگری برای استخراج اسانس میباشد.

 3. فیلتر کردن

  پس از استخراج اسانس توسط آب داغ میتوان در مرحله بعد روغن جمع آوری شده را توسط فیلتر کردن مخلوط جدا کرد که استفاده از فیلترهای از جنس کتان مفید است، آب در کتان نفوذ کرده و از روغن جدا میشود.

 4. پرس کردن

  معمولا برای استخراج اسانس های مرکبات از این روش استفاده می شود. به این طریق که پوست میوه آنها بین دو صفحه قرار گرفته و فشرده میشود بر روی یکی از این دو صفحه اسفنج یا ابری نصب شده است که اسانس های خارج شده را در خود جذب میکند. سپس در مرحله بعدی ابر را فشرده و اسانس را جمع آوری میکنند. اسانس تولید شده از خلوص و کیفیت مطلوب برخوردار است لذا به واحد بسته بندی و انبارداری منتقل میشود.
  در طراحی واحد استخراج باید به نکات زیر توجه کرد:

  • ملاحظات آزمایشگاهی
  • بهینه سازی مصرف انرژی
  • نحوه ورود بخار و خروج آن

  برای تولید منتول به روش صنعتی از یک فرآیند کریستالیزاسیون چند مرحلهای استفاده مـیشـود. ایـن روش رایجترین روش برای تولید منتول در صنعت میباشد زیراکه محصول تولیدی دارای خلـوص بـالایی میباشد . در شکل زیر شماتیکی از فرآیند تولید منتول نشان داده شده است.
  3 - طرح تولید اسانس های مصرفی در تولید سیگار

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیند تولید اسانس سیگار

همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد هرکدام از روش ها مزایا و معایبی نسبت به هم دارند. به طور مثال اگر اسانس به دما حساس باشد نمیتوان از روش تقطیر استخراجی استفاده نمود و باید از روش استخراج به کمک حلال استفاده نمود. روش استخراجی مورد استفاده برای تولید منتول دارای یک مزیت بزرگ نسبت به روش های دیگر میباشد که آن جداسازی اسانس با خلوص بالا می باشد. همچنین مزیت دیگری که این روش دارد، سادگی فرآیند میباشد.

تجهیزات عمده مورد نیاز در فرآیند تولید اسانس سیگار

 • سیستم سرمایش
 • سانتریفیوژ سنگین با دور RPM 1200
 • راکتور همزندار برای واکنش
 • خشک کن دارای ترموستات برای کنترل دما
 • فیلتر خلأ
 • مخازن نگهداری مواد (آب تصفیه شده، محصول و…)
 • تجهیزات واحد یوتیلیتی
 • دستگاه های بسته بندی محصول
 • تجهیزات آزمایشگاهی

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح تولید اسانس سیگار

منطقه مناسب برای اجرای طرح، میتواند با توجه به نزدیکی به مصرف کنندگان محصول (کارخانه های سیگار) و یا نزدیک بودن به محل تأمین مواد اولیه انتخاب شود. با توجه به آنچه ذکر گردید، میتوان استان های تهران، اصفهان، گیلان، مازندران، گلستان را جهت احداث کارخانه نام برد.

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی از این طرح

یکی از مهمترین حمایتهای مالی برای طرحهای صنعتی اعطای تسهیلات بلند مدت برای ساخت و تسهیلات کوتاه مدت برای خرید مواد و ملزومات مصرفی سالانه طرح میباشد. در ادامه شرایط این تسهیلات برای طرحهای صنعتی آمده است:

 1. در بخش سرمایه گذاری ثابت جهت دریافت تسهیلات بلند مدت بانکی اقلام ذیل با ضریب عنوان شده تا سقف 70 درصد سرمایه گذاری ثابت در محاسبه لحاظ میشود.
  1. ساختمان و محوطه سازی طرح، ماشین آلات و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با ضریب 60 درصد محاسبه میگردد.
  2. ماشین آلات خارجی در صورت اجرای طرح در مناطق محروم با ضریب 90 درصد و در غیر این صورت با ضریب 75 درصد محاسبه میگردد
  3. در صورتیکه حجم سرمایه گذاری ماشین آلات خارجی در سرمایه گذاری ثابت کمتر از 70 درصد باشد، اقلام بند 1 -1 جهت دریافت تسهیلات ریالی با ضریب 70 درصد محاسبه میگردد.
 2. این امکان وجود دارد، طرح هایی که به مرحله بهره برداری میرسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به میزان 70 درصد از شبکه بانکی تأمین گردد.
 3. نرخ سود تسهیلات ریالی در وام های بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت 12 درصد و نرخ سود تسهیلات ارزی 2 + %Libor و هزینه های جانبی، مالی آن در حدود 25/1 %مبلغ تسهیلات اعطایی و نرخ سود تسهیلات ارزی برای مناطق محروم 3 درصد ثابت میباشد.
 4. مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیلات ریالی و ارزی را با توجه به ماهیت طرح از نقطه نظر سودآوری و بازگشت سرمایه حداکثر 8 سال در نظر گرفته میشود
 5. حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزی برای مناطق کم توسعه یافته و محروم 10 سال در نظر گرفته میشود.

علاوه بر تسهیلات مالی معافیت های مالیاتی نیز برای برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر میباشد:

 1. با اجرای طرح در شهرکهای صنعتی، چهار سال اول بهرهبرداری 80 درصد معافیت مالیاتی شامل طرح خواهد شد.
 2. با اجرای طرح در مناطق محروم 10 سال اول بهرهبرداری شرکت از مالیات معاف خواهد بود.
 3. مالیات برای مناطق عادی (به جز شهرکهای صنعتی و مناطق محروم) 25 درصد سود ناخالص تعیین شده است.

امتیاز کاربران: اولین نفری باشید که به این مطلب رای می دهد!
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
0 Comments
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی