ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید اسانس های مصرفی در تولید سیگار

طرح توجیهی تولید اسانس سیگار

سفارش طرح توجیهی

معرفی اسانس سیگار

هرنخ سیگار از چهار جزء اصلی درست شده است که عبارتنـد از:

 1. توتون
 2. کاغذ، اسانس و مواد نگهدارنده
 3. چسب
 4. فیلتر

اسانسها یا روغنهاي فرار از جمله مواد موثر گیاهان هسـتند کـه شـامل مخلـوط پیچیـدهاي از مـواد شیمیایی آلی مثل ترپینوئیدها، آلدئیدها، الکلها، استرها، ستنها و … میباشند. اسـانسهـا نـوعی ترکیبـات فرار بوده که از تقطیر مواد فرار موجود در اندامهاي مختلف گیاهان تازه یا خشک همراه بـا بخـار آب بدسـت می آید و وزن مخصوص آنها غالبا از آب کمتر است.
به طور کلی ترکیبات بیرنگ هسـتند (بـه خصـوص اگـر تازه تهیه شده باشند) ولی بر اثر مرور زمان در اثر اکسید شدن رنگ آنها تیره میگردد. به طور کلی اسـانس ها در الکل کاملا حل میشوند، در حالی که با آب غیر قابل اختلاط هستند؛ اما بـه انـدازه کمـی در آب حـل شده و بوي خود را به آن انتقال میدهند (مانند عرقیات گیاهی و گلاب) که ماده اصلی موجود در آن بـر اثـر حرارت، گرما و هوا تغییر مییابد.
همچنین طعم اسانسها نیز بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت. اسـانسهـا داراي خصوصیات مشترکی بوده و عمدتا ترپینوئیدهایی هستند که قابل تقطیر بوده، لکه ثابت روي کاغذ بجا نمی گذارند، بر خلاف روغنهاي ثابت با قلیاییها صابونی نمیشوند. آنها داراي طعم هاي گـس، ملایـم، سـوزاننده، تلخ و شیرین میباشند و به سه دسته طبیعی، مشابه طبیعی (شبه طبیعی) و مصنوعی تقسیم میشوند.

اسانسهاي طبیعی و ترکیبات وابسته (اولئورزین، گام رزین، اولئوگام رزین)، فرآوردههایی هستند که از مواد خام گیاهی معطر با یکی از روشهاي تقطیر (آب، بخار، آب و بخار و …)، فشردن (فشردن بخش برونبـر و لایه بیرونی پوست مرکبات) و استخراج با حلال بدست می آیند.
اسانسهاي مشابه طبیعی فرآوردههایی هستند که حاصل از ترکیب مواد اولیه معطر بـوده و از نظـر بـو مشابه اسانسهاي طبیعی میباشند.
اسانسهاي مصنوعی فرآوردههایی هستند که به طور تجاري از مواد شیمیایی آلی مشـابه اسـانسهـاي طبیعی تهیه میگردند و بویی مشابه اسانسهاي طبیعی را دارا میباشند.
در تولید سیگار اسانسدار از مانتول که نوعی اسانس نعنا میباشد، به طور گسترده اسـتفاده مـیشـود و اسانسهاي دیگر به ندرت و بسیار کمتر از مانتول در تولید سیگار مورد استفاده قرار میگیرند.

نام و کد آیسیک اسانس سیگار

متداولترین طبقه بندي و دسته بندي در فعالیـت هـاي اقتصـادي همـان تقسـیم بنـدي آیسـیک اسـت. تقسیم بندي آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بین المللـی فعالیـت هـاي اقتصادي. این دسته بندي با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کـدهایی دو، چهـار و هشـت رقمی اختصاص داده میشود. محصول این مطالعه اسانس مصرفی در تولید سیگار میباشد.

نام و کد آیسیک اسانس سیگار

شماره تعرفه گمرکی اسانس سیگار

در داد و ستدهاي بین المللی جهت کدبندي کالا در امر صادرات و واردات و مبادلات تجاري و همچنین تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه بندي استفاده میشود که عبارت است از طبقه بندي و نامگـذاري براساس بروکسل و طبقه بندي مرکز استاندارد و تجارت بین المللی. بـر همـین اسـاس در مبـادلات بازرگـانی خارجی ایران طبقه بندي بروکسل جهت طبقه بندي کالاها استفاده میشود.
در کتاب «آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامی ایـران» کـد تعرفـه گمرکـی بـراي مـانتول، 29061100 میباشد.

شرایط واردات اسانس سیگار

طبق اطلاعات موجود در کتاب «آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامی ایران»، حقوق ورودي براي مانتول، 4 درصد به ازاي هر کیلوگرم میباشد.

بررسی قیمت تولید داخلی و جهانی اسانس سیگار

تولید داخلی محصول وجود ندارد و محصول وارد کشور میشود. عمده تـرین اسـانس مـورد اسـتفاده در صنعت سیگار اسانس مانتول میباشد. قیمت جهانی ایـن محصـول در حـدود 10 تـا 180 (بسـته بـه کشـور سازنده) دلار به ازاي هر کیلوگرم میباشد که بـه عنـوان مثـال منتـول آلمـان و هلنـد 25 دلار بـه ازاي هـر کیلوگرم در بازار جهانی به فروش میرسد. قیمت این ماده (سـاخت کشـور چـین) در بـازار ایـران 500000 ریال به ازاي هر کیلوگرم میباشد.

موارد مصرف و کاربرد اسانس سیگار

اسانسها به عنوان طعم دهنده و معطر کننده مورد استفاده قرار میگیرند. آنچـه در ایـن مطالعـه مـورد توجه است، اسانسهاي مصرفی در تولید سیگار است. اسانسها باعث خنک شدن سیگار و ایجاد بوي مطبوع در آن میشوند. از مانتول در خود توتون سیگار استفاده میشود و حتی بـراي افـزایش تـأثیر، روي کاغـذ و فیلتر سیگار نیز از این ماده استفاده میشود.

بررسی کالاهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

با توجه به اینکه اسانس مورد نظر طبیعی می باشد، فقط امکان جایگزینی آن با اسانس شیمیایی وجود دارد. همچنین با وجود اینکه سیگار به نوبه خود کاملا براي سلامتی انسان مضر می باشد، استفاده از اسانس هاي شیمیایی میتواند اثرات نامطلوب تري روي انسان گذارد. به همین دلیل نمی تـوان بـراي ایـن محصـول کالاي جایگزین معرفی نمود. همچنین لازم به ذکر است که اسانس هاي طبیعی نیز باعـث زیـانبـارتر شـدن اثرات منفی سیگار میشوند و در واقع کشیدن سیگارهاي طعمدار خطرناكتر از سیگارهاي معمولی میباشد. سیگارهاي مانتولدار ظاهرا خنکتر هستند، ولی در حقیقت اعتیاد بیشتري می آورند.

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز

کالاهاي استراتژیک، کالاهایی هستند که در صـورت عـدم تـأمین و توزیـع آن در کشـور باعـث ایجـاد مشکلات سیاسی و اقتصادي شدیدي در کشور میگردند و کشور را با بحران مواجه می سـازند. عـدم تولیـد و ساخت اسانس هاي توتون و تنباکو در کشور، باعث ایجاد مشکلات سیاسی و اقتصـادي شـدیدي نمـیگـردد. بنابراین به عنوان یک کالاي استراتژیک محسوب نمیشود.

کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده اسانس سیگار

از کشورهاي عمده تولیدکننده اسانس سیگار میتوان به آمریکا، آلمان، انگلستان، مالزي، هنـد و چـین اشـاره کرد. با توجه به بازار مصرف این محصول که کارخانجات تولید سیگار هستند، مصرف کننـدگـان عمـده ایـن محصول کشورهاي تولیدکننده دخانیات از جمله آمریکا و کشورهاي اروپایی میباشد.

شرایط صادرات اسانس سیگار

در حال حاضر به دلیل وارداتی بودن محصول، اولویت تولید این محصول براي مصارف داخل کشور می باشد و در صورت رفع نیاز داخلی، میتوان به صادرات این محصول پرداخت. در حال حاضر صادرات محصول وجود ندارد و ضوابط کلی بر صادرات کالاها براي صادرات این کالا از کشور معتبر میباشد.

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات

با توجه به کاربرد این محصول در دخانیات، و با توجه به سرانه مصرف بالاي دخانیات در کشور اولویت اول در اجراي این طرح خودکفایی در امر تولید می باشد. سالانه در کشور در حدود 30 تن مانتول مصرف میشود که تمام مانتول مصرف شده وارداتی میباشد. لازم است تا با خودکفایی در امر تولید و در صورت امکان رقابت با نمونه هاي اروپایی و آسیایی از لحاظ کیفیت و قیمت، به صادرات محصول توجه گردد.

متداولترین روش هاي استخراج اسانس ها

 1. تقطیر با آب (Distillation Water)
 2. تقطیر با آب و بخار (Distillation Steam-Water)
 3. تقطیر با بخار (Distillation Steam)
 4. تقطیر استخراجی (Distillation Extractive)
 5. روش فشار سرد (Pressing Cold)
 6. استخراج به کمک حلال (Extraction Solvent)
 7. استخراج فوق بحرانی (Extraction Supercritical)
 8. استخراج با استفاده از غشاء (Membrane)

در ادامه به بررسی بیشتر این روش ها پرداخته میشود:

 1. تقطیر

  در روش هاي استخراج به وسیله تقطیر عموما خشک کردن گیاه به بازده کمک میکند و باعث افزایش آن میشود.

  1. خشک کردن
   خشک کردن مواد قبل از استخراج روغن بر بازده استخراج میافزاید، اگر چه مقداري از روغن طی فرآیند خشک کردن از دست میرود. این عمل به چند صورت انجام میشود:
   • خشک کردن با جریان هوا (Drying-Air)
   • خشک کردن در زیر نور خورشید (Drying-Sun)
   • خشک کردن در گرم کن (Drying-Oven)

   خشک کردن زیر نور خورشید تا 50% روغن را از بین میبرد. لذا خشک کردن به دور از نور خورشید میزان این اتلاف را کاهش میدهد. محصولات خشک شده باید در اسرع وقت به واحد تقطیر به منظور استخراج روغن ها منتقل شوند ولی اگر لازم است که مدتی در محل انبار نگهداري شوند باید به دور از نور خورشید و در جایی خشک نگهداري شوند که رطوبت به آنجا راه نداشته باشد. از طرفی قبل از انتقال به واحد تقطیر میتوان مواد را خرد کرد این عمل نیز همراه با کمی اتلاف روغن همراه است ولی در نهایت باعث افزایش درصد بازده میشود.

   در فصول خشک سال میتوان به خشک کردن با نور خورشید به عنوان راحت ترین و ارزانترین روش فکر کرد. در این مورد مواد را در زیر نور خورشید و در هواي آزاد قرار میدهند ولی نمیتوان از گرد و غبار همراه محصول خشک شده جلوگیري کرد و از طرفی باران هاي غیرمنتظره ممکن است محصول را دوباره تر کند.
   البته این مشکلات را نسل جدید خشک کن هاي خورشیدي حل کرده اند. در فصلهاي مرطوب سال که رطوبت هوا بالا است دیگر خشک کن هاي خورشیدي کارآیی لازم را دارا نیستند و لذا باید از خشک کن هایی که حرارت لازم را از منابع انرژي دیگري تامین میکنند، استفاده کرد. نباید مواد گیاهی تا دماي بالا گرم شوند، زیرا باعث تخریب ساختار اسانس میشود و از طرفی رطوبت آنها نباید از حدي بیشتر باشد.
   به منظور استخراج اسانس ها از مواد گیاهی، استخراج به روش تقطیر به صورت عمده کاربرد دارد و اصولا در مرحله اول امکان استخراج به روش تقطیر بررسی میشود و در صورت امکان پذیر نبودن روش تقطیر به روشهاي استخراج دیگر رو می آورند.

  2. تقطیر به وسیله آب
   این روش ساده ترین و ارزانترین روش است و به عنوان روش بهینه براي تولید اسانس در ایران انتخاب شده است. در این روش مواد را در آب غوطه ور میکنند و مخلوط را میجوشانند. بخار آب به همراه بخار روغن از دیگ خارج شده و در کندانسور تبدیل به مایع میشود و سپس در جدا کننده مکانیکی (Decanter) این دو
   مایع از هم جدا میشوند.
   مواد گیاهی در طول فرآیند استخراج باید همیشه در آب غوطه ور باشند لذا آب تبخیر شده باید جایگزین شود. این روش براي استخراج روغن از گلها و پودرها استفاده میشود. دماي تقطیر در حدود 100 درجه سانتیگراد و فشار اتمسفریک است. از معایب این روش تماس مواد گیاهی و اسانس هاي روغنی با دیواره گرم دیگ است که دمایی بالاتر از 100 درجه سانتیگراد دارد که باعث اکسید شدن اسانس ها یا هیدرولیز استرهاي همراه اسانس و تخریب ساختار مولکولی روغنهاي مجاور دیواره میشود. دماي جوش اسانس هاي روغنی بین 150 تا 300 درجه سانتیگراد است.

   زمان تقطیر به مواد حاوي روغن و خواص اسانس استخراج شده بستگی دارد ولی معمولا در حدود سه ساعت است. طولانی شدن مدت زمان تقطیر در صد تولید را اندکی افزایش میدهد. ولی باعث تخریب ساختمان مولکولی اسانس ها و اکسید شدن آنها میشود. از طرفی درصد روغن هاي با دماي جوش بالا و سنگین را که نامطلوب هستند افزایش میدهد. میزان تولید و بازده این روش به حلالیت آب نیز وابسته است و ممکن است به علت هیدرولیز شدن استرها در مجاور دیواره محصول نهایی عاري از استر باشد. از معایب بزرگ این روش انحلال اسانس ها در آب است که باعث از دست رفتن مقداري از اسانس ها میشود که جداسازي آنها از آب دشوار است. این روش به مصرف و به کارگیري مقدار زیادي آب میپردازد که سرعت آماده سازي پس از هر بار تخلیه را کاهش میدهد.
   واحد تقطیر سه قسمت دارد:

   • تانک یا محفظه
    مواد در تانک قرار داده میشوند و آب داخل تانک به وسیله ژاکت یا منبع مستقیم گرم میشود و آب شروع به جوشیدن میکند. آبی که بخار میشود مدام باید جایگزین شود تا همیشه مواد در آب غوطه ور باشند. از طرفی باید این تانک محلی براي وارد کردن مواد به داخل و همچنین خارج ساختن مواد مصرفی داشته باشد. لوله اي که در بالاي این تانک وجود دارد بخار را به طرف کندانسور هدایت میکند. بهتر است در طراحی، قطر تانک اندکی از ارتفاع آن کمتر باشد.
    آهن و مس با روغن هاي استخراجی واکنش میدهند و آلومینیم هم با فنل موجود در روغنها وارد واکنش میشود لذا بهترین جنس براي ساخت این تانک شیشه و یا آهن زنگ نزن است. ولی میتوان از مس قلع اندود نیز استفاده کرد.
   • کندانسور
    سرعت تولید به این قسمت وابسته است و اگر کندانسور مصرفی کوچک باشد از سرعت تولید کاسته میشود. کندانسور داراي لوله هایی است که در محفظه اي از آب سرد قرار دارد و جریان آب سرد آن را خنک میکند. همانند تانک جنس آن هم باید از شیشه یا آهن زنگ نزن باشد ولی در بعضی موارد میتوان از آلومینیم و یا مس هم سود جست.
   • جدا کننده
    وظیفه آن جدا ساختن آب و روغن است. وقتی به مخلوط اجازه استراحت داده شود دو فاز روغن و آب از هم جدا میشوند و بر اساس دانسیته بر روي هم قرار میگیرند و میتوان دو فاز جدا شده را از بالا و پایین ظرف خارج کرد. اگر مایع همراه خود مقداري بخار همراه داشته باشد آن را به داخل دیگ باز میگردانند.
  3. تقطیر با بخار و آب
   این روش هم مانند تقطیر توسط آب است با این تفاوت که مواد در آب غوطه ور نیستند و در بالاي آب در حال جوش قرار دارند. این روش کمی گرانتر است لکن براي استخراج روغن از برگ ها بهتر است. در این روش نیازي به خرد کردن مواد نیست و دماي تقطیر در حدود 100 درجه سانتیگراد و فشار اتمسفریک است. این روش معایب تقطیر با آب را ندارد و روغن ها کمتر دچار تخریب میشوند و از طرفی میزان اتلاف اسانس به واسطه انحلال در آب کمتر است، لکن شرایط عملیاتی محدود است و نمیتوان دما یا فشار را تغییر داد و همیشه بخار اشباع است که قدرت استخراج کمی دارد.
  4. تقطیر با بخار آب
   این روش تقریبا شبیه روش تقطیر با آب و بخار است. ولی بخار در بویلر، جداگانه تهیه شده و از پایین وارد تانک میشود. در این روش بر حسب روغن استخراجی دما و فشار تنظیم میشود و میتوان از بخار فوق گرم استفاده کرد. این روش داراي بازده بالاتر است ولی از هر دو روش قبلی گرانتر است و براي استخراج روغن هاي با دماي جوش بالا مناسب تر است.
   در سه روش تقطیر بالا تنها تفاوت در چگونگی بخار ورودي و شرایط استخراج است، و هر در روش براي بهبود شرایط و بازده استخراج تغییراتی صورت گرفته است.
  5. تقطیر استخراجی
   در این روش همانند تقطیر با بخار آب عمل میشود و بخار آب با گذر از میان بستر گیاهی اسانس را استخراج کرده و همراه خود به داخل کندانسور میبرد. آب و اسانس خروجی از کندانسور وارد ستون تقطیر استخراجی میشود و اسانس به این روش از آب جدا میشود. اگر اسانس ها به دما حساس باشند و نتوان از تقطیر استفاده کرد، استخراج به روش هاي استخراج به کمک حلال مطرح میشوند
 2. استخراج به کمک حلال

  روش متداول دیگر، استخراج با حلال میباشد که در مورد استخراج از گیاهان دارویی بیشتر استخراج جامد – مایع میگردد. علاوه بر استخراج با حلال هاي شیمیایی، استخراج به وسیله روغن هاي جامد نیز روش دیگري براي استخراج اسانس میباشد.

 3. فیلتر کردن

  پس از استخراج اسانس توسط آب داغ میتوان در مرحله بعد روغن جمع آوري شده را توسط فیلتر کردن مخلوط جدا کرد که استفاده از فیلترهاي از جنس کتان مفید است، آب در کتان نفوذ کرده و از روغن جدا میشود.

 4. پرس کردن

  معمولا براي استخراج اسانس هاي مرکبات از این روش استفاده می شود. به این طریق که پوست میوه آنها بین دو صفحه قرار گرفته و فشرده میشود بر روي یکی از این دو صفحه اسفنج یا ابري نصب شده است که اسانس هاي خارج شده را در خود جذب میکند. سپس در مرحله بعدي ابر را فشرده و اسانس را جمع آوري میکنند. اسانس تولید شده از خلوص و کیفیت مطلوب برخوردار است لذا به واحد بسته بندي و انبارداري منتقل میشود.
  در طراحی واحد استخراج باید به نکات زیر توجه کرد:

  • ملاحظات آزمایشگاهی
  • بهینه سازي مصرف انرژي
  • نحوه ورود بخار و خروج آن

  براي تولید منتول به روش صنعتی از یک فرآیند کریستالیزاسیون چند مرحلهاي استفاده مـیشـود. ایـن روش رایجترین روش براي تولید منتول در صنعت میباشد زیراکه محصول تولیدي داراي خلـوص بـالایی میباشد . در شکل زیر شماتیکی از فرآیند تولید منتول نشان داده شده است.
  3 - طرح تولید اسانس های مصرفی در تولید سیگار

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیند تولید اسانس سیگار

همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد هرکدام از روش ها مزایا و معایبی نسبت به هم دارند. به طور مثال اگر اسانس به دما حساس باشد نمیتوان از روش تقطیر استخراجی استفاده نمود و باید از روش استخراج به کمک حلال استفاده نمود. روش استخراجی مورد استفاده براي تولید منتول داراي یک مزیت بزرگ نسبت به روش هاي دیگر میباشد که آن جداسازي اسانس با خلوص بالا می باشد. همچنین مزیت دیگري که این روش دارد، سادگی فرآیند میباشد.

تجهیزات عمده مورد نیاز در فرآیند تولید اسانس سیگار

 • سیستم سرمایش
 • سانتریفیوژ سنگین با دور RPM 1200
 • راکتور همزندار براي واکنش
 • خشک کن داراي ترموستات براي کنترل دما
 • فیلتر خلأ
 • مخازن نگهداري مواد (آب تصفیه شده، محصول و…)
 • تجهیزات واحد یوتیلیتی
 • دستگاه هاي بسته بندي محصول
 • تجهیزات آزمایشگاهی

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح تولید اسانس سیگار

منطقه مناسب براي اجراي طرح، میتواند با توجه به نزدیکی به مصرف کنندگان محصول (کارخانه هاي سیگار) و یا نزدیک بودن به محل تأمین مواد اولیه انتخاب شود. با توجه به آنچه ذکر گردید، میتوان استان هاي تهران، اصفهان، گیلان، مازندران، گلستان را جهت احداث کارخانه نام برد.

وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی از این طرح

یکی از مهمترین حمایتهاي مالی براي طرحهاي صنعتی اعطاي تسهیلات بلند مدت براي ساخت و تسهیلات کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی سالانه طرح میباشد. در ادامه شرایط این تسهیلات براي طرحهاي صنعتی آمده است:

 1. در بخش سرمایه گذاري ثابت جهت دریافت تسهیلات بلند مدت بانکی اقلام ذیل با ضریب عنوان شده تا سقف 70 درصد سرمایه گذاري ثابت در محاسبه لحاظ میشود.
  1. ساختمان و محوطه سازي طرح، ماشین آلات و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با ضریب 60 درصد محاسبه میگردد.
  2. ماشین آلات خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب 90 درصد و در غیر این صورت با ضریب 75 درصد محاسبه میگردد
  3. در صورتیکه حجم سرمایه گذاري ماشین آلات خارجی در سرمایه گذاري ثابت کمتر از 70 درصد باشد، اقلام بند 1 -1 جهت دریافت تسهیلات ریالی با ضریب 70 درصد محاسبه میگردد.
 2. این امکان وجود دارد، طرح هایی که به مرحله بهره برداري میرسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به میزان 70 درصد از شبکه بانکی تأمین گردد.
 3. نرخ سود تسهیلات ریالی در وام هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت 12 درصد و نرخ سود تسهیلات ارزي 2 + %Libor و هزینه هاي جانبی، مالی آن در حدود 25/1 %مبلغ تسهیلات اعطایی و نرخ سود تسهیلات ارزي براي مناطق محروم 3 درصد ثابت میباشد.
 4. مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیلات ریالی و ارزي را با توجه به ماهیت طرح از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 8 سال در نظر گرفته میشود
 5. حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافته و محروم 10 سال در نظر گرفته میشود.

علاوه بر تسهیلات مالی معافیت هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر میباشد:

 1. با اجراي طرح در شهركهاي صنعتی، چهار سال اول بهرهبرداري 80 درصد معافیت مالیاتی شامل طرح خواهد شد.
 2. با اجراي طرح در مناطق محروم 10 سال اول بهرهبرداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود.
 3. مالیات براي مناطق عادي (به جز شهركهاي صنعتی و مناطق محروم) 25 درصد سود ناخالص تعیین شده است.

امتیاز کاربران: 1.7 ( 2 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی