سفارش طرح توجیهی
آشنایی با ماشین آلاتبخش صنعت

فرایند تولید شربت و صمغ گیاهی از گياهان دارویی

فرایند تولید

وقتي قرار است محصولي ساخته شود، قاعدتاً بايد مراحلي که از قبل مشخص گرديده طي شوند. برداشتن اين گامها در توليد انواع محصولات کم و بيش صادق ميباشد. اين گام ها که عموماً به عمليات موسومند از قبل به دقت تعريف ميگردند تا موجب يكنواخت شدن روش ساخت و افزايش کارايي گردند. در اين بخش در ابتدا به صورت خلاصه به بررسی دو بخش ابتدايی توليد شامل آماده سازی مواد و عصاره گيری (که از اهميت خاصی برخوردار است) پرداخته و سپس به فرآيند توليد تولید شربت و صمغ گیاهی خواهيم پرداخت.

 1. خشک کردن گياه

  پس از جمع آوری گياهان و جداسازی زوائد و همچنين تفکيک قسمت های مختلف گياه از يکديگر (برگها، ساقه های جوان، گل ها، ريشه ها و …)، نوبت به مرحله خشک کردن گياه میرسد. خشک کردن عبارت است از کاهش مقدار رطوبت در اندام های جمع آوری شده، به طوریکه بتوان بدون هيچ خطری آنها را برای مدتی نگهداری نمود.
  برای خشک کردن اندام های مختلف گياهان دارويی، از دو روش طبيعی (Natural method) و روش مصنوعی (Artificial) استفاده می شود.

  1. روش طبيعی:
   اين روش متکی به تابش آفتاب است و تغييرات اقليمی، رطوبت زياد و همچنين بارندگی سنگين، برای به کارگيری آن مناسب نيست. به منظور جلوگيری از زيانهای حاصل از عوامل نامناسب مذکور، اندامها را در اتاق ها يا سالن های مخصوص خشک میکنند. بدين منظور نياز به سالن ها و مکان های بزرگ و مناسب میباشد. از ديگر مشکلات اين سيستم زمانبر بودن آن، شرايط نامناسب آب و هوايی محل و .. میباشد.
  2. روش مصنوعی:
   در اين روش، اساس کار بر پايه وجود هوای گرم و وجود دستگاه تهويه که سبب جابه جايی هوای گرم میشود، قرار دارد. استفاده از اين روش نياز کمتری به نيروی انسانی زياد دارد. استفاده از روشهای مصنوعی به منظور خشک کردن اندام های گياهان با توجه به نوع گياه، ممکن است از چند دقيقه تا چند ساعت به طول انجامد که اين زمان بسيار کمتر از روش طبيعی خواهد بود.
 2. آسياب کردن

  گياهان قبل از آنکه مواد متشکله آنها برای استخراج به واحد عصاره گيری انتقال يابد بايد به صورت گرد در آيند تا سطح تماس بيشتری با حلال مربوطه داشته باشد. اندازه ذرات گياهان پودر شده نسبت به نوع گياه متفاوت میباشد. از طرفی نبايد زياد نرم باشد چون ممکن است به صورت خمير درآمده و در نتيجه حلال به خوبی در آن نفوذ نکند و از طرف ديگر نبايد بزرگتر از 1/8 اينچ باشد. به طور کلی هر آسياب دارای يک سری الک با شماره های مختلف است که به ساختمان فيزيکی ماده خام بستگی دارد و میتوان از آنها استفاده نمود و در هر مورد بايد اندازه ذرهای را مورد توجه قرار داد.

 3. عصاره گيری (استخراج مواد متشکله گياهان دارويی)

  استخراج مواد مؤثره موجود در گياه به وسيله حلال های مختلف انجام میپذيرد. انواع روشهای عصاره گيری به شرح ذيل میباشد:

  1. روش خيساندن:
   عمل خيساندن يک عمل قديمی است که به وسيله آب يا حلال های مختلف صورت میگيرد. در اين روش گياه در يک حلال خيس شده و در دمای ١۵ تا ٢٠ درجه حرارت میبيند تا عصاره آن استخراج شود.
  2. روش پرکولاسيون:
   در اين روش بافت های گياهی به صورت پودر در آمده و در ظرفی به نام پرکولاتور ريخته شده و عمل عصاره گيری انجام میپذيرد.
  3. روش دای جسشن:
   اين روش همان روش خيساندن به اضافه کمی حرارت (۴٠ تا ۵٠ درجه سانتیگراد) میباشد و در حالاتی استفاده میشود که حرارت باعث خراب شدن گياه گردد.

  به غير از سه روش فوق روش های دمکردن، جوشاندن، تقطيرگيری و … نيز مطرح میباشد که در اين طرح از روش های پرکولاسيون و تقطيرگيری استفاده میشود.

در اين قسمت در ابتدا به بررسی فرآيند آماده سازی و عصاره گيری پرداخته و سپس به تشريح فرآيند توليد هر يک از محصولات به تفکيک میپردازيم. نهايتاً فرآيند توليد محصول به صورت OPC ترسيم میگردد.

فرایند تولید شربت و صمغ گیاهی از گياهان دارویی

مواد اوليه شامل گياهان دارويی، بطری، ورق بليستر، تيوب، مواد افزودنی، اسانس ها و … پس از خريداری توسط واحد کنترل کيفيت مورد بازرسی قرار گرفته و سپس به انبار مواد اوليه انتقال داده میشود. در ابتدا اندام های مختلف يک گياه شامل برگ، ساقه، ريشه و … از هم جداسازی شده و سپس عمل بوجاری (جداسازی مواد زائد و گل و لای) از آنها صورت میپذيرد.

پس از تفکيک مواد زائد از اندام های مختلف، اين اندام ها جهت شستشو به دستگاههای شستشو انتقال می يابد تا گياه به طور کامل شستشو شده و از مواد شيميايی (ناشی از سمپاشی) و ميکروبها پاک گردد.گياهان شسته شده توسط دستگاه خشک کن، خشک گرديده و سپس توسط دستگاه آسياب به پودر تبديل می گردند. پس از انجام اين عمليات پودر گياهان به وسيله کارشناسان واحد کنترل کيفيت بازرسی شده و سپس در مخازن نگهداری میگردند.

با توجه به نوع گياه و بر اساس نظر واحد R&D و آزمايشگاه، پودر گياهان با نسبت های مختلف با حلال ترکيب میگردد. اين فعاليت در دستگاه های ميکسر صورت خواهد گرفت. پس از ترکيب پودر گياه با حلال، ماده حاصله به بخش عصاره گيری انتقال داده شده و در اين بخش به وسيله دستگاه های تقطير و عصاره گيری، ماده مؤثر گياه استخراج میگردد. ميزان عصاره حاصله به نوع گياه بستگی خواهد داشت.

عصاره های به دست آمده پس از بازرسی توسط واحد کنترل کيفيت به انبار منتقل میگردند تا بر اساس نوع فرمولاسيون محصولات توليد در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گيرند. دو واحد R&D و آزمايشگاه نسبت به تهيه و طراحی فرمولاسيون داروهای توليدی اقدام مینمايند و پس از مشخص شدن ميزان ترکيب مواد، نوع عصاره گياه مصرفی و همچنين نوع محصولات توليدی، اطلاعات لازم را به واحدهای مختلف توليد ارائه مینمايد.

با توجه به فرمولاسيون داروی مورد نظر جهت توليد، مواد اوليه مورد نياز از انبار به واحد توليد شربت انتقال می يابد. سپس اين مواد شامل عصاره گياه، آب، قند، سر بيتول،آنتی اکسيدان و … در مخزن خط توليد شربت با يکديگر ترکيب میگردد.سپس از مايع توليدی نمونهگيری شده و در صورت تأييد بخش کنترل کيفيت و آزمايشگاه، شربت توليدی توسط نازل های دستگاه پرکن خط توليد درون بطری ريخته میشود سپس درب بطریهای پر شده توسط دستگاه بسته میشود.

در مرحله بعد بطری های توليدی توسط دستگاه از لحاظ پر بودن، سالم بودن بطری و … مورد بازرسی قرار میگيرد. سپس دستگاه بر روی بطریهای تأييد شده ليبل زده و توسط دستگاه جت پرينتر تاريخ توليد و شماره سريال آن ثبت میگردد و در نهايت بطری ها توسط دستگاه درون جعبه و کارتن بسته بندی میگردد. محصولات توليدی پس از بازرسی توسط کنترل کيفيت به انبار انتقال میيابد.

opc محصول

مواد اوليه شامل گياه دارويـی، بطـری، تيـوب، جعبـه، کارتن و …. می باشد.

 1. بازرسي مواد اوليه
 2. انتقال مواد اوليه به انبار
 3. انبارش
 4. بوجاری و جداسازی اندامهای مختلف گياه
 5. شستشوی گياه توسط دستگاه شستشو
 6. خشک شدن گياه توسط خشک کن
 7. بازرسی
 8. آسياب گياه
 9. بازرسی
 10. انتقال پودر گياه به مخازن
 11. نگهداری پودر گياه در مخازن
 12. ترکيب پودر گياه با حلال
 13. انتقال مواد به واحد عصاره گيری
 14. استخراج ماده مؤثره گياه (عصاره)
 15. بازرسی
 16. انتقال عصاره به انبار
 17. انبارش موقت
 18. تهيه فرمولاسيون محصولات
 19. انتقال مواد اوليه مورد نياز شربت به واحد شربت سازی
 20. ترکيب مواد اوليه در مخزن
 21. بازرسی
 22. پر شدن شربت درون بطری
 23. بستن درب بطری
 24. بازرسی
 25. نصب ليبل بر روی بطری
 26. چاپ تاريخ بر روی ليبل
 27. بسته ندی درون جعبه
 28. بازرسی محصول نهايی (شربت)
 29. انتقال محصولات توليدی به انبار
 30. انبارش محصولات

مشخصات مواد اوليه، مصرفی و بسته بندی

ماده اصلی توليد داروهای گياهی، عصاره گياهان دارويی میباشد . برای بسته يندی شربت؛ مايع شربت پس از توليد درون بطری شيشه ای ١٢٠سی سی رنگی ريخته شده و سپس بر روی بطری ليبل چسبانده شده و در نهايت هر بطری به همراه بروشور درون يک جعبه قرار میگيرد. هر ٢۴ جعبه در يک کارتن بسته بندی و شرينگ میشود.

ماشين آلات و تجهيزات اصلی مورد نیاز تولید شربت و صمغ گیاهی

ردیف شرح ماشين نام تأمين کننده
1 خط آماده سازی مواد شامل دستگاه های شستشو، خشک کن، بوجاری، خردکن، انتقال، ميکسر و مخلوط کن ماشين سازی خزاعی
2 خط توليد عصاره گيری شامل دستگاههای عصاره گيری تقطير و محازن ماشين سازی خزاعی
3 خط توليد شربت سازی شامل ميز دوار، دستگاه پرکن، دستگاه درببند، دستگاه تست، دستگاه ليبل زن و دستگاه جت پرينتر شرکت فارماشين
4 دستگاه بسته بندی بطری شربت در جعبه و کارتن شرکت فارماشين
5 دستگاه عمل آوری ماده قرص Fluid Bed Processor شرکت فارماشين
6 دستگاه پرس قرص مدل ADR B-B-35 شرکت فارماشين
7 دستگاه بليستر (بسته بندی قرص به صورت ورقه ای) شرکت فارماشين
8 دستگاه بسته بندی قرص در جعبه و کارتن شرکت فارماشين
9 Ointment manufacturing خط توليد پماد شرکت فارماشين
10 دستگاه بسته بندی تيوب پماد در جعبه شرکت فارماشين

امتیاز کاربران: 2.33 ( 3 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی